Sri Matangini Kavacham (Trailokya Mangala Kavacham) – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗಿನೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳ ಕವಚಂ)


ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾದೇವ ಕಥಯಸ್ವ ಸುರೇಶ್ವರ |
ಮಾತಂಗೀಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಾತಂಗೀಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಮಹಾದೇವಿ ಮೌನೀ ಜಾಪಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೨ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಕವಚಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೃಷಿಃ ವಿರಾಟ್ ಛಂದಃ ಮಾತಂಗೀ ದೇವತಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಓಂ ಶಿರೋ ಮಾತಂಗಿನೀ ಪಾತು ಭುವನೇಶೀ ತು ಚಕ್ಷುಷೀ |
ತೋಡಲಾ ಕರ್ಣಯುಗಳಂ ತ್ರಿಪುರಾ ವದನಂ ಮಮ || ೩ ||

ಪಾತು ಕಂಠೇ ಮಹಾಮಾಯಾ ಹೃದಿ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ತ್ರಿಪುಷ್ಪಾ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪಾತು ಗುದೇ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಮಮ || ೪ ||

ಊರುದ್ವಯೇ ತಥಾ ಚಂಡೀ ಜಂಘಯೋಶ್ಚ ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಪಾದಯುಗ್ಮೇ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ಕುಲೇಶ್ವರೀ || ೫ ||

ಅಂಗಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಕಂ ಚೈವ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೈಷ್ಣವೀ |
ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಸದಾ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾತಂಗೀ ನಾಮ ಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೬ ||

ರಕ್ಷೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಲಲಾಟೇ ಸಾ ಮಹಾಪಿಶಾಚಿನೀತಿ ಚ |
ನೇತ್ರಾಯೋಃ ಸುಮುಖೀ ರಕ್ಷೇದ್ದೇವೀ ರಕ್ಷತು ನಾಸಿಕಾಮ್ || ೭ ||

ಮಹಾಪಿಶಾಚಿನೀ ಪಾಯಾನ್ಮುಖೇ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವದಾ |
ಲಜ್ಜಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ದಂತಾನ್ ಚೋಷ್ಠೌ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನೀಕರೀ || ೮ ||

ಚಿಬುಕೇ ಕಂಠದೇಶೇ ತು ಠಕಾರತ್ರಿತಯಂ ಪುನಃ |
ಸವಿಸರ್ಗಂ ಮಹಾದೇವಿ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೯ ||

ನಾಭಿಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಲೋಲಾ ಕಾಲಿಕಾವತು ಲೋಚನೇ |
ಉದರೇ ಪಾತು ಚಾಮುಂಡಾ ಲಿಂಗೇ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ || ೧೦ ||

ಉಗ್ರತಾರಾ ಗುದೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಚಾಂಬಿಕಾ |
ಭುಜೌ ರಕ್ಷತು ಶರ್ವಾಣೀ ಹೃದಯಂ ಚಂಡಭೂಷಣಾ || ೧೧ ||

ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಮಾತೃಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ಪೂರ್ವೇ ರಕ್ಷತು ಪುಷ್ಟಿಕಾ |
ವಿಜಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಮೇಧಾ ರಕ್ಷತು ವಾರುಣೇ || ೧೨ ||

ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸುದಯಾ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಪಾತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ |
ಐಶಾನ್ಯಾಂ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾಂ ದೇವೀ ಮಾತಂಗೀ ಶುಭಕಾರಿಣೀ || ೧೩ ||

ರಕ್ಷೇತ್ಸುರೇಶೀ ಚಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಬಗಲಾ ಪಾತು ಚೋತ್ತರೇ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಹಾದೇವೀ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ಪಾತಾಲೇ ಪಾತು ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ವಶಿನೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಪ್ರಣವಂ ಚ ತಮೋಮಾಯಾ ಕಾಮಬೀಜಂ ಚ ಕೂರ್ಚಕಮ್ || ೧೫ ||

ಮಾತಂಗಿನೀ ಙೇಯುತಾಸ್ತ್ರಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾವಧಿರ್ಮನುಃ |
ಸಾರ್ಧೈಕಾದಶವರ್ಣಾ ಸಾ ಸರ್ವತ್ರ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ || ೧೬ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ದೇವದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೭ ||

ಯ ಇದಂ ಪ್ರಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಜಾಯತೇ ಸಂಪದಾಲಯಮ್ |
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಕವಚಂ ಪ್ರಪಠೇದ್ಯದಿ |
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸುಕವಿತ್ವಂ ಚ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೯ ||

ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ತು ಮಾತಂಗೀ ಮಹಿಲಾ ಮಂಗಲಂ ಚರೇತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಯೇ ದೇವಾಃ ಸುರಸತ್ತಮಾಃ || ೨೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಾ ಗ್ರಹಾದ್ಯಾ ಭೂತಜಾತಯಃ |
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕಂ ದೇವಿ ಲಜ್ಜಾಯುಕ್ತಾ ಭವಂತಿ ತೇ || ೨೧ ||

ಕವಚಂ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ರಾಜಾನೋಽಪಿ ಚ ದಾಸಾಃ ಸ್ಯುಃ ಷಟ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಸಾಧಯೇತ್ || ೨೨ ||

ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕಿಮನ್ಯೈರ್ಬಹುಭಾಷಿತೈಃ |
ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾತಂಗೀಂ ಯೋ ಭಜೇನ್ನರಃ || ೨೩ ||

ಅಲ್ಪಾಯುರ್ನಿರ್ಧನೋ ಮೂರ್ಖೋ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಗುರೌ ಭಕ್ತಿಃ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಾ ಕವಚೇ ಚ ದೃಢಾ ಮತಿಃ || ೨೪ ||

ತಸ್ಮೈ ಮಾತಂಗಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೨೫ ||

ಇತಿ ನಂದ್ಯಾವರ್ತೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಮಾತಂಗಿನೀ ಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed