Sri Matangi Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் தத்த்வத꞉ பரம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் பரமம் ஸுமுக்²யா꞉ ஸித்³த⁴யே ஹிதம் ॥ 1 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபாடீ² ய꞉ ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
பராப⁴வோ ந தஸ்யாஸ்தி ஸபா⁴யாம் வா மஹாரணே ॥ 2 ॥

யதா² துஷ்டா ப⁴வேத்³தே³வீ ஸுமுகீ² சாஸ்ய பாட²த꞉ ।
ததா² ப⁴வதி தே³வேஶி ஸாத⁴க꞉ ஶிவ ஏவ ஸ꞉ ॥ 3 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஸ்ய கோடய꞉ ।
ஸக்ருத்பாடே²ந ஜாயந்தே ப்ரஸந்நா ஸுமுகீ² ப⁴வேத் ॥ 4 ॥

மதங்கோ³(அ)ஸ்ய ருஷிஶ்ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப்³தே³வீ ஸமீரிதா ।
ஸுமுகீ² விநியோக³꞉ ஸ்யாத்ஸர்வஸம்பத்திஹேதவே ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா படே²தே³தத்³யதீ³ச்சே²த்ஸித்³தி⁴மாத்மந꞉ ॥ 5 ॥

த்⁴யாநம் ।
தே³வீம் ஷோட³ஶவார்ஷிகீம் ஶவக³தாம் மாத்⁴வீரஸாகூ⁴ர்ணிதாம்
ஶ்யாமாங்கீ³மருணாம்ப³ராம் ப்ருது²குசாம் கு³ஞ்ஜாவளீஶோபி⁴தாம் ।
ஹஸ்தாப்⁴யாம் த³த⁴தீம் கபாலமமலம் தீக்ஷ்ணாம் ததா² கர்த்ரிகாம்
த்⁴யாயேந்மாநஸபங்கஜே ப⁴க³வதீமுச்சி²ஷ்டசாண்டா³லிநீம் ॥ 1 ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ஓம் ஸுமுகீ² ஶேமுஷீ ஸேவ்யா ஸுரஸா ஶஶிஶேக²ரா ।
ஸமாநாஸ்யா ஸாத⁴நீ ச ஸமஸ்தஸுரஸம்முகீ² ॥ 2 ॥

ஸர்வஸம்பத்திஜநநீ ஸம்பதா³ ஸிந்து⁴ஸேவிநீ ।
ஶம்பு⁴ஸீமந்திநீ ஸௌம்யா ஸமாராத்⁴யா ஸுதா⁴ரஸா ॥ 3 ॥

ஸாரங்கா³ ஸவலீ வேலா லாவண்யவநமாலிநீ ।
வநஜாக்ஷீ வநசரீ வநீ வநவிநோதி³நீ ॥ 4 ॥

வேகி³நீ வேக³தா³ வேகா³ ப³க³ளஸ்தா² ப³லாதி⁴கா ।
காளீ காலப்ரியா கேலீ கமலா காலகாமிநீ ॥ 5 ॥

கமலா கமலஸ்தா² ச கமலஸ்தா² கலாவதீ ।
குலீநா குடிலா காந்தா கோகிலா கலபா⁴ஷிணீ ॥ 6 ॥

கீரா கேலிகரா காளீ கபாலிந்யபி காளிகா ।
கேஶிநீ ச குஶாவர்தா கௌஶாம்பீ⁴ கேஶவப்ரியா ॥ 7 ॥

காளீ காஶீ மஹாகாலஸங்காஶா கேஶதா³யிநீ ।
குண்ட³லா ச குலஸ்தா² ச குண்ட³லாங்க³த³மண்டி³தா ॥ 8 ॥

குண்ட³பத்³மா குமுதி³நீ குமுத³ப்ரீதிவர்தி⁴நீ ।
குண்ட³ப்ரியா குண்ட³ருசி꞉ குரங்க³நயநாகுலா ॥ 9 ॥

குந்த³பி³ம்பா³லிநதி³நீ குஸும்ப⁴குஸுமாகரா ।
காஞ்சீ கநகஶோபா⁴ட்⁴யா க்வணத்கிங்கிணிகாகடி꞉ ॥ 10 ॥

கடோ²ரகரணா காஷ்டா² கௌமுதீ³ கண்ட³வத்யபி ।
கபர்தி³நீ கபடிநீ கடி²நீ கலகண்டி³நீ ॥ 11 ॥

கீரஹஸ்தா குமாரீ ச குரூட⁴குஸுமப்ரியா ।
குஞ்ஜரஸ்தா² குஜரதா கும்பீ⁴ கும்ப⁴ஸ்தநீ கலா ॥ 12 ॥

கும்பீ⁴காங்கா³ கரபோ⁴ரூ꞉ கத³ளீகுஶஶாயிநீ ।
குபிதா கோடரஸ்தா² ச கங்காளீ கந்த³ளாலயா ॥ 13 ॥

கபாலவாஸிநீ கேஶீ கம்பமாநஶிரோருஹா ।
காத³ம்ப³ரீ கத³ம்ப³ஸ்தா² குங்குமப்ரேமதா⁴ரிணீ ॥ 14 ॥

குடும்பி³நீ க்ருபாயுக்தா க்ரது꞉ க்ரதுகரப்ரியா ।
காத்யாயநீ க்ருத்திகா ச கார்திகீ குஶவர்திநீ ॥ 15 ॥

காமபத்நீ காமதா³த்ரீ காமேஶீ காமவந்தி³தா ।
காமரூபா காமரதி꞉ காமாக்²யா ஜ்ஞாநமோஹிநீ ॥ 16 ॥

க²ட்³கி³நீ கே²சரீ க²ஞ்ஜா க²ஞ்ஜரீடேக்ஷணா க²கா³ ।
க²ரகா³ க²ரநாதா³ ச க²ரஸ்தா² கே²லநப்ரியா ॥ 17 ॥

க²ராம்ஶு꞉ கே²லிநீ க²ட்வா க²ரா க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ।
க²ரக²ண்டி³ந்யபி க்²யாதி꞉ க²ண்டி³தா க²ண்ட³நப்ரியா ॥ 18 ॥

க²ண்ட³ப்ரியா க²ண்ட³கா²த்³யா க²ண்ட³ஸிந்து⁴ஶ்ச க²ண்டி³நீ ।
க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ கௌ³ரீ கௌ³தம்யபி ச கோ³மதீ ॥ 19 ॥

க³ங்கா³ க³யா க³க³நகா³ கா³ருடீ³ க³ருட³த்⁴வஜா ।
கீ³தா கீ³தப்ரியா கே³யா கு³ணப்ரீதிர்கு³ருர்கி³ரீ ॥ 20 ॥

கௌ³ர்கௌ³ரீ க³ண்ட³ஸத³நா கோ³குலா கோ³ப்ரதாரிணீ ।
கோ³ப்தா கோ³விந்தி³நீ கூ³டா⁴ கூ³ட⁴விக்³ரஸ்தகு³ஞ்ஜிநீ ॥ 21 ॥

க³ஜகா³ கோ³பிநீ கோ³பீ கோ³க்ஷா ஜயப்ரியா க³ணா ।
கி³ரிபூ⁴பாலது³ஹிதா கோ³கா³ கோ³குலவாஸிநீ ॥ 22 ॥

க⁴நஸ்தநீ க⁴நருசிர்க⁴நோருர்க⁴நநி꞉ஸ்வநா ।
கு⁴ங்காரிணீ கு⁴க்ஷகரீ கூ⁴கூ⁴கபரிவாரிதா ॥ 23 ॥

க⁴ண்டாநாத³ப்ரியா க⁴ண்டா கோ⁴டா கோ⁴டகவாஹிநீ ।
கோ⁴ரரூபா ச கோ⁴ரா ச க்⁴ருதப்ரீதிர்க்⁴ருதாஞ்ஜநீ ॥ 24 ॥

க்⁴ருதாசீ க்⁴ருதவ்ருஷ்டிஶ்ச க⁴ண்டாக⁴டக⁴டாவ்ருதா ।
க⁴டஸ்தா² க⁴டநா கா⁴தகரீ கா⁴தநிவாரிணீ ॥ 25 ॥

சஞ்சரீகீ சகோரீ ச சாமுண்டா³ சீரதா⁴ரிணீ ।
சாதுரீ சபலா சஞ்சுஶ்சிதா சிந்தாமணிஸ்தி²தா ॥ 26 ॥

சாதுர்வர்ண்யமயீ சஞ்சுஶ்சோராசார்யா சமத்க்ருதி꞉ ।
சக்ரவர்திவதூ⁴ஶ்சித்ரா சக்ராங்கீ³ சக்ரமோதி³நீ ॥ 27 ॥

சேதஶ்சரீ சித்தவ்ருத்திஶ்சேதநா சேதநப்ரியா ।
சாபிநீ சம்பகப்ரீதிஶ்சண்டா³ சண்டா³லவாஸிநீ ॥ 28 ॥

சிரஞ்ஜீவிநீ தச்சித்தா சிஞ்சாமூலநிவாஸிநீ ।
சு²ரிகா ச²த்ரமத்⁴யஸ்தா² சி²ந்தா³ சி²ந்த³கரீ சி²தா³ ॥ 29 ॥

சு²ச்சு²ந்த³ரீ ச²லப்ரீதிஶ்சு²ச்சு²ந்த³ரிநிப⁴ஸ்வநா ।
ச²லிநீ ச²த்ரதா³ சி²ந்நா சி²ண்டிச்சே²த³கரீ ச²டா ॥ 30 ॥

ச²த்³மிநீ சா²ந்த³ஸீ சா²யா ச²ருச்ச²ந்த³கரீத்யபி ।
ஜயதா³ஜயதா³ ஜாதீ ஜாயிநீ ஜாமலா ஜது꞉ ॥ 31 ॥

ஜம்பூ³ப்ரியா ஜீவநஸ்தா² ஜங்க³மா ஜங்க³மப்ரியா ।
ஜபாபுஷ்பப்ரியா ஜப்யா ஜக³ஜ்ஜீவா ஜக³ஜ்ஜநி꞉ ॥ 32 ॥

ஜக³ஜ்ஜந்துப்ரதா⁴நா ச ஜக³ஜ்ஜீவபரா ஜவா ।
ஜாதிப்ரியா ஜீவநஸ்தா² ஜீமூதஸத்³ருஶீருசி꞉ ॥ 33 ॥

ஜந்யா ஜநஹிதா ஜாயா ஜந்மபூ⁴ர்ஜம்ப⁴ஸீ ஜபூ⁴꞉ ।
ஜயதா³ ஜக³தா³வாஸா ஜாயிநீ ஜ்வரக்ருச்ச்²ரஜித் ॥ 34 ॥

ஜபா ச ஜபதீ ஜப்யா ஜபார்ஹா ஜாயிநீ ஜநா ।
ஜாலந்த⁴ரமயீ ஜாநுர்ஜாலௌகா ஜாப்யபூ⁴ஷணா ॥ 35 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவமயீ ஜீவா ஜரத்காருர்ஜநப்ரியா ।
ஜக³தீஜநநிரதா ஜக³ச்சோ²பா⁴கரீ ஜவா ॥ 36 ॥

ஜக³தீத்ராணக்ருஜ்ஜங்கா⁴ ஜாதீப²லவிநோதி³நீ ।
ஜாதீபுஷ்பப்ரியா ஜ்வாலா ஜாதிஹா ஜாதிரூபிணீ ॥ 37 ॥

ஜீமூதவாஹநருசிர்ஜீமூதா ஜீர்ணவஸ்த்ரக்ருத் ।
ஜீர்ணவஸ்த்ரத⁴ரா ஜீர்ணா ஜ்வலதீ ஜாலநாஶிநீ ॥ 38 ॥

ஜக³த்க்ஷோப⁴கரீ ஜாதிர்ஜக³த்க்ஷோப⁴விநாஶிநீ ।
ஜநாபவாதா³ ஜீவா ச ஜநநீக்³ருஹவாஸிநீ ॥ 39 ॥

ஜநாநுராகா³ ஜாநுஸ்தா² ஜலவாஸா ஜலார்திக்ருத் ।
ஜலஜா ஜலவேலா ச ஜலசக்ரநிவாஸிநீ ॥ 40 ॥

ஜலமுக்தா ஜலாரோஹா ஜலஸா ஜலஜேக்ஷணா ।
ஜலப்ரியா ஜலௌகா ச ஜலஶோபா⁴வதீ ததா² ॥ 41 ॥

ஜலவிஸ்பூ²ர்ஜிதவபுர்ஜ்வலத்பாவகஶோபி⁴நீ ।
ஜி²ஞ்ஜா² ஜி²ல்லமயீ ஜி²ஞ்ஜா²ஜ²ணத்காரகரீ ஜயா ॥ 42 ॥

ஜ²ஞ்ஜீ² ஜ²ம்பகரீ ஜ²ம்பா ஜ²ம்பத்ராஸநிவாரிணீ ।
டங்காரஸ்தா² டங்ககரீ டங்காரகரணாம்ஹஸா ॥ 43 ॥

டங்காரோட்டக்ருதஷ்டீ²வா டி³ண்டீ³ரவஸநாவ்ருதா ।
டா³கிநீ டா³மரீ சைவ டி³ண்டி³மத்⁴வநிநாதி³நீ ॥ 44 ॥

ட³காரநி꞉ஸ்வநருசிஸ்தபிநீ தாபிநீ ததா² ।
தருணீ துந்தி³ளா துந்தா³ தாமஸீ ச தம꞉ப்ரியா ॥ 45 ॥

தாம்ரா தாம்ரவதீ தந்துஸ்துந்தி³ளா துலஸம்ப⁴வா ।
துலாகோடிஸுவேகா³ ச துல்யகாமா துலாஶ்ரயா ॥ 46 ॥

துத³நீ துநநீ தும்பீ³ துலாகாலா துலாஶ்ரவா ।
துமுலா துலஜா துல்யா துலாதா³நகரீ ததா² ॥ 47 ॥

துல்யவேகா³ துல்யக³திஸ்துலாகோடிநிநாதி³நீ ।
தாம்ரோஷ்டா² தாம்ரபர்ணீ ச தம꞉ஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ ॥ 48 ॥

த்வரிதா ஜ்வரஹா தீரா தாரகேஶீ தமாலிநீ ।
தமோதா³நவதீ தாம்ரதாலஸ்தா²நவதீ தமீ ॥ 49 ॥

தாமஸீ ச தமிஸ்ரா ச தீவ்ரா தீவ்ரபராக்ரமா ।
தடஸ்தா² திலதைலாக்தா தருணீ தபநத்³யுதி꞉ ॥ 50 ॥

திலோத்தமா ச திலக்ருத்தாரகாதீ⁴ஶஶேக²ரா ।
திலபுஷ்பப்ரியா தாரா தாரகேஶீ குடும்பி³நீ ॥ 51 ॥

ஸ்தா²ணுபத்நீ ஸ்தி²ரகரீ ஸ்தூ²லஸம்பத்³விவர்தி⁴நீ ।
ஸ்தி²தி꞉ ஸ்தை²ர்யஸ்த²விஷ்டா² ச ஸ்த²பதி꞉ ஸ்தூ²லவிக்³ரஹா ॥ 52 ॥

ஸ்தூ²லஸ்த²லவதீ ஸ்தா²லீ ஸ்த²லஸங்க³விவர்தி⁴நீ ।
த³ண்டி³நீ த³ந்திநீ தா³மா த³ரித்³ரா தீ³நவத்ஸலா ॥ 53 ॥

தே³வீ தே³வவதூ⁴ர்தி³த்யா தா³மிநீ தே³வபூ⁴ஷணா ।
த³யா த³மவதீ தீ³நவத்ஸலா தா³டி³மஸ்தநீ ॥ 54 ॥

தே³வமூர்திகரா தை³த்யா தா³ரிணீ தே³வதாநதா ।
தோ³ளாக்ரீடா³ த³யாளுஶ்ச த³ம்பதீ தே³வதாமயீ ॥ 55 ॥

த³ஶாதீ³பஸ்தி²தா தோ³ஷா தோ³ஷஹா தோ³ஷகாரிணீ ।
து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திஶமநீ து³ர்க³ம்யா து³ர்க³வாஸிநீ ॥ 56 ॥

து³ர்க³ந்த⁴நாஶிநீ து³꞉ஸ்தா² து³꞉க²ப்ரஶமகாரிணீ ।
து³ர்க³ந்தா⁴ து³ந்து³பி⁴த்⁴வாந்தா தூ³ரஸ்தா² தூ³ரவாஸிநீ ॥ 57 ॥

த³ரதா³ த³ரதா³த்ரீ ச து³ர்வ்யாத⁴த³யிதா த³மீ ।
து⁴ரந்த⁴ரா து⁴ரீணா ச தௌ⁴ரேயீ த⁴நதா³யிநீ ॥ 58 ॥

தீ⁴ராரவா த⁴ரித்ரீ ச த⁴ர்மதா³ தீ⁴ரமாநஸா ।
த⁴நுர்த⁴ரா ச த⁴மநீ த⁴மநீதூ⁴ர்தவிக்³ரஹா ॥ 59 ॥

தூ⁴ம்ரவர்ணா தூ⁴ம்ரபாநா தூ⁴மலா தூ⁴மமோதி³நீ ।
நந்தி³நீநந்தி³நீ நந்தா³ நந்தி³நீ நந்த³பா³லிகா ॥ 60 ॥

நவீநா நர்மதா³ நர்மநமிர்நியமநி꞉ஸ்வநா ।
நிர்மலா நிக³மாதா⁴ரா நிம்நகா³ நக்³நகாமிநீ ॥ 61 ॥

நீலா நிரத்நா நிர்வாணா நிர்லோபா⁴ நிர்கு³ணா நதி꞉ ।
நீலக்³ரீவா நிரீஹா ச நிரஞ்ஜநஜநாநவா ॥ 62 ॥

நிர்கு³ண்டி³கா ச நிர்கு³ண்டா³ நிர்நாஸா நாஸிகாபி⁴தா⁴ ।
பதாகிநீ பதாகா ச பத்ரப்ரீதி꞉ பயஸ்விநீ ॥ 63 ॥

பீநா பீநஸ்தநீ பத்நீ பவநாஶா நிஶாமயீ ।
பரா பரபரா காளீ பாரக்ருத்யபு⁴ஜப்ரியா ॥ 64 ॥

பவநஸ்தா² ச பவநா பவநப்ரீதிவர்தி⁴நீ ।
பஶுவ்ருத்³தி⁴கரீ புஷ்பபோஷிகா புஷ்டிவர்தி⁴நீ ॥ 65 ॥

புஷ்பிணீ புஸ்தககரா பூர்ணிமா(அ)தலவாஸிநீ ।
பேஶீ பாஶகரீ பாஶா பாம்ஶுஹா பாம்ஶுலா பஶு꞉ ॥ 66 ॥

படு꞉ பராஶா பரஶுதா⁴ரிணீ பாஶிநீ ததா² ।
பாபக்⁴நீ பதிபத்நீ ச பதிதா பதிதாபநீ ॥ 67 ॥

பிஶாசீ ச பிஶாசக்⁴நீ பிஶிதாஶநதோஷிணீ ।
பாநதா³ பாநபாத்ரீ ச பாநதா³நகரோத்³யதா ॥ 68 ॥

பேயா ப்ரஸித்³தா⁴ பீயூஷா பூர்ணா பூர்ணமநோரதா² ।
பதங்கா³பா⁴ பதங்கா³ ச பௌந꞉புந்யமிவாபரா ॥ 69 ॥

பங்கிலா பங்கமக்³நா ச பாநீயா பஞ்ஜரஸ்தி²தா ।
பஞ்சமீ பஞ்சயஜ்ஞா ச பஞ்சதா பஞ்சமப்ரியா ॥ 70 ॥

பிசுமந்தா³ புண்ட³ரீகா பிகீ பிங்க³ளலோசநா ।
ப்ரியங்கு³மஞ்ஜரீ பிண்டீ³ பண்டி³தா பாண்டு³ரப்ரபா⁴ ॥ 71 ॥

ப்ரேதாஸநா ப்ரியாளஸ்தா² பாண்டு³க்⁴நீ பீநஸாபஹா ।
ப²லிநீ ப²லதா³த்ரீ ச ப²லஶ்ரீ꞉ ப²லபூ⁴ஷணா ॥ 72 ॥

பூ²த்காரகாரிணீ ஸ்பா²ரீ பு²ல்லா பு²ல்லாம்பு³ஜாநநா ।
ஸ்பு²லிங்க³ஹா ஸ்பீ²தமதி꞉ ஸ்பீ²தகீர்திகரீ ததா² ॥ 73 ॥

ப³லமாயா ப³லாராதிர்ப³லிநீ ப³லவர்தி⁴நீ ।
வேணுவாத்³யா வநசரீ விரஞ்சிஜநயித்ர்யபி ॥ 74 ॥

வித்³யாப்ரதா³ மஹாவித்³யா போ³தி⁴நீ போ³த⁴தா³யிநீ ।
பு³த்³த⁴மாதா ச பு³த்³தா⁴ ச வநமாலாவதீ வரா ॥ 75 ॥

வரதா³ வாருணீ வீணா வீணாவாத³நதத்பரா ।
விநோதி³நீ விநோத³ஸ்தா² வைஷ்ணவீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 76 ॥

வைத்³யா வைத்³யசிகித்ஸா ச விவஶா விஶ்வவிஶ்ருதா ।
வித்³யௌக⁴விஹ்வலா வேலா வித்ததா³ விக³தஜ்வரா ॥ 77 ॥

விராவா விவரீகாரா பி³ம்போ³ஷ்டீ² பி³ம்ப³வத்ஸலா ।
விந்த்⁴யஸ்தா² வரவந்த்³யா ச வீரஸ்தா²நவரா ச வித் ॥ 78 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யா விஜயா விஜயா விஜயப்ரதா³ ।
விரோகீ³வந்தி³நீ வந்த்⁴யா வந்த்³யப³ந்த⁴நிவாரிணீ ॥ 79 ॥

ப⁴கி³நீ ப⁴க³மாலா ச ப⁴வாநீ ப⁴வநாஶிநீ ।
பீ⁴மா பீ⁴மாநநாபீ⁴மா ப⁴ங்கு³ரா பீ⁴மத³ர்ஶநா ॥ 80 ॥

பி⁴ல்லீ பி⁴ல்லத⁴ரா பீ⁴ருர்ப⁴ருண்டா³ பீ⁴ர்ப⁴யாவஹா ।
ப⁴க³ஸர்பிண்யபி ப⁴கா³ ப⁴க³ரூபா ப⁴கா³ளயா ॥ 81 ॥

ப⁴கா³ஸநா ப⁴கா³போ⁴கா³ பே⁴ரீஜ²ங்காரரஞ்ஜிதா ।
பீ⁴ஷணா பீ⁴ஷணாராவா ப⁴க³வத்யஹிபூ⁴ஷணா ॥ 82 ॥

பா⁴ரத்³வாஜா போ⁴க³தா³த்ரீ பூ⁴திக்⁴நீ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ।
பூ⁴மிதா³ பூ⁴மிதா³த்ரீ ச பூ⁴பதிர்ப⁴ரதா³யிநீ ॥ 83 ॥

ப்⁴ரமரீ ப்⁴ராமரீ பா⁴லா பூ⁴பாலகுலஸம்ஸ்தி²தா ।
மாதா மநோஹரா மாயா மாநிநீ மோஹிநீ மஹீ ॥ 84 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மத³க்ஷீபா³ மதி³ரா மதி³ராளயா ।
மதோ³த்³த⁴தா மதங்க³ஸ்தா² மாத⁴வீ மது⁴மர்தி³நீ ॥ 85 ॥

மோதா³ மோத³கரீ மேதா⁴ மேத்⁴யா மத்⁴யாதி⁴பஸ்தி²தா ।
மத்³யபா மாம்ஸலோமஸ்தா² மோதி³நீ மைது²நோத்³யதா ॥ 86 ॥

மூர்தா⁴வதீ மஹாமாயா மாயாமஹிமமந்தி³ரா ।
மஹாமாலா மஹாவித்³யா மஹாமாரீ மஹேஶ்வரீ ॥ 87 ॥

மஹாதே³வவதூ⁴ர்மாந்யா மது²ரா மேருமண்டி³தா ।
மேத³ஸ்விநீ மிலிந்தா³க்ஷீ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 88 ॥

மண்ட³லஸ்தா² ப⁴க³ஸ்தா² ச மதி³ராராக³க³ர்விதா ।
மோக்ஷதா³ முண்ட³மாலா ச மாலா மாலாவிளாஸிநீ ॥ 89 ॥

மாதங்கி³நீ ச மாதங்கீ³ மாதங்க³தநயாபி ச ।
மது⁴ஸ்ரவா மது⁴ரஸா ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரியா ॥ 90 ॥

யாமிநீ யாமிநீநாத²பூ⁴ஷா யாவகரஞ்ஜிதா ।
யவாங்குரப்ரியா யாமா யவநீ யவநார்தி³நீ ॥ 91 ॥

யமக்⁴நீ யமகல்பா ச யஜமாநஸ்வரூபிணீ ।
யஜ்ஞா யஜ்ஞயஜுர்யக்ஷீ யஶோநிஷ்கம்பகாரிணீ ॥ 92 ॥

யக்ஷிணீ யக்ஷஜநநீ யஶோதா³யாஸதா⁴ரிணீ ।
யஶ꞉ஸூத்ரபதா³ யாமா யஜ்ஞகர்மகரீத்யபி ॥ 93 ॥

யஶஸ்விநீ யகாரஸ்தா² யூபஸ்தம்ப⁴நிவாஸிநீ ।
ரஞ்ஜிதா ராஜபத்நீ ச ரமா ரேகா² ரவீரணா ॥ 94 ॥

ரஜோவதீ ரஜஶ்சித்ரா ரஞ்ஜநீ ரஜநீபதி꞉ ।
ரோகி³ணீ ரஜநீ ராஜ்ஞோ ராஜ்யதா³ ராஜ்யவர்தி⁴நீ ॥ 95 ॥

ராஜந்வதீ ராஜநீதிஸ்ததா² ரஜதவாஸிநீ ।
ரமணீ ரமணீயா ச ராமா ராமாவதீ ரதி꞉ ॥ 96 ॥

ரேதோரதீ ரதோத்ஸாஹா ரோக³க்⁴நீ ரோக³காரிணீ ।
ரங்கா³ ரங்க³வதீ ராகா³ ராக³ஜ்ஞா ராக³க்ருத்³த³யா ॥ 97 ॥

ராமிகா ரஜகீ ரேவா ரஜநீ ரங்க³ளோசநா ।
ரக்தசர்மத⁴ரா ரங்கீ³ ரங்க³ஸ்தா² ரங்க³வாஹிநீ ॥ 98 ॥

ரமா ரம்பா⁴ப²லப்ரீதீ ரம்போ⁴ரூ ராக⁴வப்ரியா ।
ரங்கா³ ரங்கா³ங்க³மது⁴ரா ரோத³ஸீ ச மஹாரவா ॥ 99 ॥

ரோக³க்ருத்³ரோக³ஹந்த்ரீ ச ரோக³ப்⁴ருத்³ரோக³ஸ்ராவிணீ ।
வந்தீ³ வந்தி³ஸ்துதா ப³ந்து⁴ர்ப³ந்தூ⁴ககுஸுமாத⁴ரா ॥ 100 ॥

வந்தி³தா வந்த்³யமாநா ச வைத்³ராவீ வேத³வித்³விதா⁴ ।
விகோபா விகபாலா ச விகஸ்தா² விங்கவத்ஸலா ॥ 101 ॥

வேதி³ர்விளக்³நலக்³நா ச விதி⁴விங்ககரீ விதா⁴ ।
ஶங்கி²நீ ஶங்க²வலயா ஶங்க²மாலாவதீ ஶமீ ॥ 102 ॥

ஶங்க²பாத்ராஶிநீ ஶங்க²ஸ்வநா ஶங்க²க³ளா ஶஶீ ।
ஶப³ரீ ஶாம்ப³ரீ ஶம்பு⁴꞉ ஶம்பு⁴கேஶா ஶராஸிநீ ॥ 103 ॥

ஶவா ஶ்யேநவதீ ஶ்யாமா ஶ்யாமாங்கீ³ ஶ்யாமளோசநா ।
ஶ்மஶாநஸ்தா² ஶ்மஶாநா ச ஶ்மஶாநஸ்தா²நபூ⁴ஷணா ॥ 104 ॥

ஶமதா³ ஶமஹந்த்ரீ ச ஶங்கி²நீ ஶங்க²ரோஷணா ।
ஶாந்தி꞉ ஶாந்திப்ரதா³ ஶேஷா ஶேஷாக்²யா ஶேஷஶாயிநீ ॥ 105 ॥

ஶேமுஷீ ஶோஷிணீ ஶேஷா ஶௌர்யா ஶௌர்யஶரா ஶரீ ।
ஶாபதா³ ஶாபஹா ஶாபா ஶாபபந்தா²꞉ ஸதா³ஶிவா ॥ 106 ॥

ஶ்ருங்கி³ணீ ஶ்ருங்கி³பலபு⁴க் ஶங்கரீ ஶாங்கரீ ஶிவா ।
ஶவஸ்தா² ஶவபு⁴க் ஶாந்தா ஶவகர்ணா ஶவோத³ரீ ॥ 107 ॥

ஶாவிநீ ஶவஶிம்ஶாஶ்ரீ꞉ ஶவா ச ஶவஶாயிநீ ।
ஶவகுண்ட³லிநீ ஶைவா ஶீகரா ஶிஶிராஶநா ॥ 108 ॥

ஶவகாஞ்சீ ஶவஶ்ரீகா ஶவமாலா ஶவாக்ருதி꞉ ।
ஸ்ரவந்தீ ஸங்குசா ஶக்தி꞉ ஶந்தநு꞉ ஶவதா³யிநீ ॥ 109 ॥

ஸிந்து⁴꞉ ஸரஸ்வதீ ஸிந்து⁴꞉ ஸுந்த³ரீ ஸுந்த³ராநநா ।
ஸாது⁴꞉ ஸித்³தி⁴ப்ரதா³த்ரீ ச ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴ஸரஸ்வதீ ॥ 110 ॥

ஸந்ததி꞉ ஸம்பதா³ ஸம்விச்ச²ங்கிஸம்பத்திதா³யிநீ ।
ஸபத்நீ ஸரஸா ஸாரா ஸாரஸ்வதகரீ ஸுதா⁴ ॥ 111 ॥

ஸுரா ஸமாம்ஸாஶநா ச ஸமாராத்⁴யா ஸமஸ்ததா³ ।
ஸமதீ⁴꞉ ஸாமதா³ ஸீமா ஸம்மோஹா ஸமத³ர்ஶநா ॥ 112 ॥

ஸாமதி꞉ ஸாமதா³ ஸீமா ஸாவித்ரீ ஸவிதா⁴ ஸதீ ।
ஸவநா ஸவநாஸாரா ஸவரா ஸாவரா ஸமீ ॥ 113 ॥

ஸிமரா ஸததா ஸாத்⁴வீ ஸத்⁴ரீசீ ஸஸஹாயிநீ ।
ஹம்ஸீ ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸீ ஹம்ஸோஜ்ஜ்வலநிசோலயுக் ॥ 114 ॥

ஹலிநீ ஹாலிநீ ஹாலா ஹலஶ்ரீர்ஹரவல்லபா⁴ ।
ஹலா ஹலவதீ ஹ்யேஷா ஹேலா ஹர்ஷவிவர்தி⁴நீ ॥ 115 ॥

ஹந்திர்ஹந்தா ஹயா ஹாஹாஹதா(அ)ஹந்தாதிகாரிணீ ।
ஹங்காரீ ஹங்க்ருதிர்ஹங்கா ஹீஹீஹாஹாஹிதா ஹிதா ॥ 116 ॥

ஹீதிர்ஹேமப்ரதா³ ஹாராராவிணீ ஹரிஸம்மதா ।
ஹோரா ஹோத்ரீ ஹோலிகா ச ஹோமா ஹோமஹவிர்ஹவி꞉ ॥ 117 ॥

ஹரிணீ ஹரிணீநேத்ரா ஹிமாசலநிவாஸிநீ ।
லம்போ³த³ரீ லம்ப³கர்ணா லம்பி³கா லம்ப³விக்³ரஹா ॥ 118 ॥

லீலா லீலாவதீ லோலா லலநா லலிதா லதா ।
லலாமலோசநா லோப்⁴யா லோலாக்ஷீ ஸத்குலாலயா ॥ 119 ॥

லபத்நீ லபதீ லம்யா லோபாமுத்³ரா லலந்திகா ।
லதிகா லங்கி⁴நீ லங்கா⁴ லாலிமா லகு⁴மத்⁴யமா ॥ 120 ॥

லகீ⁴யஸீ லகூ⁴த³ர்யா லூதா லூதாவிநாஶிநீ ।
லோமஶா லோமலம்பீ³ ச லலந்தீ ச லுலும்பதீ ॥ 121 ॥

லுலாயஸ்தா² ச லஹரீ லங்காபுரபுரந்த³ரா ।
லக்ஷ்மீர்லக்ஷ்மீப்ரதா³ லப்⁴யா லாக்ஷாக்ஷீ லுலிதப்ரபா⁴ ॥ 122 ॥

க்ஷணா க்ஷணக்ஷு꞉ க்ஷுத்க்ஷிணீ க்ஷமா க்ஷாந்தி꞉ க்ஷமாவதீ ।
க்ஷாமா க்ஷாமோத³ரீ க்ஷேம்யா க்ஷௌமப்⁴ருத்க்ஷத்ரியாங்க³நா ॥ 123 ॥

க்ஷயா க்ஷயாகரீ க்ஷீரா க்ஷீரதா³ க்ஷீரஸாக³ரா ।
க்ஷேமங்கரீ க்ஷயகரீ க்ஷயக்ருத்க்ஷயதா³ க்ஷதி꞉ ॥ 124 ॥

க்ஷுத்³ரிகா(அ)க்ஷுத்³ரிகா க்ஷுத்³ரா க்ஷுத்க்ஷமா க்ஷீணபாதகா ।
மாது꞉ ஸஹஸ்ரநாமேத³ம் ஸுமுக்²யா꞉ ஸித்³தி⁴தா³யகம் ॥ 125 ॥

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நித்யம் ஸ ஏவ ஸ்யாந்மஹேஶ்வர꞉ ।
அநாசாராத்படே²ந்நித்யம் த³ரித்³ரோ த⁴நவாந்ப⁴வேத் ॥ 126 ॥

மூக꞉ ஸ்யாத்³வாக்பதிர்தே³வி ரோகீ³ நீரோக³தாம் வ்ரஜேத் ।
புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்நோதி த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதம் ॥ 127 ॥

வந்த்⁴யாபி ஸூதே ஸத்புத்ரம் விது³ஷ꞉ ஸத்³ருஶம் கு³ரோ꞉ ।
ஸத்யம் ச ப³ஹுதா⁴ பூ⁴யாத்³கா³வஶ்ச ப³ஹுது³க்³த⁴தா³꞉ ॥ 128 ॥

ராஜாந꞉ பாத³நம்ரா꞉ ஸ்யுஸ்தஸ்ய ஹாஸா இவ ஸ்பு²டா꞉ ।
அரய꞉ ஸங்க்ஷயம் யாந்தி மாநஸா ஸம்ஸ்ம்ருதா அபி ॥ 129 ॥

த³ர்ஶநாதே³வ ஜாயந்தே நரா நார்யோ(அ)பி தத்³வஶா꞉ ।
கர்தா ஹர்தா ஸ்வயம் வீரோ ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 130 ॥

யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ।
து³ரிதம் ந ச தஸ்யாஸ்தி நாஸ்தி ஶோக꞉ கத²ஞ்சந ॥ 131 ॥

சதுஷ்பதே²(அ)ர்த⁴ராத்ரே ச ய꞉ படே²த்ஸாத⁴கோத்தம꞉ ।
ஏகாகீ நிர்ப⁴யோ வீரோ த³ஶவாரம் ஸ்தவோத்தமம் ॥ 132 ॥

மநஸா சிந்திதம் கார்யம் தஸ்ய ஸித்³த்⁴யேந்ந ஸம்ஶய꞉ ।
விநா ஸஹஸ்ரநாம்நாம் யோ ஜபேந்மந்த்ரம் கதா³சந ॥ 133 ॥

ந ஸித்³தி⁴ர்ஜாயதே தஸ்ய கல்பகோடிஶதைரபி ।
குஜவாரே ஶ்மஶாநே வா மத்⁴யாஹ்நே யோ ஜபேத்ஸதா³ ॥ 134 ॥

க்ருதக்ருத்ய꞉ ஸ ஜாயேத கர்தா ஹர்தா ந்ருணாமிஹ ।
ரோகா³ர்தோ(அ)ர்த⁴நிஶாயாம் ய꞉ படே²தா³ஸநஸம்ஸ்தி²த꞉ ॥ 135 ॥

ஸத்³யோ நீரோக³தாமேதி யதி³ ஸ்யாந்நிர்ப⁴யஸ்ததா³ ।
அர்த⁴ராத்ரே ஶ்மஶாநே வா ஶநிவாரே ஜபேந்மநும் ॥ 136 ॥

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து த³ஶவாரம் ஜபேத்தத꞉ ।
ஸஹஸ்ரநாம சைதத்³தி⁴ ததா³ யாதி ஸ்வயம் ஶிவா ॥ 137 ॥

மஹாபவநரூபேண கோ⁴ரகோ³மாயுநாதி³நீ ।
ததோ யதி³ ந பீ⁴தி꞉ ஸ்யாத்ததா³ தே³ஹீதி வாக்³ப⁴வேத் ॥ 138 ॥

ததா³ பஶுப³லிம் த³த்³யாத்ஸ்வயம் க்³ருஹ்ணாதி சண்டி³கா ।
யதே²ஷ்டம் ச வரம் த³த்த்வா ப்ரயாதி ஸுமுகீ² ஶிவா ॥ 139 ॥

ரோசநாகு³ருகஸ்தூரீகர்பூரைஶ்ச ஸசந்த³நை꞉ ।
குங்குமேந தி³நே ஶ்ரேஷ்டே² லிகி²த்வா பூ⁴ர்ஜபத்ரகே ॥ 140 ॥

ஶுப⁴நக்ஷத்ரயோகே³ ச க்ருதமாருதஸத்க்ரிய꞉ ।
க்ருத்வா ஸம்பாதநவிதி⁴ம் தா⁴ரயேத்³த³க்ஷிணே கரே ॥ 141 ॥

ஸஹஸ்ரநாம ஸ்வர்ணஸ்த²ம் கண்டே² வா விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ததா³ யம் ப்ரணமேந்மந்த்ரீ க்ருத்³த⁴꞉ ஸ ம்ரியதே நர꞉ ॥ 142 ॥

து³ஷ்டஶ்வாபத³ஜந்தூநாம் ந பீ⁴꞉ குத்ராபி ஜாயதே ।
பா³லகாநாமியம் ரக்ஷா க³ர்பி⁴ணீநாமபி ப்ரியே ॥ 143 ॥

மோஹநஸ்தம்ப⁴நாகர்ஷமாரணோச்சாடநாநி ச ।
யந்த்ரதா⁴ரணதோ நூநம் ஜாயந்தே ஸாத⁴கஸ்ய து ॥ 144 ॥

நீலவஸ்த்ரே விளிக்²யைதத்தத்³த்⁴வஜே ஸ்தா²பயேத்³யதி³ ।
ததா³ நஷ்டா ப⁴வத்யேவ ப்ரசண்டா³ப்யரிவாஹிநீ ॥ 145 ॥

ஏதஜ்ஜப்தம் மஹாப⁴ஸ்ம லலாடே யதி³ தா⁴ரயேத் ।
தத்³விளோகந ஏவ ஸ்யு꞉ ப்ராணிநஸ்தஸ்ய கிங்கரா꞉ ॥ 146 ॥

ராஜபத்ந்யோ(அ)பி விவஶா꞉ கிமந்யா꞉ புரயோஷித꞉ ।
ஏதஜ்ஜப்தம் பிபே³த்தோயம் மாஸேந ஸ்யாந்மஹாகவி꞉ ॥ 147 ॥

பண்டி³தஶ்ச மஹாவாதீ³ ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
அயுதம் ச படே²த் ஸ்தோத்ரம் புரஶ்சரணஸித்³த⁴யே ॥ 148 ॥

த³ஶாம்ஶம் கமலைர்ஹுத்வா த்ரிமத்⁴வக்தைர்விதா⁴நத꞉ ।
ஸ்வயமாயாதி கமலா வாண்யா ஸஹ ததா³ளயே ॥ 149 ॥

மந்த்ரோ நிஷ்கீலதாமாத ஸுமுகீ² ஸுமுகீ² ப⁴வேத் ।
அநந்தம் ச ப⁴வேத்புண்யமபுண்யம் ச க்ஷயம் வ்ரஜேத் ॥ 150 ॥

புஷ்கராதி³ஷு தீர்தே²ஷு ஸ்நாநதோ யத்ப²லம் ப⁴வேத் ।
தத்ப²லம் லப⁴தே ஜந்து꞉ ஸுமுக்²யா꞉ ஸ்தோத்ரபாட²த꞉ ॥ 151 ॥

ஏதது³க்தம் ரஹஸ்யம் தே ஸ்வஸர்வஸ்வம் வராநநே ।
ந ப்ரகாஶ்யம் த்வயா தே³வி யதி³ ஸித்³தி⁴ம் த்வமிச்ச²ஸி ॥ 152 ॥

ப்ரகாஶநாத³ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத்குபிதா ஸுமுகீ² ப⁴வேத் ।
நாத꞉ பரதரம் லோகே ஸித்³தி⁴த³ம் ப்ராணிநாமிஹ ॥ 153 ॥

வந்தே³ ஶ்ரீஸுமுகீ²ம் ப்ரஸந்நவத³நாம் பூர்ணேந்து³பி³ம்பா³நநாம்
ஸிந்தூ³ராங்கிதமஸ்தகாம் மது⁴மதோ³ள்லோலாம் ச முக்தாவளீம் ।
ஶ்யாமாம் கஜ்ஜலிகாகராம் கரக³தம் சாத்⁴யாபயந்தீம் ஶுகம்
கு³ஞ்ஜாபுஞ்ஜவிபூ⁴ஷணாம் ஸகருணாமாமுக்தவேணீலதாம் ॥ 154 ॥

இதி ஶ்ரீநந்த்³யாவர்ததந்த்ரே உத்தரக²ண்டே³ மாதங்கீ³ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed