Sri Matangi Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ತತ್ತ್ವತಃ ಪರಮ್ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪರಮಂ ಸುಮುಖ್ಯಾಃ ಸಿದ್ಧಯೇ ಹಿತಮ್ || ೧ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೀ ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಪರಾಭವೋ ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಭಾಯಾಂ ವಾ ಮಹಾರಣೇ || ೨ ||

ಯಥಾ ತುಷ್ಟಾ ಭವೇದ್ದೇವೀ ಸುಮುಖೀ ಚಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ |
ತಥಾ ಭವತಿ ದೇವೇಶಿ ಸಾಧಕಃ ಶಿವ ಏವ ಸಃ || ೩ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಕೋಟಯಃ |
ಸಕೃತ್ಪಾಠೇನ ಜಾಯಂತೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸುಮುಖೀ ಭವೇತ್ || ೪ ||

ಮತಂಗೋಽಸ್ಯ ಋಷಿಶ್ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಬ್ದೇವೀ ಸಮೀರಿತಾ |
ಸುಮುಖೀ ವಿನಿಯೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಹೇತವೇ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಠೇದೇತದ್ಯದೀಚ್ಛೇತ್ಸಿದ್ಧಿಮಾತ್ಮನಃ || ೫ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ದೇವೀಂ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕೀಂ ಶವಗತಾಂ ಮಾಧ್ವೀರಸಾಘೂರ್ಣಿತಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀಮರುಣಾಂಬರಾಂ ಪೃಥುಕುಚಾಂ ಗುಂಜಾವಲೀಶೋಭಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದಧತೀಂ ಕಪಾಲಮಮಲಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂ ತಥಾ ಕರ್ತ್ರಿಕಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಾನಸಪಂಕಜೇ ಭಗವತೀಮುಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲಿನೀಮ್ || ೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂ ಸುಮುಖೀ ಶೇಮುಷೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸುರಸಾ ಶಶಿಶೇಖರಾ |
ಸಮಾನಾಸ್ಯಾ ಸಾಧನೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರಸಮ್ಮುಖೀ || ೨ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಜನನೀ ಸಂಪದಾ ಸಿಂಧುಸೇವಿನೀ |
ಶಂಭುಸೀಮಂತಿನೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸುಧಾರಸಾ || ೩ ||

ಸಾರಂಗಾ ಸವಲೀ ವೇಲಾ ಲಾವಣ್ಯವನಮಾಲಿನೀ |
ವನಜಾಕ್ಷೀ ವನಚರೀ ವನೀ ವನವಿನೋದಿನೀ || ೪ ||

ವೇಗಿನೀ ವೇಗದಾ ವೇಗಾ ಬಗಲಸ್ಥಾ ಬಲಾಧಿಕಾ |
ಕಾಲೀ ಕಾಲಪ್ರಿಯಾ ಕೇಲೀ ಕಮಲಾ ಕಾಲಕಾಮಿನೀ || ೫ ||

ಕಮಲಾ ಕಮಲಸ್ಥಾ ಚ ಕಮಲಸ್ಥಾ ಕಲಾವತೀ |
ಕುಲೀನಾ ಕುಟಿಲಾ ಕಾಂತಾ ಕೋಕಿಲಾ ಕಲಭಾಷಿಣೀ || ೬ ||

ಕೀರಾ ಕೇಲಿಕರಾ ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನ್ಯಪಿ ಕಾಲಿಕಾ |
ಕೇಶಿನೀ ಚ ಕುಶಾವರ್ತಾ ಕೌಶಾಂಭೀ ಕೇಶವಪ್ರಿಯಾ || ೭ ||

ಕಾಲೀ ಕಾಶೀ ಮಹಾಕಾಲಸಂಕಾಶಾ ಕೇಶದಾಯಿನೀ |
ಕುಂಡಲಾ ಚ ಕುಲಸ್ಥಾ ಚ ಕುಂಡಲಾಂಗದಮಂಡಿತಾ || ೮ ||

ಕುಂಡಪದ್ಮಾ ಕುಮುದಿನೀ ಕುಮುದಪ್ರೀತಿವರ್ಧಿನೀ |
ಕುಂಡಪ್ರಿಯಾ ಕುಂಡರುಚಿಃ ಕುರಂಗನಯನಾಕುಲಾ || ೯ ||

ಕುಂದಬಿಂಬಾಲಿನದಿನೀ ಕುಸುಂಭಕುಸುಮಾಕರಾ |
ಕಾಂಚೀ ಕನಕಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಕಾಕಟಿಃ || ೧೦ ||

ಕಠೋರಕರಣಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಕೌಮುದೀ ಕಂಡವತ್ಯಪಿ |
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಪಟಿನೀ ಕಠಿನೀ ಕಲಕಂಡಿನೀ || ೧೧ ||

ಕೀರಹಸ್ತಾ ಕುಮಾರೀ ಚ ಕುರೂಢಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕುಂಜರಸ್ಥಾ ಕುಜರತಾ ಕುಂಭೀ ಕುಂಭಸ್ತನೀ ಕಲಾ || ೧೨ ||

ಕುಂಭೀಕಾಂಗಾ ಕರಭೋರೂಃ ಕದಲೀಕುಶಶಾಯಿನೀ |
ಕುಪಿತಾ ಕೋಟರಸ್ಥಾ ಚ ಕಂಕಾಲೀ ಕಂದಲಾಲಯಾ || ೧೩ ||

ಕಪಾಲವಾಸಿನೀ ಕೇಶೀ ಕಂಪಮಾನಶಿರೋರುಹಾ |
ಕಾದಂಬರೀ ಕದಂಬಸ್ಥಾ ಕುಂಕುಮಪ್ರೇಮಧಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ಕುಟುಂಬಿನೀ ಕೃಪಾಯುಕ್ತಾ ಕ್ರತುಃ ಕ್ರತುಕರಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೀ ಕುಶವರ್ತಿನೀ || ೧೫ ||

ಕಾಮಪತ್ನೀ ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮವಂದಿತಾ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮರತಿಃ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೋಹಿನೀ || ೧೬ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಖೇಚರೀ ಖಂಜಾ ಖಂಜರೀಟೇಕ್ಷಣಾ ಖಗಾ |
ಖರಗಾ ಖರನಾದಾ ಚ ಖರಸ್ಥಾ ಖೇಲನಪ್ರಿಯಾ || ೧೭ ||

ಖರಾಂಶುಃ ಖೇಲಿನೀ ಖಟ್ವಾ ಖರಾ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ |
ಖರಖಂಡಿನ್ಯಪಿ ಖ್ಯಾತಿಃ ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡನಪ್ರಿಯಾ || ೧೮ ||

ಖಂಡಪ್ರಿಯಾ ಖಂಡಖಾದ್ಯಾ ಖಂಡಸಿಂಧುಶ್ಚ ಖಂಡಿನೀ |
ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಗೌರೀ ಗೌತಮ್ಯಪಿ ಚ ಗೋಮತೀ || ೧೯ ||

ಗಂಗಾ ಗಯಾ ಗಗನಗಾ ಗಾರುಡೀ ಗರುಡಧ್ವಜಾ |
ಗೀತಾ ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ಗೇಯಾ ಗುಣಪ್ರೀತಿರ್ಗುರುರ್ಗಿರೀ || ೨೦ ||

ಗೌರ್ಗೌರೀ ಗಂಡಸದನಾ ಗೋಕುಲಾ ಗೋಪ್ರತಾರಿಣೀ |
ಗೋಪ್ತಾ ಗೋವಿಂದಿನೀ ಗೂಢಾ ಗೂಢವಿಗ್ರಸ್ತಗುಂಜಿನೀ || ೨೧ ||

ಗಜಗಾ ಗೋಪಿನೀ ಗೋಪೀ ಗೋಕ್ಷಾ ಜಯಪ್ರಿಯಾ ಗಣಾ |
ಗಿರಿಭೂಪಾಲದುಹಿತಾ ಗೋಗಾ ಗೋಕುಲವಾಸಿನೀ || ೨೨ ||

ಘನಸ್ತನೀ ಘನರುಚಿರ್ಘನೋರುರ್ಘನನಿಃಸ್ವನಾ |
ಘುಂಕಾರಿಣೀ ಘುಕ್ಷಕರೀ ಘೂಘೂಕಪರಿವಾರಿತಾ || ೨೩ ||

ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯಾ ಘಂಟಾ ಘೋಟಾ ಘೋಟಕವಾಹಿನೀ |
ಘೋರರೂಪಾ ಚ ಘೋರಾ ಚ ಘೃತಪ್ರೀತಿರ್ಘೃತಾಂಜನೀ || ೨೪ ||

ಘೃತಾಚೀ ಘೃತವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಘಂಟಾಘಟಘಟಾವೃತಾ |
ಘಟಸ್ಥಾ ಘಟನಾ ಘಾತಕರೀ ಘಾತನಿವಾರಿಣೀ || ೨೫ ||

ಚಂಚರೀಕೀ ಚಕೋರೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚೀರಧಾರಿಣೀ |
ಚಾತುರೀ ಚಪಲಾ ಚಂಚುಶ್ಚಿತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ಥಿತಾ || ೨೬ ||

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯೀ ಚಂಚುಶ್ಚೋರಾಚಾರ್ಯಾ ಚಮತ್ಕೃತಿಃ |
ಚಕ್ರವರ್ತಿವಧೂಶ್ಚಿತ್ರಾ ಚಕ್ರಾಂಗೀ ಚಕ್ರಮೋದಿನೀ || ೨೭ ||

ಚೇತಶ್ಚರೀ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತನಾ ಚೇತನಪ್ರಿಯಾ |
ಚಾಪಿನೀ ಚಂಪಕಪ್ರೀತಿಶ್ಚಂಡಾ ಚಂಡಾಲವಾಸಿನೀ || ೨೮ ||

ಚಿರಂಜೀವಿನೀ ತಚ್ಚಿತ್ತಾ ಚಿಂಚಾಮೂಲನಿವಾಸಿನೀ |
ಛುರಿಕಾ ಛತ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಛಿಂದಾ ಛಿಂದಕರೀ ಛಿದಾ || ೨೯ ||

ಛುಚ್ಛುಂದರೀ ಛಲಪ್ರೀತಿಶ್ಛುಚ್ಛುಂದರಿನಿಭಸ್ವನಾ |
ಛಲಿನೀ ಛತ್ರದಾ ಛಿನ್ನಾ ಛಿಂಟಿಚ್ಛೇದಕರೀ ಛಟಾ || ೩೦ ||

ಛದ್ಮಿನೀ ಛಾಂದಸೀ ಛಾಯಾ ಛರುಚ್ಛಂದಕರೀತ್ಯಪಿ |
ಜಯದಾಜಯದಾ ಜಾತೀ ಜಾಯಿನೀ ಜಾಮಲಾ ಜತುಃ || ೩೧ ||

ಜಂಬೂಪ್ರಿಯಾ ಜೀವನಸ್ಥಾ ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಪ್ರಿಯಾ |
ಜಪಾಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಜಪ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜೀವಾ ಜಗಜ್ಜನಿಃ || ೩೨ ||

ಜಗಜ್ಜಂತುಪ್ರಧಾನಾ ಚ ಜಗಜ್ಜೀವಪರಾ ಜವಾ |
ಜಾತಿಪ್ರಿಯಾ ಜೀವನಸ್ಥಾ ಜೀಮೂತಸದೃಶೀರುಚಿಃ || ೩೩ ||

ಜನ್ಯಾ ಜನಹಿತಾ ಜಾಯಾ ಜನ್ಮಭೂರ್ಜಂಭಸೀ ಜಭೂಃ |
ಜಯದಾ ಜಗದಾವಾಸಾ ಜಾಯಿನೀ ಜ್ವರಕೃಚ್ಛ್ರಜಿತ್ || ೩೪ ||

ಜಪಾ ಚ ಜಪತೀ ಜಪ್ಯಾ ಜಪಾರ್ಹಾ ಜಾಯಿನೀ ಜನಾ |
ಜಾಲಂಧರಮಯೀ ಜಾನುರ್ಜಾಲೌಕಾ ಜಾಪ್ಯಭೂಷಣಾ || ೩೫ ||

ಜಗಜ್ಜೀವಮಯೀ ಜೀವಾ ಜರತ್ಕಾರುರ್ಜನಪ್ರಿಯಾ |
ಜಗತೀಜನನಿರತಾ ಜಗಚ್ಛೋಭಾಕರೀ ಜವಾ || ೩೬ ||

ಜಗತೀತ್ರಾಣಕೃಜ್ಜಂಘಾ ಜಾತೀಫಲವಿನೋದಿನೀ |
ಜಾತೀಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾ ಜಾತಿಹಾ ಜಾತಿರೂಪಿಣೀ || ೩೭ ||

ಜೀಮೂತವಾಹನರುಚಿರ್ಜೀಮೂತಾ ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರಕೃತ್ |
ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರಧರಾ ಜೀರ್ಣಾ ಜ್ವಲತೀ ಜಾಲನಾಶಿನೀ || ೩೮ ||

ಜಗತ್ಕ್ಷೋಭಕರೀ ಜಾತಿರ್ಜಗತ್ಕ್ಷೋಭವಿನಾಶಿನೀ |
ಜನಾಪವಾದಾ ಜೀವಾ ಚ ಜನನೀಗೃಹವಾಸಿನೀ || ೩೯ ||

ಜನಾನುರಾಗಾ ಜಾನುಸ್ಥಾ ಜಲವಾಸಾ ಜಲಾರ್ತಿಕೃತ್ |
ಜಲಜಾ ಜಲವೇಲಾ ಚ ಜಲಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ || ೪೦ ||

ಜಲಮುಕ್ತಾ ಜಲಾರೋಹಾ ಜಲಸಾ ಜಲಜೇಕ್ಷಣಾ |
ಜಲಪ್ರಿಯಾ ಜಲೌಕಾ ಚ ಜಲಶೋಭಾವತೀ ತಥಾ || ೪೧ ||

ಜಲವಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತವಪುರ್ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಶೋಭಿನೀ |
ಝಿಂಝಾ ಝಿಲ್ಲಮಯೀ ಝಿಂಝಾಝಣತ್ಕಾರಕರೀ ಜಯಾ || ೪೨ ||

ಝಂಝೀ ಝಂಪಕರೀ ಝಂಪಾ ಝಂಪತ್ರಾಸನಿವಾರಿಣೀ |
ಟಂಕಾರಸ್ಥಾ ಟಂಕಕರೀ ಟಂಕಾರಕರಣಾಂಹಸಾ || ೪೩ ||

ಟಂಕಾರೋಟ್ಟಕೃತಷ್ಠೀವಾ ಡಿಂಡೀರವಸನಾವೃತಾ |
ಡಾಕಿನೀ ಡಾಮರೀ ಚೈವ ಡಿಂಡಿಮಧ್ವನಿನಾದಿನೀ || ೪೪ ||

ಡಕಾರನಿಃಸ್ವನರುಚಿಸ್ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ತಥಾ |
ತರುಣೀ ತುಂದಿಲಾ ತುಂದಾ ತಾಮಸೀ ಚ ತಮಃಪ್ರಿಯಾ || ೪೫ ||

ತಾಮ್ರಾ ತಾಮ್ರವತೀ ತಂತುಸ್ತುಂದಿಲಾ ತುಲಸಂಭವಾ |
ತುಲಾಕೋಟಿಸುವೇಗಾ ಚ ತುಲ್ಯಕಾಮಾ ತುಲಾಶ್ರಯಾ || ೪೬ ||

ತುದನೀ ತುನನೀ ತುಂಬೀ ತುಲಾಕಾಲಾ ತುಲಾಶ್ರವಾ |
ತುಮುಲಾ ತುಲಜಾ ತುಲ್ಯಾ ತುಲಾದಾನಕರೀ ತಥಾ || ೪೭ ||

ತುಲ್ಯವೇಗಾ ತುಲ್ಯಗತಿಸ್ತುಲಾಕೋಟಿನಿನಾದಿನೀ |
ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಚ ತಮಃಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೀ || ೪೮ ||

ತ್ವರಿತಾ ಜ್ವರಹಾ ತೀರಾ ತಾರಕೇಶೀ ತಮಾಲಿನೀ |
ತಮೋದಾನವತೀ ತಾಮ್ರತಾಲಸ್ಥಾನವತೀ ತಮೀ || ೪೯ ||

ತಾಮಸೀ ಚ ತಮಿಸ್ರಾ ಚ ತೀವ್ರಾ ತೀವ್ರಪರಾಕ್ರಮಾ |
ತಟಸ್ಥಾ ತಿಲತೈಲಾಕ್ತಾ ತರುಣೀ ತಪನದ್ಯುತಿಃ || ೫೦ ||

ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಚ ತಿಲಕೃತ್ತಾರಕಾಧೀಶಶೇಖರಾ |
ತಿಲಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ತಾರಾ ತಾರಕೇಶೀ ಕುಟುಂಬಿನೀ || ೫೧ ||

ಸ್ಥಾಣುಪತ್ನೀ ಸ್ಥಿರಕರೀ ಸ್ಥೂಲಸಂಪದ್ವಿವರ್ಧಿನೀ |
ಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ಥೈರ್ಯಸ್ಥವಿಷ್ಠಾ ಚ ಸ್ಥಪತಿಃ ಸ್ಥೂಲವಿಗ್ರಹಾ || ೫೨ ||

ಸ್ಥೂಲಸ್ಥಲವತೀ ಸ್ಥಾಲೀ ಸ್ಥಲಸಂಗವಿವರ್ಧಿನೀ |
ದಂಡಿನೀ ದಂತಿನೀ ದಾಮಾ ದರಿದ್ರಾ ದೀನವತ್ಸಲಾ || ೫೩ ||

ದೇವೀ ದೇವವಧೂರ್ದಿತ್ಯಾ ದಾಮಿನೀ ದೇವಭೂಷಣಾ |
ದಯಾ ದಮವತೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ ದಾಡಿಮಸ್ತನೀ || ೫೪ ||

ದೇವಮೂರ್ತಿಕರಾ ದೈತ್ಯಾ ದಾರಿಣೀ ದೇವತಾನತಾ |
ದೋಲಾಕ್ರೀಡಾ ದಯಾಲುಶ್ಚ ದಂಪತೀ ದೇವತಾಮಯೀ || ೫೫ ||

ದಶಾದೀಪಸ್ಥಿತಾ ದೋಷಾ ದೋಷಹಾ ದೋಷಕಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಶಮನೀ ದುರ್ಗಮ್ಯಾ ದುರ್ಗವಾಸಿನೀ || ೫೬ ||

ದುರ್ಗಂಧನಾಶಿನೀ ದುಃಸ್ಥಾ ದುಃಖಪ್ರಶಮಕಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗಂಧಾ ದುಂದುಭಿಧ್ವಾಂತಾ ದೂರಸ್ಥಾ ದೂರವಾಸಿನೀ || ೫೭ ||

ದರದಾ ದರದಾತ್ರೀ ಚ ದುರ್ವ್ಯಾಧದಯಿತಾ ದಮೀ |
ಧುರಂಧರಾ ಧುರೀಣಾ ಚ ಧೌರೇಯೀ ಧನದಾಯಿನೀ || ೫೮ ||

ಧೀರಾರವಾ ಧರಿತ್ರೀ ಚ ಧರ್ಮದಾ ಧೀರಮಾನಸಾ |
ಧನುರ್ಧರಾ ಚ ಧಮನೀ ಧಮನೀಧೂರ್ತವಿಗ್ರಹಾ || ೫೯ ||

ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾ ಧೂಮ್ರಪಾನಾ ಧೂಮಲಾ ಧೂಮಮೋದಿನೀ |
ನಂದಿನೀನಂದಿನೀ ನಂದಾ ನಂದಿನೀ ನಂದಬಾಲಿಕಾ || ೬೦ ||

ನವೀನಾ ನರ್ಮದಾ ನರ್ಮನಮಿರ್ನಿಯಮನಿಃಸ್ವನಾ |
ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಗಮಾಧಾರಾ ನಿಮ್ನಗಾ ನಗ್ನಕಾಮಿನೀ || ೬೧ ||

ನೀಲಾ ನಿರತ್ನಾ ನಿರ್ವಾಣಾ ನಿರ್ಲೋಭಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನತಿಃ |
ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರಂಜನಜನಾನವಾ || ೬೨ ||

ನಿರ್ಗುಂಡಿಕಾ ಚ ನಿರ್ಗುಂಡಾ ನಿರ್ನಾಸಾ ನಾಸಿಕಾಭಿಧಾ |
ಪತಾಕಿನೀ ಪತಾಕಾ ಚ ಪತ್ರಪ್ರೀತಿಃ ಪಯಸ್ವಿನೀ || ೬೩ ||

ಪೀನಾ ಪೀನಸ್ತನೀ ಪತ್ನೀ ಪವನಾಶಾ ನಿಶಾಮಯೀ |
ಪರಾ ಪರಪರಾ ಕಾಲೀ ಪಾರಕೃತ್ಯಭುಜಪ್ರಿಯಾ || ೬೪ ||

ಪವನಸ್ಥಾ ಚ ಪವನಾ ಪವನಪ್ರೀತಿವರ್ಧಿನೀ |
ಪಶುವೃದ್ಧಿಕರೀ ಪುಷ್ಪಪೋಷಿಕಾ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧಿನೀ || ೬೫ ||

ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಪುಸ್ತಕಕರಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಽತಲವಾಸಿನೀ |
ಪೇಶೀ ಪಾಶಕರೀ ಪಾಶಾ ಪಾಂಶುಹಾ ಪಾಂಶುಲಾ ಪಶುಃ || ೬೬ ||

ಪಟುಃ ಪರಾಶಾ ಪರಶುಧಾರಿಣೀ ಪಾಶಿನೀ ತಥಾ |
ಪಾಪಘ್ನೀ ಪತಿಪತ್ನೀ ಚ ಪತಿತಾ ಪತಿತಾಪನೀ || ೬೭ ||

ಪಿಶಾಚೀ ಚ ಪಿಶಾಚಘ್ನೀ ಪಿಶಿತಾಶನತೋಷಿಣೀ |
ಪಾನದಾ ಪಾನಪಾತ್ರೀ ಚ ಪಾನದಾನಕರೋದ್ಯತಾ || ೬೮ ||

ಪೇಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪೀಯೂಷಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾ |
ಪತಂಗಾಭಾ ಪತಂಗಾ ಚ ಪೌನಃಪುನ್ಯಮಿವಾಪರಾ || ೬೯ ||

ಪಂಕಿಲಾ ಪಂಕಮಗ್ನಾ ಚ ಪಾನೀಯಾ ಪಂಜರಸ್ಥಿತಾ |
ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಯಜ್ಞಾ ಚ ಪಂಚತಾ ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾ || ೭೦ ||

ಪಿಚುಮಂದಾ ಪುಂಡರೀಕಾ ಪಿಕೀ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾ |
ಪ್ರಿಯಂಗುಮಂಜರೀ ಪಿಂಡೀ ಪಂಡಿತಾ ಪಾಂಡುರಪ್ರಭಾ || ೭೧ ||

ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರಿಯಾಲಸ್ಥಾ ಪಾಂಡುಘ್ನೀ ಪೀನಸಾಪಹಾ |
ಫಲಿನೀ ಫಲದಾತ್ರೀ ಚ ಫಲಶ್ರೀಃ ಫಲಭೂಷಣಾ || ೭೨ ||

ಫೂತ್ಕಾರಕಾರಿಣೀ ಸ್ಫಾರೀ ಫುಲ್ಲಾ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜಾನನಾ |
ಸ್ಫುಲಿಂಗಹಾ ಸ್ಫೀತಮತಿಃ ಸ್ಫೀತಕೀರ್ತಿಕರೀ ತಥಾ || ೭೩ ||

ಬಲಮಾಯಾ ಬಲಾರಾತಿರ್ಬಲಿನೀ ಬಲವರ್ಧಿನೀ |
ವೇಣುವಾದ್ಯಾ ವನಚರೀ ವಿರಂಚಿಜನಯಿತ್ರ್ಯಪಿ || ೭೪ ||

ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಬೋಧಿನೀ ಬೋಧದಾಯಿನೀ |
ಬುದ್ಧಮಾತಾ ಚ ಬುದ್ಧಾ ಚ ವನಮಾಲಾವತೀ ವರಾ || ೭೫ ||

ವರದಾ ವಾರುಣೀ ವೀಣಾ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾ |
ವಿನೋದಿನೀ ವಿನೋದಸ್ಥಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ || ೭೬ ||

ವೈದ್ಯಾ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚ ವಿವಶಾ ವಿಶ್ವವಿಶ್ರುತಾ |
ವಿದ್ಯೌಘವಿಹ್ವಲಾ ವೇಲಾ ವಿತ್ತದಾ ವಿಗತಜ್ವರಾ || ೭೭ ||

ವಿರಾವಾ ವಿವರೀಕಾರಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಬಿಂಬವತ್ಸಲಾ |
ವಿಂಧ್ಯಸ್ಥಾ ವರವಂದ್ಯಾ ಚ ವೀರಸ್ಥಾನವರಾ ಚ ವಿತ್ || ೭೮ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾ ವಿಜಯಾ ವಿಜಯಾ ವಿಜಯಪ್ರದಾ |
ವಿರೋಗೀವಂದಿನೀ ವಂಧ್ಯಾ ವಂದ್ಯಬಂಧನಿವಾರಿಣೀ || ೭೯ ||

ಭಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಾ ಚ ಭವಾನೀ ಭವನಾಶಿನೀ |
ಭೀಮಾ ಭೀಮಾನನಾಭೀಮಾ ಭಂಗುರಾ ಭೀಮದರ್ಶನಾ || ೮೦ ||

ಭಿಲ್ಲೀ ಭಿಲ್ಲಧರಾ ಭೀರುರ್ಭರುಂಡಾ ಭೀರ್ಭಯಾವಹಾ |
ಭಗಸರ್ಪಿಣ್ಯಪಿ ಭಗಾ ಭಗರೂಪಾ ಭಗಾಲಯಾ || ೮೧ ||

ಭಗಾಸನಾ ಭಗಾಭೋಗಾ ಭೇರೀಝಂಕಾರರಂಜಿತಾ |
ಭೀಷಣಾ ಭೀಷಣಾರಾವಾ ಭಗವತ್ಯಹಿಭೂಷಣಾ || ೮೨ ||

ಭಾರದ್ವಾಜಾ ಭೋಗದಾತ್ರೀ ಭೂತಿಘ್ನೀ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ |
ಭೂಮಿದಾ ಭೂಮಿದಾತ್ರೀ ಚ ಭೂಪತಿರ್ಭರದಾಯಿನೀ || ೮೩ ||

ಭ್ರಮರೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಭಾಲಾ ಭೂಪಾಲಕುಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಮಾತಾ ಮನೋಹರಾ ಮಾಯಾ ಮಾನಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ || ೮೪ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮದಕ್ಷೀಬಾ ಮದಿರಾ ಮದಿರಾಲಯಾ |
ಮದೋದ್ಧತಾ ಮತಂಗಸ್ಥಾ ಮಾಧವೀ ಮಧುಮರ್ದಿನೀ || ೮೫ ||

ಮೋದಾ ಮೋದಕರೀ ಮೇಧಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾಧಿಪಸ್ಥಿತಾ |
ಮದ್ಯಪಾ ಮಾಂಸಲೋಮಸ್ಥಾ ಮೋದಿನೀ ಮೈಥುನೋದ್ಯತಾ || ೮೬ ||

ಮೂರ್ಧಾವತೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಾಯಾಮಹಿಮಮಂದಿರಾ |
ಮಹಾಮಾಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೮೭ ||

ಮಹಾದೇವವಧೂರ್ಮಾನ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮೇರುಮಂಡಿತಾ |
ಮೇದಸ್ವಿನೀ ಮಿಲಿಂದಾಕ್ಷೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ || ೮೮ ||

ಮಂಡಲಸ್ಥಾ ಭಗಸ್ಥಾ ಚ ಮದಿರಾರಾಗಗರ್ವಿತಾ |
ಮೋಕ್ಷದಾ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಚ ಮಾಲಾ ಮಾಲಾವಿಲಾಸಿನೀ || ೮೯ ||

ಮಾತಂಗಿನೀ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಮಾತಂಗತನಯಾಪಿ ಚ |
ಮಧುಸ್ರವಾ ಮಧುರಸಾ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೯೦ ||

ಯಾಮಿನೀ ಯಾಮಿನೀನಾಥಭೂಷಾ ಯಾವಕರಂಜಿತಾ |
ಯವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾ ಯಾಮಾ ಯವನೀ ಯವನಾರ್ದಿನೀ || ೯೧ ||

ಯಮಘ್ನೀ ಯಮಕಲ್ಪಾ ಚ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞಯಜುರ್ಯಕ್ಷೀ ಯಶೋನಿಷ್ಕಂಪಕಾರಿಣೀ || ೯೨ ||

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯಕ್ಷಜನನೀ ಯಶೋದಾಯಾಸಧಾರಿಣೀ |
ಯಶಃಸೂತ್ರಪದಾ ಯಾಮಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಕರೀತ್ಯಪಿ || ೯೩ ||

ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಕಾರಸ್ಥಾ ಯೂಪಸ್ತಂಭನಿವಾಸಿನೀ |
ರಂಜಿತಾ ರಾಜಪತ್ನೀ ಚ ರಮಾ ರೇಖಾ ರವೀರಣಾ || ೯೪ ||

ರಜೋವತೀ ರಜಶ್ಚಿತ್ರಾ ರಂಜನೀ ರಜನೀಪತಿಃ |
ರೋಗಿಣೀ ರಜನೀ ರಾಜ್ಞೋ ರಾಜ್ಯದಾ ರಾಜ್ಯವರ್ಧಿನೀ || ೯೫ ||

ರಾಜನ್ವತೀ ರಾಜನೀತಿಸ್ತಥಾ ರಜತವಾಸಿನೀ |
ರಮಣೀ ರಮಣೀಯಾ ಚ ರಾಮಾ ರಾಮಾವತೀ ರತಿಃ || ೯೬ ||

ರೇತೋರತೀ ರತೋತ್ಸಾಹಾ ರೋಗಘ್ನೀ ರೋಗಕಾರಿಣೀ |
ರಂಗಾ ರಂಗವತೀ ರಾಗಾ ರಾಗಜ್ಞಾ ರಾಗಕೃದ್ದಯಾ || ೯೭ ||

ರಾಮಿಕಾ ರಜಕೀ ರೇವಾ ರಜನೀ ರಂಗಲೋಚನಾ |
ರಕ್ತಚರ್ಮಧರಾ ರಂಗೀ ರಂಗಸ್ಥಾ ರಂಗವಾಹಿನೀ || ೯೮ ||

ರಮಾ ರಂಭಾಫಲಪ್ರೀತೀ ರಂಭೋರೂ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾ |
ರಂಗಾ ರಂಗಾಂಗಮಧುರಾ ರೋದಸೀ ಚ ಮಹಾರವಾ || ೯೯ ||

ರೋಗಕೃದ್ರೋಗಹಂತ್ರೀ ಚ ರೋಗಭೃದ್ರೋಗಸ್ರಾವಿಣೀ |
ವಂದೀ ವಂದಿಸ್ತುತಾ ಬಂಧುರ್ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಾಧರಾ || ೧೦೦ ||

ವಂದಿತಾ ವಂದ್ಯಮಾನಾ ಚ ವೈದ್ರಾವೀ ವೇದವಿದ್ವಿಧಾ |
ವಿಕೋಪಾ ವಿಕಪಾಲಾ ಚ ವಿಕಸ್ಥಾ ವಿಂಕವತ್ಸಲಾ || ೧೦೧ ||

ವೇದಿರ್ವಿಲಗ್ನಲಗ್ನಾ ಚ ವಿಧಿವಿಂಕಕರೀ ವಿಧಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಶಂಖವಲಯಾ ಶಂಖಮಾಲಾವತೀ ಶಮೀ || ೧೦೨ ||

ಶಂಖಪಾತ್ರಾಶಿನೀ ಶಂಖಸ್ವನಾ ಶಂಖಗಲಾ ಶಶೀ |
ಶಬರೀ ಶಾಂಬರೀ ಶಂಭುಃ ಶಂಭುಕೇಶಾ ಶರಾಸಿನೀ || ೧೦೩ ||

ಶವಾ ಶ್ಯೇನವತೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶ್ಯಾಮಲೋಚನಾ |
ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾ ಶ್ಮಶಾನಾ ಚ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನಭೂಷಣಾ || ೧೦೪ ||

ಶಮದಾ ಶಮಹಂತ್ರೀ ಚ ಶಂಖಿನೀ ಶಂಖರೋಷಣಾ |
ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಪ್ರದಾ ಶೇಷಾ ಶೇಷಾಖ್ಯಾ ಶೇಷಶಾಯಿನೀ || ೧೦೫ ||

ಶೇಮುಷೀ ಶೋಷಿಣೀ ಶೇಷಾ ಶೌರ್ಯಾ ಶೌರ್ಯಶರಾ ಶರೀ |
ಶಾಪದಾ ಶಾಪಹಾ ಶಾಪಾ ಶಾಪಪಂಥಾಃ ಸದಾಶಿವಾ || ೧೦೬ ||

ಶೃಂಗಿಣೀ ಶೃಂಗಿಪಲಭುಕ್ ಶಂಕರೀ ಶಾಂಕರೀ ಶಿವಾ |
ಶವಸ್ಥಾ ಶವಭುಕ್ ಶಾಂತಾ ಶವಕರ್ಣಾ ಶವೋದರೀ || ೧೦೭ ||

ಶಾವಿನೀ ಶವಶಿಂಶಾಶ್ರೀಃ ಶವಾ ಚ ಶವಶಾಯಿನೀ |
ಶವಕುಂಡಲಿನೀ ಶೈವಾ ಶೀಕರಾ ಶಿಶಿರಾಶನಾ || ೧೦೮ ||

ಶವಕಾಂಚೀ ಶವಶ್ರೀಕಾ ಶವಮಾಲಾ ಶವಾಕೃತಿಃ |
ಸ್ರವಂತೀ ಸಂಕುಚಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶಂತನುಃ ಶವದಾಯಿನೀ || ೧೦೯ ||

ಸಿಂಧುಃ ಸರಸ್ವತೀ ಸಿಂಧುಃ ಸುಂದರೀ ಸುಂದರಾನನಾ |
ಸಾಧುಃ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಸರಸ್ವತೀ || ೧೧೦ ||

ಸಂತತಿಃ ಸಂಪದಾ ಸಂವಿಚ್ಛಂಕಿಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ |
ಸಪತ್ನೀ ಸರಸಾ ಸಾರಾ ಸಾರಸ್ವತಕರೀ ಸುಧಾ || ೧೧೧ ||

ಸುರಾ ಸಮಾಂಸಾಶನಾ ಚ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸಮಸ್ತದಾ |
ಸಮಧೀಃ ಸಾಮದಾ ಸೀಮಾ ಸಮ್ಮೋಹಾ ಸಮದರ್ಶನಾ || ೧೧೨ ||

ಸಾಮತಿಃ ಸಾಮದಾ ಸೀಮಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸವಿಧಾ ಸತೀ |
ಸವನಾ ಸವನಾಸಾರಾ ಸವರಾ ಸಾವರಾ ಸಮೀ || ೧೧೩ ||

ಸಿಮರಾ ಸತತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಧ್ರೀಚೀ ಸಸಹಾಯಿನೀ |
ಹಂಸೀ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಂಸೀ ಹಂಸೋಜ್ಜ್ವಲನಿಚೋಲಯುಕ್ || ೧೧೪ ||

ಹಲಿನೀ ಹಾಲಿನೀ ಹಾಲಾ ಹಲಶ್ರೀರ್ಹರವಲ್ಲಭಾ |
ಹಲಾ ಹಲವತೀ ಹ್ಯೇಷಾ ಹೇಲಾ ಹರ್ಷವಿವರ್ಧಿನೀ || ೧೧೫ ||

ಹಂತಿರ್ಹಂತಾ ಹಯಾ ಹಾಹಾಹತಾಽಹಂತಾತಿಕಾರಿಣೀ |
ಹಂಕಾರೀ ಹಂಕೃತಿರ್ಹಂಕಾ ಹೀಹೀಹಾಹಾಹಿತಾ ಹಿತಾ || ೧೧೬ ||

ಹೀತಿರ್ಹೇಮಪ್ರದಾ ಹಾರಾರಾವಿಣೀ ಹರಿಸಮ್ಮತಾ |
ಹೋರಾ ಹೋತ್ರೀ ಹೋಲಿಕಾ ಚ ಹೋಮಾ ಹೋಮಹವಿರ್ಹವಿಃ || ೧೧೭ ||

ಹರಿಣೀ ಹರಿಣೀನೇತ್ರಾ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ಲಂಬೋದರೀ ಲಂಬಕರ್ಣಾ ಲಂಬಿಕಾ ಲಂಬವಿಗ್ರಹಾ || ೧೧೮ ||

ಲೀಲಾ ಲೀಲಾವತೀ ಲೋಲಾ ಲಲನಾ ಲಲಿತಾ ಲತಾ |
ಲಲಾಮಲೋಚನಾ ಲೋಭ್ಯಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಸತ್ಕುಲಾಲಯಾ || ೧೧೯ ||

ಲಪತ್ನೀ ಲಪತೀ ಲಮ್ಯಾ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ಲಲಂತಿಕಾ |
ಲತಿಕಾ ಲಂಘಿನೀ ಲಂಘಾ ಲಾಲಿಮಾ ಲಘುಮಧ್ಯಮಾ || ೧೨೦ ||

ಲಘೀಯಸೀ ಲಘೂದರ್ಯಾ ಲೂತಾ ಲೂತಾವಿನಾಶಿನೀ |
ಲೋಮಶಾ ಲೋಮಲಂಬೀ ಚ ಲಲಂತೀ ಚ ಲುಲುಂಪತೀ || ೧೨೧ ||

ಲುಲಾಯಸ್ಥಾ ಚ ಲಹರೀ ಲಂಕಾಪುರಪುರಂದರಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾ ಲಭ್ಯಾ ಲಾಕ್ಷಾಕ್ಷೀ ಲುಲಿತಪ್ರಭಾ || ೧೨೨ ||

ಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷಣಕ್ಷುಃ ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಿಣೀ ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕ್ಷಮಾವತೀ |
ಕ್ಷಾಮಾ ಕ್ಷಾಮೋದರೀ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ ಕ್ಷೌಮಭೃತ್ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂಗನಾ || ೧೨೩ ||

ಕ್ಷಯಾ ಕ್ಷಯಾಕರೀ ಕ್ಷೀರಾ ಕ್ಷೀರದಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಾ |
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕ್ಷಯಕರೀ ಕ್ಷಯಕೃತ್ಕ್ಷಯದಾ ಕ್ಷತಿಃ || ೧೨೪ ||

ಕ್ಷುದ್ರಿಕಾಽಕ್ಷುದ್ರಿಕಾ ಕ್ಷುದ್ರಾ ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷೀಣಪಾತಕಾ |
ಮಾತುಃ ಸಹಸ್ರನಾಮೇದಂ ಸುಮುಖ್ಯಾಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಮ್ || ೧೨೫ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಏವ ಸ್ಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಅನಾಚಾರಾತ್ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದರಿದ್ರೋ ಧನವಾನ್ಭವೇತ್ || ೧೨೬ ||

ಮೂಕಃ ಸ್ಯಾದ್ವಾಕ್ಪತಿರ್ದೇವಿ ರೋಗೀ ನೀರೋಗತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನೋತಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಮ್ || ೧೨೭ ||

ವಂಧ್ಯಾಪಿ ಸೂತೇ ಸತ್ಪುತ್ರಂ ವಿದುಷಃ ಸದೃಶಂ ಗುರೋಃ |
ಸತ್ಯಂ ಚ ಬಹುಧಾ ಭೂಯಾದ್ಗಾವಶ್ಚ ಬಹುದುಗ್ಧದಾಃ || ೧೨೮ ||

ರಾಜಾನಃ ಪಾದನಮ್ರಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತಸ್ಯ ಹಾಸಾ ಇವ ಸ್ಫುಟಾಃ |
ಅರಯಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ಮಾನಸಾ ಸಂಸ್ಮೃತಾ ಅಪಿ || ೧೨೯ ||

ದರ್ಶನಾದೇವ ಜಾಯಂತೇ ನರಾ ನಾರ್ಯೋಽಪಿ ತದ್ವಶಾಃ |
ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಸ್ವಯಂ ವೀರೋ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೩೦ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ದುರಿತಂ ನ ಚ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಶೋಕಃ ಕಥಂಚನ || ೧೩೧ ||

ಚತುಷ್ಪಥೇಽರ್ಧರಾತ್ರೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ |
ಏಕಾಕೀ ನಿರ್ಭಯೋ ವೀರೋ ದಶವಾರಂ ಸ್ತವೋತ್ತಮಮ್ || ೧೩೨ ||

ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೇನ್ನ ಸಂಶಯಃ |
ವಿನಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಯೋ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಕದಾಚನ || ೧೩೩ ||

ನ ಸಿದ್ಧಿರ್ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ |
ಕುಜವಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೋ ಜಪೇತ್ಸದಾ || ೧೩೪ ||

ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸ ಜಾಯೇತ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ನೃಣಾಮಿಹ |
ರೋಗಾರ್ತೋಽರ್ಧನಿಶಾಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇದಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೧೩೫ ||

ಸದ್ಯೋ ನೀರೋಗತಾಮೇತಿ ಯದಿ ಸ್ಯಾನ್ನಿರ್ಭಯಸ್ತದಾ |
ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ವಾ ಶನಿವಾರೇ ಜಪೇನ್ಮನುಮ್ || ೧೩೬ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಂ ತು ದಶವಾರಂ ಜಪೇತ್ತತಃ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚೈತದ್ಧಿ ತದಾ ಯಾತಿ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಾ || ೧೩೭ ||

ಮಹಾಪವನರೂಪೇಣ ಘೋರಗೋಮಾಯುನಾದಿನೀ |
ತತೋ ಯದಿ ನ ಭೀತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ದೇಹೀತಿ ವಾಗ್ಭವೇತ್ || ೧೩೮ ||

ತದಾ ಪಶುಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ಸ್ವಯಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಚಂಡಿಕಾ |
ಯಥೇಷ್ಟಂ ಚ ವರಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಯಾತಿ ಸುಮುಖೀ ಶಿವಾ || ೧೩೯ ||

ರೋಚನಾಗುರುಕಸ್ತೂರೀಕರ್ಪೂರೈಶ್ಚ ಸಚಂದನೈಃ |
ಕುಂಕುಮೇನ ದಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಭೂರ್ಜಪತ್ರಕೇ || ೧೪೦ ||

ಶುಭನಕ್ಷತ್ರಯೋಗೇ ಚ ಕೃತಮಾರುತಸತ್ಕ್ರಿಯಃ |
ಕೃತ್ವಾ ಸಂಪಾತನವಿಧಿಂ ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ || ೧೪೧ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥಂ ಕಂಠೇ ವಾ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ತದಾ ಯಂ ಪ್ರಣಮೇನ್ಮಂತ್ರೀ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಸ ಮ್ರಿಯತೇ ನರಃ || ೧೪೨ ||

ದುಷ್ಟಶ್ವಾಪದಜಂತೂನಾಂ ನ ಭೀಃ ಕುತ್ರಾಪಿ ಜಾಯತೇ |
ಬಾಲಕಾನಾಮಿಯಂ ರಕ್ಷಾ ಗರ್ಭಿಣೀನಾಮಪಿ ಪ್ರಿಯೇ || ೧೪೩ ||

ಮೋಹನಸ್ತಂಭನಾಕರ್ಷಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾನಿ ಚ |
ಯಂತ್ರಧಾರಣತೋ ನೂನಂ ಜಾಯಂತೇ ಸಾಧಕಸ್ಯ ತು || ೧೪೪ ||

ನೀಲವಸ್ತ್ರೇ ವಿಲಿಖ್ಯೈತತ್ತದ್ಧ್ವಜೇ ಸ್ಥಾಪಯೇದ್ಯದಿ |
ತದಾ ನಷ್ಟಾ ಭವತ್ಯೇವ ಪ್ರಚಂಡಾಪ್ಯರಿವಾಹಿನೀ || ೧೪೫ ||

ಏತಜ್ಜಪ್ತಂ ಮಹಾಭಸ್ಮ ಲಲಾಟೇ ಯದಿ ಧಾರಯೇತ್ |
ತದ್ವಿಲೋಕನ ಏವ ಸ್ಯುಃ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಂಕರಾಃ || ೧೪೬ ||

ರಾಜಪತ್ನ್ಯೋಽಪಿ ವಿವಶಾಃ ಕಿಮನ್ಯಾಃ ಪುರಯೋಷಿತಃ |
ಏತಜ್ಜಪ್ತಂ ಪಿಬೇತ್ತೋಯಂ ಮಾಸೇನ ಸ್ಯಾನ್ಮಹಾಕವಿಃ || ೧೪೭ ||

ಪಂಡಿತಶ್ಚ ಮಹಾವಾದೀ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಅಯುತಂ ಚ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುರಶ್ಚರಣಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೪೮ ||

ದಶಾಂಶಂ ಕಮಲೈರ್ಹುತ್ವಾ ತ್ರಿಮಧ್ವಕ್ತೈರ್ವಿಧಾನತಃ |
ಸ್ವಯಮಾಯಾತಿ ಕಮಲಾ ವಾಣ್ಯಾ ಸಹ ತದಾಲಯೇ || ೧೪೯ ||

ಮಂತ್ರೋ ನಿಷ್ಕೀಲತಾಮಾತ ಸುಮುಖೀ ಸುಮುಖೀ ಭವೇತ್ |
ಅನಂತಂ ಚ ಭವೇತ್ಪುಣ್ಯಮಪುಣ್ಯಂ ಚ ಕ್ಷಯಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೧೫೦ ||

ಪುಷ್ಕರಾದಿಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾನತೋ ಯತ್ಫಲಂ ಭವೇತ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಜಂತುಃ ಸುಮುಖ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ || ೧೫೧ ||

ಏತದುಕ್ತಂ ರಹಸ್ಯಂ ತೇ ಸ್ವಸರ್ವಸ್ವಂ ವರಾನನೇ |
ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ಯದಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ತ್ವಮಿಚ್ಛಸಿ || ೧೫೨ ||

ಪ್ರಕಾಶನಾದಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಕುಪಿತಾ ಸುಮುಖೀ ಭವೇತ್ |
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಲೋಕೇ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಮಿಹ || ೧೫೩ ||

ವಂದೇ ಶ್ರೀಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಾನನಾಂ
ಸಿಂದೂರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಂ ಮಧುಮದೋಲ್ಲೋಲಾಂ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲೀಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಕಜ್ಜಲಿಕಾಕರಾಂ ಕರಗತಂ ಚಾಧ್ಯಾಪಯಂತೀಂ ಶುಕಂ
ಗುಂಜಾಪುಂಜವಿಭೂಷಣಾಂ ಸಕರುಣಾಮಾಮುಕ್ತವೇಣೀಲತಾಮ್ || ೧೫೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಂದ್ಯಾವರ್ತತಂತ್ರೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಮಾತಂಗೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed