Maha Tripura Sundari Hrudayam – శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ హృదయం


వందే సిందూరవర్ణాభం వామోరున్యస్తవల్లభమ్ |
ఇక్షువారిధిమధ్యస్థమిభరాజముఖం మహః || ౧ ||

గంభీరలహరీజాలగండూషితదిగంతరః |
అవ్యాన్మామమృతాంభోధిరనర్ఘమణిసంయుతః || ౨ ||

మధ్యే తస్య మనోహారి మధుపారవమేదురమ్ |
ప్రసూనవిగలన్మాధ్వీప్రవాహపరిపూరితమ్ || ౩ ||

కిన్నరీగానమేదస్వి క్రీడాకందరదంతురమ్ |
కాంచనద్రుమధూలీభిః కల్పితావాలవద్ద్రుమమ్ || ౪ ||

ముగ్ధకోకిలనిక్వాణముఖరీకృతదిఙ్ముఖమ్ |
మందారతరుసంతానమంజరీపుంజపింజరమ్ || ౫ ||

నాసానాడింధమస్మేరనమేరుసుమసౌరభమ్ |
ఆవృంతహసితాంభోజదీవ్యద్విభ్రమదీర్ఘికమ్ || ౬ ||

మందరక్తశుకీదష్టమాతులుంగఫలాన్వితమ్ |
సవిధస్యందమానాభ్రసరిత్కల్లోలవేల్లితమ్ || ౭ ||

ప్రసూనపాంసుసౌరభ్యపశ్యతోహరమారుతమ్ |
వకులప్రసవాకీర్ణం వందే నందనకాననమ్ || ౮ ||

తన్మధ్యే నీపకాంతారం తరణిస్తంభకారణమ్ |
మధుపాలివిమర్దాలికలక్వాణకరంబితమ్ || ౯ ||

కోమలశ్వశనాధూతకోరకోద్గతధూలిభిః |
సిందూరితనభోమార్గం చింతితం సిద్ధవందిభిః || ౧౦ ||

మధ్యే తస్య మరున్మార్గలంబిమాణిక్యతోరణమ్ |
శాణోల్లిఖితవైదూర్యక్లుప్తసాలసమాకులమ్ || ౧౧ ||

మాణిక్యస్తంభపటలీమయూఖవ్యాప్తదిక్తటమ్ |
పంచవింశతిసాలాఢ్యాం నమామి నగరోత్తమమ్ || ౧౨ ||

తత్ర చింతామణిగృహం తడిత్కోటిసముజ్జ్వలమ్ |
నీలోత్పలసమాకీర్ణనిర్యూహశతసంకులమ్ || ౧౩ ||

సోమకాంతమణిక్లుప్తసోపానోద్భాసివేదికమ్ |
చంద్రశాలాచరత్కేతుసమాలీఢనభోంతరమ్ || ౧౪ ||

గారుత్మతమణీక్లుప్తమండపవ్యూహమండితమ్ |
నిత్యసేవాపరామర్త్యనిబిడద్వారశోభితమ్ || ౧౫ ||

అధిష్ఠితం ద్వారపాలైరసితోమరపాణిభిః |
నమామి నాకనారీణాం సాంద్రసంగీతమేదురమ్ || ౧౬ ||

తన్మధ్యే తరుణార్కాభం తప్తకాంచననిర్మితమ్ |
శక్రాదిమద్ద్వారపాలైః సంతతం పరివేష్టితమ్ || ౧౭ ||

చతుష్షష్టిమహావిద్యాకలాభిరభిసంవృతమ్ |
రక్షితం యోగినీబృందై రత్నసింహాసనం భజే || ౧౮ ||

మధ్యే తస్య మరుత్సేవ్యం చతుర్ద్వారసముజ్జ్వలమ్ |
చతురస్రత్రిరేఖాఢ్యాం చారుత్రివలయాన్వితమ్ || ౧౯ ||

కలాదలసమాయుక్తం కనదష్టదలాన్వితమ్ |
చతుర్దశారసహితం దశారద్వితయాన్వితమ్ || ౨౦ ||

అష్టకోణయుతం దివ్యమగ్నికోణవిరాజితమ్ |
యోగిభిః పూజితం యోగియోగినీగణసేవితమ్ || ౨౧ ||

సర్వదుఃఖప్రశమనం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ |
విషజ్వరహరం పుణ్యం వివిధాపద్విదారణమ్ || ౨౨ ||

సర్వదారిద్ర్యశమనం సర్వభూపాలమోహనమ్ |
ఆశాభిపూరకం దివ్యమర్చకానామహర్నిశమ్ || ౨౩ ||

అష్టాదశసుమర్మాఢ్యం చతుర్వింశతిసంధినమ్ |
శ్రీమద్బిందుగృహోపేతం శ్రీచక్రం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨౪ ||

తత్రైవ బైందవస్థానే తరుణాదిత్యసన్నిభమ్ |
పాశాంకుశధనుర్బాణపరిష్కృతకరాంబుజమ్ || ౨౫ ||

పూర్ణేందుబింబవదనం ఫుల్లపంకజలోచనమ్ |
కుసుమాయుధశృంగారకోదండకుటిలభ్రువమ్ || ౨౬ ||

చారుచంద్రకలోపేతం చందనాగురురూషితమ్ |
మందస్మితమధూకాలికింజల్కితముఖాంబుజమ్ || ౨౭ ||

పాటీరతిలకోద్భాసిఫాలస్థలమనోహరమ్ |
అనేకకోటికందర్పలావణ్యమరుణాధరమ్ || ౨౮ ||

తపనీయాంశుకధరం తారుణ్యశ్రీనిషేవితమ్ |
కామేశ్వరమహం వందే కామితార్థప్రదం నృణామ్ || ౨౯ ||

తస్యాంకమధ్యమాసీనాం తప్తహాటకసన్నిభామ్ |
మాణిక్యముకుటచ్ఛాయామండలారుణదిఙ్ముఖామ్ || ౩౦ ||

కలవేణీకనత్ఫుల్లకహ్లారకుసుమోజ్జ్వలామ్ |
ఉడురాజకృతోత్తంసాముత్పలశ్యామలాలకామ్ || ౩౧ ||

చతుర్థీచంద్రసచ్ఛాత్రఫాలరేఖాపరిష్కృతామ్ |
కస్తూరీతిలకారూఢకమనీయలలంతికామ్ || ౩౨ ||

భ్రూలతాశ్రీపరాభూతపుష్పాయుధశరాసనామ్ |
నాలీకదలదాయాదనయనత్రయశోభితామ్ || ౩౩ ||

కరుణారససంపూర్ణకటాక్షహసితోజ్జ్వలామ్ |
భవ్యముక్తామణిచారునాసామౌక్తికవేష్టితామ్ || ౩౪ ||

కపోలయుగలీనృత్యకర్ణతాటంకశోభితామ్ |
మాణిక్యవాలీయుగలీమయూఖారుణదిఙ్ముఖామ్ || ౩౫ ||

పరిపక్వసుబింబాభాపాటలాధరపల్లవామ్ |
మంజులాధరపర్వస్థమందస్మితమనోహరామ్ || ౩౬ ||

ద్విఖండద్విజరాజాభగండద్వితయమండితామ్ |
దరఫుల్లలసద్గండధవలాపూరితాననామ్ || ౩౭ ||

పచేలిమేందుసుషమాపాటచ్చరముఖప్రభామ్ |
కంధరాకాంతిహసితకంబుబింబోకడంబరామ్ || ౩౮ ||

కస్తూరీకర్దమాశ్యామకంధరామూలకందరామ్ |
వామాంసశిఖరోపాంతవ్యాలంబిఘనవేణికామ్ || ౩౯ ||

మృణాలకాండదాయాదమృదుబాహుచతుష్టయామ్ |
మణికేయూరయుగలీమయూఖారుణవిగ్రహామ్ || ౪౦ ||

కరమూలలసద్రత్నకంకణక్వాణపేశలామ్ |
కరకాంతిసమాధూతకల్పానోకహపల్లవామ్ || ౪౧ ||

పద్మరాగోర్మికాశ్రేణిభాసురాంగులిపాలికామ్ |
పుండ్రకోదండపుష్పాస్త్రపాశాంకుశలసత్కరామ్ || ౪౨ ||

తప్తకాంచనకుంభాభస్తనమండలమండితామ్ |
ఘనస్తనతటీక్లుప్తకాశ్మీరక్షోదపాటలామ్ || ౪౩ ||

కూలంకషకుచస్ఫారతారహారవిరాజితామ్ |
చారుకౌసుంభకూర్పాసచ్ఛన్నవక్షోజమండలామ్ || ౪౪ ||

నవనీలఘనశ్యామరోమరాజివిరాజితామ్ |
లావణ్యసాగరావర్తనిభనాభివిభూషితామ్ || ౪౫ ||

డింభముష్టితలగ్రాహ్యమధ్యయష్టిమనోహరామ్ |
నితంబమండలాభోగనిక్వణన్మణిమేఖలామ్ || ౪౬ ||

సంధ్యారుణక్షౌమపటీసంఛన్నజఘనస్థలామ్ |
ఘనోరుకాంతిహసితకదలీకాండవిభ్రమామ్ || ౪౭ ||

జానుసంపుటకద్వంద్వజితమాణిక్యదర్పణామ్ |
జంఘాయుగలసౌందర్యవిజితానంగకాహలామ్ || ౪౮ ||

ప్రపదచ్ఛాయసంతానజితప్రాచీనకచ్ఛపామ్ |
నీరజాసనకోటీరనిఘృష్టచరణాంబుజామ్ || ౪౯ ||

పాదశోభాపరాభూతపాకారితరుపల్లవామ్ |
చరణాంభోజశింజానమణిమంజీరమంజులామ్ || ౫౦ ||

విబుధేంద్రవధూత్సంగవిన్యస్తపదపల్లవామ్ |
పార్శ్వస్థభారతీలక్ష్మీపాణిచామరవీజితామ్ || ౫౧ ||

పురతో నాకనారీణాం పశ్యంతీం నృత్తమద్భుతమ్ |
భ్రూలతాంచలసంభూతపుష్పాయుధపరంపరామ్ || ౫౨ ||

ప్రత్యగ్రయౌవనోన్మత్తపరిఫుల్లవిలోచనామ్ |
తామ్రోష్ఠీం తరలాపాంగీం సునాసాం సుందరస్మితామ్ || ౫౩ ||

చతురర్థధ్రువోదారాం చాంపేయోద్గంధికుంతలామ్ |
మధుస్నపితమృద్వీకమధురాలాపపేశలామ్ || ౫౪ ||

శివాం షోడశవార్షీకాం శివాంకతలవాసినీమ్ |
చిన్మయీం హృదయాంభోజే చింతయేజ్జాపకోత్తమః || ౫౫ ||

ఇతి త్రిపురసుందర్యా హృదయం సర్వకామదమ్ |
సర్వదారిద్ర్యశమనం సర్వసంపత్ప్రదం నృణామ్ || ౫౬ ||

తాపజ్వరార్తిశమనం తరుణీజనమోహనమ్ |
మహావిషహరం పుణ్యం మాంగల్యకరమద్భుతమ్ || ౫౭ ||

అపమృత్యుహరం దివ్యమాయుష్యశ్రీకరం పరమ్ |
అపవర్గైకనిలయమవనీపాలవశ్యదమ్ || ౫౮ ||

పఠతి ధ్యానరత్నం యః ప్రాతః సాయమతంద్రితః |
న విషాదైః స చ పుమాన్ ప్రాప్నోతి భువనత్రయమ్ || ౫౯ ||

ఇతి శ్రీమహాత్రిపురసుందరీహృదయం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed