Sri Matangini Kavacham (Trailokya Mangala Kavacham) – శ్రీ మాతంగినీ కవచం (త్రైలోక్యమంగళ కవచం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీదేవ్యువాచ |
సాధు సాధు మహాదేవ కథయస్వ సురేశ్వర |
మాతంగీకవచం దివ్యం సర్వసిద్ధికరం నృణామ్ || ౧ ||

శ్రీ ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి మాతంగీకవచం శుభమ్ |
గోపనీయం మహాదేవి మౌనీ జాపం సమాచరేత్ || ౨ ||

అస్య శ్రీమాతంగీకవచస్య దక్షిణామూర్తిరృషిః విరాట్ ఛందః మాతంగీ దేవతా చతుర్వర్గసిద్ధ్యర్థే వినియోగః ||

ఓం శిరో మాతంగినీ పాతు భువనేశీ తు చక్షుషీ |
తోడలా కర్ణయుగళం త్రిపురా వదనం మమ || ౩ ||

పాతు కంఠే మహామాయా హృది మాహేశ్వరీ తథా |
త్రిపుష్పా పార్శ్వయోః పాతు గుదే కామేశ్వరీ మమ || ౪ ||

ఊరుద్వయే తథా చండీ జంఘయోశ్చ హరప్రియా |
మహామాయా పాదయుగ్మే సర్వాంగేషు కులేశ్వరీ || ౫ ||

అంగం ప్రత్యంగకం చైవ సదా రక్షతు వైష్ణవీ |
బ్రహ్మరంధ్రే సదా రక్షేన్మాతంగీ నామ సంస్థితా || ౬ ||

రక్షేన్నిత్యం లలాటే సా మహాపిశాచినీతి చ |
నేత్రాయోః సుముఖీ రక్షేద్దేవీ రక్షతు నాసికామ్ || ౭ ||

మహాపిశాచినీ పాయాన్ముఖే రక్షతు సర్వదా |
లజ్జా రక్షతు మాం దంతాన్ చోష్ఠౌ సమ్మార్జనీకరీ || ౮ ||

చిబుకే కంఠదేశే తు ఠకారత్రితయం పునః |
సవిసర్గం మహాదేవి హృదయం పాతు సర్వదా || ౯ ||

నాభిం రక్షతు మాం లోలా కాలికావతు లోచనే |
ఉదరే పాతు చాముండా లింగే కాత్యాయనీ తథా || ౧౦ ||

ఉగ్రతారా గుదే పాతు పాదౌ రక్షతు చాంబికా |
భుజౌ రక్షతు శర్వాణీ హృదయం చండభూషణా || ౧౧ ||

జిహ్వాయాం మాతృకా రక్షేత్పూర్వే రక్షతు పుష్టికా |
విజయా దక్షిణే పాతు మేధా రక్షతు వారుణే || ౧౨ ||

నైరృత్యాం సుదయా రక్షేద్వాయవ్యాం పాతు లక్ష్మణా |
ఐశాన్యాం రక్షేన్మాం దేవీ మాతంగీ శుభకారిణీ || ౧౩ ||

రక్షేత్సురేశీ చాగ్నేయ్యాం బగలా పాతు చోత్తరే |
ఊర్ధ్వం పాతు మహాదేవీ దేవానాం హితకారిణీ || ౧౪ ||

పాతాలే పాతు మా నిత్యం వశినీ విశ్వరూపిణీ |
ప్రణవం చ తమోమాయా కామబీజం చ కూర్చకమ్ || ౧౫ ||

మాతంగినీ ఙేయుతాస్త్రం వహ్నిజాయావధిర్మనుః |
సార్ధైకాదశవర్ణా సా సర్వత్ర పాతు మాం సదా || ౧౬ ||

ఇతి తే కథితం దేవి గుహ్యాద్గుహ్యతరం పరమ్ |
త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం దేవదుర్లభమ్ || ౧౭ ||

య ఇదం ప్రపఠేన్నిత్యం జాయతే సంపదాలయమ్ |
పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్నుయాన్నాత్ర సంశయః || ౧౮ ||

గురుమభ్యర్చ్య విధివత్కవచం ప్రపఠేద్యది |
ఐశ్వర్యం సుకవిత్వం చ వాక్సిద్ధిం లభతే ధ్రువమ్ || ౧౯ ||

నిత్యం తస్య తు మాతంగీ మహిలా మంగలం చరేత్ |
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ యే దేవాః సురసత్తమాః || ౨౦ ||

బ్రహ్మరాక్షసవేతాలా గ్రహాద్యా భూతజాతయః |
తం దృష్ట్వా సాధకం దేవి లజ్జాయుక్తా భవంతి తే || ౨౧ ||

కవచం ధారయేద్యస్తు సర్వసిద్ధిం లభేద్ధ్రువమ్ |
రాజానోఽపి చ దాసాః స్యుః షట్కర్మాణి చ సాధయేత్ || ౨౨ ||

సిద్ధో భవతి సర్వత్ర కిమన్యైర్బహుభాషితైః |
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా మాతంగీం యో భజేన్నరః || ౨౩ ||

అల్పాయుర్నిర్ధనో మూర్ఖో భవత్యేవ న సంశయః |
గురౌ భక్తిః సదా కార్యా కవచే చ దృఢా మతిః || ౨౪ ||

తస్మై మాతంగినీ దేవీ సర్వసిద్ధిం ప్రయచ్ఛతి || ౨౫ ||

ఇతి నంద్యావర్తే ఉత్తరఖండే మాతంగినీ కవచమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed