Maha Tripura Sundari Hrudayam – ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஹ்ருத³யம்


வந்தே³ ஸிந்தூ³ரவர்ணாப⁴ம் வாமோருந்யஸ்தவல்லப⁴ம் ।
இக்ஷுவாரிதி⁴மத்⁴யஸ்த²மிப⁴ராஜமுக²ம் மஹ꞉ ॥ 1 ॥

க³ம்பீ⁴ரளஹரீஜாலக³ண்டூ³ஷிததி³க³ந்தர꞉ ।
அவ்யாந்மாமம்ருதாம்போ⁴தி⁴ரநர்க⁴மணிஸம்யுத꞉ ॥ 2 ॥

மத்⁴யே தஸ்ய மநோஹாரி மது⁴பாரவமேது³ரம் ।
ப்ரஸூநவிக³ளந்மாத்⁴வீப்ரவாஹபரிபூரிதம் ॥ 3 ॥

கிந்நரீகா³நமேத³ஸ்வி க்ரீடா³கந்த³ரத³ந்துரம் ।
காஞ்சநத்³ருமதூ⁴ளீபி⁴꞉ கல்பிதாவாலவத்³த்³ருமம் ॥ 4 ॥

முக்³த⁴கோகிலநிக்வாணமுக²ரீக்ருததி³ங்முக²ம் ।
மந்தா³ரதருஸந்தாநமஞ்ஜரீபுஞ்ஜபிஞ்ஜரம் ॥ 5 ॥

நாஸாநாடி³ந்த⁴மஸ்மேரநமேருஸுமஸௌரப⁴ம் ।
ஆவ்ருந்தஹஸிதாம்போ⁴ஜதீ³வ்யத்³விப்⁴ரமதீ³ர்கி⁴கம் ॥ 6 ॥

மந்த³ரக்தஶுகீத³ஷ்டமாதுலுங்க³ப²லாந்விதம் ।
ஸவித⁴ஸ்யந்த³மாநாப்⁴ரஸரித்கல்லோலவேல்லிதம் ॥ 7 ॥

ப்ரஸூநபாம்ஸுஸௌரப்⁴யபஶ்யதோஹரமாருதம் ।
வகுலப்ரஸவாகீர்ணம் வந்தே³ நந்த³நகாநநம் ॥ 8 ॥

தந்மத்⁴யே நீபகாந்தாரம் தரணிஸ்தம்ப⁴காரணம் ।
மது⁴பாலிவிமர்தா³ளிகலக்வாணகரம்பி³தம் ॥ 9 ॥

கோமளஶ்வஶநாதூ⁴தகோரகோத்³க³ததூ⁴ளிபி⁴꞉ ।
ஸிந்தூ³ரிதநபோ⁴மார்க³ம் சிந்திதம் ஸித்³த⁴வந்தி³பி⁴꞉ ॥ 10 ॥

மத்⁴யே தஸ்ய மருந்மார்க³ளம்பி³மாணிக்யதோரணம் ।
ஶாணோல்லிகி²தவைதூ³ர்யக்லுப்தஸாலஸமாகுலம் ॥ 11 ॥

மாணிக்யஸ்தம்ப⁴படலீமயூக²வ்யாப்ததி³க்தடம் ।
பஞ்சவிம்ஶதிஸாலாட்⁴யாம் நமாமி நக³ரோத்தமம் ॥ 12 ॥

தத்ர சிந்தாமணிக்³ருஹம் தடி³த்கோடிஸமுஜ்ஜ்வலம் ।
நீலோத்பலஸமாகீர்ணநிர்யூஹஶதஸங்குலம் ॥ 13 ॥

ஸோமகாந்தமணிக்லுப்தஸோபாநோத்³பா⁴ஸிவேதி³கம் ।
சந்த்³ரஶாலாசரத்கேதுஸமாலீட⁴நபோ⁴ந்தரம் ॥ 14 ॥

கா³ருத்மதமணீக்லுப்தமண்ட³பவ்யூஹமண்டி³தம் ।
நித்யஸேவாபராமர்த்யநிபி³ட³த்³வாரஶோபி⁴தம் ॥ 15 ॥

அதி⁴ஷ்டி²தம் த்³வாரபாலைரஸிதோமரபாணிபி⁴꞉ ।
நமாமி நாகநாரீணாம் ஸாந்த்³ரஸங்கீ³தமேது³ரம் ॥ 16 ॥

தந்மத்⁴யே தருணார்காப⁴ம் தப்தகாஞ்சநநிர்மிதம் ।
ஶக்ராதி³மத்³த்³வாரபாலை꞉ ஸந்ததம் பரிவேஷ்டிதம் ॥ 17 ॥

சதுஷ்ஷஷ்டிமஹாவித்³யாகலாபி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருதம் ।
ரக்ஷிதம் யோகி³நீப்³ருந்தை³ ரத்நஸிம்ஹாஸநம் ப⁴ஜே ॥ 18 ॥

மத்⁴யே தஸ்ய மருத்ஸேவ்யம் சதுர்த்³வாரஸமுஜ்ஜ்வலம் ।
சதுரஸ்ரத்ரிரேகா²ட்⁴யாம் சாருத்ரிவலயாந்விதம் ॥ 19 ॥

கலாத³ளஸமாயுக்தம் கநத³ஷ்டத³ளாந்விதம் ।
சதுர்த³ஶாரஸஹிதம் த³ஶாரத்³விதயாந்விதம் ॥ 20 ॥

அஷ்டகோணயுதம் தி³வ்யமக்³நிகோணவிராஜிதம் ।
யோகி³பி⁴꞉ பூஜிதம் யோகி³யோகி³நீக³ணஸேவிதம் ॥ 21 ॥

ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமநம் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶநம் ।
விஷஜ்வரஹரம் புண்யம் விவிதா⁴பத்³விதா³ரணம் ॥ 22 ॥

ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமநம் ஸர்வபூ⁴பாலமோஹநம் ।
ஆஶாபி⁴பூரகம் தி³வ்யமர்சகாநாமஹர்நிஶம் ॥ 23 ॥

அஷ்டாத³ஶஸுமர்மாட்⁴யம் சதுர்விம்ஶதிஸந்தி⁴நம் ।
ஶ்ரீமத்³பி³ந்து³க்³ருஹோபேதம் ஶ்ரீசக்ரம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 24 ॥

தத்ரைவ பை³ந்த³வஸ்தா²நே தருணாதி³த்யஸந்நிப⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴நுர்பா³ணபரிஷ்க்ருதகராம்பு³ஜம் ॥ 25 ॥

பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³நம் பு²ல்லபங்கஜலோசநம் ।
குஸுமாயுத⁴ஶ்ருங்கா³ரகோத³ண்ட³குடிலப்⁴ருவம் ॥ 26 ॥

சாருசந்த்³ரகலோபேதம் சந்த³நாகு³ருரூஷிதம் ।
மந்த³ஸ்மிதமதூ⁴காளிகிஞ்ஜல்கிதமுகா²ம்பு³ஜம் ॥ 27 ॥

பாடீரதிலகோத்³பா⁴ஸிபா²லஸ்த²லமநோஹரம் ।
அநேககோடிகந்த³ர்பலாவண்யமருணாத⁴ரம் ॥ 28 ॥

தபநீயாம்ஶுகத⁴ரம் தாருண்யஶ்ரீநிஷேவிதம் ।
காமேஶ்வரமஹம் வந்தே³ காமிதார்த²ப்ரத³ம் ந்ருணாம் ॥ 29 ॥

தஸ்யாங்கமத்⁴யமாஸீநாம் தப்தஹாடகஸந்நிபா⁴ம் ।
மாணிக்யமுகுடச்சா²யாமண்ட³லாருணதி³ங்முகா²ம் ॥ 30 ॥

கலவேணீகநத்பு²ல்லகஹ்லாரகுஸுமோஜ்ஜ்வலாம் ।
உடு³ராஜக்ருதோத்தம்ஸாமுத்பலஶ்யாமளாலகாம் ॥ 31 ॥

சதுர்தீ²சந்த்³ரஸச்சா²த்ரபா²லரேகா²பரிஷ்க்ருதாம் ।
கஸ்தூரீதிலகாரூட⁴கமநீயலலந்திகாம் ॥ 32 ॥

ப்⁴ரூலதாஶ்ரீபராபூ⁴தபுஷ்பாயுத⁴ஶராஸநாம் ।
நாலீகத³ளதா³யாத³நயநத்ரயஶோபி⁴தாம் ॥ 33 ॥

கருணாரஸஸம்பூர்ணகடாக்ஷஹஸிதோஜ்ஜ்வலாம் ।
ப⁴வ்யமுக்தாமணிசாருநாஸாமௌக்திகவேஷ்டிதாம் ॥ 34 ॥

கபோலயுக³ளீந்ருத்யகர்ணதாடங்கஶோபி⁴தாம் ।
மாணிக்யவாலீயுக³ளீமயூகா²ருணதி³ங்முகா²ம் ॥ 35 ॥

பரிபக்வஸுபி³ம்பா³பா⁴பாடலாத⁴ரபல்லவாம் ।
மஞ்ஜுளாத⁴ரபர்வஸ்த²மந்த³ஸ்மிதமநோஹராம் ॥ 36 ॥

த்³விக²ண்ட³த்³விஜராஜாப⁴க³ண்ட³த்³விதயமண்டி³தாம் ।
த³ரபு²ல்லலஸத்³க³ண்ட³த⁴வளாபூரிதாநநாம் ॥ 37 ॥

பசேலிமேந்து³ஸுஷமாபாடச்சரமுக²ப்ரபா⁴ம் ।
கந்த⁴ராகாந்திஹஸிதகம்பு³பி³ம்போ³கட³ம்ப³ராம் ॥ 38 ॥

கஸ்தூரீகர்த³மாஶ்யாமகந்த⁴ராமூலகந்த³ராம் ।
வாமாம்ஸஶிக²ரோபாந்தவ்யாளம்பி³க⁴நவேணிகாம் ॥ 39 ॥

ம்ருணாலகாண்ட³தா³யாத³ம்ருது³பா³ஹுசதுஷ்டயாம் ।
மணிகேயூரயுக³ளீமயூகா²ருணவிக்³ரஹாம் ॥ 40 ॥

கரமூலலஸத்³ரத்நகங்கணக்வாணபேஶலாம் ।
கரகாந்திஸமாதூ⁴தகல்பாநோகஹபல்லவாம் ॥ 41 ॥

பத்³மராகோ³ர்மிகாஶ்ரேணிபா⁴ஸுராங்கு³ளிபாலிகாம் ।
புண்ட்³ரகோத³ண்ட³புஷ்பாஸ்த்ரபாஶாங்குஶலஸத்கராம் ॥ 42 ॥

தப்தகாஞ்சநகும்பா⁴ப⁴ஸ்தநமண்ட³லமண்டி³தாம் ।
க⁴நஸ்தநதடீக்லுப்தகாஶ்மீரக்ஷோத³பாடலாம் ॥ 43 ॥

கூலங்கஷகுசஸ்பா²ரதாரஹாரவிராஜிதாம் ।
சாருகௌஸும்ப⁴கூர்பாஸச்ச²ந்நவக்ஷோஜமண்ட³லாம் ॥ 44 ॥

நவநீலக⁴நஶ்யாமரோமராஜிவிராஜிதாம் ।
லாவண்யஸாக³ராவர்தநிப⁴நாபி⁴விபூ⁴ஷிதாம் ॥ 45 ॥

டி³ம்ப⁴முஷ்டிதலக்³ராஹ்யமத்⁴யயஷ்டிமநோஹராம் ।
நிதம்ப³மண்ட³லாபோ⁴க³நிக்வணந்மணிமேக²லாம் ॥ 46 ॥

ஸந்த்⁴யாருணக்ஷௌமபடீஸஞ்ச²ந்நஜக⁴நஸ்த²லாம் ।
க⁴நோருகாந்திஹஸிதகத³ளீகாண்ட³விப்⁴ரமாம் ॥ 47 ॥

ஜாநுஸம்புடகத்³வந்த்³வஜிதமாணிக்யத³ர்பணாம் ।
ஜங்கா⁴யுக³ளஸௌந்த³ர்யவிஜிதாநங்க³காஹலாம் ॥ 48 ॥

ப்ரபத³ச்சா²யஸந்தாநஜிதப்ராசீநகச்ச²பாம் ।
நீரஜாஸநகோடீரநிக்⁴ருஷ்டசரணாம்பு³ஜாம் ॥ 49 ॥

பாத³ஶோபா⁴பராபூ⁴தபாகாரிதருபல்லவாம் ।
சரணாம்போ⁴ஜஶிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீரமஞ்ஜுளாம் ॥ 50 ॥

விபு³தே⁴ந்த்³ரவதூ⁴த்ஸங்க³விந்யஸ்தபத³பல்லவாம் ।
பார்ஶ்வஸ்த²பா⁴ரதீலக்ஷ்மீபாணிசாமரவீஜிதாம் ॥ 51 ॥

புரதோ நாகநாரீணாம் பஶ்யந்தீம் ந்ருத்தமத்³பு⁴தம் ।
ப்⁴ரூலதாஞ்சலஸம்பூ⁴தபுஷ்பாயுத⁴பரம்பராம் ॥ 52 ॥

ப்ரத்யக்³ரயௌவநோந்மத்தபரிபு²ல்லவிளோசநாம் ।
தாம்ரோஷ்டீ²ம் தரளாபாங்கீ³ம் ஸுநாஸாம் ஸுந்த³ரஸ்மிதாம் ॥ 53 ॥

சதுரர்த²த்⁴ருவோதா³ராம் சாம்பேயோத்³க³ந்தி⁴குந்தலாம் ।
மது⁴ஸ்நபிதம்ருத்³வீகமது⁴ராளாபபேஶலாம் ॥ 54 ॥

ஶிவாம் ஷோட³ஶவார்ஷீகாம் ஶிவாங்கதலவாஸிநீம் ।
சிந்மயீம் ஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜே சிந்தயேஜ்ஜாபகோத்தம꞉ ॥ 55 ॥

இதி த்ரிபுரஸுந்த³ர்யா ஹ்ருத³யம் ஸர்வகாமத³ம் ।
ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமநம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³ம் ந்ருணாம் ॥ 56 ॥

தாபஜ்வரார்திஶமநம் தருணீஜநமோஹநம் ।
மஹாவிஷஹரம் புண்யம் மாங்க³ல்யகரமத்³பு⁴தம் ॥ 57 ॥

அபம்ருத்யுஹரம் தி³வ்யமாயுஷ்யஶ்ரீகரம் பரம் ।
அபவர்கை³கநிலயமவநீபாலவஶ்யத³ம் ॥ 58 ॥

பட²தி த்⁴யாநரத்நம் ய꞉ ப்ராத꞉ ஸாயமதந்த்³ரித꞉ ।
ந விஷாதை³꞉ ஸ ச புமான் ப்ராப்நோதி பு⁴வநத்ரயம் ॥ 59 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீஹ்ருத³யம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed