Maha Tripura Sundari Hrudayam – ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಹೃದಯಂ


ವಂದೇ ಸಿಂದೂರವರ್ಣಾಭಂ ವಾಮೋರುನ್ಯಸ್ತವಲ್ಲಭಮ್ |
ಇಕ್ಷುವಾರಿಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಮಿಭರಾಜಮುಖಂ ಮಹಃ || ೧ ||

ಗಂಭೀರಲಹರೀಜಾಲಗಂಡೂಷಿತದಿಗಂತರಃ |
ಅವ್ಯಾನ್ಮಾಮಮೃತಾಂಭೋಧಿರನರ್ಘಮಣಿಸಂಯುತಃ || ೨ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯ ಮನೋಹಾರಿ ಮಧುಪಾರವಮೇದುರಮ್ |
ಪ್ರಸೂನವಿಗಲನ್ಮಾಧ್ವೀಪ್ರವಾಹಪರಿಪೂರಿತಮ್ || ೩ ||

ಕಿನ್ನರೀಗಾನಮೇದಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕಂದರದಂತುರಮ್ |
ಕಾಂಚನದ್ರುಮಧೂಲೀಭಿಃ ಕಲ್ಪಿತಾವಾಲವದ್ದ್ರುಮಮ್ || ೪ ||

ಮುಗ್ಧಕೋಕಿಲನಿಕ್ವಾಣಮುಖರೀಕೃತದಿಙ್ಮುಖಮ್ |
ಮಂದಾರತರುಸಂತಾನಮಂಜರೀಪುಂಜಪಿಂಜರಮ್ || ೫ ||

ನಾಸಾನಾಡಿಂಧಮಸ್ಮೇರನಮೇರುಸುಮಸೌರಭಮ್ |
ಆವೃಂತಹಸಿತಾಂಭೋಜದೀವ್ಯದ್ವಿಭ್ರಮದೀರ್ಘಿಕಮ್ || ೬ ||

ಮಂದರಕ್ತಶುಕೀದಷ್ಟಮಾತುಲುಂಗಫಲಾನ್ವಿತಮ್ |
ಸವಿಧಸ್ಯಂದಮಾನಾಭ್ರಸರಿತ್ಕಲ್ಲೋಲವೇಲ್ಲಿತಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರಸೂನಪಾಂಸುಸೌರಭ್ಯಪಶ್ಯತೋಹರಮಾರುತಮ್ |
ವಕುಲಪ್ರಸವಾಕೀರ್ಣಂ ವಂದೇ ನಂದನಕಾನನಮ್ || ೮ ||

ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನೀಪಕಾಂತಾರಂ ತರಣಿಸ್ತಂಭಕಾರಣಮ್ |
ಮಧುಪಾಲಿವಿಮರ್ದಾಲಿಕಲಕ್ವಾಣಕರಂಬಿತಮ್ || ೯ ||

ಕೋಮಲಶ್ವಶನಾಧೂತಕೋರಕೋದ್ಗತಧೂಲಿಭಿಃ |
ಸಿಂದೂರಿತನಭೋಮಾರ್ಗಂ ಚಿಂತಿತಂ ಸಿದ್ಧವಂದಿಭಿಃ || ೧೦ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯ ಮರುನ್ಮಾರ್ಗಲಂಬಿಮಾಣಿಕ್ಯತೋರಣಮ್ |
ಶಾಣೋಲ್ಲಿಖಿತವೈದೂರ್ಯಕ್ಲುಪ್ತಸಾಲಸಮಾಕುಲಮ್ || ೧೧ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಸ್ತಂಭಪಟಲೀಮಯೂಖವ್ಯಾಪ್ತದಿಕ್ತಟಮ್ |
ಪಂಚವಿಂಶತಿಸಾಲಾಢ್ಯಾಂ ನಮಾಮಿ ನಗರೋತ್ತಮಮ್ || ೧೨ ||

ತತ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಂ ತಡಿತ್ಕೋಟಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ನೀಲೋತ್ಪಲಸಮಾಕೀರ್ಣನಿರ್ಯೂಹಶತಸಂಕುಲಮ್ || ೧೩ ||

ಸೋಮಕಾಂತಮಣಿಕ್ಲುಪ್ತಸೋಪಾನೋದ್ಭಾಸಿವೇದಿಕಮ್ |
ಚಂದ್ರಶಾಲಾಚರತ್ಕೇತುಸಮಾಲೀಢನಭೋಂತರಮ್ || ೧೪ ||

ಗಾರುತ್ಮತಮಣೀಕ್ಲುಪ್ತಮಂಡಪವ್ಯೂಹಮಂಡಿತಮ್ |
ನಿತ್ಯಸೇವಾಪರಾಮರ್ತ್ಯನಿಬಿಡದ್ವಾರಶೋಭಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಅಧಿಷ್ಠಿತಂ ದ್ವಾರಪಾಲೈರಸಿತೋಮರಪಾಣಿಭಿಃ |
ನಮಾಮಿ ನಾಕನಾರೀಣಾಂ ಸಾಂದ್ರಸಂಗೀತಮೇದುರಮ್ || ೧೬ ||

ತನ್ಮಧ್ಯೇ ತರುಣಾರ್ಕಾಭಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ಶಕ್ರಾದಿಮದ್ದ್ವಾರಪಾಲೈಃ ಸಂತತಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಮಹಾವಿದ್ಯಾಕಲಾಭಿರಭಿಸಂವೃತಮ್ |
ರಕ್ಷಿತಂ ಯೋಗಿನೀಬೃಂದೈ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಭಜೇ || ೧೮ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯ ಮರುತ್ಸೇವ್ಯಂ ಚತುರ್ದ್ವಾರಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಚತುರಸ್ರತ್ರಿರೇಖಾಢ್ಯಾಂ ಚಾರುತ್ರಿವಲಯಾನ್ವಿತಮ್ || ೧೯ ||

ಕಲಾದಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕನದಷ್ಟದಲಾನ್ವಿತಮ್ |
ಚತುರ್ದಶಾರಸಹಿತಂ ದಶಾರದ್ವಿತಯಾನ್ವಿತಮ್ || ೨೦ ||

ಅಷ್ಟಕೋಣಯುತಂ ದಿವ್ಯಮಗ್ನಿಕೋಣವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಯೋಗಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಂ ಯೋಗಿಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಮ್ || ೨೧ ||

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ |
ವಿಷಜ್ವರಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿವಿಧಾಪದ್ವಿದಾರಣಮ್ || ೨೨ ||

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಸರ್ವಭೂಪಾಲಮೋಹನಮ್ |
ಆಶಾಭಿಪೂರಕಂ ದಿವ್ಯಮರ್ಚಕಾನಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ೨೩ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಸುಮರ್ಮಾಢ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಸಂಧಿನಮ್ |
ಶ್ರೀಮದ್ಬಿಂದುಗೃಹೋಪೇತಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೪ ||

ತತ್ರೈವ ಬೈಂದವಸ್ಥಾನೇ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಪರಿಷ್ಕೃತಕರಾಂಬುಜಮ್ || ೨೫ ||

ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬವದನಂ ಫುಲ್ಲಪಂಕಜಲೋಚನಮ್ |
ಕುಸುಮಾಯುಧಶೃಂಗಾರಕೋದಂಡಕುಟಿಲಭ್ರುವಮ್ || ೨೬ ||

ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲೋಪೇತಂ ಚಂದನಾಗುರುರೂಷಿತಮ್ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಮಧೂಕಾಲಿಕಿಂಜಲ್ಕಿತಮುಖಾಂಬುಜಮ್ || ೨೭ ||

ಪಾಟೀರತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿಫಾಲಸ್ಥಲಮನೋಹರಮ್ |
ಅನೇಕಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಮರುಣಾಧರಮ್ || ೨೮ ||

ತಪನೀಯಾಂಶುಕಧರಂ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನಿಷೇವಿತಮ್ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಮಹಂ ವಂದೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೨೯ ||

ತಸ್ಯಾಂಕಮಧ್ಯಮಾಸೀನಾಂ ತಪ್ತಹಾಟಕಸನ್ನಿಭಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಚ್ಛಾಯಾಮಂಡಲಾರುಣದಿಙ್ಮುಖಾಮ್ || ೩೦ ||

ಕಲವೇಣೀಕನತ್ಫುಲ್ಲಕಹ್ಲಾರಕುಸುಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಉಡುರಾಜಕೃತೋತ್ತಂಸಾಮುತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಾಲಕಾಮ್ || ೩೧ ||

ಚತುರ್ಥೀಚಂದ್ರಸಚ್ಛಾತ್ರಫಾಲರೇಖಾಪರಿಷ್ಕೃತಾಮ್ |
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾರೂಢಕಮನೀಯಲಲಂತಿಕಾಮ್ || ೩೨ ||

ಭ್ರೂಲತಾಶ್ರೀಪರಾಭೂತಪುಷ್ಪಾಯುಧಶರಾಸನಾಮ್ |
ನಾಲೀಕದಲದಾಯಾದನಯನತ್ರಯಶೋಭಿತಾಮ್ || ೩೩ ||

ಕರುಣಾರಸಸಂಪೂರ್ಣಕಟಾಕ್ಷಹಸಿತೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ಭವ್ಯಮುಕ್ತಾಮಣಿಚಾರುನಾಸಾಮೌಕ್ತಿಕವೇಷ್ಟಿತಾಮ್ || ೩೪ ||

ಕಪೋಲಯುಗಲೀನೃತ್ಯಕರ್ಣತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಲೀಯುಗಲೀಮಯೂಖಾರುಣದಿಙ್ಮುಖಾಮ್ || ೩೫ ||

ಪರಿಪಕ್ವಸುಬಿಂಬಾಭಾಪಾಟಲಾಧರಪಲ್ಲವಾಮ್ |
ಮಂಜುಲಾಧರಪರ್ವಸ್ಥಮಂದಸ್ಮಿತಮನೋಹರಾಮ್ || ೩೬ ||

ದ್ವಿಖಂಡದ್ವಿಜರಾಜಾಭಗಂಡದ್ವಿತಯಮಂಡಿತಾಮ್ |
ದರಫುಲ್ಲಲಸದ್ಗಂಡಧವಲಾಪೂರಿತಾನನಾಮ್ || ೩೭ ||

ಪಚೇಲಿಮೇಂದುಸುಷಮಾಪಾಟಚ್ಚರಮುಖಪ್ರಭಾಮ್ |
ಕಂಧರಾಕಾಂತಿಹಸಿತಕಂಬುಬಿಂಬೋಕಡಂಬರಾಮ್ || ೩೮ ||

ಕಸ್ತೂರೀಕರ್ದಮಾಶ್ಯಾಮಕಂಧರಾಮೂಲಕಂದರಾಮ್ |
ವಾಮಾಂಸಶಿಖರೋಪಾಂತವ್ಯಾಲಂಬಿಘನವೇಣಿಕಾಮ್ || ೩೯ ||

ಮೃಣಾಲಕಾಂಡದಾಯಾದಮೃದುಬಾಹುಚತುಷ್ಟಯಾಮ್ |
ಮಣಿಕೇಯೂರಯುಗಲೀಮಯೂಖಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಮ್ || ೪೦ ||

ಕರಮೂಲಲಸದ್ರತ್ನಕಂಕಣಕ್ವಾಣಪೇಶಲಾಮ್ |
ಕರಕಾಂತಿಸಮಾಧೂತಕಲ್ಪಾನೋಕಹಪಲ್ಲವಾಮ್ || ೪೧ ||

ಪದ್ಮರಾಗೋರ್ಮಿಕಾಶ್ರೇಣಿಭಾಸುರಾಂಗುಲಿಪಾಲಿಕಾಮ್ |
ಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಪಾಶಾಂಕುಶಲಸತ್ಕರಾಮ್ || ೪೨ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನಕುಂಭಾಭಸ್ತನಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಮ್ |
ಘನಸ್ತನತಟೀಕ್ಲುಪ್ತಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಷೋದಪಾಟಲಾಮ್ || ೪೩ ||

ಕೂಲಂಕಷಕುಚಸ್ಫಾರತಾರಹಾರವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ಚಾರುಕೌಸುಂಭಕೂರ್ಪಾಸಚ್ಛನ್ನವಕ್ಷೋಜಮಂಡಲಾಮ್ || ೪೪ ||

ನವನೀಲಘನಶ್ಯಾಮರೋಮರಾಜಿವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ಲಾವಣ್ಯಸಾಗರಾವರ್ತನಿಭನಾಭಿವಿಭೂಷಿತಾಮ್ || ೪೫ ||

ಡಿಂಭಮುಷ್ಟಿತಲಗ್ರಾಹ್ಯಮಧ್ಯಯಷ್ಟಿಮನೋಹರಾಮ್ |
ನಿತಂಬಮಂಡಲಾಭೋಗನಿಕ್ವಣನ್ಮಣಿಮೇಖಲಾಮ್ || ೪೬ ||

ಸಂಧ್ಯಾರುಣಕ್ಷೌಮಪಟೀಸಂಛನ್ನಜಘನಸ್ಥಲಾಮ್ |
ಘನೋರುಕಾಂತಿಹಸಿತಕದಲೀಕಾಂಡವಿಭ್ರಮಾಮ್ || ೪೭ ||

ಜಾನುಸಂಪುಟಕದ್ವಂದ್ವಜಿತಮಾಣಿಕ್ಯದರ್ಪಣಾಮ್ |
ಜಂಘಾಯುಗಲಸೌಂದರ್ಯವಿಜಿತಾನಂಗಕಾಹಲಾಮ್ || ೪೮ ||

ಪ್ರಪದಚ್ಛಾಯಸಂತಾನಜಿತಪ್ರಾಚೀನಕಚ್ಛಪಾಮ್ |
ನೀರಜಾಸನಕೋಟೀರನಿಘೃಷ್ಟಚರಣಾಂಬುಜಾಮ್ || ೪೯ ||

ಪಾದಶೋಭಾಪರಾಭೂತಪಾಕಾರಿತರುಪಲ್ಲವಾಮ್ |
ಚರಣಾಂಭೋಜಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಜುಲಾಮ್ || ೫೦ ||

ವಿಬುಧೇಂದ್ರವಧೂತ್ಸಂಗವಿನ್ಯಸ್ತಪದಪಲ್ಲವಾಮ್ |
ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಭಾರತೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪಾಣಿಚಾಮರವೀಜಿತಾಮ್ || ೫೧ ||

ಪುರತೋ ನಾಕನಾರೀಣಾಂ ಪಶ್ಯಂತೀಂ ನೃತ್ತಮದ್ಭುತಮ್ |
ಭ್ರೂಲತಾಂಚಲಸಂಭೂತಪುಷ್ಪಾಯುಧಪರಂಪರಾಮ್ || ೫೨ ||

ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಯೌವನೋನ್ಮತ್ತಪರಿಫುಲ್ಲವಿಲೋಚನಾಮ್ |
ತಾಮ್ರೋಷ್ಠೀಂ ತರಲಾಪಾಂಗೀಂ ಸುನಾಸಾಂ ಸುಂದರಸ್ಮಿತಾಮ್ || ೫೩ ||

ಚತುರರ್ಥಧ್ರುವೋದಾರಾಂ ಚಾಂಪೇಯೋದ್ಗಂಧಿಕುಂತಲಾಮ್ |
ಮಧುಸ್ನಪಿತಮೃದ್ವೀಕಮಧುರಾಲಾಪಪೇಶಲಾಮ್ || ೫೪ ||

ಶಿವಾಂ ಷೋಡಶವಾರ್ಷೀಕಾಂ ಶಿವಾಂಕತಲವಾಸಿನೀಮ್ |
ಚಿನ್ಮಯೀಂ ಹೃದಯಾಂಭೋಜೇ ಚಿಂತಯೇಜ್ಜಾಪಕೋತ್ತಮಃ || ೫೫ ||

ಇತಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೫೬ ||

ತಾಪಜ್ವರಾರ್ತಿಶಮನಂ ತರುಣೀಜನಮೋಹನಮ್ |
ಮಹಾವಿಷಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಕರಮದ್ಭುತಮ್ || ೫೭ ||

ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ದಿವ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಶ್ರೀಕರಂ ಪರಮ್ |
ಅಪವರ್ಗೈಕನಿಲಯಮವನೀಪಾಲವಶ್ಯದಮ್ || ೫೮ ||

ಪಠತಿ ಧ್ಯಾನರತ್ನಂ ಯಃ ಪ್ರಾತಃ ಸಾಯಮತಂದ್ರಿತಃ |
ನ ವಿಷಾದೈಃ ಸ ಚ ಪುಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭುವನತ್ರಯಮ್ || ೫೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಹೃದಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed