Tripurasundari Manasa Puja Stotram – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಮ ನ ಭಜನಶಕ್ತಿಃ ಪಾದಯೋಸ್ತೇ ನ ಭಕ್ತಿ-
-ರ್ನ ಚ ವಿಷಯವಿರಕ್ತಿರ್ಧ್ಯಾನಯೋಗೇ ನ ಸಕ್ತಿಃ |
ಇತಿ ಮನಸಿ ಸದಾಹಂ ಚಿಂತಯನ್ನಾದ್ಯಶಕ್ತೇ
ರುಚಿರವಚನಪುಷ್ಪೈರರ್ಚನಂ ಸಂಚಿನೋಮಿ || ೧ ||

ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಹಾಟಕವಿಗ್ರಹೈರ್ಜಲಚರೈರಾರೂಢದೇವವ್ರಜೈಃ
ಪೋತೈರಾಕುಲಿತಾಂತರಂ ಮಣಿಧರೈರ್ಭೂಮೀಧರೈರ್ಭೂಷಿತಮ್ |
ಆರಕ್ತಾಮೃತಸಿಂಧುಮುದ್ಧುರಚಲದ್ವಿಚೀಚಯವ್ಯಾಕುಲ-
-ವ್ಯೋಮಾನಂ ಪರಿಚಿಂತ್ಯ ಸಂತತಮಹೋ ಚೇತಃ ಕೃತಾರ್ಥೀಭವ || ೨ ||

ತಸ್ಮಿನ್ನುಜ್ಜ್ವಲರತ್ನಜಾಲವಿಲಸತ್ಕಾಂತಿಚ್ಛಟಾಭಿಃ ಸ್ಫುಟಂ
ಕುರ್ವಾಣಂ ವಿಯದಿಂದ್ರಚಾಪನಿಚಯೈರಾಚ್ಛಾದಿತಂ ಸರ್ವತಃ |
ಉಚ್ಚೈಃಶೃಂಗನಿಷಣ್ಣದಿವ್ಯವನಿತಾಬೃಂದಾನನಪ್ರೋಲ್ಲಸ-
-ದ್ಗೀತಾಕರ್ಣನನಿಶ್ಚಲಾಖಿಲಮೃಗಂ ದ್ವೀಪಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ || ೩ ||

ಜಾತೀಚಂಪಕಪಾಟಲಾದಿಸುಮನಃಸೌರಭ್ಯಸಂಭಾವಿತಂ
ಹ್ರೀಂಕಾರಧ್ವನಿಕಂಠಕೋಕಿಲಕುಹೂಪ್ರೋಲ್ಲಾಸಿಚೂತದ್ರುಮಮ್ |
ಆವಿರ್ಭೂತಸುಗಂಧಿಚಂದನವನಂ ದೃಷ್ಟಿಪ್ರಿಯಂ ನಂದನಂ
ಚಂಚಚ್ಚಂಚಲಚಂಚರೀಕಚಟುಲಂ ಚೇತಶ್ಚಿರಂ ಚಿಂತಯ || ೪ ||

ಪರಿಪತಿತಪರಾಗೈಃ ಪಾಟಲಕ್ಷೋಣಿಭಾಗೋ
ವಿಕಸಿತಕುಸುಮೋಚ್ಚೈಃ ಪೀತಚಂದ್ರಾರ್ಕರಶ್ಮಿಃ |
ಅಲಿಶುಕಪಿಕರಾಜೀಕೂಜಿತೈಃ ಶ್ರೋತ್ರಹಾರೀ
ಸ್ಫುರತು ಹೃದಿ ಮದೀಯೇ ನೂನಮುದ್ಯಾನರಾಜಃ || ೫ ||

ರಮ್ಯದ್ವಾರಪುರಪ್ರಚಾರತಮಸಾಂ ಸಂಹಾರಕಾರಿಪ್ರಭ
ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ತೋರಣಭಾರಹಾರಕಮಹಾವಿಸ್ತಾರಹಾರದ್ಯುತೇ |
ಕ್ಷೋಣೀಮಂಡಲಹೇಮಹಾರವಿಲಸತ್ಸಂಸಾರಪಾರಪ್ರದ
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ಭಕ್ತಮನೋವಿಹಾರ ಕನಕಪ್ರಾಕಾರ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || ೬ ||

ಉದ್ಯತ್ಕಾಂತಿಕಲಾಪಕಲ್ಪಿತನಭಃಸ್ಫೂರ್ಜದ್ವಿತಾನಪ್ರಭಃ
ಸತ್ಕೃಷ್ಣಾಗರುಧೂಪವಾಸಿತವಿಯತ್ಕಾಷ್ಠಾಂತರೇ ವಿಶ್ರುತಃ |
ಸೇವಾಯಾತಸಮಸ್ತದೈವತಗಣೈರಾಸೇವ್ಯಮಾನೋಽನಿಶಂ
ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀಮಣಿಮಂಡಪೋಽನವರತಂ ಮಚ್ಚೇತಸಿ ದ್ಯೋತತಾಮ್ || ೭ ||

ಕ್ವಾಪಿ ಪ್ರೋದ್ಭಟಪದ್ಮರಾಗಕಿರಣವ್ರಾತೇನ ಸಂಧ್ಯಾಯಿತಂ
ಕುತ್ರಾಪಿ ಸ್ಫುಟವಿಸ್ಫುರನ್ಮರಕತದ್ಯುತ್ಯಾ ತಮಿಸ್ರಾಯಿತಮ್ |
ಮಧ್ಯಾಲಂಬಿವಿಶಾಲಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯಿತಂ ಕುತ್ರಚಿ-
-ನ್ಮಾತಃ ಶ್ರೀಮಣಿಮಂದಿರಂ ತವ ಸದಾ ವಂದಾಮಹೇ ಸುಂದರಮ್ || ೮ ||

ಉತ್ತುಂಗಾಲಯವಿಸ್ಫುರನ್ಮರಕತಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪ್ರಭಾಮಂಡಲಾ-
-ನ್ಯಾಲೋಕ್ಯಾಂಕುರಿತೋತ್ಸವೈರ್ನವತೃಣಾಕೀರ್ಣಸ್ಥಲೀಶಂಕಯಾ |
ನೀತೋ ವಾಜಿಭಿರುತ್ಪಥಂ ಬತ ರಥಃ ಸೂತೇನ ತಿಗ್ಮದ್ಯುತೇ-
-ರ್ವಲ್ಗಾವಲ್ಗಿತಹಸ್ತಮಸ್ತಶಿಖರಂ ಕಷ್ಟೈರಿತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ || ೯ ||

ಮಣಿಸದನಸಮುದ್ಯತ್ಕಾಂತಿಧಾರಾನುರಕ್ತೇ
ವಿಯತಿ ಚರಮಸಂಧ್ಯಾಶಂಕಿನೋ ಭಾನುರಥ್ಯಾಃ |
ಶಿಥಿಲಿತಗತಕುಪ್ಯತ್ಸೂತಹುಂಕಾರನಾದೈಃ
ಕಥಮಪಿ ಮಣಿಗೇಹಾದುಚ್ಚಕೈರುಚ್ಚಲಂತಿ || ೧೦ ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಂ ನು ಸಮರ್ಪಿತಾನಿ ಬಹುಧಾ ರತ್ನಾನಿ ಪಾಥೋಧಿನಾ
ಕಿಂ ವಾ ರೋಹಣಪರ್ವತೇನ ಸದನಂ ಯೈರ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಕರೋತ್ |
ಆ ಜ್ಞಾತಂ ಗಿರಿಜೇ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಯಾ ನೂನಂ ತ್ವಯಾ ತೋಷಿತೇ
ಶಂಭೌ ನೃತ್ಯತಿ ನಾಗರಾಜಫಣಿನಾ ಕೀರ್ಣಾ ಮಣಿಶ್ರೇಣಯಃ || ೧೧ ||

ವಿದೂರಮುಕ್ತವಾಹನೈರ್ವಿನಮ್ರಮೌಲಿಮಂಡಲೈ-
-ರ್ನಿಬದ್ಧಹಸ್ತಸಂಪುಟೈಃ ಪ್ರಯತ್ನಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯೈಃ |
ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುಶಂಕರಾದಿಭಿರ್ಮುದಾ ತವಾಂಬಿಕೇ
ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣನಿರ್ಗಮೋ ವಿಭಾತಿ ರತ್ನಮಂಡಪಃ || ೧೨ ||

ಧ್ವನನ್ಮೃದಂಗಕಾಹಲಃ ಪ್ರಗೀತಕಿಂನರೀಗಣಃ
ಪ್ರನೃತ್ತದಿವ್ಯಕನ್ಯಕಃ ಪ್ರವೃತ್ತಮಂಗಲಕ್ರಮಃ |
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸೇವಕವ್ರಜಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಭಕ್ತಮಂಡಲೋ
ಮುದೇ ಮಮಾಸ್ತು ಸಂತತಂ ತ್ವದೀಯರತ್ನಮಂಡಪಃ || ೧೩ ||

ಪ್ರವೇಶನಿರ್ಗಮಾಕುಲೈಃ ಸ್ವಕೃತ್ಯರಕ್ತಮಾನಸೈ-
-ರ್ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾಮರಾವಲೀವಿಧೀಯಮಾನಭಕ್ತಿಭಿಃ |
ವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಭೂಷಣೈರುಪೇತಮಂಗನಾಜನೈಃ
ಸದಾ ಕರೋತು ಮಂಗಲಂ ಮಮೇಹ ರತ್ನಮಂಡಪಃ || ೧೪ ||

ಸುವರ್ಣರತ್ನಭೂಷಿತೈರ್ವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಧಾರಿಭಿ-
-ರ್ಗೃಹೀತಹೇಮಯಷ್ಟಿಭಿರ್ನಿರುದ್ಧಸರ್ವದೈವತೈಃ |
ಅಸಂಖ್ಯಸುಂದರೀಜನೈಃ ಪುರಸ್ಥಿತೈರಧಿಷ್ಠಿತೋ
ಮದೀಯಮೇತು ಮಾನಸಂ ತ್ವದೀಯತುಂಗತೋರಣಃ || ೧೫ ||

ಇಂದ್ರಾದೀಂಶ್ಚ ದಿಗೀಶ್ವರಾನ್ಸಹಪರೀವಾರಾನಥೋ ಸಾಯುಧಾ-
-ನ್ಯೋಷಿದ್ರೂಪಧರಾನ್ಸ್ವದಿಕ್ಷು ನಿಹಿತಾನ್ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ |
ಶಂಖೇ ಶ್ರೀವಸುಧಾರಯಾ ವಸುಮತೀಯುಕ್ತಂ ಚ ಪದ್ಮಂ ಸ್ಮರ-
-ನ್ಕಾಮಂ ನೌಮಿ ರತಿಪ್ರಿಯಂ ಸಹಚರಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಸಂತಂ ಭಜೇ || ೧೬ ||

ಗಾಯಂತೀಃ ಕಲವೀಣಯಾತಿಮಧುರಂ ಹುಂಕಾರಮಾತನ್ವತೀ-
-ರ್ದ್ವಾರಾಭ್ಯಾಸಕೃತಸ್ಥಿತೀರಿಹ ಸರಸ್ವತ್ಯಾದಿಕಾಃ ಪೂಜಯನ್ |
ದ್ವಾರೇ ನೌಮಿ ಮದೋನ್ಮದಂ ಸುರಗಣಾಧೀಶಂ ಮದೇನೋನ್ಮದಾಂ
ಮಾತಂಗೀಮಸಿತಾಂಬರಾಂ ಪರಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಾಂ ಭಜೇ || ೧೭ ||

ಕಸ್ತೂರಿಕಾಶ್ಯಾಮಲಕೋಮಲಾಂಗೀಂ
ಕಾದಂಬರೀಪಾನಮದಾಲಸಾಂಗೀಮ್ |
ವಾಮಸ್ತನಾಲಿಂಗಿತರತ್ನವೀಣಾಂ
ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೮ ||

ವಿಕೀರ್ಣಚಿಕುರೋತ್ಕರೇ ವಿಗಲಿತಾಂಬರಾಡಂಬರೇ
ಮದಾಕುಲಿತಲೋಚನೇ ವಿಮಲಭೂಷಣೋದ್ಭಾಸಿನಿ |
ತಿರಸ್ಕರಿಣಿ ತಾವಕಂ ಚರಣಪಂಕಜಂ ಚಿಂತಯ-
-ನ್ಕರೋಮಿ ಪಶುಮಂಡಲೀಮಲಿಕಮೋಹದುಗ್ಧಾಶಯಾಮ್ || ೧೯ ||

ಪ್ರಮತ್ತವಾರುಣೀರಸೈರ್ವಿಘೂರ್ಣಮಾನಲೋಚನಾಃ
ಪ್ರಚಂಡದೈತ್ಯಸೂದನಾಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಭಕ್ತಮಾನಸಾಃ |
ಉಪೋಢಕಜ್ಜಲಚ್ಛವಿಚ್ಛಟಾವಿರಾಜಿವಿಗ್ರಹಾಃ
ಕಪಾಲಶೂಲಧಾರಿಣೀಃ ಸ್ತುವೇ ತ್ವದೀಯದೂತಿಕಾಃ || ೨೦ ||

ಸ್ಫೂರ್ಜನ್ನವ್ಯಯವಾಂಕುರೋಪಲಸಿತಾಭೋಗೈಃ ಪುರಃ ಸ್ಥಾಪಿತೈ-
-ರ್ದೀಪೋದ್ಭಾಸಿಶರಾವಶೋಭಿತಮುಖೈಃ ಕುಂಭೈರ್ನವೈಃ ಶೋಭಿನಾ |
ಸ್ವರ್ಣಾಬದ್ಧವಿಚಿತ್ರರತ್ನಪಟಲೀಚಂಚತ್ಕಪಾಟಶ್ರಿಯಾ
ಯುಕ್ತಂ ದ್ವಾರಚತುಷ್ಟಯೇನ ಗಿರಿಜೇ ವಂದೇ ಮಣೀಮಂದಿರಮ್ || ೨೧ ||

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾರುಣಕಂಬಲಾಸನಯುತಂ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಾನ್ವಿತಂ
ದೀಪ್ತಾನೇಕಮಣಿಪ್ರದೀಪಸುಭಗಂ ರಾಜದ್ವಿತಾನೋತ್ತಮಮ್ |
ಧೂಪೋದ್ಗಾರಿಸುಗಂಧಿಸಂಭ್ರಮಮಿಲದ್ಭೃಂಗಾವಲೀಗುಂಜಿತಂ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿತನೋತು ಮೇಽನವರತಂ ಶ್ರೀಮಂಡಪಾಭ್ಯಂತರಮ್ || ೨೨ ||

ಕನಕರಚಿತೇ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನೇನ ವಿರಾಜಿತೇ
ಮಣಿಗಣಚಿತೇ ರಕ್ತಶ್ವೇತಾಂಬರಾಸ್ತರಣೋತ್ತಮೇ |
ಕುಸುಮಸುರಭೌ ತಲ್ಪೇ ದಿವ್ಯೋಪಧಾನಸುಖಾವಹೇ
ಹೃದಯಕಮಲೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾಂ ಭಜೇ ಪರದೇವತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಸರ್ವಾಂಗಸ್ಥಿತಿರಮ್ಯರೂಪರುಚಿರಾಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮಭ್ಯುತ್ಥಿತಾಂ
ಜೃಂಭಾಮಂಜುಮುಖಾಂಬುಜಾಂ ಮಧುಮದವ್ಯಾಘೂರ್ಣದಕ್ಷಿತ್ರಯಾಮ್ |
ಸೇವಾಯಾತಸಮಸ್ತಸಂನಿಧಿಸಖೀಃ ಸಂಮಾನಯಂತೀಂ ದೃಶಾ
ಸಂಪಶ್ಯನ್ಪರದೇವತಾಂ ಪರಮಹೋ ಮನ್ಯೇ ಕೃತಾರ್ಥಂ ಜನುಃ || ೨೪ ||

ಉಚ್ಚೈಸ್ತೋರಣವರ್ತಿವಾದ್ಯನಿವಹಧ್ವಾನೇ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಿತೇ
ಭಕ್ತೈರ್ಭೂಮಿವಿಲಗ್ನಮೌಲಿಭಿರಲಂ ದಂಡಪ್ರಣಾಮೇ ಕೃತೇ |
ನಾನಾರತ್ನಸಮೂಹನದ್ಧಕಥನಸ್ಥಾಲೀಸಮುದ್ಭಾಸಿತಾಂ
ಪ್ರಾತಸ್ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಗಿರಿಜೇ ನೀರಾಜನಾಮುಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ || ೨೫ ||

ಪಾದ್ಯಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಪದಯೋರರ್ಘ್ಯಂ ತಥಾ ಹಸ್ತಯೋಃ
ಸೌಧೀಭಿರ್ಮಧುಪರ್ಕಮಂಬ ಮಧುರಂ ಧಾರಾಭಿರಾಸ್ವಾದಯ |
ತೋಯೇನಾಚಮನಂ ವಿಧೇಹಿ ಶುಚಿನಾ ಗಾಂಗೇನ ಮತ್ಕಲ್ಪಿತಂ
ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪಾತಮೀಶದಯಿತೇ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕೃತಾರ್ಥೀ ಕುರು || ೨೬ ||

ಮಾತಃ ಪಶ್ಯ ಮುಖಾಂಬುಜಂ ಸುವಿಮಲೇ ದತ್ತೇ ಮಯಾ ದರ್ಪಣೇ
ದೇವಿ ಸ್ವೀಕುರು ದಂತಧಾವನಮಿದಂ ಗಂಗಾಜಲೇನಾನ್ವಿತಮ್ |
ಸುಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಮಾನನಂ ವಿರಚಯನ್ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಬರಪ್ರೋಂಛನಂ
ದ್ರಾಗಂಗೀಕುರು ತತ್ತ್ವಮಂಬ ಮಧುರಂ ತಾಂಬೂಲಮಾಸ್ವಾದಯ || ೨೭ ||

ನಿಧೇಹಿ ಮಣಿಪಾದುಕೋಪರಿ ಪದಾಂಬುಜಂ ಮಜ್ಜನಾ-
-ಲಯಂ ವ್ರಜ ಶನೈಃ ಸಖೀಕೃತಕರಾಂಬುಜಾಲಂಬನಮ್ |
ಮಹೇಶಿ ಕರುಣಾನಿಧೇ ತವ ದೃಗಂತಪಾತೋತ್ಸುಕಾ-
-ನ್ವಿಲೋಕಯ ಮನಾಗಮೂನುಭಯಸಂಸ್ಥಿತಾನ್ದೈವತಾನ್ || ೨೮ ||

ಹೇಮರತ್ನವರಣೇನ ವೇಷ್ಟಿತಂ
ವಿಸ್ತೃತಾರುಣವಿತಾನಶೋಭಿತಮ್ |
ಸಜ್ಜಸರ್ವಪರಿಚಾರಿಕಾಜನಂ
ಪಶ್ಯ ಮಜ್ಜನಗೃಹಂ ಮನೋ ಮಮ || ೨೯ ||

ಕನಕಕಲಶಜಾಲಸ್ಫಾಟಿಕಸ್ನಾನಪೀಠಾ-
-ದ್ಯುಪಕರಣವಿಶಾಲಂ ಗಂಧಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಮ್ |
ಸ್ಫುರದರುಣವಿತಾನಂ ಮಂಜುಗಂಧರ್ವಗಾನಂ
ಪರಮಶಿವಮಹೇಲೇ ಮಜ್ಜನಾಗಾರಮೇಹಿ || ೩೦ ||

ಪೀನೋತ್ತುಂಗಪಯೋಧರಾಃ ಪರಿಲಸತ್ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾ
ರತ್ನಸ್ವರ್ಣವಿನಿರ್ಮಿತಾಃ ಪರಿಲಸತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಬರಪ್ರಾವೃತಾಃ |
ಹೇಮಸ್ನಾನಘಟೀಸ್ತಥಾ ಮೃದುಪಟೀರುದ್ವರ್ತನಂ ಕೌಸುಮಂ
ತೈಲಂ ಕಂಕತಿಕಂ ಕರೇಷು ದಧತೀರ್ವಂದೇಽಂಬ ತೇ ದಾಸಿಕಾಃ || ೩೧ ||

ತತ್ರ ಸ್ಫಾಟಿಕಪೀಠಮೇತ್ಯ ಶನಕೈರುತ್ತಾರಿತಾಲಂಕೃತಿ-
-ರ್ನೀಚೈರುಜ್ಝಿತಕಂಚುಕೋಪರಿಹಿತಾರಕ್ತೋತ್ತರೀಯಾಂಬರಾ |
ವೇಣೀಬಂಧಮಪಾಸ್ಯ ಕಂಕತಿಕಯಾ ಕೇಶಪ್ರಸಾದಂ ಮನಾ-
-ಕ್ಕುರ್ವಾಣಾ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಚಿತ್ತೇ ಮಮ ದ್ಯೋತತಾಮ್ || ೩೨ ||

ಅಭ್ಯಂಗಂ ಗಿರಿಜೇ ಗೃಹಾಣ ಮೃದುನಾ ತೈಲೇನ ಸಂಪಾದಿತಂ
ಕಾಶ್ಮೀರೈರಗರುದ್ರವೈರ್ಮಲಯಜೈರುದ್ವರ್ತನಂ ಕಾರಯ |
ಗೀತೇ ಕಿಂನರಕಾಮಿನೀಭಿರಭಿತೋ ವಾದ್ಯೇ ಮುದಾ ವಾದಿತೇ
ನೃತ್ಯಂತೀಮಿಹ ಪಶ್ಯ ದೇವಿ ಪುರತೋ ದಿವ್ಯಾಂಗನಾಮಂಡಲೀಮ್ || ೩೩ ||

ಕೃತಪರಿಕರಬಂಧಾಸ್ತುಂಗಪೀನಸ್ತನಾಢ್ಯಾ
ಮಣಿನಿವಹನಿಬದ್ಧಾ ಹೇಮಕುಂಭೀರ್ದಧಾನಾಃ |
ಸುರಭಿಸಲಿಲನಿರ್ಯದ್ಗಂಧಲುಬ್ಧಾಲಿಮಾಲಾಃ
ಸವಿನಯಮುಪತಸ್ಥುಃ ಸರ್ವತಃ ಸ್ನಾನದಾಸ್ಯಃ || ೩೪ ||

ಉದ್ಗಂಧೈರಗರುದ್ರವೈಃ ಸುರಭಿಣಾ ಕಸ್ತೂರಿಕಾವಾರಿಣಾ
ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ಸೌರಭಯಕ್ಷಕರ್ದಮಜಲೈಃ ಕಾಶ್ಮೀರನೀರೈರಪಿ |
ಪುಷ್ಪಾಂಭೋಭಿರಶೇಷತೀರ್ಥಸಲಿಲೈಃ ಕರ್ಪೂರಪಾಥೋಭರೈಃ
ಸ್ನಾನಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಗಿರಿಜೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತದಂಗೀಕುರು || ೩೫ ||

ಪ್ರತ್ಯಂಗಂ ಪರಿಮಾರ್ಜಯಾಮಿ ಶುಚಿನಾ ವಸ್ತ್ರೇಣ ಸಂಪ್ರೋಂಛನಂ
ಕುರ್ವೇ ಕೇಶಕಲಾಪಮಾಯತತರಂ ಧೂಪೋತ್ತಮೈರ್ಧೂಪಿತಮ್ |
ಆಲೀಬೃಂದವಿನಿರ್ಮಿತಾಂ ಯವನಿಕಾಮಾಸ್ಥಾಪ್ಯ ರತ್ನಪ್ರಭಂ
ಭಕ್ತತ್ರಾಣಪರೇ ಮಹೇಶಗೃಹಿಣಿ ಸ್ನಾನಾಂಬರಂ ಮುಚ್ಯತಾಮ್ || ೩೬ ||

ಪೀತಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಿಬಿಡಂ ಚಂಡಾತಕಂ ಚಂಡಿಕೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಮುರೀಕುರುಷ್ವ ವಸನಂ ಸಿಂದೂರಪೂರಪ್ರಭಮ್ |
ಮುಕ್ತಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಹೇಮರಚನಾಚಾರುಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಂ
ನೀಲಂ ಕಂಚುಕಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗಿರಿಶಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೇ ಸುಂದರಿ || ೩೭ ||

ವಿಲುಲಿತಚಿಕುರೇಣ ಚ್ಛಾದಿತಾಂಸಪ್ರದೇಶೇ
ಮಣಿನಿಕರವಿರಾಜತ್ಪಾದುಕಾನ್ಯಸ್ತಪಾದೇ |
ಸುಲಲಿತಮವಲಂಬ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಸಖೀಮಂಸದೇಶೇ
ಗಿರಿಶಗೃಹಿಣಿ ಭೂಷಾಮಂಟಪಾಯ ಪ್ರಯಾಹಿ || ೩೮ ||

ಲಸತ್ಕನಕಕುಟ್ಟಿಮಸ್ಫುರದಮಂದಮುಕ್ತಾವಲೀ-
-ಸಮುಲ್ಲಸಿತಕಾಂತಿಭಿಃ ಕಲಿತಶಕ್ರಚಾಪವ್ರಜೇ |
ಮಹಾಭರಣಮಂಡಪೇ ನಿಹಿತಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಂ
ಸಖೀಜನಸಮಾವೃತಂ ಸಮಧಿತಿಷ್ಠ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ || ೩೯ ||

ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಕಂಕತಿಕಾಮುಖೇನ ಶನಕೈಃ ಸಂಶೋಧ್ಯ ಕೇಶೋತ್ಕರಂ
ಸೀಮಂತಂ ವಿರಚಯ್ಯ ಚಾರು ವಿಮಲಂ ಸಿಂದೂರರೇಖಾನ್ವಿತಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಭಿರ್ಗ್ರಥಿತಾಲಕಾಂ ಮಣಿಚಿತೈಃ ಸೌವರ್ಣಸೂತ್ರೈಃ ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರಾಂತೇ ಮೌಕ್ತಿಕಗುಚ್ಛಕೋಪಲತಿಕಾಂ ಗ್ರಥ್ನಾಮಿ ವೇಣೀಮಿಮಾಮ್ || ೪೦ ||

ವಿಲಂಬಿವೇಣೀಭುಜಗೋತ್ತಮಾಂಗ-
-ಸ್ಫುರನ್ಮಣಿಭ್ರಾಂತಿಮುಪಾನಯಂತಮ್ |
ಸ್ವರೋಚಿಷೋಲ್ಲಾಸಿತಕೇಶಪಾಶಂ
ಮಹೇಶಿ ಚೂಡಾಮಣಿಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೪೧ ||

ತ್ವಾಮಾಶ್ರಯದ್ಭಿಃ ಕಬರೀತಮಿಸ್ರೈ-
-ರ್ಬಂದೀಕೃತಂ ದ್ರಾಗಿವ ಭಾನುಬಿಂಬಮ್ |
ಮೃಡಾನಿ ಚೂಡಾಮಣಿಮಾದಧಾನಂ
ವಂದಾಮಹೇ ತಾವಕಮುತ್ತಮಾಂಗಮ್ || ೪೨ ||

ಸ್ವಮಧ್ಯನದ್ಧಹಾಟಕಸ್ಫುರನ್ಮಣಿಪ್ರಭಾಕುಲಂ
ವಿಲಂಬಿಮೌಕ್ತಿಕಚ್ಛಟಾವಿರಾಜಿತಂ ಸಮಂತತಃ |
ನಿಬದ್ಧಲಕ್ಷಚಕ್ಷುಷಾ ಭವೇನ ಭೂರಿ ಭಾವಿತಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾನಿ ಫಾಲಭೂಷಣಮ್ || ೪೩ ||

ಮೀನಾಂಭೋರುಹಖಂಜರೀಟಸುಷಮಾವಿಸ್ತಾರವಿಸ್ಮಾರಕೇ
ಕುರ್ವಾಣೇ ಕಿಲ ಕಾಮವೈರಿಮನಸಃ ಕಂದರ್ಪಬಾಣಪ್ರಭಾಮ್ |
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಮದಾರುಣೇಽತಿಚಪಲೇ ದೀರ್ಘೇ ದೃಗಂಭೋರುಹೇ
ದೇವಿ ಸ್ವರ್ಣಶಲಾಕಯೋರ್ಜಿತಮಿದಂ ದಿವ್ಯಾಂಜನಂ ದೀಯತಾಮ್ || ೪೪ ||

ಮಧ್ಯಸ್ಥಾರುಣರತ್ನಕಾಂತಿರುಚಿರಾಂ ಮುಕ್ತಾಮುಗೋದ್ಭಾಸಿತಾಂ
ದೈವಾದ್ಭಾರ್ಗವಜೀವಮಧ್ಯಗರವೇರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಧಃ ಕುರ್ವತೀಮ್ |
ಉತ್ಸಿಕ್ತಾಧರಬಿಂಬಕಾಂತಿವಿಸರೈರ್ಭೌಮೀಭವನ್ಮೌಕ್ತಿಕಾಂ
ಮದ್ದತ್ತಾಮುರರೀಕುರುಷ್ವ ಗಿರಿಜೇ ನಾಸಾವಿಭೂಷಾಮಿಮಾಮ್ || ೪೫ ||

ಉಡುಕೃತಪರಿವೇಷಸ್ಪರ್ಧಯಾ ಶೀತಭಾನೋ-
-ರಿವ ವಿರಚಿತದೇಹದ್ವಂದ್ವಮಾದಿತ್ಯಬಿಂಬಮ್ |
ಅರುಣಮಣಿಸಮುದ್ಯತ್ಪ್ರಾಂತವಿಭ್ರಾಜಿಮುಕ್ತಂ
ಶ್ರವಸಿ ಪರಿನಿಧೇಹಿ ಸ್ವರ್ಣತಾಟಂಕಯುಗ್ಮಮ್ || ೪೬ ||

ಮರಕತವರಪದ್ಮರಾಗಹೀರೋ-
-ತ್ಥಿತಗುಲಿಕಾತ್ರಿತಯಾವನದ್ಧಮಧ್ಯಮ್ |
ವಿತತವಿಮಲಮೌಕ್ತಿಕಂ ಚ
ಕಂಠಾಭರಣಮಿದಂ ಗಿರಿಜೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೪೭ ||

ನಾನಾದೇಶಸಮುತ್ಥಿತೈರ್ಮಣಿಗಣಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪ್ರಭಾಮಂಡಲ-
-ವ್ಯಾಪ್ತೈರಾಭರಣೈರ್ವಿರಾಜಿತಗಲಾಂ ಮುಕ್ತಾಚ್ಛಟಾಲಂಕೃತಾಮ್ |
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾರುಣರತ್ನಕಾಂತಿರುಚಿರಾಂ ಪ್ರಾಂತಸ್ಥಮುಕ್ತಾಫಲ-
-ವ್ರಾತಾಮಂಬ ಚತುಷ್ಕಿಕಾಂ ಪರಶಿವೇ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೇ ಸ್ಥಾಪಯ || ೪೮ ||

ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪ್ಲಾವಯಂತೀ ಸತತಪರಿಚಲತ್ಕಾಂತಿಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೈಃ
ಕುರ್ವಾಣಾ ಮಜ್ಜದಂತಃಕರಣವಿಮಲತಾಂ ಶೋಭಿತೇವ ತ್ರಿವೇಣೀ |
ಮುಕ್ತಾಭಿಃ ಪದ್ಮರಾಗೈರ್ಮರಕತಮಣಿಭಿರ್ನಿರ್ಮಿತಾ ದೀಪ್ಯಮಾನೈ-
-ರ್ನಿತ್ಯಂ ಹಾರತ್ರಯೀ ತೇ ಪರಶಿವರಸಿಕೇ ಚೇತಸಿ ದ್ಯೋತತಾಂ ನಃ || ೪೯ ||

ಕರಸರಸಿಜನಾಲೇ ವಿಸ್ಫುರತ್ಕಾಂತಿಜಾಲೇ
ವಿಲಸದಮಲಶೋಭೇ ಚಂಚದೀಶಾಕ್ಷಿಲೋಭೇ |
ವಿವಿಧಮಣಿಮಯೂಖೋದ್ಭಾಸಿತಂ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ
ಕನಕಕಟಕಯುಗ್ಮಂ ಬಾಹುಯುಗ್ಮೇ ನಿಧೇಹಿ || ೫೦ ||

ವ್ಯಾಲಂಬಮಾನಸಿತಪಟ್ಟಕಗುಚ್ಛಶೋಭಿ
ಸ್ಫೂರ್ಜನ್ಮಣೀಘಟಿತಹಾರವಿರೋಚಮಾನಮ್ |
ಮಾತರ್ಮಹೇಶಮಹಿಲೇ ತವ ಬಾಹುಮೂಲೇ
ಕೇಯೂರಕದ್ವಯಮಿದಂ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೫೧ ||

ವಿತತನಿಜಮಯೂಖೈರ್ನಿರ್ಮಿತಾಮಿಂದ್ರನೀಲೈ-
-ರ್ವಿಜಿತಕಮಲನಾಲಾಲೀನಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಾಮ್ |
ಮಣಿಗಣಖಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ಕಂಕಣಾಭ್ಯಾಮುಪೇತಾಂ
ಕಲಯ ವಲಯರಾಜೀಂ ಹಸ್ತಮೂಲೇ ಮಹೇಶಿ || ೫೨ ||

ನೀಲಪಟ್ಟಮೃದುಗುಚ್ಛಶೋಭಿತಾ-
-ಬದ್ಧನೈಕಮಣಿಜಾಲಮಂಜುಲಾಮ್ |
ಅರ್ಪಯಾಮಿ ವಲಯಾತ್ಪುರಃಸರೇ
ವಿಸ್ಫುರತ್ಕನಕತೈತೃಪಾಲಿಕಾಮ್ || ೫೩ ||

ಆಲವಾಲಮಿವ ಪುಷ್ಪಧನ್ವನಾ
ಬಾಲವಿದ್ರುಮಲತಾಸು ನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ಅಂಗುಲೀಷು ವಿನಿಧೀಯತಾಂ ಶನೈ-
-ರಂಗುಲೀಯಕಮಿದಂ ಮದರ್ಪಿತಮ್ || ೫೪ ||

ವಿಜಿತಹರಮನೋಭೂಮತ್ತಮಾತಂಗಕುಂಭ-
-ಸ್ಥಲವಿಲುಲಿತಕೂಜತ್ಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲತುಲ್ಯಾಮ್ |
ಅವಿರತಕಲನದೈರೀಶಚೇತೋ ಹರಂತೀಂ
ವಿವಿಧಮಣಿನಿಬದ್ಧಾಂ ಮೇಖಲಾಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೫೫ ||

ವ್ಯಾಲಂಬಮಾನವರಮೌಕ್ತಿಕಗುಚ್ಛಶೋಭಿ
ವಿಭ್ರಾಜಿಹಾಟಕಪುಟದ್ವಯರೋಚಮಾನಮ್ |
ಹೇಮ್ನಾ ವಿನಿರ್ಮಿತಮನೇಕಮಣಿಪ್ರಬಂಧಂ
ನೀವೀನಿಬಂಧನಗುಣಂ ವಿನಿವೇದಯಾಮಿ || ೫೬ ||

ವಿನಿಹತನವಲಾಕ್ಷಾಪಂಕಬಾಲಾತಪೌಘೇ
ಮರಕತಮಣಿರಾಜೀಮಂಜುಮಂಜೀರಘೋಷೇ |
ಅರುಣಮಣಿಸಮುದ್ಯತ್ಕಾಂತಿಧಾರಾವಿಚಿತ್ರ-
-ಸ್ತವ ಚರಣಸರೋಜೇ ಹಂಸಕಃ ಪ್ರೀತಿಮೇತು || ೫೭ ||

ನಿಬದ್ಧಶಿತಿಪಟ್ಟಕಪ್ರವರಗುಚ್ಛಸಂಶೋಭಿತಾಂ
ಕಲಕ್ವಣಿತಮಂಜುಲಾಂ ಗಿರಿಶಚಿತ್ತಸಂಮೋಹನೀಮ್ |
ಅಮಂದಮಣಿಮಂಡಲೀವಿಮಲಕಾಂತಿಕಿಮ್ಮೀರಿತಾಂ
ನಿಧೇಹಿ ಪದಪಂಕಜೇ ಕನಕಘುಂಘುರೂಮಂಬಿಕೇ || ೫೮ ||

ವಿಸ್ಫುರತ್ಸಹಜರಾಗರಂಜಿತೇ
ಶಿಂಜಿತೇನ ಕಲಿತಾಂ ಸಖೀಜನೈಃ |
ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿನೂಪುರದ್ವಯೀ-
-ಮರ್ಪಯಾಮಿ ತವ ಪಾದಪಂಕಜೇ || ೫೯ ||

ಪದಾಂಬುಜಮುಪಾಸಿತುಂ ಪರಿಗತೇನ ಶೀತಾಂಶುನಾ
ಕೃತಾಂ ತನುಪರಂಪರಾಮಿವ ದಿನಾಂತರಾಗಾರುಣಾಮ್ |
ಮಹೇಶಿ ನವಯಾವಕದ್ರವಭರೇಣ ಶೋಣೀಕೃತಾಂ
ನಮಾಮಿ ನಖಮಂಡಲೀಂ ಚರಣಪಂಕಜಸ್ಥಾಂ ತವ || ೬೦ ||

ಆರಕ್ತಶ್ವೇತಪೀತಸ್ಫುರದುರುಕುಸುಮೈಶ್ಚಿತ್ರಿತಾಂ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರೈ-
-ರ್ದೇವಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಪ್ರಯತ್ನಾದಗರುಸಮುದಿತೈರ್ಧೂಪಿತಾಂ ದಿವ್ಯಧೂಪೈಃ |
ಉದ್ಯದ್ಗಂಧಾಂಧಪುಷ್ಪಂಧಯನಿವಹಸಮಾರಬ್ಧಝಾಂಕಾರಗೀತಾಂ
ಚಂಚತ್ಕಹ್ಲಾರಮಾಲಾಂ ಪರಶಿವರಸಿಕೇ ಕಂಠಪೀಠೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೬೧ ||

ಗೃಹಾಣ ಪರಮಾಮೃತಂ ಕನಕಪಾತ್ರಸಂಸ್ಥಾಪಿತಂ
ಸಮರ್ಪಯ ಮುಖಾಂಬುಜೇ ವಿಮಲವೀಟಿಕಾಮಂಬಿಕೇ |
ವಿಲೋಕಯ ಮುಖಾಂಬುಜಂ ಮುಕುರಮಂಡಲೇ ನಿರ್ಮಲೇ
ನಿಧೇಹಿ ಮಣಿಪಾದುಕೋಪರಿ ಪದಾಂಬುಜಂ ಸುಂದರಿ || ೬೨ ||

ಆಲಂಬ್ಯ ಸ್ವಸಖೀಂ ಕರೇಣ ಶನಕೈಃ ಸಿಂಹಾಸನಾದುತ್ಥಿತಾ
ಕೂಜನ್ಮಂದಮರಾಲಮಂಜುಲಗತಿಪ್ರೋಲ್ಲಾಸಿಭೂಷಾಂಬರಾ |
ಆನಂದಪ್ರತಿಪಾದಕೈರುಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯೈಃ ಸ್ತುತಾ ವೇಧಸಾ
ಮಚ್ಚಿತ್ತೇ ಸ್ಥಿರತಾಮುಪೈತು ಗಿರಿಜಾ ಯಾಂತೀ ಸಭಾಮಂಡಪಮ್ || ೬೩ ||

ಚಲಂತ್ಯಾಮಂಬಾಯಾಂ ಪ್ರಚಲತಿ ಸಮಸ್ತೇ ಪರಿಜನೇ
ಸವೇಗಂ ಸಂಯಾತೇ ಕನಕಲತಿಕಾಲಂಕೃತಿಭರೇ |
ಸಮಂತಾದುತ್ತಾಲಸ್ಫುರಿತಪದಸಂಪಾತಜನಿತೈ-
-ರ್ಝಣತ್ಕಾರೈಸ್ತಾರೈರ್ಝಣಝಣಿತಮಾಸೀನ್ಮಣಿಗೃಹಮ್ || ೬೪ ||

ಚಂಚದ್ವೇತ್ರಕರಾಭಿರಂಗವಿಲಸದ್ಭೂಷಾಂಬರಾಭಿಃ ಪುರೋ-
-ಯಾಂತೀಭಿಃ ಪರಿಚಾರಿಕಾಭಿರಮರವ್ರಾತೇ ಸಮುತ್ಸಾರಿತೇ |
ರುದ್ಧೇ ನಿರ್ಜರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತಃ ಕಕ್ಷಾಂತರೇ ನಿರ್ಗತಂ
ವಂದೇ ನಂದಿತಶಂಭು ನಿರ್ಮಲಚಿದಾನಂದೈಕರೂಪಂ ಮಹಃ || ೬೫ ||

ವೇಧಾಃ ಪಾದತಲೇ ಪತತ್ಯಯಮಸೌ ವಿಷ್ಣುರ್ನಮತ್ಯಗ್ರತಃ
ಶಂಭುರ್ದೇಹಿ ದೃಗಂಚಲಂ ಸುರಪತಿಂ ದೂರಸ್ಥಮಾಲೋಕಯ |
ಇತ್ಯೇವಂ ಪರಿಚಾರಿಕಾಭಿರುದಿತೇ ಸಂಮಾನನಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೃಗ್ದ್ವಂದ್ವೇನ ಯಥೋಚಿತಂ ಭಗವತೀ ಭೂಯಾದ್ವಿಭೂತ್ಯೈ ಮಮ || ೬೬ ||

ಮಂದಂ ಚಾರಣಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ ಯಾಂತೀಭಿರುತ್ಕಂಠಯಾ
ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ಪ್ರತಿದಿಶಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾವೇದಿತಾನ್ |
ವೇಗಾದಕ್ಷಿಪಥಂ ಗತಾನ್ಸುರಗಣಾನಾಲೋಕಯಂತೀ ಶನೈ-
-ರ್ದಿತ್ಸಂತೀ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ಪಥಿ ಜಗತ್ಪಾಯಾನ್ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾ || ೬೭ ||

ಅಗ್ರೇ ಕೇಚನ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಕತಿಪಯೇ ಪೃಷ್ಠೇ ಪರೇ ಪ್ರಸ್ಥಿತಾ
ಆಕಾಶೇ ಸಮವಸ್ಥಿತಾಃ ಕತಿಪಯೇ ದಿಕ್ಷು ಸ್ಥಿತಾಶ್ಚಾಪರೇ |
ಸಂಮರ್ದಂ ಶನಕೈರಪಾಸ್ಯ ಪುರತೋ ದಂಡಪ್ರಣಾಮಾನ್ಮುಹುಃ
ಕುರ್ವಾಣಾಃ ಕತಿಚಿತ್ಸುರಾ ಗಿರಿಸುತೇ ದೃಕ್ಪಾತಮಿಚ್ಛಂತಿ ತೇ || ೬೮ ||

ಅಗ್ರೇ ಗಾಯತಿ ಕಿಂನರೀ ಕಲಪದಂ ಗಂಧರ್ವಕಾಂತಾಃ ಶನೈ-
-ರಾತೋದ್ಯಾನಿ ಚ ವಾದಯಂತಿ ಮಧುರಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಸ್ಥಿತಾಃ |
ಕೂಜನ್ನೂಪುರನಾದಮಂಜು ಪುರತೋ ನೃತ್ಯಂತಿ ದಿವ್ಯಾಂಗನಾ
ಗಚ್ಛಂತಃ ಪರಿತಃ ಸ್ತುವಂತಿ ನಿಗಮಸ್ತುತ್ಯಾ ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಯಃ || ೬೯ ||

ಕಸ್ಮೈಚಿತ್ಸುಚಿರಾದುಪಾಸಿತಮಹಾಮಂತ್ರೌಘಸಿದ್ಧಿಂ ಕ್ರಮಾ-
-ದೇಕಸ್ಮೈ ಭವನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ ಪರಮಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಂ ಗತಿಮ್ |
ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ವಿಷಯಾನುರಕ್ತಮನಸೇ ದೀನಾಯ ದುಃಖಾಪಹಂ
ದ್ರವ್ಯಂ ದ್ವಾರಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ದದತೀಂ ವಂದಾಮಹೇ ಸುಂದರೀಮ್ || ೭೦ ||

ನಮ್ರೀಭೂಯ ಕೃತಾಂಜಲಿಪ್ರಕಟಿತಪ್ರೇಮಪ್ರಸನ್ನಾನನೇ
ಮಂದಂ ಗಚ್ಛತಿ ಸಂನಿಧೌ ಸವಿನಯಾತ್ಸೋತ್ಕಂಠಮೋಘತ್ರಯೇ |
ನಾನಾಮಂತ್ರಗಣಂ ತದರ್ಥಮಖಿಲಂ ತತ್ಸಾಧನಂ ತತ್ಫಲಂ
ವ್ಯಾಚಕ್ಷಾಣಮುದಗ್ರಕಾಂತಿ ಕಲಯೇ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಾದ್ಯಂ ಮಹಃ || ೭೧ ||

ತವ ದಹನಸದೃಕ್ಷೈರೀಕ್ಷಣೈರೇವ ಚಕ್ಷು-
-ರ್ನಿಖಿಲಪಶುಜನಾನಾಂ ಭೀಷಯದ್ಭೀಷಣಾಸ್ಯಮ್ |
ಕೃತವಸತಿ ಪರೇಶಪ್ರೇಯಸಿ ದ್ವಾರಿ ನಿತ್ಯಂ
ಶರಭಮಿಥುನಮುಚ್ಚೈರ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ನತೋಽಸ್ಮಿ || ೭೨ ||

ಕಲ್ಪಾಂತೇ ಸರಸೈಕದಾಸಮುದಿತಾನೇಕಾರ್ಕತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಂ
ರತ್ನಸ್ತಂಭನಿಬದ್ಧಕಾಂಚನಗುಣಸ್ಫೂರ್ಜದ್ವಿತಾನೋತ್ತಮಾಮ್ |
ಕರ್ಪೂರಾಗರುಗರ್ಭವರ್ತಿಕಲಿಕಾಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರದೀಪಾವಲೀಂ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಕೃತಿಮುಲ್ಲಸನ್ಮಣಿಗಣಾಂ ವಂದಾಮಹೇ ವೇದಿಕಾಮ್ || ೭೩ ||

ಸ್ವಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತದೇವತಾಗಣವೃತೇ ಬಿಂದೌ ಮುದಾ ಸ್ಥಾಪಿತಂ
ನಾನಾರತ್ನವಿರಾಜಿಹೇಮವಿಲಸತ್ಕಾಂತಿಚ್ಛಟಾದುರ್ದಿನಮ್ |
ಚಂಚತ್ಕೌಸುಮತೂಲಿಕಾಸನಯುತಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಧಿಷ್ಠಿತಂ
ನಿತ್ಯಾನಂದನಿದಾನಮಂಬ ಸತತಂ ವಂದೇ ಚ ಸಿಂಹಾಸನಮ್ || ೭೪ ||

ವದದ್ಭಿರಭಿತೋ ಮುದಾ ಜಯ ಜಯೇತಿ ಬೃಂದಾರಕೈಃ
ಕೃತಾಂಜಲಿಪರಂಪರಾ ವಿದಧತಿ ಕೃತಾರ್ಥಾ ದೃಶಾ |
ಅಮಂದಮಣಿಮಂಡಲೀಖಚಿತಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಂ
ಸಖೀಜನಸಮಾವೃತಂ ಸಮಧಿತಿಷ್ಠ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ || ೭೫ ||

ಕರ್ಪೂರಾದಿಕವಸ್ತುಜಾತಮಖಿಲಂ ಸೌವರ್ಣಭೃಂಗಾರಕಂ
ತಾಂಬೂಲಸ್ಯ ಕರಂಡಕಂ ಮಣಿಮಯಂ ಚೈಲಾಂಚಲಂ ದರ್ಪಣಮ್ |
ವಿಸ್ಫೂರ್ಜನ್ಮಣಿಪಾದುಕೇ ಚ ದಧತೀಃ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಯಾಭಿತ-
-ಸ್ತಿಷ್ಠಂತೀಃ ಪರಿಚಾರಿಕಾಸ್ತವ ಸದಾ ವಂದಾಮಹೇ ಸುಂದರಿ || ೭೬ ||

ತ್ವದಮಲವಪುರುದ್ಯತ್ಕಾಂತಿಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೈಃ
ಸ್ಫುಟಮಿವ ದಧತೀಭಿರ್ಬಾಹುವಿಕ್ಷೇಪಲೀಲಾಮ್ |
ಮುಹುರಪಿ ಚ ವಿಧೂತೇ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀಭಿಃ
ಸಿತಕರಕರಶುಭ್ರೇ ಚಾಮರೇ ಚಾಲಯಾಮಿ || ೭೭ ||

ಪ್ರಾಂತಸ್ಫುರದ್ವಿಮಲಮೌಕ್ತಿಕಗುಚ್ಛಜಾಲಂ
ಚಂಚನ್ಮಹಾಮಣಿವಿಚಿತ್ರಿತಹೇಮದಂಡಮ್ |
ಉದ್ಯತ್ಸಹಸ್ರಕರಮಂಡಲಚಾರು ಹೇಮ-
-ಚ್ಛತ್ರಂ ಮಹೇಶಮಹಿಲೇ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೭೮ ||

ಉದ್ಯತ್ತಾವಕದೇಹಕಾಂತಿಪಟಲೀಸಿಂದೂರಪೂರಪ್ರಭಾ-
-ಶೋಣೀಭೂತಮುದಗ್ರಲೋಹಿತಮಣಿಚ್ಛೇದಾನುಕಾರಿಚ್ಛವಿ |
ದೂರಾದಾದರನಿರ್ಮಿತಾಂಜಲಿಪುಟೈರಾಲೋಕ್ಯಮಾನಂ ಸುರ-
-ವ್ಯೂಹೈಃ ಕಾಂಚನಮಾತಪತ್ರಮತುಲಂ ವಂದಾಮಹೇ ಸುಂದರಮ್ || ೭೯ ||

ಸಂತುಷ್ಟಾಂ ಪರಮಾಮೃತೇನ ವಿಲಸತ್ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಿತಾಂ
ಪುಷ್ಪೌಘೈರಭಿಪೂಜಿತಾಂ ಭಗವತೀಂ ತ್ವಾಂ ವಂದಮಾನಾ ಮುದಾ |
ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ತಾವಕದೇಹರಶ್ಮಿಕಲನಾಪ್ರಾಪ್ತಸ್ವರೂಪಾಭಿದಾಃ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾವರಣಸ್ಥಿತಾಃ ಸವಿನಯಂ ವಂದಾಮಹೇ ದೇವತಾಃ || ೮೦ ||

ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಕಮಾಕಲಯ್ಯ
ಮಧ್ಯೇ ಸಮಸ್ತಾಧಿಕಯೋಗಿನೀಂ ಚ |
ಮಿತ್ರೇಶನಾಥಾದಿಕಮತ್ರ ನಾಥ-
-ಚತುಷ್ಟಯಂ ಶೈಲಸುತೇ ನತೋಽಸ್ಮಿ || ೮೧ ||

ತ್ರಿಪುರಾಸುಧಾರ್ಣವಾಸನ-
-ಮಾರಭ್ಯ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ಯಾವತ್ |
ಆವರಣಾಷ್ಟಕಸಂಸ್ಥಿತ-
-ಮಾಸನಷಟ್ಕಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶಿ || ೮೨ ||

ಈಶಾನೇ ಗಣಪಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಿಚರದ್ವಿಘ್ನಾಂಧಕಾರಚ್ಛಿದಂ
ವಾಯವ್ಯೇ ವಟುಕಂ ಚ ಕಜ್ಜಲರುಚಿಂ ವ್ಯಾಲೋಪವೀತಾನ್ವಿತಮ್ |
ನೈರೃತ್ಯೇ ಮಹಿಷಾಸುರಪ್ರಮಥಿನೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ಚ ಸಂಪೂಜಯ-
-ನ್ನಾಗ್ನೇಯೇಽಖಿಲಭಕ್ತರಕ್ಷಣಪರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿನಾಥಂ ಭಜೇ || ೮೩ ||

ಉಡ್ಯಾನಜಾಲಂಧರಕಾಮರೂಪ-
-ಪೀಠಾನಿಮಾನ್ಪೂರ್ಣಗಿರಿಪ್ರಸಕ್ತಾನ್ |
ತ್ರಿಕೋಣದಕ್ಷಾಗ್ರಿಮಸವ್ಯಭಾಗ-
-ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾನ್ಸಿದ್ಧಿಕರಾನ್ನಮಾಮಿ || ೮೪ ||

ಲೋಕೇಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿರ್ನಿಗದಿತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಲಾನಾಂ ಪ್ರಭು-
-ಸ್ತೇಜೋನಾಥ ಉಮಾಪತಿಶ್ಚ ಮರುತಾಮೀಶಸ್ತಥಾ ಚೇಶ್ವರಃ |
ಆಕಾಶಾಧಿಪತಿಃ ಸದಾಶಿವ ಇತಿ ಪ್ರೇತಾಭಿಧಾಮಾಗತಾ-
-ನೇತಾಂಶ್ಚಕ್ರಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾನ್ಸುರಗಣಾನ್ವಂದಾಮಹೇ ಸಾದರಮ್ || ೮೫ ||

ತಾರಾನಾಥಕಲಾಪ್ರವೇಶನಿಗಮವ್ಯಾಜಾದ್ಗತಾಸುಪ್ರಥಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತಿಥಿಷು ಪ್ರವರ್ತಿತಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಕಾಲಕ್ರಮಮ್ |
ರತ್ನಾಲಂಕೃತಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಲಲಿತಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀಪೂರ್ವಕಂ
ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಕಂ ನಮಾಮಿ ಲಸಿತಂ ಚಕ್ರಾತ್ಮನೋರಂತರೇ || ೮೬ ||

ಹೃದಿ ಭಾವಿತದೈವತಂ ಪ್ರಯತ್ನಾ-
-ಭ್ಯುಪದೇಶಾನುಗೃಹೀತಭಕ್ತಸಂಘಮ್ |
ಸ್ವಗುರುಕ್ರಮಸಂಜ್ಞಚಕ್ರರಾಜ-
-ಸ್ಥಿತಮೋಘತ್ರಯಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ || ೮೭ ||

ಹೃದಯಮಥ ಶಿರಃ ಶಿಖಾಖಿಲಾದ್ಯೇ
ಕವಚಮಥೋ ನಯನತ್ರಯಂ ಚ ದೇವಿ |
ಮುನಿಜನಪರಿಚಿಂತಿತಂ ತಥಾಸ್ತ್ರಂ
ಸ್ಫುರತು ಸದಾ ಹೃದಯೇ ಷಡಂಗಮೇತತ್ || ೮೮ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಮಿತಿ ಪ್ರಥಿತೇ ತು ಚಕ್ರೇ
ಚಂಚದ್ವಿಭೂಷಣಗಣತ್ರಿಪುರಾಧಿವಾಸೇ |
ರೇಖಾತ್ರಯೇ ಸ್ಥಿತವತೀರಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧೀ-
-ರ್ಮುದ್ರಾ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ಪ್ರಕಟಾಭಿಧಾಸ್ತಾಃ || ೮೯ ||

ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕೇ ವಸುದಲದ್ವಂದ್ವೇನ ವಿಭ್ರಾಜಿತೇ
ವಿಸ್ಫೂರ್ಜಂತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀನಿವಸತೌ ಚಕ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಶಃ |
ಕಾಮಾಕರ್ಷಣಿಕಾದಯೋ ಮಣಿಗಣಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುದಿವ್ಯಾಂಬರಾ
ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಪ್ರದಿಶಂತು ಕಾಂಕ್ಷಿತಫಲಂ ವಿಖ್ಯಾತಗುಪ್ತಾಭಿಧಾಃ || ೯೦ ||

ಮಹೇಶಿ ವಸುಭಿರ್ದಲೈರ್ಲಸತಿ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣೇ
ವಿಭೂಷಣಗಣಸ್ಫುರಂತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಸದ್ಮನಿ |
ಅನಂಗಕುಸುಮಾದಯೋ ವಿವಿಧಭೂಷಣೋದ್ಭಾಸಿತಾ
ದಿಶಂತು ಮಮ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ತನುತರಾಶ್ಚ ಗುಪ್ತಾಭಿಧಾಃ || ೯೧ ||

ಲಸದ್ಯುಗದೃಶಾರಕೇ ಸ್ಫುರತಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದೇ
ಶುಭಾಭರಣಭೂಷಿತತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀಮಂದಿರೇ |
ಸ್ಥಿತಾ ದಧತು ಮಂಗಲಂ ಸುಭಗಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ-
-ಮುಖಾಃ ಸಕಲಸಿದ್ಧಯೋ ವಿದಿತಸಂಪ್ರದಾಯಾಭಿಧಾಃ || ೯೨ ||

ಬಹಿರ್ದಶಾರೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೇ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರಯಾಃ |
ಕುಲಕೌಲಾಭಿಧಾಃ ಪಾಂತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿಕಾಃ || ೯೩ ||

ಅಂತಃಶೋಭಿದಶಾರಕೇಽತಿಲಲಿತೇ ಸರ್ವಾದಿರಕ್ಷಾಕರೇ
ಮಾಲಿನ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾದ್ಯಯಾ ವಿರಚಿತಾವಾಸೇ ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಶಃ |
ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣಂ ಮಣಿಗಣಭ್ರಾಜಿಷ್ಣು ದಿವ್ಯಾಂಬರಂ
ಸರ್ವಜ್ಞಾದಿಕಶಕ್ತಿಬೃಂದಮನಿಶಂ ವಂದೇ ನಿಗರ್ಭಾಭಿಧಮ್ || ೯೪ ||

ಸರ್ವರೋಗಹರೇಽಷ್ಟಾರೇ ತ್ರಿಪುರಾಸಿದ್ಧಯಾನ್ವಿತೇ |
ರಹಸ್ಯಯೋಗಿನೀರ್ನಿತ್ಯಂ ವಶಿನ್ಯಾದ್ಯಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯೫ ||

ಚೂತಾಶೋಕವಿಕಾಸಿಕೇತಕರಜಃಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿನೀಲಾಂಬುಜ-
-ಪ್ರಸ್ಫೂರ್ಜನ್ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸಮುದಿತೈಃ ಪುಷ್ಪೈಃ ಶರಾನ್ನಿರ್ಮಿತಾನ್ |
ರಮ್ಯಂ ಪುಷ್ಪಶರಾಸನಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಾಶಂ ತಥಾ ಚಾಂಕುಶಂ
ವಂದೇ ತಾವಕಮಾಯುಧಂ ಪರಶಿವೇ ಚಕ್ರಾಂತರಾಲೇ ಸ್ಥಿತಮ್ || ೯೬ ||

ತ್ರಿಕೋಣ ಉದಿತಪ್ರಭೇ ಜಗತಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ
ಯುತೇ ತ್ರಿಪುರಯಾಂಬಯಾ ಸ್ಥಿತವತೀ ಚ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ |
ತನೋತು ಮಮ ಮಂಗಲಂ ಸಕಲಶರ್ಮ ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ
ಕರೋತು ಭಗಮಾಲಿನೀ ಸ್ಫುರತು ಮಾಮಕೇ ಚೇತಸಿ || ೯೭ ||

ಸರ್ವಾನಂದಮಯೇ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಮಾಕಾಂಕ್ಷಿತೇ ಬೈಂದವೇ
ಭೈರವ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾದ್ಯಯಾ ವಿರಚಿತಾವಾಸೇ ಸ್ಥಿತಾ ಸುಂದರೀ |
ಆನಂದೋಲ್ಲಸಿತೇಕ್ಷಣಾ ಮಣಿಗಣಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಭೂಷಾಂಬರಾ
ವಿಸ್ಫೂರ್ಜದ್ವದನಾ ಪರಾಪರರಹಃ ಸಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಯೋಗಿನೀ || ೯೮ ||

ಉಲ್ಲಸತ್ಕನಕಕಾಂತಿಭಾಸುರಂ
ಸೌರಭಸ್ಫುರಣವಾಸಿತಾಂಬರಮ್ |
ದೂರತಃ ಪರಿಹೃತಂ ಮಧುವ್ರತೈ-
-ರರ್ಪಯಾಮಿ ತವ ದೇವಿ ಚಂಪಕಮ್ || ೯೯ ||

ವೈರಮುದ್ಧತಮಪಾಸ್ಯ ಶಂಭುನಾ
ಮಸ್ತಕೇ ವಿನಿಹಿತಂ ಕಲಾಚ್ಛಲಾತ್ |
ಗಂಧಲುಬ್ಧಮಧುಪಾಶ್ರಿತಂ ಸದಾ
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಮರ್ಪಯಾಮಿ ತೇ || ೧೦೦ ||

ಚೂರ್ಣೀಕೃತಂ ದ್ರಾಗಿವ ಪದ್ಮಜೇನ
ತ್ವದಾನನಸ್ಪರ್ಧಿಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬಮ್ |
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ಫುಟಮಂಜಲಿಸ್ಥಂ
ವಿಕಾಸಿಜಾತೀಕುಸುಮೋತ್ಕರಂ ತೇ || ೧೦೧ ||

ಅಗರುಬಹಲಧೂಪಾಜಸ್ರಸೌರಭ್ಯರಮ್ಯಾಂ
ಮರಕತಮಣಿರಾಜೀರಾಜಿಹಾರಿಸ್ರಗಾಭಾಮ್ |
ದಿಶಿ ವಿದಿಶಿ ವಿಸರ್ಪದ್ಗಂಧಲುಬ್ಧಾಲಿಮಾಲಾಂ
ವಕುಲಕುಸುಮಮಾಲಾಂ ಕಂಠಪೀಠೇಽರ್ಪಯಾಮಿ || ೧೦೨ ||

ಈಂಕಾರೋರ್ಧ್ವಗಬಿಂದುರಾನನಮಧೋಬಿಂದುದ್ವಯಂ ಚ ಸ್ತನೌ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಗುರುಗಮ್ಯಮೇತದಖಿಲಂ ಹಾರ್ದಂ ಚ ರೇಖಾತ್ಮಕಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಕಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಭಗವತೀಮಂತಃ ಸಮಾರಾಧಯ-
-ನ್ನಾನಂದಾಂಬುಧಿಮಜ್ಜನೇ ಪ್ರಲಭತಾಮಾನಂದಥುಂ ಸಜ್ಜನಃ || ೧೦೩ ||

ಧೂಪಂ ತೇಽಗರುಸಂಭವಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರೋಲ್ಲಾಸಿಗಂಧೋದ್ಧುರಂ
ದೀಪಂ ಚೈವ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಮಹಸಾ ಹಾರ್ದಾಂಧಕಾರಚ್ಛಿದಮ್ |
ರಜಸ್ವರ್ಣವಿನಿರ್ಮಿತೇಷು ಪರಿತಃ ಪಾತ್ರೇಷು ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಂ
ನೈವೇದ್ಯಂ ವಿನಿವೇದಯಾಮಿ ಪರಮಾನಂದಾತ್ಮಿಕೇ ಸುಂದರಿ || ೧೦೪ ||

ಜಾತೀಕೋರಕತುಲ್ಯಮೋದನಮಿದಂ ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಶುದ್ಧಾನ್ನಂ ಶುಚಿ ಮುದ್ಗಮಾಷಚಣಕೋದ್ಭೂತಾತಥಾ ಸೂಪಕಾಃ |
ಪ್ರಾಜ್ಯಂ ಮಾಹಿಷಮಾಜ್ಯಮುತ್ತಮಮಿದಂ ಹೈಯಂಗವೀನಂ ಪೃಥ-
-ಕ್ಪಾತ್ರೇಷು ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಪರಶಿವೇ ತತ್ಸರ್ವಮಂಗೀಕುರು || ೧೦೫ ||

ಶಿಂಬೀಸೂರಣಶಾಕಬಿಂಬಬೃಹತೀಕೂಶ್ಮಾಂಡಕೋಶಾತಕೀ-
-ವೃಂತಾಕಾನಿ ಪಟೋಲಕಾನಿ ಮೃದುನಾ ಸಂಸಾಧಿತಾನ್ಯಗ್ನಿನಾ |
ಸಂಪನ್ನಾನಿ ಚ ವೇಸವಾರವಿಸರೈರ್ದಿವ್ಯಾನಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಾ-
-ನ್ಯಗ್ರೇ ತೇ ವಿನಿವೇದಯಾಮಿ ಗಿರಿಜೇ ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರವ್ರಜೇ || ೧೦೬ ||

ನಿಂಬೂಕಾರ್ದ್ರಕಚೂತಕಂದಕದಲೀಕೌಶಾತಕೀಕರ್ಕಟೀ-
-ಧಾತ್ರೀಬಿಲ್ವಕರೀರಕೈರ್ವಿರಚಿತಾನ್ಯಾನಂದಚಿದ್ವಿಗ್ರಹೇ |
ರಾಜೀಭಿಃ ಕಟುತೈಲಸೈಂಧವಹರಿದ್ರಾಭಿಃ ಸ್ಥಿತಾನ್ಪಾತಯೇ
ಸಂಧಾನಾನಿ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಗಿರಿಜೇ ಭೂರಿಪ್ರಕಾರಾಣಿ ತೇ || ೧೦೭ ||

ಸಿತಯಾಂಚಿತಲಡ್ಡುಕವ್ರಜಾ-
-ನ್ಮೃದುಪೂಪಾನ್ಮೃದುಲಾಶ್ಚ ಪೂರಿಕಾಃ |
ಪರಮಾನ್ನಮಿದಂ ಚ ಪಾರ್ವತಿ
ಪ್ರಣಯೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಯಾಮಿ ತೇ || ೧೦೮ ||

ದುಗ್ಧಮೇತದನಲೇ ಸುಸಾಧಿತಂ
ಚಂದ್ರಮಂಡಲನಿಭಂ ತಥಾ ದಧಿ |
ಫಾಣಿತಂ ಶಿಖರಿಣೀಂ ಸಿತಾಸಿತಾಂ
ಸರ್ವಮಂಬ ವಿನಿವೇದಯಾಮಿ ತೇ || ೧೦೯ ||

ಅಗ್ರೇ ತೇ ವಿನಿವೇದ್ಯ ಸರ್ವಮಮಿತಂ ನೈವೇದ್ಯಮಂಗೀಕೃತಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತತ್ತ್ವಚತುಷ್ಟಯಂ ಪ್ರಥಮತೋ ಮನ್ಯೇ ಸುತೃಪ್ತಾಂ ತತಃ |
ದೇವೀಂ ತ್ವಾಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಮಂಬ ಕನಕಾಮತ್ರೇಷು ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಂ
ಶಕ್ತಿಭ್ಯಃ ಸಮುಪಾಹಾರಾಮಿ ಸಕಲಂ ದೇವೇಶಿ ಶಂಭುಪ್ರಿಯೇ || ೧೧೦ ||

ವಾಮೇನ ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರೀಮನುಪಮಪರಮಾನ್ನೇನ ಪೂರ್ಣಾಂ ದಧಾನಾ-
-ಮನ್ಯೇನ ಸ್ವರ್ಣದರ್ವೀಂ ನಿಜಜನಹೃದಯಾಭೀಷ್ಟದಾಂ ಧಾರಯಂತೀಮ್ |
ಸಿಂದೂರಾರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಂ ವಿವಿಧಮಣಿಲಸದ್ಭೂಷಣಾಂ ಮೇಚಕಾಂಗೀಂ
ತಿಷ್ಠಂತೀಮಗ್ರತಸ್ತೇ ಮಧುಮದಮುದಿತಾಮನ್ನಪೂರ್ಣಾಂ ನಮಾಮಿ || ೧೧೧ ||

ಪಂಕ್ತ್ಯೋಪವಿಷ್ಟಾನ್ಪರಿತಸ್ತು ಚಕ್ರಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಯಾಲಿಂಗಿತವಾಮಭಾಗಾನ್ |
ಸರ್ವೋಪಚಾರೈಃ ಪರಿಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ತವಾಂಬಿಕೇ ಪಾರಿಷದಾನ್ನಮಾಮಿ || ೧೧೨ ||

ಪರಮಾಮೃತಮತ್ತಸುಂದರೀ-
-ಗಣಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಮರ್ಕಭಾಸುರಮ್ |
ಪರಮಾಮೃತಘೂರ್ಣಿತೇಕ್ಷಣಂ
ಕಿಮಪಿ ಜ್ಯೋತಿರುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪರಮ್ || ೧೧೩ ||

ದೃಶ್ಯತೇ ತವ ಮುಖಾಂಬುಜಂ ಶಿವೇ
ಶ್ರೂಯತೇ ಸ್ಫುಟಮನಾಹತಧ್ವನಿಃ |
ಅರ್ಚನೇ ತವ ಗಿರಾಮಗೋಚರೇ
ನ ಪ್ರಯಾತಿ ವಿಷಯಾಂತರಂ ಮನಃ || ೧೧೪ ||

ತ್ವನ್ಮುಖಾಂಬುಜವಿಲೋಕನೋಲ್ಲಸ-
-ತ್ಪ್ರೇಮನಿಶ್ಚಲವಿಲೋಚನದ್ವಯೀಮ್ |
ಉನ್ಮನೀಮುಪಗತಾಂ ಸಭಾಮಿಮಾಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಪರಮೇಶಿ ತಾವಕೀಮ್ || ೧೧೫ ||

ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯತು ನೇಹ ಕಿಂಚನ ಪರಂ ಘ್ರಾಣಂ ನ ವಾ ಜಿಘ್ರತು
ಶ್ರೋತ್ರಂ ಹಂತ ಶೃಣೋತು ನ ತ್ವಗಪಿ ನ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಸಮಾಲಂಬತಾಮ್ |
ಜಿಹ್ವಾ ವೇತ್ತು ನ ವಾ ರಸಂ ಮಮ ಪರಂ ಯುಷ್ಮತ್ಸ್ವರೂಪಾಮೃತೇ
ನಿತ್ಯಾನಂದವಿಘೂರ್ಣಮಾನನಯನೇ ನಿತ್ಯಂ ಮನೋ ಮಜ್ಜತು || ೧೧೬ ||

ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಧ್ಯಾನೇನ ತೇಜೋಮಯೀಂ
ಮನ್ಯೇ ಸುಂದರಿ ತತ್ತ್ವಮೇತದಖಿಲಂ ವೇದೇಷು ನಿಷ್ಠಾಂ ಗತಮ್ |
ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಸಮಯೇ ತವಾರ್ಚನವಿಧಾವಾನಂದಸಾಂದ್ರಾಶಯೋ
ಯಾತೋಽಹಂ ತದಭಿನ್ನತಾಂ ಪರಶಿವೇ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರಸಾದಸ್ತವ || ೧೧೭ ||

ಗಣಾಧಿನಾಥಂ ವಟುಕಂ ಚ ಯೋಗಿನೀಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿನಾಥಂ ಚ ವಿದಿಕ್ಚತುಷ್ಟಯೇ |
ಸರ್ವೋಪಚಾರೈಃ ಪರಿಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತಿತೋ
ನಿವೇದಯಾಮೋ ಬಲಿಮುಕ್ತಯುಕ್ತಿಭಿಃ || ೧೧೮ ||

ವೀಣಾಮುಪಾಂತೇ ಖಲು ವಾದಯಂತ್ಯೈ
ನಿವೇದ್ಯ ಶೇಷಂ ಖಲು ಶೇಷಿಕಾಯೈ |
ಸೌವರ್ಣಭೃಂಗಾರವಿನಿರ್ಗತೇನ
ಜಲೇನ ಶುದ್ಧಾಚಮನಂ ವಿಧೇಹಿ || ೧೧೯ ||

ತಾಂಬೂಲಂ ವಿನಿವೇದಯಾಮಿ ವಿಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
-ಜಾತೀಪೂಗಲವಂಗಚೂರ್ಣಖದಿರೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮುಲ್ಲಾಸಿತಮ್ |
ಸ್ಫೂರ್ಜದ್ರತ್ನಸಮುದ್ಗಕಪ್ರಣಿಹಿತಂ ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತೈ-
-ರ್ದೀಪೈರುಜ್ಜ್ವಲಮನ್ನಚೂರ್ಣರಚಿತೈರಾರಾರ್ತಿಕಂ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ || ೧೨೦ ||

ಕಾಚಿದ್ಗಾಯತಿ ಕಿಂನರೀ ಕಲಪದಂ ವಾದ್ಯಂ ದಧಾನೋರ್ವಶೀ
ರಂಭಾ ನೃತ್ಯತಿ ಕೇಲಿಮಂಜುಲಪದಂ ಮಾತಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ತವ |
ಕೃತ್ಯಂ ಪ್ರೋಜ್ಝ್ಯ ಸುರಸ್ತ್ರಿಯೋ ಮಧುಮದವ್ಯಾಘೂರ್ಣಮಾನೇಕ್ಷಣಂ
ನಿತ್ಯಾನಂದಸುಧಾಂಬುಧಿಂ ತವ ಮುಖಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ದೃಶ್ಯಂತಿ ಚ || ೧೨೧ ||

ತಾಂಬೂಲೋದ್ಭಾಸಿವಕ್ತ್ರೈಸ್ತ್ವದಮಲವದನಾಲೋಕನೋಲ್ಲಾಸಿನೇತ್ರೈ-
-ಶ್ಚಕ್ರಸ್ಥೈಃ ಶಕ್ತಿಸಂಘೈಃ ಪರಿಹೃತವಿಷಯಾಸಂಗಮಾಕರ್ಣ್ಯಮಾನಮ್ |
ಗೀತಜ್ಞಾಭಿಃ ಪ್ರಕಾಮಂ ಮಧುರಸಮಧುರಂ ವಾದಿತಂ ಕಿಂನರೀಭಿ-
-ರ್ವೀಣಾಝಂಕಾರನಾದಂ ಕಲಯ ಪರಶಿವಾನಂದಸಂಧಾನಹೇತೋಃ || ೧೨೨ ||

ಅರ್ಚಾವಿಧೌ ಜ್ಞಾನಲವೋಽಪಿ ದೂರೇ
ದೂರೇ ತದಾಪಾದಕವಸ್ತುಜಾತಮ್ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತ್ಯ ತತೋಽರ್ಚನಂ ತೇ
ಪಂಚೋಪಚಾರಾತ್ಮಕಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೧೨೩ ||

ಯಥೇಪ್ಸಿತಮನೋಗತಪ್ರಕಟಿತೋಪಚಾರಾರ್ಚಿತಾಂ
ನಿಜಾವರಣದೇವತಾಗಣವೃತಾಂ ಸುರೇಶಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಮುಹುಃ ಕಲಿತಭೂಮಿರಷ್ಟಾಂಗಕೈ-
-ರ್ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಯಹಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧೨೪ ||

ವಿಜ್ಞಪ್ತೀರವಧೇಹಿ ಮೇ ಸುಮಹತಾ ಯತ್ನೇನ ತೇ ಸಂನಿಧಿಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಮಿಹ ಕಾಂದಿಶೀಕಮಧುನಾ ಮಾತರ್ನ ದೂರೀಕುರು |
ಚಿತ್ತಂ ತ್ವತ್ಪದಭಾವನೇ ವ್ಯಭಿಚರೇದ್ದೃಗ್ವಾಕ್ಚ ಮೇ ಜಾತು ಚೇ-
-ತ್ತತ್ಸೌಮ್ಯೇ ಸ್ವಗುಣೈರ್ಬಧಾನ ನ ಯಥಾ ಭೂಯೋ ವಿನಿರ್ಗಚ್ಛತಿ || ೧೨೫ ||

ಕ್ವಾಹಂ ಮಂದಮತಿಃ ಕ್ವ ಚೇದಮಖಿಲೈರೇಕಾಂತಭಕ್ತೈಃ ಸ್ತುತಂ
ಧ್ಯಾತಂ ದೇವಿ ತಥಾಪಿ ತೇ ಸ್ವಮನಸಾ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಪೂಜನಮ್ |
ಕಾದಾಚಿತ್ಕಮದೀಯಚಿಂತನವಿಧೌ ಸಂತುಷ್ಟಯಾ ಶರ್ಮದಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ದೇವತಯಾ ತಯಾ ಪ್ರಕಟಿತಂ ಮನ್ಯೇ ಮದೀಯಾನನೇ || ೧೨೬ ||

ನಿತ್ಯಾರ್ಚನಮಿದಂ ಚಿತ್ತೇ ಭಾವ್ಯಮಾನಂ ಸದಾ ಮಯಾ |
ನಿಬದ್ಧಂ ವಿವಿಧೈಃ ಪದ್ಯೈರನುಗೃಹ್ಣಾತು ಸುಂದರೀ || ೧೨೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed