Tripurasundari Manasa Puja Stotram – ஶ்ரீ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ மாநஸபூஜா ஸ்தோத்ரம்


மம ந ப⁴ஜநஶக்தி꞉ பாத³யோஸ்தே ந ப⁴க்தி-
-ர்ந ச விஷயவிரக்திர்த்⁴யாநயோகே³ ந ஸக்தி꞉ ।
இதி மநஸி ஸதா³ஹம் சிந்தயந்நாத்³யஶக்தே
ருசிரவசநபுஷ்பைரர்சநம் ஸஞ்சிநோமி ॥ 1 ॥

வ்யாப்தம் ஹாடகவிக்³ரஹைர்ஜலசரைராரூட⁴தே³வவ்ரஜை꞉
போதைராகுலிதாந்தரம் மணித⁴ரைர்பூ⁴மீத⁴ரைர்பூ⁴ஷிதம் ।
ஆரக்தாம்ருதஸிந்து⁴முத்³து⁴ரசலத்³விசீசயவ்யாகுல-
-வ்யோமாநம் பரிசிந்த்ய ஸந்ததமஹோ சேத꞉ க்ருதார்தீ²ப⁴வ ॥ 2 ॥

தஸ்மிந்நுஜ்ஜ்வலரத்நஜாலவிளஸத்காந்திச்ச²டாபி⁴꞉ ஸ்பு²டம்
குர்வாணம் வியதி³ந்த்³ரசாபநிசயைராச்சா²தி³தம் ஸர்வத꞉ ।
உச்சை꞉ஶ்ருங்க³நிஷண்ணதி³வ்யவநிதாப்³ருந்தா³நநப்ரோல்லஸ-
-த்³கீ³தாகர்ணநநிஶ்சலாகி²லம்ருக³ம் த்³வீபம் நமஸ்குர்மஹே ॥ 3 ॥

ஜாதீசம்பகபாடலாதி³ஸுமந꞉ஸௌரப்⁴யஸம்பா⁴விதம்
ஹ்ரீங்காரத்⁴வநிகண்ட²கோகிலகுஹூப்ரோல்லாஸிசூதத்³ருமம் ।
ஆவிர்பூ⁴தஸுக³ந்தி⁴சந்த³நவநம் த்³ருஷ்டிப்ரியம் நந்த³நம்
சஞ்சச்சஞ்சலசஞ்சரீகசடுலம் சேதஶ்சிரம் சிந்தய ॥ 4 ॥

பரிபதிதபராகை³꞉ பாடலக்ஷோணிபா⁴கோ³
விகஸிதகுஸுமோச்சை꞉ பீதசந்த்³ரார்கரஶ்மி꞉ ।
அலிஶுகபிகராஜீகூஜிதை꞉ ஶ்ரோத்ரஹாரீ
ஸ்பு²ரது ஹ்ருதி³ மதீ³யே நூநமுத்³யாநராஜ꞉ ॥ 5 ॥

ரம்யத்³வாரபுரப்ரசாரதமஸாம் ஸம்ஹாரகாரிப்ரப⁴
ஸ்பூ²ர்ஜத்தோரணபா⁴ரஹாரகமஹாவிஸ்தாரஹாரத்³யுதே ।
க்ஷோணீமண்ட³லஹேமஹாரவிளஸத்ஸம்ஸாரபாரப்ரத³
ப்ரோத்³யத்³ப⁴க்தமநோவிஹார கநகப்ராகார துப்⁴யம் நம꞉ ॥ 6 ॥

உத்³யத்காந்திகலாபகல்பிதநப⁴꞉ஸ்பூ²ர்ஜத்³விதாநப்ரப⁴꞉
ஸத்க்ருஷ்ணாக³ருதூ⁴பவாஸிதவியத்காஷ்டா²ந்தரே விஶ்ருத꞉ ।
ஸேவாயாதஸமஸ்ததை³வதக³ணைராஸேவ்யமாநோ(அ)நிஶம்
ஸோ(அ)யம் ஶ்ரீமணிமண்ட³போ(அ)நவரதம் மச்சேதஸி த்³யோததாம் ॥ 7 ॥

க்வாபி ப்ரோத்³ப⁴டபத்³மராக³கிரணவ்ராதேந ஸந்த்⁴யாயிதம்
குத்ராபி ஸ்பு²டவிஸ்பு²ரந்மரகதத்³யுத்யா தமிஸ்ராயிதம் ।
மத்⁴யாளம்பி³விஶாலமௌக்திகருசா ஜ்யோத்ஸ்நாயிதம் குத்ரசி-
-ந்மாத꞉ ஶ்ரீமணிமந்தி³ரம் தவ ஸதா³ வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரம் ॥ 8 ॥

உத்துங்கா³ளயவிஸ்பு²ரந்மரகதப்ரோத்³யத்ப்ரபா⁴மண்ட³லா-
-ந்யாளோக்யாங்குரிதோத்ஸவைர்நவத்ருணாகீர்ணஸ்த²லீஶங்கயா ।
நீதோ வாஜிபி⁴ருத்பத²ம் ப³த ரத²꞉ ஸூதேந திக்³மத்³யுதே-
-ர்வல்கா³வல்கி³தஹஸ்தமஸ்தஶிக²ரம் கஷ்டைரித꞉ ப்ராப்யதே ॥ 9 ॥

மணிஸத³நஸமுத்³யத்காந்திதா⁴ராநுரக்தே
வியதி சரமஸந்த்⁴யாஶங்கிநோ பா⁴நுரத்²யா꞉ ।
ஶிதி²லிதக³தகுப்யத்ஸூதஹுங்காரநாதை³꞉
கத²மபி மணிகே³ஹாது³ச்சகைருச்சலந்தி ॥ 10 ॥

ப⁴க்த்யா கிம் நு ஸமர்பிதாநி ப³ஹுதா⁴ ரத்நாநி பாதோ²தி⁴நா
கிம் வா ரோஹணபர்வதேந ஸத³நம் யைர்விஶ்வகர்மாகரோத் ।
ஆ ஜ்ஞாதம் கி³ரிஜே கடாக்ஷகலயா நூநம் த்வயா தோஷிதே
ஶம்பௌ⁴ ந்ருத்யதி நாக³ராஜப²ணிநா கீர்ணா மணிஶ்ரேணய꞉ ॥ 11 ॥

விதூ³ரமுக்தவாஹநைர்விநம்ரமௌளிமண்ட³லை-
-ர்நிப³த்³த⁴ஹஸ்தஸம்புடை꞉ ப்ரயத்நஸம்யதேந்த்³ரியை꞉ ।
விரிஞ்சிவிஷ்ணுஶங்கராதி³பி⁴ர்முதா³ தவாம்பி³கே
ப்ரதீக்ஷ்யமாணநிர்க³மோ விபா⁴தி ரத்நமண்ட³ப꞉ ॥ 12 ॥

த்⁴வநந்ம்ருத³ங்க³காஹல꞉ ப்ரகீ³தகிம்நரீக³ண꞉
ப்ரந்ருத்ததி³வ்யகந்யக꞉ ப்ரவ்ருத்தமங்க³ளக்ரம꞉ ।
ப்ரக்ருஷ்டஸேவகவ்ரஜ꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டப⁴க்தமண்ட³லோ
முதே³ மமாஸ்து ஸந்ததம் த்வதீ³யரத்நமண்ட³ப꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரவேஶநிர்க³மாகுலை꞉ ஸ்வக்ருத்யரக்தமாநஸை-
-ர்ப³ஹி꞉ஸ்தி²தாமராவளீவிதீ⁴யமாநப⁴க்திபி⁴꞉ ।
விசித்ரவஸ்த்ரபூ⁴ஷணைருபேதமங்க³நாஜநை꞉
ஸதா³ கரோது மங்க³ளம் மமேஹ ரத்நமண்ட³ப꞉ ॥ 14 ॥

ஸுவர்ணரத்நபூ⁴ஷிதைர்விசித்ரவஸ்த்ரதா⁴ரிபி⁴-
-ர்க்³ருஹீதஹேமயஷ்டிபி⁴ர்நிருத்³த⁴ஸர்வதை³வதை꞉ ।
அஸங்க்²யஸுந்த³ரீஜநை꞉ புரஸ்தி²தைரதி⁴ஷ்டி²தோ
மதீ³யமேது மாநஸம் த்வதீ³யதுங்க³தோரண꞉ ॥ 15 ॥

இந்த்³ராதீ³ம்ஶ்ச தி³கீ³ஶ்வராந்ஸஹபரீவாராநதோ² ஸாயுதா⁴-
-ந்யோஷித்³ரூபத⁴ராந்ஸ்வதி³க்ஷு நிஹிதாந்ஸஞ்சிந்த்ய ஹ்ருத்பங்கஜே ।
ஶங்கே² ஶ்ரீவஸுதா⁴ரயா வஸுமதீயுக்தம் ச பத்³மம் ஸ்மர-
-ந்காமம் நௌமி ரதிப்ரியம் ஸஹசரம் ப்ரீத்யா வஸந்தம் ப⁴ஜே ॥ 16 ॥

கா³யந்தீ꞉ கலவீணயாதிமது⁴ரம் ஹுங்காரமாதந்வதீ-
-ர்த்³வாராப்⁴யாஸக்ருதஸ்தி²தீரிஹ ஸரஸ்வத்யாதி³கா꞉ பூஜயன் ।
த்³வாரே நௌமி மதோ³ந்மத³ம் ஸுரக³ணாதீ⁴ஶம் மதே³நோந்மதா³ம்
மாதங்கீ³மஸிதாம்ப³ராம் பரிலஸந்முக்தாவிபூ⁴ஷாம் ப⁴ஜே ॥ 17 ॥

கஸ்தூரிகாஶ்யாமளகோமளாங்கீ³ம்
காத³ம்ப³ரீபாநமதா³ளஸாங்கீ³ம் ।
வாமஸ்தநாலிங்கி³தரத்நவீணாம்
மாதங்க³கந்யாம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 18 ॥

விகீர்ணசிகுரோத்கரே விக³ளிதாம்ப³ராட³ம்ப³ரே
மதா³குலிதலோசநே விமலபூ⁴ஷணோத்³பா⁴ஸிநி ।
திரஸ்கரிணி தாவகம் சரணபங்கஜம் சிந்தய-
-ந்கரோமி பஶுமண்ட³லீமலிகமோஹது³க்³தா⁴ஶயாம் ॥ 19 ॥

ப்ரமத்தவாருணீரஸைர்விகூ⁴ர்ணமாநலோசநா꞉
ப்ரசண்ட³தை³த்யஸூத³நா꞉ ப்ரவிஷ்டப⁴க்தமாநஸா꞉ ।
உபோட⁴கஜ்ஜலச்ச²விச்ச²டாவிராஜிவிக்³ரஹா꞉
கபாலஶூலதா⁴ரிணீ꞉ ஸ்துவே த்வதீ³யதூ³திகா꞉ ॥ 20 ॥

ஸ்பூ²ர்ஜந்நவ்யயவாங்குரோபலஸிதாபோ⁴கை³꞉ புர꞉ ஸ்தா²பிதை-
-ர்தீ³போத்³பா⁴ஸிஶராவஶோபி⁴தமுகை²꞉ கும்பை⁴ர்நவை꞉ ஶோபி⁴நா ।
ஸ்வர்ணாப³த்³த⁴விசித்ரரத்நபடலீசஞ்சத்கபாடஶ்ரியா
யுக்தம் த்³வாரசதுஷ்டயேந கி³ரிஜே வந்தே³ மணீமந்தி³ரம் ॥ 21 ॥

ஆஸ்தீர்ணாருணகம்ப³லாஸநயுதம் புஷ்போபஹாராந்விதம்
தீ³ப்தாநேகமணிப்ரதீ³பஸுப⁴க³ம் ராஜத்³விதாநோத்தமம் ।
தூ⁴போத்³கா³ரிஸுக³ந்தி⁴ஸம்ப்⁴ரமமிலத்³ப்⁴ருங்கா³வலீகு³ஞ்ஜிதம்
கல்யாணம் விதநோது மே(அ)நவரதம் ஶ்ரீமண்ட³பாப்⁴யந்தரம் ॥ 22 ॥

கநகரசிதே பஞ்சப்ரேதாஸநேந விராஜிதே
மணிக³ணசிதே ரக்தஶ்வேதாம்ப³ராஸ்தரணோத்தமே ।
குஸுமஸுரபௌ⁴ தல்பே தி³வ்யோபதா⁴நஸுகா²வஹே
ஹ்ருத³யகமலே ப்ராது³ர்பூ⁴தாம் ப⁴ஜே பரதே³வதாம் ॥ 23 ॥

ஸர்வாங்க³ஸ்தி²திரம்யரூபருசிராம் ப்ராத꞉ ஸமப்⁴யுத்தி²தாம்
ஜ்ரும்பா⁴மஞ்ஜுமுகா²ம்பு³ஜாம் மது⁴மத³வ்யாகூ⁴ர்ணத³க்ஷித்ரயாம் ।
ஸேவாயாதஸமஸ்தஸம்நிதி⁴ஸகீ²꞉ ஸம்மாநயந்தீம் த்³ருஶா
ஸம்பஶ்யந்பரதே³வதாம் பரமஹோ மந்யே க்ருதார்த²ம் ஜநு꞉ ॥ 24 ॥

உச்சைஸ்தோரணவர்திவாத்³யநிவஹத்⁴வாநே ஸமுஜ்ஜ்ரும்பி⁴தே
ப⁴க்தைர்பூ⁴மிவிளக்³நமௌளிபி⁴ரளம் த³ண்ட³ப்ரணாமே க்ருதே ।
நாநாரத்நஸமூஹநத்³த⁴கத²நஸ்தா²லீஸமுத்³பா⁴ஸிதாம்
ப்ராதஸ்தே பரிகல்பயாமி கி³ரிஜே நீராஜநாமுஜ்ஜ்வலாம் ॥ 25 ॥

பாத்³யம் தே பரிகல்பயாமி பத³யோரர்க்⁴யம் ததா² ஹஸ்தயோ꞉
ஸௌதீ⁴பி⁴ர்மது⁴பர்கமம்ப³ மது⁴ரம் தா⁴ராபி⁴ராஸ்வாத³ய ।
தோயேநாசமநம் விதே⁴ஹி ஶுசிநா கா³ங்கே³ந மத்கல்பிதம்
ஸாஷ்டாங்க³ம் ப்ரணிபாதமீஶத³யிதே த்³ருஷ்ட்யா க்ருதார்தீ² குரு ॥ 26 ॥

மாத꞉ பஶ்ய முகா²ம்பு³ஜம் ஸுவிமலே த³த்தே மயா த³ர்பணே
தே³வி ஸ்வீகுரு த³ந்ததா⁴வநமித³ம் க³ங்கா³ஜலேநாந்விதம் ।
ஸுப்ரக்ஷாலிதமாநநம் விரசயந்ஸ்நிக்³தா⁴ம்ப³ரப்ரோஞ்ச²நம்
த்³ராக³ங்கீ³குரு தத்த்வமம்ப³ மது⁴ரம் தாம்பூ³லமாஸ்வாத³ய ॥ 27 ॥

நிதே⁴ஹி மணிபாது³கோபரி பதா³ம்பு³ஜம் மஜ்ஜநா-
-லயம் வ்ரஜ ஶநை꞉ ஸகீ²க்ருதகராம்பு³ஜாலம்ப³நம் ।
மஹேஶி கருணாநிதே⁴ தவ த்³ருக³ந்தபாதோத்ஸுகா-
-ந்விளோகய மநாக³மூநுப⁴யஸம்ஸ்தி²தாந்தை³வதான் ॥ 28 ॥

ஹேமரத்நவரணேந வேஷ்டிதம்
விஸ்த்ருதாருணவிதாநஶோபி⁴தம் ।
ஸஜ்ஜஸர்வபரிசாரிகாஜநம்
பஶ்ய மஜ்ஜநக்³ருஹம் மநோ மம ॥ 29 ॥

கநககலஶஜாலஸ்பா²டிகஸ்நாநபீடா²-
-த்³யுபகரணவிஶாலம் க³ந்த⁴மத்தாலிமாலம் ।
ஸ்பு²ரத³ருணவிதாநம் மஞ்ஜுக³ந்த⁴ர்வகா³நம்
பரமஶிவமஹேலே மஜ்ஜநாகா³ரமேஹி ॥ 30 ॥

பீநோத்துங்க³பயோத⁴ரா꞉ பரிலஸத்ஸம்பூர்ணசந்த்³ராநநா
ரத்நஸ்வர்ணவிநிர்மிதா꞉ பரிலஸத்ஸூக்ஷ்மாம்ப³ரப்ராவ்ருதா꞉ ।
ஹேமஸ்நாநக⁴டீஸ்ததா² ம்ருது³படீருத்³வர்தநம் கௌஸுமம்
தைலம் கங்கதிகம் கரேஷு த³த⁴தீர்வந்தே³(அ)ம்ப³ தே தா³ஸிகா꞉ ॥ 31 ॥

தத்ர ஸ்பா²டிகபீட²மேத்ய ஶநகைருத்தாரிதாலங்க்ருதி-
-ர்நீசைருஜ்ஜி²தகஞ்சுகோபரிஹிதாரக்தோத்தரீயாம்ப³ரா ।
வேணீப³ந்த⁴மபாஸ்ய கங்கதிகயா கேஶப்ரஸாத³ம் மநா-
-க்குர்வாணா பரதே³வதா ப⁴க³வதீ சித்தே மம த்³யோததாம் ॥ 32 ॥

அப்⁴யங்க³ம் கி³ரிஜே க்³ருஹாண ம்ருது³நா தைலேந ஸம்பாதி³தம்
காஶ்மீரைரக³ருத்³ரவைர்மலயஜைருத்³வர்தநம் காரய ।
கீ³தே கிம்நரகாமிநீபி⁴ரபி⁴தோ வாத்³யே முதா³ வாதி³தே
ந்ருத்யந்தீமிஹ பஶ்ய தே³வி புரதோ தி³வ்யாங்க³நாமண்ட³லீம் ॥ 33 ॥

க்ருதபரிகரப³ந்தா⁴ஸ்துங்க³பீநஸ்தநாட்⁴யா
மணிநிவஹநிப³த்³தா⁴ ஹேமகும்பீ⁴ர்த³தா⁴நா꞉ ।
ஸுரபி⁴ஸலிலநிர்யத்³க³ந்த⁴ளுப்³தா⁴ளிமாலா꞉
ஸவிநயமுபதஸ்து²꞉ ஸர்வத꞉ ஸ்நாநதா³ஸ்ய꞉ ॥ 34 ॥

உத்³க³ந்தை⁴ரக³ருத்³ரவை꞉ ஸுரபி⁴ணா கஸ்தூரிகாவாரிணா
ஸ்பூ²ர்ஜத்ஸௌரப⁴யக்ஷகர்த³மஜலை꞉ காஶ்மீரநீரைரபி ।
புஷ்பாம்போ⁴பி⁴ரஶேஷதீர்த²ஸலிலை꞉ கர்பூரபாதோ²ப⁴ரை꞉
ஸ்நாநம் தே பரிகல்பயாமி கி³ரிஜே ப⁴க்த்யா தத³ங்கீ³குரு ॥ 35 ॥

ப்ரத்யங்க³ம் பரிமார்ஜயாமி ஶுசிநா வஸ்த்ரேண ஸம்ப்ரோஞ்ச²நம்
குர்வே கேஶகலாபமாயததரம் தூ⁴போத்தமைர்தூ⁴பிதம் ।
ஆலீப்³ருந்த³விநிர்மிதாம் யவநிகாமாஸ்தா²ப்ய ரத்நப்ரப⁴ம்
ப⁴க்தத்ராணபரே மஹேஶக்³ருஹிணி ஸ்நாநாம்ப³ரம் முச்யதாம் ॥ 36 ॥

பீதம் தே பரிகல்பயாமி நிபி³ட³ம் சண்டா³தகம் சண்டி³கே
ஸூக்ஷ்மம் ஸ்நிக்³த⁴முரீகுருஷ்வ வஸநம் ஸிந்தூ³ரபூரப்ரப⁴ம் ।
முக்தாரத்நவிசித்ரஹேமரசநாசாருப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வரம்
நீலம் கஞ்சுகமர்பயாமி கி³ரிஶப்ராணப்ரியே ஸுந்த³ரி ॥ 37 ॥

விளுலிதசிகுரேண ச்சா²தி³தாம்ஸப்ரதே³ஶே
மணிநிகரவிராஜத்பாது³காந்யஸ்தபாதே³ ।
ஸுலலிதமவலம்ப்³ய த்³ராக்ஸகீ²மம்ஸதே³ஶே
கி³ரிஶக்³ருஹிணி பூ⁴ஷாமண்டபாய ப்ரயாஹி ॥ 38 ॥

லஸத்கநககுட்டிமஸ்பு²ரத³மந்த³முக்தாவளீ-
-ஸமுல்லஸிதகாந்திபி⁴꞉ கலிதஶக்ரசாபவ்ரஜே ।
மஹாப⁴ரணமண்ட³பே நிஹிதஹேமஸிம்ஹாஸநம்
ஸகீ²ஜநஸமாவ்ருதம் ஸமதி⁴திஷ்ட² காத்யாயநி ॥ 39 ॥

ஸ்நிக்³த⁴ம் கங்கதிகாமுகே²ந ஶநகை꞉ ஸம்ஶோத்⁴ய கேஶோத்கரம்
ஸீமந்தம் விரசய்ய சாரு விமலம் ஸிந்தூ³ரரேகா²ந்விதம் ।
முக்தாபி⁴ர்க்³ரதி²தாலகாம் மணிசிதை꞉ ஸௌவர்ணஸூத்ரை꞉ ஸ்பு²டம்
ப்ராந்தே மௌக்திககு³ச்ச²கோபலதிகாம் க்³ரத்²நாமி வேணீமிமாம் ॥ 40 ॥

விளம்பி³வேணீபு⁴ஜகோ³த்தமாங்க³-
-ஸ்பு²ரந்மணிப்⁴ராந்திமுபாநயந்தம் ।
ஸ்வரோசிஷோல்லாஸிதகேஶபாஶம்
மஹேஶி சூடா³மணிமர்பயாமி ॥ 41 ॥

த்வாமாஶ்ரயத்³பி⁴꞉ கப³ரீதமிஸ்ரை-
-ர்ப³ந்தீ³க்ருதம் த்³ராகி³வ பா⁴நுபி³ம்ப³ம் ।
ம்ருடா³நி சூடா³மணிமாத³தா⁴நம்
வந்தா³மஹே தாவகமுத்தமாங்க³ம் ॥ 42 ॥

ஸ்வமத்⁴யநத்³த⁴ஹாடகஸ்பு²ரந்மணிப்ரபா⁴குலம்
விளம்பி³மௌக்திகச்ச²டாவிராஜிதம் ஸமந்தத꞉ ।
நிப³த்³த⁴ளக்ஷசக்ஷுஷா ப⁴வேந பூ⁴ரி பா⁴விதம்
ஸமர்பயாமி பா⁴ஸ்வரம் ப⁴வாநி பா²லபூ⁴ஷணம் ॥ 43 ॥

மீநாம்போ⁴ருஹக²ஞ்ஜரீடஸுஷமாவிஸ்தாரவிஸ்மாரகே
குர்வாணே கில காமவைரிமநஸ꞉ கந்த³ர்பபா³ணப்ரபா⁴ம் ।
மாத்⁴வீபாநமதா³ருணே(அ)திசபலே தீ³ர்கே⁴ த்³ருக³ம்போ⁴ருஹே
தே³வி ஸ்வர்ணஶலாகயோர்ஜிதமித³ம் தி³வ்யாஞ்ஜநம் தீ³யதாம் ॥ 44 ॥

மத்⁴யஸ்தா²ருணரத்நகாந்திருசிராம் முக்தாமுகோ³த்³பா⁴ஸிதாம்
தை³வாத்³பா⁴ர்க³வஜீவமத்⁴யக³ரவேர்லக்ஷ்மீமத⁴꞉ குர்வதீம் ।
உத்ஸிக்தாத⁴ரபி³ம்ப³காந்திவிஸரைர்பௌ⁴மீப⁴வந்மௌக்திகாம்
மத்³த³த்தாமுரரீகுருஷ்வ கி³ரிஜே நாஸாவிபூ⁴ஷாமிமாம் ॥ 45 ॥

உடு³க்ருதபரிவேஷஸ்பர்த⁴யா ஶீதபா⁴நோ-
-ரிவ விரசிததே³ஹத்³வந்த்³வமாதி³த்யபி³ம்ப³ம் ।
அருணமணிஸமுத்³யத்ப்ராந்தவிப்⁴ராஜிமுக்தம்
ஶ்ரவஸி பரிநிதே⁴ஹி ஸ்வர்ணதாடங்கயுக்³மம் ॥ 46 ॥

மரகதவரபத்³மராக³ஹீரோ-
-த்தி²தகு³ளிகாத்ரிதயாவநத்³த⁴மத்⁴யம் ।
விததவிமலமௌக்திகம் ச
கண்டா²ப⁴ரணமித³ம் கி³ரிஜே ஸமர்பயாமி ॥ 47 ॥

நாநாதே³ஶஸமுத்தி²தைர்மணிக³ணப்ரோத்³யத்ப்ரபா⁴மண்ட³ல-
-வ்யாப்தைராப⁴ரணைர்விராஜிதக³ளாம் முக்தாச்ச²டாலங்க்ருதாம் ।
மத்⁴யஸ்தா²ருணரத்நகாந்திருசிராம் ப்ராந்தஸ்த²முக்தாப²ல-
-வ்ராதாமம்ப³ சதுஷ்கிகாம் பரஶிவே வக்ஷ꞉ஸ்த²லே ஸ்தா²பய ॥ 48 ॥

அந்யோந்யம் ப்லாவயந்தீ ஸததபரிசலத்காந்திகல்லோலஜாலை꞉
குர்வாணா மஜ்ஜத³ந்த꞉கரணவிமலதாம் ஶோபி⁴தேவ த்ரிவேணீ ।
முக்தாபி⁴꞉ பத்³மராகை³ர்மரகதமணிபி⁴ர்நிர்மிதா தீ³ப்யமாநை-
-ர்நித்யம் ஹாரத்ரயீ தே பரஶிவரஸிகே சேதஸி த்³யோததாம் ந꞉ ॥ 49 ॥

கரஸரஸிஜநாலே விஸ்பு²ரத்காந்திஜாலே
விளஸத³மலஶோபே⁴ சஞ்சதீ³ஶாக்ஷிலோபே⁴ ।
விவித⁴மணிமயூகோ²த்³பா⁴ஸிதம் தே³வி து³ர்கே³
கநககடகயுக்³மம் பா³ஹுயுக்³மே நிதே⁴ஹி ॥ 50 ॥

வ்யாளம்ப³மாநஸிதபட்டககு³ச்ச²ஶோபி⁴
ஸ்பூ²ர்ஜந்மணீக⁴டிதஹாரவிரோசமாநம் ।
மாதர்மஹேஶமஹிலே தவ பா³ஹுமூலே
கேயூரகத்³வயமித³ம் விநிவேஶயாமி ॥ 51 ॥

விததநிஜமயூகை²ர்நிர்மிதாமிந்த்³ரநீலை-
-ர்விஜிதகமலநாலாலீநமத்தாலிமாலாம் ।
மணிக³ணக²சிதாப்⁴யாம் கங்கணாப்⁴யாமுபேதாம்
கலய வலயராஜீம் ஹஸ்தமூலே மஹேஶி ॥ 52 ॥

நீலபட்டம்ருது³கு³ச்ச²ஶோபி⁴தா-
-ப³த்³த⁴நைகமணிஜாலமஞ்ஜுளாம் ।
அர்பயாமி வலயாத்புர꞉ஸரே
விஸ்பு²ரத்கநகதைத்ருபாலிகாம் ॥ 53 ॥

ஆலவாலமிவ புஷ்பத⁴ந்வநா
பா³லவித்³ருமலதாஸு நிர்மிதம் ।
அங்கு³ளீஷு விநிதீ⁴யதாம் ஶநை-
-ரங்கு³ளீயகமித³ம் மத³ர்பிதம் ॥ 54 ॥

விஜிதஹரமநோபூ⁴மத்தமாதங்க³கும்ப⁴-
-ஸ்த²லவிளுலிதகூஜத்கிங்கிணீஜாலதுல்யாம் ।
அவிரதகலநதை³ரீஶசேதோ ஹரந்தீம்
விவித⁴மணிநிப³த்³தா⁴ம் மேக²லாமர்பயாமி ॥ 55 ॥

வ்யாளம்ப³மாநவரமௌக்திககு³ச்ச²ஶோபி⁴
விப்⁴ராஜிஹாடகபுடத்³வயரோசமாநம் ।
ஹேம்நா விநிர்மிதமநேகமணிப்ரப³ந்த⁴ம்
நீவீநிப³ந்த⁴நகு³ணம் விநிவேத³யாமி ॥ 56 ॥

விநிஹதநவலாக்ஷாபங்கபா³லாதபௌகே⁴
மரகதமணிராஜீமஞ்ஜுமஞ்ஜீரகோ⁴ஷே ।
அருணமணிஸமுத்³யத்காந்திதா⁴ராவிசித்ர-
-ஸ்தவ சரணஸரோஜே ஹம்ஸக꞉ ப்ரீதிமேது ॥ 57 ॥

நிப³த்³த⁴ஶிதிபட்டகப்ரவரகு³ச்ச²ஸம்ஶோபி⁴தாம்
கலக்வணிதமஞ்ஜுளாம் கி³ரிஶசித்தஸம்மோஹநீம் ।
அமந்த³மணிமண்ட³லீவிமலகாந்திகிம்மீரிதாம்
நிதே⁴ஹி பத³பங்கஜே கநககு⁴ங்கு⁴ரூமம்பி³கே ॥ 58 ॥

விஸ்பு²ரத்ஸஹஜராக³ரஞ்ஜிதே
ஶிஞ்ஜிதேந கலிதாம் ஸகீ²ஜநை꞉ ।
பத்³மராக³மணிநூபுரத்³வயீ-
-மர்பயாமி தவ பாத³பங்கஜே ॥ 59 ॥

பதா³ம்பு³ஜமுபாஸிதும் பரிக³தேந ஶீதாம்ஶுநா
க்ருதாம் தநுபரம்பராமிவ தி³நாந்தராகா³ருணாம் ।
மஹேஶி நவயாவகத்³ரவப⁴ரேண ஶோணீக்ருதாம்
நமாமி நக²மண்ட³லீம் சரணபங்கஜஸ்தா²ம் தவ ॥ 60 ॥

ஆரக்தஶ்வேதபீதஸ்பு²ரது³ருகுஸுமைஶ்சித்ரிதாம் பட்டஸூத்ரை-
-ர்தே³வஸ்த்ரீபி⁴꞉ ப்ரயத்நாத³க³ருஸமுதி³தைர்தூ⁴பிதாம் தி³வ்யதூ⁴பை꞉ ।
உத்³யத்³க³ந்தா⁴ந்த⁴புஷ்பந்த⁴யநிவஹஸமாரப்³த⁴ஜா²ங்காரகீ³தாம்
சஞ்சத்கஹ்லாரமாலாம் பரஶிவரஸிகே கண்ட²பீடே²(அ)ர்பயாமி ॥ 61 ॥

க்³ருஹாண பரமாம்ருதம் கநகபாத்ரஸம்ஸ்தா²பிதம்
ஸமர்பய முகா²ம்பு³ஜே விமலவீடிகாமம்பி³கே ।
விளோகய முகா²ம்பு³ஜம் முகுரமண்ட³லே நிர்மலே
நிதே⁴ஹி மணிபாது³கோபரி பதா³ம்பு³ஜம் ஸுந்த³ரி ॥ 62 ॥

ஆலம்ப்³ய ஸ்வஸகீ²ம் கரேண ஶநகை꞉ ஸிம்ஹாஸநாது³த்தி²தா
கூஜந்மந்த³மராளமஞ்ஜுளக³திப்ரோல்லாஸிபூ⁴ஷாம்ப³ரா ।
ஆநந்த³ப்ரதிபாத³கைருபநிஷத்³வாக்யை꞉ ஸ்துதா வேத⁴ஸா
மச்சித்தே ஸ்தி²ரதாமுபைது கி³ரிஜா யாந்தீ ஸபா⁴மண்ட³பம் ॥ 63 ॥

சலந்த்யாமம்பா³யாம் ப்ரசலதி ஸமஸ்தே பரிஜநே
ஸவேக³ம் ஸம்யாதே கநகலதிகாலங்க்ருதிப⁴ரே ।
ஸமந்தாது³த்தாலஸ்பு²ரிதபத³ஸம்பாதஜநிதை-
-ர்ஜ²ணத்காரைஸ்தாரைர்ஜ²ணஜ²ணிதமாஸீந்மணிக்³ருஹம் ॥ 64 ॥

சஞ்சத்³வேத்ரகராபி⁴ரங்க³விளஸத்³பூ⁴ஷாம்ப³ராபி⁴꞉ புரோ-
-யாந்தீபி⁴꞉ பரிசாரிகாபி⁴ரமரவ்ராதே ஸமுத்ஸாரிதே ।
ருத்³தே⁴ நிர்ஜரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴த꞉ கக்ஷாந்தரே நிர்க³தம்
வந்தே³ நந்தி³தஶம்பு⁴ நிர்மலசிதா³நந்தை³கரூபம் மஹ꞉ ॥ 65 ॥

வேதா⁴꞉ பாத³தலே பதத்யயமஸௌ விஷ்ணுர்நமத்யக்³ரத꞉
ஶம்பு⁴ர்தே³ஹி த்³ருக³ஞ்சலம் ஸுரபதிம் தூ³ரஸ்த²மாலோகய ।
இத்யேவம் பரிசாரிகாபி⁴ருதி³தே ஸம்மாநநாம் குர்வதீ
த்³ருக்³த்³வந்த்³வேந யதோ²சிதம் ப⁴க³வதீ பூ⁴யாத்³விபூ⁴த்யை மம ॥ 66 ॥

மந்த³ம் சாரணஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ யாந்தீபி⁴ருத்கண்ட²யா
நாமோச்சாரணபூர்வகம் ப்ரதிதி³ஶம் ப்ரத்யேகமாவேதி³தான் ।
வேகா³த³க்ஷிபத²ம் க³தாந்ஸுரக³ணாநாலோகயந்தீ ஶநை-
-ர்தி³த்ஸந்தீ சரணாம்பு³ஜம் பதி² ஜக³த்பாயாந்மஹேஶப்ரியா ॥ 67 ॥

அக்³ரே கேசந பார்ஶ்வயோ꞉ கதிபயே ப்ருஷ்டே² பரே ப்ரஸ்தி²தா
ஆகாஶே ஸமவஸ்தி²தா꞉ கதிபயே தி³க்ஷு ஸ்தி²தாஶ்சாபரே ।
ஸம்மர்த³ம் ஶநகைரபாஸ்ய புரதோ த³ண்ட³ப்ரணாமாந்முஹு꞉
குர்வாணா꞉ கதிசித்ஸுரா கி³ரிஸுதே த்³ருக்பாதமிச்ச²ந்தி தே ॥ 68 ॥

அக்³ரே கா³யதி கிம்நரீ கலபத³ம் க³ந்த⁴ர்வகாந்தா꞉ ஶநை-
-ராதோத்³யாநி ச வாத³யந்தி மது⁴ரம் ஸவ்யாபஸவ்யஸ்தி²தா꞉ ।
கூஜந்நூபுரநாத³மஞ்ஜு புரதோ ந்ருத்யந்தி தி³வ்யாங்க³நா
க³ச்ச²ந்த꞉ பரித꞉ ஸ்துவந்தி நிக³மஸ்துத்யா விரிஞ்ச்யாத³ய꞉ ॥ 69 ॥

கஸ்மைசித்ஸுசிராது³பாஸிதமஹாமந்த்ரௌக⁴ஸித்³தி⁴ம் க்ரமா-
-தே³கஸ்மை ப⁴வநி꞉ஸ்ப்ருஹாய பரமாநந்த³ஸ்வரூபாம் க³திம் ।
அந்யஸ்மை விஷயாநுரக்தமநஸே தீ³நாய து³꞉கா²பஹம்
த்³ரவ்யம் த்³வாரஸமாஶ்ரிதாய த³த³தீம் வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரீம் ॥ 70 ॥

நம்ரீபூ⁴ய க்ருதாஞ்ஜலிப்ரகடிதப்ரேமப்ரஸந்நாநநே
மந்த³ம் க³ச்ச²தி ஸம்நிதௌ⁴ ஸவிநயாத்ஸோத்கண்ட²மோக⁴த்ரயே ।
நாநாமந்த்ரக³ணம் தத³ர்த²மகி²லம் தத்ஸாத⁴நம் தத்ப²லம்
வ்யாசக்ஷாணமுத³க்³ரகாந்தி கலயே யத்கிஞ்சிதா³த்³யம் மஹ꞉ ॥ 71 ॥

தவ த³ஹநஸத்³ருக்ஷைரீக்ஷணைரேவ சக்ஷு-
-ர்நிகி²லபஶுஜநாநாம் பீ⁴ஷயத்³பீ⁴ஷணாஸ்யம் ।
க்ருதவஸதி பரேஶப்ரேயஸி த்³வாரி நித்யம்
ஶரப⁴மிது²நமுச்சைர்ப⁴க்தியுக்தோ நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 72 ॥

கல்பாந்தே ஸரஸைகதா³ஸமுதி³தாநேகார்கதுல்யப்ரபா⁴ம்
ரத்நஸ்தம்ப⁴நிப³த்³த⁴காஞ்சநகு³ணஸ்பூ²ர்ஜத்³விதாநோத்தமாம் ।
கர்பூராக³ருக³ர்ப⁴வர்திகலிகாப்ராப்தப்ரதீ³பாவளீம்
ஶ்ரீசக்ராக்ருதிமுல்லஸந்மணிக³ணாம் வந்தா³மஹே வேதி³காம் ॥ 73 ॥

ஸ்வஸ்தா²நஸ்தி²ததே³வதாக³ணவ்ருதே பி³ந்தௌ³ முதா³ ஸ்தா²பிதம்
நாநாரத்நவிராஜிஹேமவிளஸத்காந்திச்ச²டாது³ர்தி³நம் ।
சஞ்சத்கௌஸுமதூலிகாஸநயுதம் காமேஶ்வராதி⁴ஷ்டி²தம்
நித்யாநந்த³நிதா³நமம்ப³ ஸததம் வந்தே³ ச ஸிம்ஹாஸநம் ॥ 74 ॥

வத³த்³பி⁴ரபி⁴தோ முதா³ ஜய ஜயேதி ப்³ருந்தா³ரகை꞉
க்ருதாஞ்ஜலிபரம்பரா வித³த⁴தி க்ருதார்தா² த்³ருஶா ।
அமந்த³மணிமண்ட³லீக²சிதஹேமஸிம்ஹாஸநம்
ஸகீ²ஜநஸமாவ்ருதம் ஸமதி⁴திஷ்ட² தா³க்ஷாயணி ॥ 75 ॥

கர்பூராதி³கவஸ்துஜாதமகி²லம் ஸௌவர்ணப்⁴ருங்கா³ரகம்
தாம்பூ³லஸ்ய கரண்ட³கம் மணிமயம் சைலாஞ்சலம் த³ர்பணம் ।
விஸ்பூ²ர்ஜந்மணிபாது³கே ச த³த⁴தீ꞉ ஸிம்ஹாஸநஸ்யாபி⁴த-
-ஸ்திஷ்ட²ந்தீ꞉ பரிசாரிகாஸ்தவ ஸதா³ வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரி ॥ 76 ॥

த்வத³மலவபுருத்³யத்காந்திகல்லோலஜாலை꞉
ஸ்பு²டமிவ த³த⁴தீபி⁴ர்பா³ஹுவிக்ஷேபலீலாம் ।
முஹுரபி ச விதூ⁴தே சாமரக்³ராஹிணீபி⁴꞉
ஸிதகரகரஶுப்⁴ரே சாமரே சாலயாமி ॥ 77 ॥

ப்ராந்தஸ்பு²ரத்³விமலமௌக்திககு³ச்ச²ஜாலம்
சஞ்சந்மஹாமணிவிசித்ரிதஹேமத³ண்ட³ம் ।
உத்³யத்ஸஹஸ்ரகரமண்ட³லசாரு ஹேம-
-ச்ச²த்ரம் மஹேஶமஹிலே விநிவேஶயாமி ॥ 78 ॥

உத்³யத்தாவகதே³ஹகாந்திபடலீஸிந்தூ³ரபூரப்ரபா⁴-
-ஶோணீபூ⁴தமுத³க்³ரளோஹிதமணிச்சே²தா³நுகாரிச்ச²வி ।
தூ³ராதா³த³ரநிர்மிதாஞ்ஜலிபுடைராளோக்யமாநம் ஸுர-
-வ்யூஹை꞉ காஞ்சநமாதபத்ரமதுலம் வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரம் ॥ 79 ॥

ஸந்துஷ்டாம் பரமாம்ருதேந விளஸத்காமேஶ்வராங்கஸ்தி²தாம்
புஷ்பௌகை⁴ரபி⁴பூஜிதாம் ப⁴க³வதீம் த்வாம் வந்த³மாநா முதா³ ।
ஸ்பூ²ர்ஜத்தாவகதே³ஹரஶ்மிகலநாப்ராப்தஸ்வரூபாபி⁴தா³꞉
ஶ்ரீசக்ராவரணஸ்தி²தா꞉ ஸவிநயம் வந்தா³மஹே தே³வதா꞉ ॥ 80 ॥

ஆதா⁴ரஶக்த்யாதி³கமாகலய்ய
மத்⁴யே ஸமஸ்தாதி⁴கயோகி³நீம் ச ।
மித்ரேஶநாதா²தி³கமத்ர நாத²-
-சதுஷ்டயம் ஶைலஸுதே நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 81 ॥

த்ரிபுராஸுதா⁴ர்ணவாஸந-
-மாரப்⁴ய த்ரிபுரமாலிநீ யாவத் ।
ஆவரணாஷ்டகஸம்ஸ்தி²த-
-மாஸநஷட்கம் நமாமி பரமேஶி ॥ 82 ॥

ஈஶாநே க³ணபம் ஸ்மராமி விசரத்³விக்⁴நாந்த⁴காரச்சி²த³ம்
வாயவ்யே வடுகம் ச கஜ்ஜலருசிம் வ்யாளோபவீதாந்விதம் ।
நைர்ருத்யே மஹிஷாஸுரப்ரமதி²நீம் து³ர்கா³ம் ச ஸம்பூஜய-
-ந்நாக்³நேயே(அ)கி²லப⁴க்தரக்ஷணபரம் க்ஷேத்ராதி⁴நாத²ம் ப⁴ஜே ॥ 83 ॥

உட்³யாநஜாலந்த⁴ரகாமரூப-
-பீடா²நிமாந்பூர்ணகி³ரிப்ரஸக்தான் ।
த்ரிகோணத³க்ஷாக்³ரிமஸவ்யபா⁴க³-
-மத்⁴யஸ்தி²தாந்ஸித்³தி⁴கராந்நமாமி ॥ 84 ॥

லோகேஶ꞉ ப்ருதி²வீபதிர்நிக³தி³தோ விஷ்ணுர்ஜலாநாம் ப்ரபு⁴-
-ஸ்தேஜோநாத² உமாபதிஶ்ச மருதாமீஶஸ்ததா² சேஶ்வர꞉ ।
ஆகாஶாதி⁴பதி꞉ ஸதா³ஶிவ இதி ப்ரேதாபி⁴தா⁴மாக³தா-
-நேதாம்ஶ்சக்ரப³ஹி꞉ஸ்தி²தாந்ஸுரக³ணாந்வந்தா³மஹே ஸாத³ரம் ॥ 85 ॥

தாராநாத²கலாப்ரவேஶநிக³மவ்யாஜாத்³க³தாஸுப்ரத²ம்
த்ரைலோக்யே திதி²ஷு ப்ரவர்திதகலாகாஷ்டா²தி³காலக்ரமம் ।
ரத்நாலங்க்ருதிசித்ரவஸ்த்ரளலிதம் காமேஶ்வரீபூர்வகம்
நித்யாஷோட³ஶகம் நமாமி லஸிதம் சக்ராத்மநோரந்தரே ॥ 86 ॥

ஹ்ருதி³ பா⁴விததை³வதம் ப்ரயத்நா-
-ப்⁴யுபதே³ஶாநுக்³ருஹீதப⁴க்தஸங்க⁴ம் ।
ஸ்வகு³ருக்ரமஸஞ்ஜ்ஞசக்ரராஜ-
-ஸ்தி²தமோக⁴த்ரயமாநதோ(அ)ஸ்மி மூர்த்⁴நா ॥ 87 ॥

ஹ்ருத³யமத² ஶிர꞉ ஶிகா²கி²லாத்³யே
கவசமதோ² நயநத்ரயம் ச தே³வி ।
முநிஜநபரிசிந்திதம் ததா²ஸ்த்ரம்
ஸ்பு²ரது ஸதா³ ஹ்ருத³யே ஷட³ங்க³மேதத் ॥ 88 ॥

த்ரைலோக்யமோஹநமிதி ப்ரதி²தே து சக்ரே
சஞ்சத்³விபூ⁴ஷணக³ணத்ரிபுராதி⁴வாஸே ।
ரேகா²த்ரயே ஸ்தி²தவதீரணிமாதி³ஸித்³தீ⁴-
-ர்முத்³ரா நமாமி ஸததம் ப்ரகடாபி⁴தா⁴ஸ்தா꞉ ॥ 89 ॥

ஸர்வாஶாபரிபூரகே வஸுத³ளத்³வந்த்³வேந விப்⁴ராஜிதே
விஸ்பூ²ர்ஜந்த்ரிபுரேஶ்வரீநிவஸதௌ சக்ரே ஸ்தி²தா நித்யஶ꞉ ।
காமாகர்ஷணிகாத³யோ மணிக³ணப்⁴ராஜிஷ்ணுதி³வ்யாம்ப³ரா
யோகி³ந்ய꞉ ப்ரதி³ஶந்து காங்க்ஷிதப²லம் விக்²யாதகு³ப்தாபி⁴தா⁴꞉ ॥ 90 ॥

மஹேஶி வஸுபி⁴ர்த³ளைர்லஸதி ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணே
விபூ⁴ஷணக³ணஸ்பு²ரந்த்ரிபுரஸுந்த³ரீஸத்³மநி ।
அநங்க³குஸுமாத³யோ விவித⁴பூ⁴ஷணோத்³பா⁴ஸிதா
தி³ஶந்து மம காங்க்ஷிதம் தநுதராஶ்ச கு³ப்தாபி⁴தா⁴꞉ ॥ 91 ॥

லஸத்³யுக³த்³ருஶாரகே ஸ்பு²ரதி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதே³
ஶுபா⁴ப⁴ரணபூ⁴ஷிதத்ரிபுரவாஸிநீமந்தி³ரே ।
ஸ்தி²தா த³த⁴து மங்க³ளம் ஸுப⁴க³ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ-
-முகா²꞉ ஸகலஸித்³த⁴யோ விதி³தஸம்ப்ரதா³யாபி⁴தா⁴꞉ ॥ 92 ॥

ப³ஹிர்த³ஶாரே ஸர்வார்த²ஸாத⁴கே த்ரிபுராஶ்ரயா꞉ ।
குலகௌலாபி⁴தா⁴꞉ பாந்து ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிகா꞉ ॥ 93 ॥

அந்த꞉ஶோபி⁴த³ஶாரகே(அ)திலலிதே ஸர்வாதி³ரக்ஷாகரே
மாலிந்யா த்ரிபுராத்³யயா விரசிதாவாஸே ஸ்தி²தம் நித்யஶ꞉ ।
நாநாரத்நவிபூ⁴ஷணம் மணிக³ணப்⁴ராஜிஷ்ணு தி³வ்யாம்ப³ரம்
ஸர்வஜ்ஞாதி³கஶக்திப்³ருந்த³மநிஶம் வந்தே³ நிக³ர்பா⁴பி⁴த⁴ம் ॥ 94 ॥

ஸர்வரோக³ஹரே(அ)ஷ்டாரே த்ரிபுராஸித்³த⁴யாந்விதே ।
ரஹஸ்யயோகி³நீர்நித்யம் வஶிந்யாத்³யா நமாம்யஹம் ॥ 95 ॥

சூதாஶோகவிகாஸிகேதகரஜ꞉ப்ரோத்³பா⁴ஸிநீலாம்பு³ஜ-
-ப்ரஸ்பூ²ர்ஜந்நவமல்லிகாஸமுதி³தை꞉ புஷ்பை꞉ ஶராந்நிர்மிதான் ।
ரம்யம் புஷ்பஶராஸநம் ஸுலலிதம் பாஶம் ததா² சாங்குஶம்
வந்தே³ தாவகமாயுத⁴ம் பரஶிவே சக்ராந்தராளே ஸ்தி²தம் ॥ 96 ॥

த்ரிகோண உதி³தப்ரபே⁴ ஜக³தி ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³
யுதே த்ரிபுரயாம்ப³யா ஸ்தி²தவதீ ச காமேஶ்வரீ ।
தநோது மம மங்க³ளம் ஸகலஶர்ம வஜ்ரேஶ்வரீ
கரோது ப⁴க³மாலிநீ ஸ்பு²ரது மாமகே சேதஸி ॥ 97 ॥

ஸர்வாநந்த³மயே ஸமஸ்தஜக³தாமாகாங்க்ஷிதே பை³ந்த³வே
பை⁴ரவ்யா த்ரிபுராத்³யயா விரசிதாவாஸே ஸ்தி²தா ஸுந்த³ரீ ।
ஆநந்தோ³ள்லஸிதேக்ஷணா மணிக³ணப்⁴ராஜிஷ்ணுபூ⁴ஷாம்ப³ரா
விஸ்பூ²ர்ஜத்³வத³நா பராபரரஹ꞉ ஸா பாது மாம் யோகி³நீ ॥ 98 ॥

உல்லஸத்கநககாந்திபா⁴ஸுரம்
ஸௌரப⁴ஸ்பு²ரணவாஸிதாம்ப³ரம் ।
தூ³ரத꞉ பரிஹ்ருதம் மது⁴வ்ரதை-
-ரர்பயாமி தவ தே³வி சம்பகம் ॥ 99 ॥

வைரமுத்³த⁴தமபாஸ்ய ஶம்பு⁴நா
மஸ்தகே விநிஹிதம் கலாச்ச²லாத் ।
க³ந்த⁴ளுப்³த⁴மது⁴பாஶ்ரிதம் ஸதா³
கேதகீகுஸுமமர்பயாமி தே ॥ 100 ॥

சூர்ணீக்ருதம் த்³ராகி³வ பத்³மஜேந
த்வதா³நநஸ்பர்தி⁴ஸுதா⁴ம்ஶுபி³ம்ப³ம் ।
ஸமர்பயாமி ஸ்பு²டமஞ்ஜலிஸ்த²ம்
விகாஸிஜாதீகுஸுமோத்கரம் தே ॥ 101 ॥

அக³ருப³ஹலதூ⁴பாஜஸ்ரஸௌரப்⁴யரம்யாம்
மரகதமணிராஜீராஜிஹாரிஸ்ரகா³பா⁴ம் ।
தி³ஶி விதி³ஶி விஸர்பத்³க³ந்த⁴ளுப்³தா⁴ளிமாலாம்
வகுலகுஸுமமாலாம் கண்ட²பீடே²(அ)ர்பயாமி ॥ 102 ॥

ஈங்காரோர்த்⁴வக³பி³ந்து³ராநநமதோ⁴பி³ந்து³த்³வயம் ச ஸ்தநௌ
த்ரைலோக்யே கு³ருக³ம்யமேதத³கி²லம் ஹார்த³ம் ச ரேகா²த்மகம் ।
இத்த²ம் காமகலாத்மிகாம் ப⁴க³வதீமந்த꞉ ஸமாராத⁴ய-
-ந்நாநந்தா³ம்பு³தி⁴மஜ்ஜநே ப்ரளப⁴தாமாநந்த³து²ம் ஸஜ்ஜந꞉ ॥ 103 ॥

தூ⁴பம் தே(அ)க³ருஸம்ப⁴வம் ப⁴க³வதி ப்ரோல்லாஸிக³ந்தோ⁴த்³து⁴ரம்
தீ³பம் சைவ நிவேத³யாமி மஹஸா ஹார்தா³ந்த⁴காரச்சி²த³ம் ।
ரஜஸ்வர்ணவிநிர்மிதேஷு பரித꞉ பாத்ரேஷு ஸம்ஸ்தா²பிதம்
நைவேத்³யம் விநிவேத³யாமி பரமாநந்தா³த்மிகே ஸுந்த³ரி ॥ 104 ॥

ஜாதீகோரகதுல்யமோத³நமித³ம் ஸௌவர்ணபாத்ரே ஸ்தி²தம்
ஶுத்³தா⁴ந்நம் ஶுசி முத்³க³மாஷசணகோத்³பூ⁴தாததா² ஸூபகா꞉ ।
ப்ராஜ்யம் மாஹிஷமாஜ்யமுத்தமமித³ம் ஹையங்க³வீநம் ப்ருத²-
-க்பாத்ரேஷு ப்ரதிபாதி³தம் பரஶிவே தத்ஸர்வமங்கீ³குரு ॥ 105 ॥

ஶிம்பீ³ஸூரணஶாகபி³ம்ப³ப்³ருஹதீகூஶ்மாண்ட³கோஶாதகீ-
-வ்ருந்தாகாநி படோலகாநி ம்ருது³நா ஸம்ஸாதி⁴தாந்யக்³நிநா ।
ஸம்பந்நாநி ச வேஸவாரவிஸரைர்தி³வ்யாநி ப⁴க்த்யா க்ருதா-
-ந்யக்³ரே தே விநிவேத³யாமி கி³ரிஜே ஸௌவர்ணபாத்ரவ்ரஜே ॥ 106 ॥

நிம்பூ³கார்த்³ரகசூதகந்த³கத³ளீகௌஶாதகீகர்கடீ-
-தா⁴த்ரீபி³ல்வகரீரகைர்விரசிதாந்யாநந்த³சித்³விக்³ரஹே ।
ராஜீபி⁴꞉ கடுதைலஸைந்த⁴வஹரித்³ராபி⁴꞉ ஸ்தி²தாந்பாதயே
ஸந்தா⁴நாநி நிவேத³யாமி கி³ரிஜே பூ⁴ரிப்ரகாராணி தே ॥ 107 ॥

ஸிதயாஞ்சிதலட்³டு³கவ்ரஜா-
-ந்ம்ருது³பூபாந்ம்ருது³ளாஶ்ச பூரிகா꞉ ।
பரமாந்நமித³ம் ச பார்வதி
ப்ரணயேந ப்ரதிபாத³யாமி தே ॥ 108 ॥

து³க்³த⁴மேதத³நலே ஸுஸாதி⁴தம்
சந்த்³ரமண்ட³லநிப⁴ம் ததா² த³தி⁴ ।
பா²ணிதம் ஶிக²ரிணீம் ஸிதாஸிதாம்
ஸர்வமம்ப³ விநிவேத³யாமி தே ॥ 109 ॥

அக்³ரே தே விநிவேத்³ய ஸர்வமமிதம் நைவேத்³யமங்கீ³க்ருதம்
ஜ்ஞாத்வா தத்த்வசதுஷ்டயம் ப்ரத²மதோ மந்யே ஸுத்ருப்தாம் தத꞉ ।
தே³வீம் த்வாம் பரிஶிஷ்டமம்ப³ கநகாமத்ரேஷு ஸம்ஸ்தா²பிதம்
ஶக்திப்⁴ய꞉ ஸமுபாஹாராமி ஸகலம் தே³வேஶி ஶம்பு⁴ப்ரியே ॥ 110 ॥

வாமேந ஸ்வர்ணபாத்ரீமநுபமபரமாந்நேந பூர்ணாம் த³தா⁴நா-
-மந்யேந ஸ்வர்ணத³ர்வீம் நிஜஜநஹ்ருத³யாபீ⁴ஷ்டதா³ம் தா⁴ரயந்தீம் ।
ஸிந்தூ³ராரக்தவஸ்த்ராம் விவித⁴மணிலஸத்³பூ⁴ஷணாம் மேசகாங்கீ³ம்
திஷ்ட²ந்தீமக்³ரதஸ்தே மது⁴மத³முதி³தாமந்நபூர்ணாம் நமாமி ॥ 111 ॥

பங்க்த்யோபவிஷ்டாந்பரிதஸ்து சக்ரம்
ஶக்த்யா ஸ்வயாளிங்கி³தவாமபா⁴கா³ன் ।
ஸர்வோபசாரை꞉ பரிபூஜ்ய ப⁴க்த்யா
தவாம்பி³கே பாரிஷதா³ந்நமாமி ॥ 112 ॥

பரமாம்ருதமத்தஸுந்த³ரீ-
-க³ணமத்⁴யஸ்தி²தமர்கபா⁴ஸுரம் ।
பரமாம்ருதகூ⁴ர்ணிதேக்ஷணம்
கிமபி ஜ்யோதிருபாஸ்மஹே பரம் ॥ 113 ॥

த்³ருஶ்யதே தவ முகா²ம்பு³ஜம் ஶிவே
ஶ்ரூயதே ஸ்பு²டமநாஹதத்⁴வநி꞉ ।
அர்சநே தவ கி³ராமகோ³சரே
ந ப்ரயாதி விஷயாந்தரம் மந꞉ ॥ 114 ॥

த்வந்முகா²ம்பு³ஜவிளோகநோல்லஸ-
-த்ப்ரேமநிஶ்சலவிளோசநத்³வயீம் ।
உந்மநீமுபக³தாம் ஸபா⁴மிமாம்
பா⁴வயாமி பரமேஶி தாவகீம் ॥ 115 ॥

சக்ஷு꞉ பஶ்யது நேஹ கிஞ்சந பரம் க்⁴ராணம் ந வா ஜிக்⁴ரது
ஶ்ரோத்ரம் ஹந்த ஶ்ருணோது ந த்வக³பி ந ஸ்பர்ஶம் ஸமாலம்ப³தாம் ।
ஜிஹ்வா வேத்து ந வா ரஸம் மம பரம் யுஷ்மத்ஸ்வரூபாம்ருதே
நித்யாநந்த³விகூ⁴ர்ணமாநநயநே நித்யம் மநோ மஜ்ஜது ॥ 116 ॥

யஸ்த்வாம் பஶ்யதி பார்வதி ப்ரதிதி³நம் த்⁴யாநேந தேஜோமயீம்
மந்யே ஸுந்த³ரி தத்த்வமேதத³கி²லம் வேதே³ஷு நிஷ்டா²ம் க³தம் ।
யஸ்தஸ்மிந்ஸமயே தவார்சநவிதா⁴வாநந்த³ஸாந்த்³ராஶயோ
யாதோ(அ)ஹம் தத³பி⁴ந்நதாம் பரஶிவே ஸோ(அ)யம் ப்ரஸாத³ஸ்தவ ॥ 117 ॥

க³ணாதி⁴நாத²ம் வடுகம் ச யோகி³நீ꞉
க்ஷேத்ராதி⁴நாத²ம் ச விதி³க்சதுஷ்டயே ।
ஸர்வோபசாரை꞉ பரிபூஜ்ய ப⁴க்திதோ
நிவேத³யாமோ ப³லிமுக்தயுக்திபி⁴꞉ ॥ 118 ॥

வீணாமுபாந்தே க²லு வாத³யந்த்யை
நிவேத்³ய ஶேஷம் க²லு ஶேஷிகாயை ।
ஸௌவர்ணப்⁴ருங்கா³ரவிநிர்க³தேந
ஜலேந ஶுத்³தா⁴சமநம் விதே⁴ஹி ॥ 119 ॥

தாம்பூ³லம் விநிவேத³யாமி விளஸத்கர்பூரகஸ்தூரிகா-
-ஜாதீபூக³ளவங்க³சூர்ணக²தி³ரைர்ப⁴க்த்யா ஸமுல்லாஸிதம் ।
ஸ்பூ²ர்ஜத்³ரத்நஸமுத்³க³கப்ரணிஹிதம் ஸௌவர்ணபாத்ரே ஸ்தி²தை-
-ர்தீ³பைருஜ்ஜ்வலமந்நசூர்ணரசிதைராரார்திகம் க்³ருஹ்யதாம் ॥ 120 ॥

காசித்³கா³யதி கிம்நரீ கலபத³ம் வாத்³யம் த³தா⁴நோர்வஶீ
ரம்பா⁴ ந்ருத்யதி கேலிமஞ்ஜுளபத³ம் மாத꞉ புரஸ்தாத்தவ ।
க்ருத்யம் ப்ரோஜ்ஜ்²ய ஸுரஸ்த்ரியோ மது⁴மத³வ்யாகூ⁴ர்ணமாநேக்ஷணம்
நித்யாநந்த³ஸுதா⁴ம்பு³தி⁴ம் தவ முக²ம் பஶ்யந்தி த்³ருஶ்யந்தி ச ॥ 121 ॥

தாம்பூ³லோத்³பா⁴ஸிவக்த்ரைஸ்த்வத³மலவத³நாலோகநோல்லாஸிநேத்ரை-
-ஶ்சக்ரஸ்தை²꞉ ஶக்திஸங்கை⁴꞉ பரிஹ்ருதவிஷயாஸங்க³மாகர்ண்யமாநம் ।
கீ³தஜ்ஞாபி⁴꞉ ப்ரகாமம் மது⁴ரஸமது⁴ரம் வாதி³தம் கிம்நரீபி⁴-
-ர்வீணாஜ²ங்காரநாத³ம் கலய பரஶிவாநந்த³ஸந்தா⁴நஹேதோ꞉ ॥ 122 ॥

அர்சாவிதௌ⁴ ஜ்ஞாநலவோ(அ)பி தூ³ரே
தூ³ரே ததா³பாத³கவஸ்துஜாதம் ।
ப்ரத³க்ஷிணீக்ருத்ய ததோ(அ)ர்சநம் தே
பஞ்சோபசாராத்மகமர்பயாமி ॥ 123 ॥

யதே²ப்ஸிதமநோக³தப்ரகடிதோபசாரார்சிதாம்
நிஜாவரணதே³வதாக³ணவ்ருதாம் ஸுரேஶஸ்தி²தாம் ।
க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ முஹு꞉ கலிதபூ⁴மிரஷ்டாங்க³கை-
-ர்நமாமி ப⁴க³வத்யஹம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி த்ராஹி மாம் ॥ 124 ॥

விஜ்ஞப்தீரவதே⁴ஹி மே ஸுமஹதா யத்நேந தே ஸம்நிதி⁴ம்
ப்ராப்தம் மாமிஹ காந்தி³ஶீகமது⁴நா மாதர்ந தூ³ரீகுரு ।
சித்தம் த்வத்பத³பா⁴வநே வ்யபி⁴சரேத்³த்³ருக்³வாக்ச மே ஜாது சே-
-த்தத்ஸௌம்யே ஸ்வகு³ணைர்ப³தா⁴ந ந யதா² பூ⁴யோ விநிர்க³ச்ச²தி ॥ 125 ॥

க்வாஹம் மந்த³மதி꞉ க்வ சேத³மகி²லைரேகாந்தப⁴க்தை꞉ ஸ்துதம்
த்⁴யாதம் தே³வி ததா²பி தே ஸ்வமநஸா ஶ்ரீபாது³காபூஜநம் ।
காதா³சித்கமதீ³யசிந்தநவிதௌ⁴ ஸந்துஷ்டயா ஶர்மத³ம்
ஸ்தோத்ரம் தே³வதயா தயா ப்ரகடிதம் மந்யே மதீ³யாநநே ॥ 126 ॥

நித்யார்சநமித³ம் சித்தே பா⁴வ்யமாநம் ஸதா³ மயா ।
நிப³த்³த⁴ம் விவிதை⁴꞉ பத்³யைரநுக்³ருஹ்ணாது ஸுந்த³ரீ ॥ 127 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ மாநஸபூஜா ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed