Sri Matangi Sahasranama Stotram – శ్రీ మాతంగీ సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సామ్ప్రతం తత్త్వతః పరమ్ |
నామ్నాం సహస్రం పరమం సుముఖ్యాః సిద్ధయే హితమ్ || ౧ ||

సహస్రనామపాఠీ యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
పరాభవో న తస్యాస్తి సభాయాం వా మహారణే || ౨ ||

యథా తుష్టా భవేద్దేవీ సుముఖీ చాస్య పాఠతః |
తథా భవతి దేవేశి సాధకః శివ ఏవ సః || ౩ ||

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయస్య కోటయః |
సకృత్పాఠేన జాయంతే ప్రసన్నా సుముఖీ భవేత్ || ౪ ||

మతంగోఽస్య ఋషిశ్ఛందోఽనుష్టుబ్దేవీ సమీరితా |
సుముఖీ వినియోగః స్యాత్సర్వసంపత్తిహేతవే |
ఏవం ధ్యాత్వా పఠేదేతద్యదీచ్ఛేత్సిద్ధిమాత్మనః || ౫ ||

ధ్యానమ్ |
దేవీం షోడశవార్షికీం శవగతాం మాధ్వీరసాఘూర్ణితాం
శ్యామాంగీమరుణాంబరాం పృథుకుచాం గుంజావలీశోభితామ్ |
హస్తాభ్యాం దధతీం కపాలమమలం తీక్ష్ణాం తథా కర్త్రికాం
ధ్యాయేన్మానసపంకజే భగవతీముచ్ఛిష్టచాండాలినీమ్ || ౧ ||

స్తోత్రమ్ |
ఓం సుముఖీ శేముషీ సేవ్యా సురసా శశిశేఖరా |
సమానాస్యా సాధనీ చ సమస్తసురసమ్ముఖీ || ౨ ||

సర్వసంపత్తిజననీ సంపదా సింధుసేవినీ |
శంభుసీమంతినీ సౌమ్యా సమారాధ్యా సుధారసా || ౩ ||

సారంగా సవలీ వేలా లావణ్యవనమాలినీ |
వనజాక్షీ వనచరీ వనీ వనవినోదినీ || ౪ ||

వేగినీ వేగదా వేగా బగలస్థా బలాధికా |
కాలీ కాలప్రియా కేలీ కమలా కాలకామినీ || ౫ ||

కమలా కమలస్థా చ కమలస్థా కలావతీ |
కులీనా కుటిలా కాంతా కోకిలా కలభాషిణీ || ౬ ||

కీరా కేలికరా కాలీ కపాలిన్యపి కాలికా |
కేశినీ చ కుశావర్తా కౌశాంభీ కేశవప్రియా || ౭ ||

కాలీ కాశీ మహాకాలసంకాశా కేశదాయినీ |
కుండలా చ కులస్థా చ కుండలాంగదమండితా || ౮ ||

కుండపద్మా కుముదినీ కుముదప్రీతివర్ధినీ |
కుండప్రియా కుండరుచిః కురంగనయనాకులా || ౯ ||

కుందబింబాలినదినీ కుసుంభకుసుమాకరా |
కాంచీ కనకశోభాఢ్యా క్వణత్కింకిణికాకటిః || ౧౦ ||

కఠోరకరణా కాష్ఠా కౌముదీ కండవత్యపి |
కపర్దినీ కపటినీ కఠినీ కలకండినీ || ౧౧ ||

కీరహస్తా కుమారీ చ కురూఢకుసుమప్రియా |
కుంజరస్థా కుజరతా కుంభీ కుంభస్తనీ కలా || ౧౨ ||

కుంభీకాంగా కరభోరూః కదలీకుశశాయినీ |
కుపితా కోటరస్థా చ కంకాలీ కందలాలయా || ౧౩ ||

కపాలవాసినీ కేశీ కంపమానశిరోరుహా |
కాదంబరీ కదంబస్థా కుంకుమప్రేమధారిణీ || ౧౪ ||

కుటుంబినీ కృపాయుక్తా క్రతుః క్రతుకరప్రియా |
కాత్యాయనీ కృత్తికా చ కార్తికీ కుశవర్తినీ || ౧౫ ||

కామపత్నీ కామదాత్రీ కామేశీ కామవందితా |
కామరూపా కామరతిః కామాఖ్యా జ్ఞానమోహినీ || ౧౬ ||

ఖడ్గినీ ఖేచరీ ఖంజా ఖంజరీటేక్షణా ఖగా |
ఖరగా ఖరనాదా చ ఖరస్థా ఖేలనప్రియా || ౧౭ ||

ఖరాంశుః ఖేలినీ ఖట్వా ఖరా ఖట్వాంగధారిణీ |
ఖరఖండిన్యపి ఖ్యాతిః ఖండితా ఖండనప్రియా || ౧౮ ||

ఖండప్రియా ఖండఖాద్యా ఖండసింధుశ్చ ఖండినీ |
గంగా గోదావరీ గౌరీ గౌతమ్యపి చ గోమతీ || ౧౯ ||

గంగా గయా గగనగా గారుడీ గరుడధ్వజా |
గీతా గీతప్రియా గేయా గుణప్రీతిర్గురుర్గిరీ || ౨౦ ||

గౌర్గౌరీ గండసదనా గోకులా గోప్రతారిణీ |
గోప్తా గోవిందినీ గూఢా గూఢవిగ్రస్తగుంజినీ || ౨౧ ||

గజగా గోపినీ గోపీ గోక్షా జయప్రియా గణా |
గిరిభూపాలదుహితా గోగా గోకులవాసినీ || ౨౨ ||

ఘనస్తనీ ఘనరుచిర్ఘనోరుర్ఘననిఃస్వనా |
ఘుంకారిణీ ఘుక్షకరీ ఘూఘూకపరివారితా || ౨౩ ||

ఘంటానాదప్రియా ఘంటా ఘోటా ఘోటకవాహినీ |
ఘోరరూపా చ ఘోరా చ ఘృతప్రీతిర్ఘృతాంజనీ || ౨౪ ||

ఘృతాచీ ఘృతవృష్టిశ్చ ఘంటాఘటఘటావృతా |
ఘటస్థా ఘటనా ఘాతకరీ ఘాతనివారిణీ || ౨౫ ||

చంచరీకీ చకోరీ చ చాముండా చీరధారిణీ |
చాతురీ చపలా చంచుశ్చితా చింతామణిస్థితా || ౨౬ ||

చాతుర్వర్ణ్యమయీ చంచుశ్చోరాచార్యా చమత్కృతిః |
చక్రవర్తివధూశ్చిత్రా చక్రాంగీ చక్రమోదినీ || ౨౭ ||

చేతశ్చరీ చిత్తవృత్తిశ్చేతనా చేతనప్రియా |
చాపినీ చంపకప్రీతిశ్చండా చండాలవాసినీ || ౨౮ ||

చిరంజీవినీ తచ్చిత్తా చించామూలనివాసినీ |
ఛురికా ఛత్రమధ్యస్థా ఛిందా ఛిందకరీ ఛిదా || ౨౯ ||

ఛుచ్ఛుందరీ ఛలప్రీతిశ్ఛుచ్ఛుందరినిభస్వనా |
ఛలినీ ఛత్రదా ఛిన్నా ఛింటిచ్ఛేదకరీ ఛటా || ౩౦ ||

ఛద్మినీ ఛాందసీ ఛాయా ఛరుచ్ఛందకరీత్యపి |
జయదాజయదా జాతీ జాయినీ జామలా జతుః || ౩౧ ||

జంబూప్రియా జీవనస్థా జంగమా జంగమప్రియా |
జపాపుష్పప్రియా జప్యా జగజ్జీవా జగజ్జనిః || ౩౨ ||

జగజ్జంతుప్రధానా చ జగజ్జీవపరా జవా |
జాతిప్రియా జీవనస్థా జీమూతసదృశీరుచిః || ౩౩ ||

జన్యా జనహితా జాయా జన్మభూర్జంభసీ జభూః |
జయదా జగదావాసా జాయినీ జ్వరకృచ్ఛ్రజిత్ || ౩౪ ||

జపా చ జపతీ జప్యా జపార్హా జాయినీ జనా |
జాలంధరమయీ జానుర్జాలౌకా జాప్యభూషణా || ౩౫ ||

జగజ్జీవమయీ జీవా జరత్కారుర్జనప్రియా |
జగతీజననిరతా జగచ్ఛోభాకరీ జవా || ౩౬ ||

జగతీత్రాణకృజ్జంఘా జాతీఫలవినోదినీ |
జాతీపుష్పప్రియా జ్వాలా జాతిహా జాతిరూపిణీ || ౩౭ ||

జీమూతవాహనరుచిర్జీమూతా జీర్ణవస్త్రకృత్ |
జీర్ణవస్త్రధరా జీర్ణా జ్వలతీ జాలనాశినీ || ౩౮ ||

జగత్క్షోభకరీ జాతిర్జగత్క్షోభవినాశినీ |
జనాపవాదా జీవా చ జననీగృహవాసినీ || ౩౯ ||

జనానురాగా జానుస్థా జలవాసా జలార్తికృత్ |
జలజా జలవేలా చ జలచక్రనివాసినీ || ౪౦ ||

జలముక్తా జలారోహా జలసా జలజేక్షణా |
జలప్రియా జలౌకా చ జలశోభావతీ తథా || ౪౧ ||

జలవిస్ఫూర్జితవపుర్జ్వలత్పావకశోభినీ |
ఝింఝా ఝిల్లమయీ ఝింఝాఝణత్కారకరీ జయా || ౪౨ ||

ఝంఝీ ఝంపకరీ ఝంపా ఝంపత్రాసనివారిణీ |
టంకారస్థా టంకకరీ టంకారకరణాంహసా || ౪౩ ||

టంకారోట్టకృతష్ఠీవా డిండీరవసనావృతా |
డాకినీ డామరీ చైవ డిండిమధ్వనినాదినీ || ౪౪ ||

డకారనిఃస్వనరుచిస్తపినీ తాపినీ తథా |
తరుణీ తుందిలా తుందా తామసీ చ తమఃప్రియా || ౪౫ ||

తామ్రా తామ్రవతీ తంతుస్తుందిలా తులసంభవా |
తులాకోటిసువేగా చ తుల్యకామా తులాశ్రయా || ౪౬ ||

తుదనీ తుననీ తుంబీ తులాకాలా తులాశ్రవా |
తుములా తులజా తుల్యా తులాదానకరీ తథా || ౪౭ ||

తుల్యవేగా తుల్యగతిస్తులాకోటినినాదినీ |
తామ్రోష్ఠా తామ్రపర్ణీ చ తమఃసంక్షోభకారిణీ || ౪౮ ||

త్వరితా జ్వరహా తీరా తారకేశీ తమాలినీ |
తమోదానవతీ తామ్రతాలస్థానవతీ తమీ || ౪౯ ||

తామసీ చ తమిస్రా చ తీవ్రా తీవ్రపరాక్రమా |
తటస్థా తిలతైలాక్తా తరుణీ తపనద్యుతిః || ౫౦ ||

తిలోత్తమా చ తిలకృత్తారకాధీశశేఖరా |
తిలపుష్పప్రియా తారా తారకేశీ కుటుంబినీ || ౫౧ ||

స్థాణుపత్నీ స్థిరకరీ స్థూలసంపద్వివర్ధినీ |
స్థితిః స్థైర్యస్థవిష్ఠా చ స్థపతిః స్థూలవిగ్రహా || ౫౨ ||

స్థూలస్థలవతీ స్థాలీ స్థలసంగవివర్ధినీ |
దండినీ దంతినీ దామా దరిద్రా దీనవత్సలా || ౫౩ ||

దేవీ దేవవధూర్దిత్యా దామినీ దేవభూషణా |
దయా దమవతీ దీనవత్సలా దాడిమస్తనీ || ౫౪ ||

దేవమూర్తికరా దైత్యా దారిణీ దేవతానతా |
దోలాక్రీడా దయాలుశ్చ దంపతీ దేవతామయీ || ౫౫ ||

దశాదీపస్థితా దోషా దోషహా దోషకారిణీ |
దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గమ్యా దుర్గవాసినీ || ౫౬ ||

దుర్గంధనాశినీ దుఃస్థా దుఃఖప్రశమకారిణీ |
దుర్గంధా దుందుభిధ్వాంతా దూరస్థా దూరవాసినీ || ౫౭ ||

దరదా దరదాత్రీ చ దుర్వ్యాధదయితా దమీ |
ధురంధరా ధురీణా చ ధౌరేయీ ధనదాయినీ || ౫౮ ||

ధీరారవా ధరిత్రీ చ ధర్మదా ధీరమానసా |
ధనుర్ధరా చ ధమనీ ధమనీధూర్తవిగ్రహా || ౫౯ ||

ధూమ్రవర్ణా ధూమ్రపానా ధూమలా ధూమమోదినీ |
నందినీనందినీ నందా నందినీ నందబాలికా || ౬౦ ||

నవీనా నర్మదా నర్మనమిర్నియమనిఃస్వనా |
నిర్మలా నిగమాధారా నిమ్నగా నగ్నకామినీ || ౬౧ ||

నీలా నిరత్నా నిర్వాణా నిర్లోభా నిర్గుణా నతిః |
నీలగ్రీవా నిరీహా చ నిరంజనజనానవా || ౬౨ ||

నిర్గుండికా చ నిర్గుండా నిర్నాసా నాసికాభిధా |
పతాకినీ పతాకా చ పత్రప్రీతిః పయస్వినీ || ౬౩ ||

పీనా పీనస్తనీ పత్నీ పవనాశా నిశామయీ |
పరా పరపరా కాలీ పారకృత్యభుజప్రియా || ౬౪ ||

పవనస్థా చ పవనా పవనప్రీతివర్ధినీ |
పశువృద్ధికరీ పుష్పపోషికా పుష్టివర్ధినీ || ౬౫ ||

పుష్పిణీ పుస్తకకరా పూర్ణిమాఽతలవాసినీ |
పేశీ పాశకరీ పాశా పాంశుహా పాంశులా పశుః || ౬౬ ||

పటుః పరాశా పరశుధారిణీ పాశినీ తథా |
పాపఘ్నీ పతిపత్నీ చ పతితా పతితాపనీ || ౬౭ ||

పిశాచీ చ పిశాచఘ్నీ పిశితాశనతోషిణీ |
పానదా పానపాత్రీ చ పానదానకరోద్యతా || ౬౮ ||

పేయా ప్రసిద్ధా పీయూషా పూర్ణా పూర్ణమనోరథా |
పతంగాభా పతంగా చ పౌనఃపున్యమివాపరా || ౬౯ ||

పంకిలా పంకమగ్నా చ పానీయా పంజరస్థితా |
పంచమీ పంచయజ్ఞా చ పంచతా పంచమప్రియా || ౭౦ ||

పిచుమందా పుండరీకా పికీ పింగలలోచనా |
ప్రియంగుమంజరీ పిండీ పండితా పాండురప్రభా || ౭౧ ||

ప్రేతాసనా ప్రియాలస్థా పాండుఘ్నీ పీనసాపహా |
ఫలినీ ఫలదాత్రీ చ ఫలశ్రీః ఫలభూషణా || ౭౨ ||

ఫూత్కారకారిణీ స్ఫారీ ఫుల్లా ఫుల్లాంబుజాననా |
స్ఫులింగహా స్ఫీతమతిః స్ఫీతకీర్తికరీ తథా || ౭౩ ||

బలమాయా బలారాతిర్బలినీ బలవర్ధినీ |
వేణువాద్యా వనచరీ విరంచిజనయిత్ర్యపి || ౭౪ ||

విద్యాప్రదా మహావిద్యా బోధినీ బోధదాయినీ |
బుద్ధమాతా చ బుద్ధా చ వనమాలావతీ వరా || ౭౫ ||

వరదా వారుణీ వీణా వీణావాదనతత్పరా |
వినోదినీ వినోదస్థా వైష్ణవీ విష్ణువల్లభా || ౭౬ ||

వైద్యా వైద్యచికిత్సా చ వివశా విశ్వవిశ్రుతా |
విద్యౌఘవిహ్వలా వేలా విత్తదా విగతజ్వరా || ౭౭ ||

విరావా వివరీకారా బింబోష్ఠీ బింబవత్సలా |
వింధ్యస్థా వరవంద్యా చ వీరస్థానవరా చ విత్ || ౭౮ ||

వేదాంతవేద్యా విజయా విజయా విజయప్రదా |
విరోగీవందినీ వంధ్యా వంద్యబంధనివారిణీ || ౭౯ ||

భగినీ భగమాలా చ భవానీ భవనాశినీ |
భీమా భీమాననాభీమా భంగురా భీమదర్శనా || ౮౦ ||

భిల్లీ భిల్లధరా భీరుర్భరుండా భీర్భయావహా |
భగసర్పిణ్యపి భగా భగరూపా భగాలయా || ౮౧ ||

భగాసనా భగాభోగా భేరీఝంకారరంజితా |
భీషణా భీషణారావా భగవత్యహిభూషణా || ౮౨ ||

భారద్వాజా భోగదాత్రీ భూతిఘ్నీ భూతిభూషణా |
భూమిదా భూమిదాత్రీ చ భూపతిర్భరదాయినీ || ౮౩ ||

భ్రమరీ భ్రామరీ భాలా భూపాలకులసంస్థితా |
మాతా మనోహరా మాయా మానినీ మోహినీ మహీ || ౮౪ ||

మహాలక్ష్మీర్మదక్షీబా మదిరా మదిరాలయా |
మదోద్ధతా మతంగస్థా మాధవీ మధుమర్దినీ || ౮౫ ||

మోదా మోదకరీ మేధా మేధ్యా మధ్యాధిపస్థితా |
మద్యపా మాంసలోమస్థా మోదినీ మైథునోద్యతా || ౮౬ ||

మూర్ధావతీ మహామాయా మాయామహిమమందిరా |
మహామాలా మహావిద్యా మహామారీ మహేశ్వరీ || ౮౭ ||

మహాదేవవధూర్మాన్యా మథురా మేరుమండితా |
మేదస్వినీ మిలిందాక్షీ మహిషాసురమర్దినీ || ౮౮ ||

మండలస్థా భగస్థా చ మదిరారాగగర్వితా |
మోక్షదా ముండమాలా చ మాలా మాలావిలాసినీ || ౮౯ ||

మాతంగినీ చ మాతంగీ మాతంగతనయాపి చ |
మధుస్రవా మధురసా బంధూకకుసుమప్రియా || ౯౦ ||

యామినీ యామినీనాథభూషా యావకరంజితా |
యవాంకురప్రియా యామా యవనీ యవనార్దినీ || ౯౧ ||

యమఘ్నీ యమకల్పా చ యజమానస్వరూపిణీ |
యజ్ఞా యజ్ఞయజుర్యక్షీ యశోనిష్కంపకారిణీ || ౯౨ ||

యక్షిణీ యక్షజననీ యశోదాయాసధారిణీ |
యశఃసూత్రపదా యామా యజ్ఞకర్మకరీత్యపి || ౯౩ ||

యశస్వినీ యకారస్థా యూపస్తంభనివాసినీ |
రంజితా రాజపత్నీ చ రమా రేఖా రవీరణా || ౯౪ ||

రజోవతీ రజశ్చిత్రా రంజనీ రజనీపతిః |
రోగిణీ రజనీ రాజ్ఞో రాజ్యదా రాజ్యవర్ధినీ || ౯౫ ||

రాజన్వతీ రాజనీతిస్తథా రజతవాసినీ |
రమణీ రమణీయా చ రామా రామావతీ రతిః || ౯౬ ||

రేతోరతీ రతోత్సాహా రోగఘ్నీ రోగకారిణీ |
రంగా రంగవతీ రాగా రాగజ్ఞా రాగకృద్దయా || ౯౭ ||

రామికా రజకీ రేవా రజనీ రంగలోచనా |
రక్తచర్మధరా రంగీ రంగస్థా రంగవాహినీ || ౯౮ ||

రమా రంభాఫలప్రీతీ రంభోరూ రాఘవప్రియా |
రంగా రంగాంగమధురా రోదసీ చ మహారవా || ౯౯ ||

రోగకృద్రోగహంత్రీ చ రోగభృద్రోగస్రావిణీ |
వందీ వందిస్తుతా బంధుర్బంధూకకుసుమాధరా || ౧౦౦ ||

వందితా వంద్యమానా చ వైద్రావీ వేదవిద్విధా |
వికోపా వికపాలా చ వికస్థా వింకవత్సలా || ౧౦౧ ||

వేదిర్విలగ్నలగ్నా చ విధివింకకరీ విధా |
శంఖినీ శంఖవలయా శంఖమాలావతీ శమీ || ౧౦౨ ||

శంఖపాత్రాశినీ శంఖస్వనా శంఖగలా శశీ |
శబరీ శాంబరీ శంభుః శంభుకేశా శరాసినీ || ౧౦౩ ||

శవా శ్యేనవతీ శ్యామా శ్యామాంగీ శ్యామలోచనా |
శ్మశానస్థా శ్మశానా చ శ్మశానస్థానభూషణా || ౧౦౪ ||

శమదా శమహంత్రీ చ శంఖినీ శంఖరోషణా |
శాంతిః శాంతిప్రదా శేషా శేషాఖ్యా శేషశాయినీ || ౧౦౫ ||

శేముషీ శోషిణీ శేషా శౌర్యా శౌర్యశరా శరీ |
శాపదా శాపహా శాపా శాపపంథాః సదాశివా || ౧౦౬ ||

శృంగిణీ శృంగిపలభుక్ శంకరీ శాంకరీ శివా |
శవస్థా శవభుక్ శాంతా శవకర్ణా శవోదరీ || ౧౦౭ ||

శావినీ శవశింశాశ్రీః శవా చ శవశాయినీ |
శవకుండలినీ శైవా శీకరా శిశిరాశనా || ౧౦౮ ||

శవకాంచీ శవశ్రీకా శవమాలా శవాకృతిః |
స్రవంతీ సంకుచా శక్తిః శంతనుః శవదాయినీ || ౧౦౯ ||

సింధుః సరస్వతీ సింధుః సుందరీ సుందరాననా |
సాధుః సిద్ధిప్రదాత్రీ చ సిద్ధా సిద్ధసరస్వతీ || ౧౧౦ ||

సంతతిః సంపదా సంవిచ్ఛంకిసంపత్తిదాయినీ |
సపత్నీ సరసా సారా సారస్వతకరీ సుధా || ౧౧౧ ||

సురా సమాంసాశనా చ సమారాధ్యా సమస్తదా |
సమధీః సామదా సీమా సమ్మోహా సమదర్శనా || ౧౧౨ ||

సామతిః సామదా సీమా సావిత్రీ సవిధా సతీ |
సవనా సవనాసారా సవరా సావరా సమీ || ౧౧౩ ||

సిమరా సతతా సాధ్వీ సధ్రీచీ ససహాయినీ |
హంసీ హంసగతిర్హంసీ హంసోజ్జ్వలనిచోలయుక్ || ౧౧౪ ||

హలినీ హాలినీ హాలా హలశ్రీర్హరవల్లభా |
హలా హలవతీ హ్యేషా హేలా హర్షవివర్ధినీ || ౧౧౫ ||

హంతిర్హంతా హయా హాహాహతాఽహంతాతికారిణీ |
హంకారీ హంకృతిర్హంకా హీహీహాహాహితా హితా || ౧౧౬ ||

హీతిర్హేమప్రదా హారారావిణీ హరిసమ్మతా |
హోరా హోత్రీ హోలికా చ హోమా హోమహవిర్హవిః || ౧౧౭ ||

హరిణీ హరిణీనేత్రా హిమాచలనివాసినీ |
లంబోదరీ లంబకర్ణా లంబికా లంబవిగ్రహా || ౧౧౮ ||

లీలా లీలావతీ లోలా లలనా లలితా లతా |
లలామలోచనా లోభ్యా లోలాక్షీ సత్కులాలయా || ౧౧౯ ||

లపత్నీ లపతీ లమ్యా లోపాముద్రా లలంతికా |
లతికా లంఘినీ లంఘా లాలిమా లఘుమధ్యమా || ౧౨౦ ||

లఘీయసీ లఘూదర్యా లూతా లూతావినాశినీ |
లోమశా లోమలంబీ చ లలంతీ చ లులుంపతీ || ౧౨౧ ||

లులాయస్థా చ లహరీ లంకాపురపురందరా |
లక్ష్మీర్లక్ష్మీప్రదా లభ్యా లాక్షాక్షీ లులితప్రభా || ౧౨౨ ||

క్షణా క్షణక్షుః క్షుత్క్షిణీ క్షమా క్షాంతిః క్షమావతీ |
క్షామా క్షామోదరీ క్షేమ్యా క్షౌమభృత్క్షత్రియాంగనా || ౧౨౩ ||

క్షయా క్షయాకరీ క్షీరా క్షీరదా క్షీరసాగరా |
క్షేమంకరీ క్షయకరీ క్షయకృత్క్షయదా క్షతిః || ౧౨౪ ||

క్షుద్రికాఽక్షుద్రికా క్షుద్రా క్షుత్క్షమా క్షీణపాతకా |
మాతుః సహస్రనామేదం సుముఖ్యాః సిద్ధిదాయకమ్ || ౧౨౫ ||

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం స ఏవ స్యాన్మహేశ్వరః |
అనాచారాత్పఠేన్నిత్యం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ || ౧౨౬ ||

మూకః స్యాద్వాక్పతిర్దేవి రోగీ నీరోగతాం వ్రజేత్ |
పుత్రార్థీ పుత్రమాప్నోతి త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ || ౧౨౭ ||

వంధ్యాపి సూతే సత్పుత్రం విదుషః సదృశం గురోః |
సత్యం చ బహుధా భూయాద్గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః || ౧౨౮ ||

రాజానః పాదనమ్రాః స్యుస్తస్య హాసా ఇవ స్ఫుటాః |
అరయః సంక్షయం యాంతి మానసా సంస్మృతా అపి || ౧౨౯ ||

దర్శనాదేవ జాయంతే నరా నార్యోఽపి తద్వశాః |
కర్తా హర్తా స్వయం వీరో జాయతే నాత్ర సంశయః || ౧౩౦ ||

యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
దురితం న చ తస్యాస్తి నాస్తి శోకః కథంచన || ౧౩౧ ||

చతుష్పథేఽర్ధరాత్రే చ యః పఠేత్సాధకోత్తమః |
ఏకాకీ నిర్భయో వీరో దశవారం స్తవోత్తమమ్ || ౧౩౨ ||

మనసా చింతితం కార్యం తస్య సిద్ధ్యేన్న సంశయః |
వినా సహస్రనామ్నాం యో జపేన్మంత్రం కదాచన || ౧౩౩ ||

న సిద్ధిర్జాయతే తస్య కల్పకోటిశతైరపి |
కుజవారే శ్మశానే వా మధ్యాహ్నే యో జపేత్సదా || ౧౩౪ ||

కృతకృత్యః స జాయేత కర్తా హర్తా నృణామిహ |
రోగార్తోఽర్ధనిశాయాం యః పఠేదాసనసంస్థితః || ౧౩౫ ||

సద్యో నీరోగతామేతి యది స్యాన్నిర్భయస్తదా |
అర్ధరాత్రే శ్మశానే వా శనివారే జపేన్మనుమ్ || ౧౩౬ ||

అష్టోత్తరసహస్రం తు దశవారం జపేత్తతః |
సహస్రనామ చైతద్ధి తదా యాతి స్వయం శివా || ౧౩౭ ||

మహాపవనరూపేణ ఘోరగోమాయునాదినీ |
తతో యది న భీతిః స్యాత్తదా దేహీతి వాగ్భవేత్ || ౧౩౮ ||

తదా పశుబలిం దద్యాత్స్వయం గృహ్ణాతి చండికా |
యథేష్టం చ వరం దత్త్వా ప్రయాతి సుముఖీ శివా || ౧౩౯ ||

రోచనాగురుకస్తూరీకర్పూరైశ్చ సచందనైః |
కుంకుమేన దినే శ్రేష్ఠే లిఖిత్వా భూర్జపత్రకే || ౧౪౦ ||

శుభనక్షత్రయోగే చ కృతమారుతసత్క్రియః |
కృత్వా సంపాతనవిధిం ధారయేద్దక్షిణే కరే || ౧౪౧ ||

సహస్రనామ స్వర్ణస్థం కంఠే వా విజితేంద్రియః |
తదా యం ప్రణమేన్మంత్రీ క్రుద్ధః స మ్రియతే నరః || ౧౪౨ ||

దుష్టశ్వాపదజంతూనాం న భీః కుత్రాపి జాయతే |
బాలకానామియం రక్షా గర్భిణీనామపి ప్రియే || ౧౪౩ ||

మోహనస్తంభనాకర్షమారణోచ్చాటనాని చ |
యంత్రధారణతో నూనం జాయంతే సాధకస్య తు || ౧౪౪ ||

నీలవస్త్రే విలిఖ్యైతత్తద్ధ్వజే స్థాపయేద్యది |
తదా నష్టా భవత్యేవ ప్రచండాప్యరివాహినీ || ౧౪౫ ||

ఏతజ్జప్తం మహాభస్మ లలాటే యది ధారయేత్ |
తద్విలోకన ఏవ స్యుః ప్రాణినస్తస్య కింకరాః || ౧౪౬ ||

రాజపత్న్యోఽపి వివశాః కిమన్యాః పురయోషితః |
ఏతజ్జప్తం పిబేత్తోయం మాసేన స్యాన్మహాకవిః || ౧౪౭ ||

పండితశ్చ మహావాదీ జాయతే నాత్ర సంశయః |
అయుతం చ పఠేత్ స్తోత్రం పురశ్చరణసిద్ధయే || ౧౪౮ ||

దశాంశం కమలైర్హుత్వా త్రిమధ్వక్తైర్విధానతః |
స్వయమాయాతి కమలా వాణ్యా సహ తదాలయే || ౧౪౯ ||

మంత్రో నిష్కీలతామాత సుముఖీ సుముఖీ భవేత్ |
అనంతం చ భవేత్పుణ్యమపుణ్యం చ క్షయం వ్రజేత్ || ౧౫౦ ||

పుష్కరాదిషు తీర్థేషు స్నానతో యత్ఫలం భవేత్ |
తత్ఫలం లభతే జంతుః సుముఖ్యాః స్తోత్రపాఠతః || ౧౫౧ ||

ఏతదుక్తం రహస్యం తే స్వసర్వస్వం వరాననే |
న ప్రకాశ్యం త్వయా దేవి యది సిద్ధిం త్వమిచ్ఛసి || ౧౫౨ ||

ప్రకాశనాదసిద్ధిః స్యాత్కుపితా సుముఖీ భవేత్ |
నాతః పరతరం లోకే సిద్ధిదం ప్రాణినామిహ || ౧౫౩ ||

వందే శ్రీసుముఖీం ప్రసన్నవదనాం పూర్ణేందుబింబాననాం
సిందూరాంకితమస్తకాం మధుమదోల్లోలాం చ ముక్తావలీమ్ |
శ్యామాం కజ్జలికాకరాం కరగతం చాధ్యాపయంతీం శుకం
గుంజాపుంజవిభూషణాం సకరుణామాముక్తవేణీలతామ్ || ౧౫౪ ||

ఇతి శ్రీనంద్యావర్తతంత్రే ఉత్తరఖండే మాతంగీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed