Tripurasundari Manasa Puja Stotram – த்ரிபுரஸுந்த³ரி மானஸபுஜா ஸ்தோத்ரம்


மம ந ப⁴ஜனஶக்தி꞉ பாத³யோஸ்தே ந ப⁴க்தி-
ர்ன ச விஷயவிரக்திர்த்⁴யானயோகே³ ந ஸக்தி꞉ |
இதி மனஸி ஸதா³ஹம் சிந்தயன்னாத்³யஶக்தே
ருசிரவசனபுஷ்பைரர்சனம் ஸஞ்சினோமி || 1 ||

வ்யாப்தம் ஹாடகவிக்³ரஹைர்ஜலசரைராரூட⁴தே³வவ்ரஜை꞉
போதைராகுலிதாந்தரம் மணித⁴ரைர்பூ⁴மீத⁴ரைர்பூ⁴ஷிதம் |
ஆரக்தாம்ருதஸிந்து⁴முத்³து⁴ரசலத்³வீசீசயவ்யாகுல-
வ்யோமானம் பரிசிந்த்ய ஸந்ததமஹோ சேத꞉ க்ருதார்தீ²ப⁴வ || 2 ||

தஸ்மின்னுஜ்ஜ்வலரத்னஜாலவிலஸத்காந்திச்ச²டாபி⁴꞉ ஸ்பு²டம்
குர்வாணம் வியதி³ந்த்³ரசாபனிசயைராச்சா²தி³தம் ஸர்வத꞉ |
உச்சை꞉ஶ்ருங்க³னிஷண்ணதி³வ்யவனிதாப்³ருந்தா³னனப்ரோல்லஸ-
த்³கீ³தாகர்ணனநிஶ்சலாகி²லம்ருக³ம் த்³வீபம் நமஸ்குர்மஹே || 3 ||

ஜாதீசம்பகபாடலாதி³ஸுமன꞉ஸௌரப்⁴யஸம்பா⁴விதம்
ஹ்ரீங்காரத்⁴வனிகண்ட²கோகிலகுஹூப்ரோல்லாஸிசூதத்³ருமம் |
ஆவிர்பூ⁴தஸுக³ந்தி⁴சந்த³னவனம் த்³ருஷ்டிப்ரியம் நந்த³னம்
சஞ்சச்சஞ்சலசஞ்சரிகசடுலம் சேதஶ்சிரம் சிந்தய || 4 ||

பரிபதிதபராகை³꞉ பாடலக்ஷோணிபா⁴கோ³
விகஸிதகுஸுமோச்சை꞉ பீதசந்த்³ரார்கரஶ்மி꞉ |
அலிஶுகபிகராஜீகூஜிதை꞉ ஶ்ரோத்ரஹாரீ
ஸ்பு²ரது ஹ்ருதி³ மதீ³யே நூனமுத்³யானராஜ꞉ || 5 ||

ரம்யத்³வாரபுரப்ரசாரதமஸாம் ஸம்ஹாரகாரிப்ரப⁴
ஸ்பூ²ர்ஜத்தோரணபா⁴ரஹாரகமஹாவிஸ்தாரஹாரத்³யுதே |
க்ஷோணீமண்ட³லஹேமஹாரவிலஸத்ஸம்ஸாரபாரப்ரத³
ப்ரோத்³யத்³ப⁴க்தமனோவிஹார கனகப்ராகார துப்⁴யம் நம꞉ || 6 ||

உத்³யத்காந்திகலாபகல்பிதனப⁴꞉ஸ்பூ²ர்ஜத்³விதானப்ரப⁴
ஸத்க்ருஷ்ணாக³ருதூ⁴பவாஸிதவியத்காஷ்டா²ந்தரே விஶ்ருத꞉ |
ஸேவாயாதஸமஸ்ததை³வதக³ணைராஸேவ்யமானோ(அ)னிஶம்
ஸோ(அ)யம் ஶ்ரீமணிமண்ட³போ(அ)னவரதம் மச்சேதஸி த்³யோததாம் || 7 ||

க்வாபி ப்ரோத்³ப⁴டபத்³மராக³கிரணவ்ராதேன ஸந்த்⁴யாயிதம்
குத்ராபி ஸ்பு²டவிஸ்பு²ரன்மரகதத்³யுத்யா தமிஸ்ராயிதம் |
மத்⁴யாலம்பி³விஶாலமௌக்திகருசா ஜ்யோத்ஸ்னாயிதம் குத்ரசி-
ந்மாத꞉ ஶ்ரீமணிமந்தி³ரம் தவ ஸதா³ வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரம் || 8 ||

உத்துங்கா³லயவிஸ்பு²ரன்மரகதப்ரோத்³யத்ப்ரபா⁴மண்ட³லா-
ந்யாலோக்யாங்குரிதோத்ஸவைர்னவத்ருணாகீர்ணஸ்த²லீஶங்கயா |
நீதோ வாஜிபி⁴ருத்பத²ம் ப³த ரத²꞉ ஸூதேன திக்³மத்³யுதே-
ர்வல்கா³வல்கி³க³தஹஸ்தமஸ்தஶிக²ரம் கஷ்டைரித꞉ ப்ராப்யதே || 9 ||

மணிஸத³னஸமுத்³யத்காந்திதா⁴ரானுரக்தே
வியதி சரமஸந்த்⁴யாஶங்கினோ பா⁴னுரத்²யா꞉ |
ஶிதி²லிதக³தகுப்யத்ஸூதஹுங்காரனாதை³꞉
கத²மபி மணிகே³ஹாது³ச்சகைருச்சலந்தி || 10 ||

ப⁴க்த்யா கிம் நு ஸமர்பிதானி ப³ஹுதா⁴ ரத்னானி பாதோ²தி⁴னா
கிம் வா ரோஹணபர்வதேன ஸத³னம் யைர்விஶ்வகர்மாகரோத் |
ஆ ஜ்ஞாதம் கி³ரிஜே கடாக்ஷகலயா நூனம் த்வயா தோஷிதே
ஶம்பௌ⁴ ந்ருத்யதி நாக³ராஜப²ணினா கீர்ணா மணிஶ்ரேணய꞉ || 11 ||

விதூ³ரமுக்தவாஹனைர்வினம்ரமௌலிமண்ட³லை-
ர்னிப³த்³த⁴ஹஸ்தஸம்புடை꞉ ப்ரயத்னஸம்யதேந்த்³ரியை꞉ |
விரிஞ்சிவிஷ்ணுஶங்கராதி³பி⁴ர்முதா³ தவாம்பி³கே
ப்ரதீக்ஷ்யமாணனிர்க³மோ விபா⁴தி ரத்னமண்ட³ப꞉ || 12 ||

த்⁴வனந்ம்ருத³ங்க³காஹல꞉ ப்ரகீ³தகிம்நரீக³ண꞉
ப்ரன்ருத்ததி³வ்யகன்யக꞉ ப்ரவ்ருத்தமங்க³ளக்ரம꞉ |
ப்ரக்ருஷ்டஸேவகவ்ரஜ꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டப⁴க்தமண்ட³லோ
முதே³ மமாஸ்து ஸந்ததம் த்வதீ³யரத்னமண்ட³ப꞉ || 13 ||

ப்ரவேஶனிர்க³மாகுலை꞉ ஸ்வக்ருத்யரக்தமானஸை-
ர்ப³ஹி꞉ஸ்தி²தாமராவலீவிதீ⁴யமானப⁴க்திபி⁴꞉ |
விசித்ரவஸ்த்ரபூ⁴ஷணைருபேதமங்க³னாஜனை꞉
ஸதா³ கரோது மங்க³ளம் மமேஹ ரத்னமண்ட³ப꞉ || 14 ||

ஸுவர்ணரத்னபூ⁴ஷிதைர்விசித்ரவஸ்த்ரதா⁴ரிபி⁴-
ர்க்³ருஹீதஹேமயஷ்டிபி⁴ர்னிருத்³த⁴ஸர்வதை³வதை꞉ |
அஸங்க்²யஸுந்த³ரீஜனை꞉ புரஸ்தி²தைரதி⁴ஷ்டி²தோ
மதீ³யமேது மானஸம் த்வதீ³யதுங்க³தோரண꞉ || 15 ||

இந்த்³ராதீ³ம்ஶ்ச தி³கீ³ஶ்வரான்ஸஹபரீவாரானதோ² ஸாயுதா⁴-
ந்யோஷித்³ரூபத⁴ரான்ஸ்வதி³க்ஷு நிஹிதான்ஸஞ்சிந்த்ய ஹ்ருத்பங்கஜே |
ஶங்கே² ஶ்ரீவஸுதா⁴ரயா வஸுமதீயுக்தம் ச பத்³மம் ஸ்மர-
ந்காமம் நௌமி ரதிப்ரியம் ஸஹசரம் ப்ரீத்யா வஸந்தம் ப⁴ஜே || 16 ||

கா³யந்தீ꞉ கலவீணயாதிமது⁴ரம் ஹுங்காரமாதன்வதீ-
ர்த்³வாராப்⁴யாஸக்ருதஸ்தி²தீரிஹ ஸரஸ்வத்யாதி³கா꞉ பூஜயன் |
த்³வாரே நௌமி மதோ³ன்மத³ம் ஸுரக³ணாதீ⁴ஶம் மதே³னோன்மதா³ம்
மாதங்கீ³மஸிதாம்ப³ராம் பரிலஸன்முக்தாவிபூ⁴ஷாம் ப⁴ஜே || 17 ||

கஸ்தூரிகாஶ்யாமலகோமலாங்கீ³ம்
காத³ம்ப³ரீபானமதா³லஸாங்கீ³ம் |
வாமஸ்தனாலிங்கி³தரத்னவீணாம்
மாதங்க³கன்யாம் மனஸா ஸ்மராமி || 18 ||

விகீர்ணசிகுரோத்கரே விக³லிதாம்ப³ராட³ம்ப³ரே
மதா³குலிதலோசனே விமலபூ⁴ஷணோத்³பா⁴ஸினி |
திரஸ்கரிணி தாவகம் சரணபங்கஜம் சிந்தய-
ந்கரோமி பஶுமண்ட³லீமலிகமோஹது³க்³தா⁴ஶயாம் || 19 ||

ப்ரமத்தவாருணீரஸைர்விகூ⁴ர்ணமானலோசனா꞉
ப்ரசண்ட³தை³த்யஸூத³னா꞉ ப்ரவிஷ்டப⁴க்தமானஸா꞉ |
உபோட⁴கஜ்ஜலச்ச²விச்ச²டாவிராஜிவிக்³ரஹா꞉
கபாலஶூலதா⁴ரிணீ꞉ ஸ்துவே த்வதீ³யதூ³திகா꞉ || 20 ||

ஸ்பூ²ர்ஜன்னவ்யயவாங்குரோபலஸிதாபோ⁴கை³꞉ புர꞉ ஸ்தா²பிதை-
ர்தீ³போத்³பா⁴ஸிஶராவஶோபி⁴தமுகை²꞉ கும்பை⁴ர்னவை꞉ ஶோபி⁴னா |
ஸ்வர்ணாப³த்³த⁴விசித்ரரத்னபடலீசஞ்சத்கபாடஶ்ரியா
யுக்தம் த்³வாரசதுஷ்டயேன கி³ரிஜே வந்தே³ மணீ மந்தி³ரம் || 21 ||

ஆஸ்தீர்ணாருணகம்ப³லாஸனயுதம் புஷ்போபஹாரான்விதம்
தீ³ப்தானேகமணிப்ரதீ³பஸுப⁴க³ம் ராஜத்³விதானோத்தமம் |
தூ⁴போத்³கா³ரிஸுக³ந்தி⁴ஸம்ப்⁴ரமமிலத்³ப்⁴ருங்கா³வலீகு³ஞ்ஜிதம்
கள்யாணம் விதனோது மே(அ)னவரதம் ஶ்ரீமண்ட³பாப்⁴யந்தரம் || 22 ||

கனகரசிதே பஞ்சப்ரேதாஸனேன விராஜிதே
மணிக³ணசிதே ரக்தஶ்வேதாம்ப³ராஸ்தரணோத்தமே |
குஸுமஸுரபௌ⁴ தல்பே தி³வ்யோபதா⁴னஸுகா²வஹே
ஹ்ருத³யகமலே ப்ராது³ர்பூ⁴தாம் ப⁴ஜே பரதே³வதாம் || 23 ||

ஸர்வாங்க³ஸ்தி²திரம்யரூபருசிராம் ப்ராத꞉ ஸமப்⁴யுத்தி²தாம்
ஜ்ரும்பா⁴மஞ்ஜுமுகா²ம்பு³ஜாம் மது⁴மத³வ்யாகூ⁴ர்ணத³க்ஷித்ரயாம் |
ஸேவாயாதஸமஸ்தஸம்நிதி⁴ஸகீ²꞉ ஸம்மானயந்தீம் த்³ருஶா
ஸம்பஶ்யன்பரதே³வதாம் பரமஹோ மன்யே க்ருதார்த²ம் ஜனு꞉ || 24 ||

உச்சைஸ்தோரணவர்திவாத்³யனிவஹத்⁴வானே ஸமுஜ்ஜ்ரும்பி⁴தே
ப⁴க்தைர்பூ⁴மிவிலக்³னமௌலிபி⁴ரலம் த³ண்ட³ப்ரணாமே க்ருதே |
நானாரத்னஸமூஹனத்³த⁴கத²னஸ்தா²லீஸமுத்³பா⁴ஸிதாம்
ப்ராதஸ்தே பரிகல்பயாமி கி³ரிஜே நீராஜனாமுஜ்ஜ்வலாம் || 25 ||

பாத்³யம் தே பரிகல்பயாமி பத³யோரர்க்⁴யம் ததா² ஹஸ்தயோ꞉
ஸௌதீ⁴பி⁴ர்மது⁴பர்கமம்ப³ மது⁴ரம் தா⁴ராபி⁴ராஸ்வாத³ய |
தோயேனாசமனம் விதே⁴ஹி ஶுசினா கா³ங்கே³ன மத்கல்பிதம்
ஸாஷ்டாங்க³ம் ப்ரணிபாதமீஶத³யிதே த்³ருஷ்ட்யா க்ருதார்தீ² குரு || 26 ||

மாத꞉ பஶ்ய முகா²ம்பு³ஜம் ஸுவிமலே த³த்தே மயா த³ர்பணே
தே³வி ஸ்வீகுரு த³ந்ததா⁴வனமித³ம் க³ங்கா³ஜலேனான்விதம் |
ஸுப்ரக்ஷாலிதமானநம் விரசயன்ஸ்னிக்³தா⁴ம்ப³ரப்ரோஞ்ச²னம்
த்³ராக³ங்கீ³குரு தத்த்வமம்ப³ மது⁴ரம் தாம்பூ³லமாஸ்வாத³ய || 27 ||

நிதே⁴ஹி மணிபாது³கோபரி பதா³ம்பு³ஜம் மஜ்ஜனா-
லயம் வ்ரஜ ஶனை꞉ ஸகீ²க்ருதகராம்பு³ஜாலம்ப³னம் |
மஹேஶி கருணானிதே⁴ தவ த்³ருக³ந்தபாதோத்ஸுகா-
ந்விலோகய மனாக³மூனுப⁴யஸம்ஸ்தி²தாந்தை³வதான் || 28 ||

ஹேமரத்னவரணேன வேஷ்டிதம்
விஸ்த்ருதாருணவிதானஶோபி⁴தம் |
ஸஜ்ஜஸர்வபரிசாரிகாஜனம்
பஶ்ய மஜ்ஜனக்³ருஹம் மனோ மம || 29 ||

கனககலஶஜாலஸ்பா²டிகஸ்னானபீடா²-
த்³யுபகரணவிஶாலம் க³ந்த⁴மத்தாலிமாலம் |
ஸ்பு²ரத³ருணவிதானம் மஞ்ஜுக³ந்த⁴ர்வகா³னம்
பரமஶிவமஹேலே மஜ்ஜனாகா³ரமேஹி || 30 ||

பீனோத்துங்க³பயோத⁴ரா꞉ பரிலஸத்ஸம்பூர்ணசந்த்³ரானநா
ரத்னஸ்வர்ணவினிர்மிதா꞉ பரிலஸத்ஸூக்ஷ்மாம்ப³ரப்ராவ்ருதா꞉ |
ஹேமஸ்னானக⁴டீஸ்ததா² ம்ருது³படிருத்³வர்தனம் கௌஸுமம்
தைலம் கங்கதிகாம் கரேஷு த³த⁴தீர்வந்தே³(அ)ம்ப³ தே தா³ஸிகா꞉ || 31 ||

தத்ர ஸ்பா²டிகபீட²மேத்ய ஶனகைருத்தாரிதாலங்க்ருதி-
ர்னீசைருஜ்ஜி²தகஞ்சுகோபரிஹிதாரக்தோத்தரீயாம்ப³ரா |
வேணீப³ந்த⁴மபாஸ்ய கங்கதிகயா கேஶப்ரஸாத³ம் மனா-
க்குர்வாணா பரதே³வதா ப⁴க³வதீ சித்தே மம த்³யோததாம் || 32 ||

அப்⁴யங்க³ம் கி³ரிஜே க்³ருஹாண ம்ருது³னா தைலேன ஸம்பாதி³தம்
காஶ்மீரைரக³ருத்³ரவைர்மலயஜைருத்³வர்தனம் காரய |
கீ³தே கிம்நரகாமினீபி⁴ரபி⁴தோ வாத்³யே முதா³ வாதி³தே
ந்ருத்யந்தீமிஹ பஶ்ய தே³வி புரதோ தி³வ்யாங்க³னாமண்ட³லீம் || 33 ||

க்ருதபரிகரப³ந்தா⁴ஸ்துங்க³பீனஸ்தனாட்⁴யா
மணினிவஹனிப³த்³தா⁴ ஹேமகும்பீ⁴ர்த³தா⁴னா꞉ |
ஸுரபி⁴ஸலிலனிர்யத்³க³ந்த⁴லுப்³தா⁴லிமாலா꞉
ஸவினயமுபதஸ்து²꞉ ஸர்வத꞉ ஸ்னானதா³ஸ்ய꞉ || 34 ||

உத்³க³ந்தை⁴ரக³ருத்³ரவை꞉ ஸுரபி⁴ணா கஸ்தூரிகாவாரிணா
ஸ்பூ²ர்ஜத்ஸௌரப⁴யக்ஷகர்த³மஜலை꞉ காஶ்மீரனீரைரபி |
புஷ்பாம்போ⁴பி⁴ரஶேஷதீர்த²ஸலிலை꞉ கர்பூரபாதோ²ப⁴ரை꞉
ஸ்னானம் தே பரிகல்பயாமி கி³ரிஜே ப⁴க்த்யா தத³ங்கீ³குரு || 35 ||

ப்ரத்யங்க³ம் பரிமார்ஜயாமி ஶுசினா வஸ்த்ரேண ஸம்ப்ரோஞ்ச²னம்
குர்வே கேஶகலாபமாயததரம் தூ⁴போத்தமைர்தூ⁴பிதம் |
ஆலீப்³ருந்த³வினிர்மிதாம் யவனிகாமாஸ்தா²ப்யரத்னப்ரப⁴ம்
ப⁴க்தத்ராணபரே மஹேஶக்³ருஹிணி ஸ்னானாம்ப³ரம் முச்யதாம் || 36 ||

பீதம் தே பரிகல்பயாமி நிபி³ட³ம் சண்டா³தகம் சண்டி³கே
ஸூக்ஷ்மம் ஸ்னிக்³த⁴முரீகுருஷ்வ வஸனம் ஸிந்தூ³ரபூரப்ரப⁴ம் |
முக்தாரத்னவிசித்ரஹேமரசனாசாருப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வரம்
நீலம் கஞ்சுகமர்பயாமி கி³ரிஶப்ராணப்ரியே ஸுந்த³ரி || 37 ||

விலுலிதசிகுரேண ச்சா²தி³தாம்ஸப்ரதே³ஶே
மணினிகரவிராஜத்பாது³கான்யஸ்தபாதே³ |
ஸுலலிதமவலம்ப்³ய த்³ராக்ஸகீ²மம்ஸதே³ஶே
கி³ரிஶக்³ருஹிணி பூ⁴ஷாமண்டபாய ப்ரயாஹி || 38 ||

லஸத்கனககுட்டிமஸ்பு²ரத³மந்த³முக்தாவலீ-
ஸமுல்லஸிதகாந்திபி⁴꞉ கலிதஶக்ரசாபவ்ரஜே |
மஹாப⁴ரணமண்ட³பே நிஹிதஹேமஸிம்ஹாஸனம்
ஸகீ²ஜனஸமாவ்ருதம் ஸமதி⁴திஷ்ட² காத்யாயனி || 39 ||

ஸ்னிக்³த⁴ம் கங்கதிகாமுகே²ன ஶனகை꞉ ஸம்ஶோத்⁴ய கேஶோத்கரம்
ஸீமந்தம் விரசய்ய சாரு விமலம் ஸிந்தூ³ரரேகா²ன்விதம் |
முக்தாபி⁴ர்க்³ரதி²தாலகாம் மணிசிதை꞉ ஸௌவர்ணஸூத்ரை꞉ ஸ்பு²டம்
ப்ராந்தே மௌக்திககு³ச்ச²கோபலதிகாம் க்³ரத்²னாமி வேணீமிமாம் || 40 ||

விலம்பி³வேணீபு⁴ஜகோ³த்தமாங்க³-
ஸ்பு²ரன்மணிப்⁴ராந்திமுபானயந்தம் |
ஸ்வரோசிஷோல்லாஸிதகேஶபாஶம்
மஹேஶி சூடா³மணிமர்பயாமி || 41 ||

த்வாமாஶ்ரயத்³பி⁴꞉ கப³ரீதமிஸ்ரை-
ர்ப³ந்தீ³க்ருதம் த்³ராகி³வ பா⁴னுபி³ம்ப³ம் |
ம்ருடா³னி சூடா³மணிமாத³தா⁴னம்
வந்தா³மஹே தாவதமுத்தமாங்க³ம் || 42 ||

ஸ்வமத்⁴யனத்³த⁴ஹாடகஸ்பு²ரன்மணிப்ரபா⁴குலம்
விலம்பி³மௌக்திகச்ச²டாவிராஜிதம் ஸமந்தத꞉ |
நிப³த்³த⁴லக்ஷசக்ஷுஷா ப⁴வேன பூ⁴ரி பா⁴விதம்
ஸமர்பயாமி பா⁴ஸ்வரம் ப⁴வானி பா²லபூ⁴ஷணம் || 43 ||

மீனாம்போ⁴ருஹக²ஞ்ஜரீடஸுஷமாவிஸ்தாரவிஸ்மாரகே
குர்வாணே கில காமவைரிமனஸ꞉ கந்த³ர்பபா³ணப்ரபா⁴ம் |
மாத்⁴வீபானமதா³ருணே(அ)திசபலே தீ³ர்கே⁴ த்³ருக³ம்போ⁴ருஹே
தே³வி ஸ்வர்ணஶலாகயோர்ஜிதமித³ம் தி³வ்யாஞ்ஜனம் தீ³யதாம் || 44 ||

மத்⁴யஸ்தா²ருணரத்னகாந்திருசிராம் முக்தாமுகோ³த்³பா⁴ஸிதாம்
தை³வாத்³பா⁴ர்க³வஜீவமத்⁴யக³ரவேர்லக்ஷ்மீமத⁴꞉ குர்வதீம் |
உத்ஸிக்தாத⁴ரபி³ம்ப³காந்திவிஸரைர்பௌ⁴மீப⁴வன்மௌக்திகாம்
மத்³த³த்தாமுரரீகுருஷ்வ கி³ரிஜே நாஸாவிபூ⁴ஷாமிமாம் || 45 ||

உடு³க்ருதபரிவேஷஸ்பர்த⁴யா ஶீதபா⁴னோ-
ரிவ விரசிததே³ஹத்³வந்த்³வமாதி³த்யபி³ம்ப³ம் |
அருணமணிஸமுத்³யத்ப்ராந்தவிப்⁴ராஜிமுக்தம்
ஶ்ரவஸி பரினிதே⁴ஹி ஸ்வர்ணதாடங்கயுக்³மம் || 46 ||

மரகதவரபத்³மராக³ஹீரோ-
த்தி²தகு³லிகாத்ரிதயாவனத்³த⁴மத்⁴யம் |
விததவிமலமௌக்திகம் ச
கண்டா²ப⁴ரணமித³ம் கி³ரிஜே ஸமர்பயாமி || 47 ||

நானாதே³ஶஸமுத்தி²தைர்மணிக³ணப்ரோத்³யத்ப்ரபா⁴மண்ட³ல-
வ்யாப்தைராப⁴ரணைர்விராஜிதக³லாம் முக்தாச்ச²டாலங்க்ருதாம் |
மத்⁴யஸ்தா²ருணரத்னகாந்திருசிராம் ப்ராந்தஸ்த²முக்தாப²ல-
வ்ராதாமம்ப³ சதுஷ்கிகாம் பரஶிவே வக்ஷ꞉ஸ்த²லே ஸ்தா²பய || 48 ||

அன்யோன்யம் ப்லாவயந்தீ ஸததபரிசலத்காந்திகல்லோலஜாலை꞉
குர்வாணா மஜ்ஜத³ந்த꞉கரணவிமலதாம் ஶோபி⁴தேவ த்ரிவேணீ |
முக்தாபி⁴꞉ பத்³மராகை³ர்மரகதமணிபி⁴ர்னிர்மிதா தீ³ப்யமானை-
ர்னித்யம் ஹாரத்ரயீ தே பரஶிவரஸிகே சேதஸி த்³யோததாம் ந꞉ || 49 ||

கரஸரஸிஜனாலே விஸ்பு²ரத்காந்திஜாலே
விலஸத³மலஶோபே⁴ சஞ்சதீ³ஶாக்ஷிலோபே⁴ |
விவித⁴மணிமயூகோ²த்³பா⁴ஸிதம் தே³வி து³ர்கே³
கனககடகயுக்³மம் பா³ஹுயுக்³மே நிதே⁴ஹி || 50 ||

வ்யாலம்ப³மானஸிதபட்டககு³ச்ச²ஶோபி⁴
ஸ்பூ²ர்ஜன்மணீக⁴டிதஹாரவிரோசமானம் |
மாதர்மஹேஶமஹிலே தவ பா³ஹுமூலே
கேயூரகத்³வயமித³ம் வினிவேஶயாமி || 51 ||

விததனிஜமயூகை²ர்னிர்மிதாமிந்த்³ரனீலை-
ர்விஜிதகமலனாலாலீனமத்தாலிமாலாம் |
மணிக³ணக²சிதாப்⁴யாம் கங்கணாப்⁴யாமுபேதாம்
கலய வலயராஜீம் ஹஸ்தமூலே மஹேஶி || 52 ||

நீலபட்டம்ருது³கு³ச்ச²ஶோபி⁴தா-
ப³த்³த⁴னைகமணிஜாலமஞ்ஜுலாம் |
அர்பயாமி வலயாத்புர꞉ஸரே
விஸ்பு²ரத்கனகதைத்ருபாலிகாம் || 53 ||

ஆலவாலமிவ புஷ்பத⁴ன்வனா
பா³லவித்³ருமலதாஸு நிர்மிதம் |
அங்கு³லீஷு வினிதீ⁴யதாம் ஶனை-
ரங்கு³லீயகமித³ம் மத³ர்பிதம் || 54 ||

விஜிதஹரமனோபூ⁴மத்தமாதங்க³கும்ப⁴-
ஸ்த²லவிலுலிதகூஜத்கிங்கிணீஜாலதுல்யாம் |
அவிரதகலனதை³ரீஶசேதோ ஹரந்தீம்
விவித⁴மணினிப³த்³தா⁴ம் மேக²லாமர்பயாமி || 55 ||

வ்யாலம்ப³மானவரமௌக்திககு³ச்ச²ஶோபி⁴
விப்⁴ராஜிஹாடகபுடத்³வயரோசமானம் |
ஹேம்னா வினிர்மிதமனேகமணிப்ரப³ந்த⁴ம்
நீவீனிப³ந்த⁴னகு³ணம் வினிவேத³யாமி || 56 ||

வினிஹதனவலாக்ஷாபங்கபா³லாதபௌகே⁴
மரகதமணிராஜீமஞ்ஜுமஞ்ஜீரகோ⁴ஷே |
அருணமணிஸமுத்³யத்காந்திதா⁴ராவிசித்ர-
ஸ்தவ சரணஸரோஜே ஹம்ஸக꞉ ப்ரீதிமேது || 57 ||

நிப³த்³த⁴ஶிதிபட்டகப்ரவரகு³ச்ச²ஸம்ஶோபி⁴தாம்
கலக்வணிதமஞ்ஜுலாம் கி³ரிஶசித்தஸம்மோஹனீம் |
அமந்த³மணிமண்ட³லீவிமலகாந்திகிம்மீரிதாம்
நிதே⁴ஹி பத³பங்கஜே கனககு⁴ங்கு⁴ரூமம்பி³கே || 58 ||

விஸ்பு²ரத்ஸஹஜராக³ரஞ்ஜிதே
ஶிஞ்ஜிதேன கலிதாம் ஸகீ²ஜனை꞉ |
பத்³மராக³மணினூபுரத்³வயீ-
மர்பயாமி தவ பாத³பங்கஜே || 59 ||

பதா³ம்பு³ஜமுபாஸிதும் பரிக³தேன ஶீதாம்ஶுனா
க்ருதாம் தனுபரம்பராமிவ தி³னாந்தராகா³ருணாம் |
மஹேஶி நவயாவகத்³ரவப⁴ரேண ஶோணீக்ருதாம்
நமாமி நக²மண்ட³லீம் சரணபங்கஜஸ்தா²ம் தவ || 60 ||

ஆரக்தஶ்வேதபீதஸ்பு²ரது³ருகஸுமைஶ்சித்ரிதாம் பட்டஸூத்ரை-
ர்தே³வஸ்த்ரீபி⁴꞉ ப்ரயத்னாத³க³ருஸமுதி³தைர்தூ⁴பிதாம் தி³வ்யதூ⁴பை꞉ |
உத்³யத்³க³ந்தா⁴ந்த⁴புஷ்பந்த⁴யனிவஹஸமாரப்³த⁴ஜா²ங்காரகீ³தாம்
சஞ்சத்கஹ்லாரமாலாம் பரஶிவரஸிகே கண்ட²பீடே²(அ)ர்பயாமி || 61 ||

க்³ருஹாண பரமாம்ருதம் கனகபாத்ரஸம்ஸ்தா²பிதம்
ஸமர்பய முகா²ம்பு³ஜே விமலவீடிகாமம்பி³கே |
விலோகய முகா²ம்பு³ஜம் முகுரமண்ட³லே நிர்மலே
நிதே⁴ஹி மணிபாது³கோபரி பதா³ம்பு³ஜம் ஸுந்த³ரி || 62 ||

ஆலம்ப்³ய ஸ்வஸகீ²ம் கரேண ஶனகை꞉ ஸிம்ஹாஸனாது³த்தி²தா
கூஜன்மந்த³மராலமஞ்ஜுலக³திப்ரோல்லாஸிபூ⁴ஷாம்ப³ர |
ஆனந்த³ப்ரதிபாத³கைருபனிஷத்³வாக்யை꞉ ஸ்துதா வேத⁴ஸா
மச்சித்தே ஸ்தி²ரதாமுபைது கி³ரிஜா யாந்தீ ஸபா⁴மண்ட³பம் || 63 ||

சலந்த்யாமம்பா³யாம் ப்ரசலதி ஸமஸ்தே பரிஜனே
ஸவேக³ம் ஸம்யாதே கனகலதிகாலங்க்ருதிப⁴ரே |
ஸமதாது³த்தாலஸ்பு²ரிதபத³ஸம்பாதஜனிதை-
ர்ஜ²ணத்காரைஸ்தாரைர்ஜ²ணஜ²ணிதமாஸீன்மணிக்³ருஹம் || 64 ||

சஞ்சத்³வேத்ரகராபி⁴ரங்க³விலஸத்³பூ⁴ஷாம்ப³ராபி⁴꞉ புரோ-
யாந்தீபி⁴꞉ பரிசாரிகாபி⁴ரமரவ்ராதே ஸமுத்ஸாரிதே |
ருத்³தே⁴ நிர்ஜரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴த꞉ கக்ஷாந்தரே நிர்க³தம்
வந்தே³ நந்தி³தஶம்பு⁴ நிர்மலசிதா³னந்தை³கரூபம் மஹ꞉ || 65 ||

வேதா⁴꞉ பாத³தலே பதத்யயமஸௌ விஷ்ணுர்னமத்யக்³ரத꞉
ஶம்பு⁴ர்தே³ஹி த்³ருக³ஞ்சலம் ஸுரபதிம் தூ³ரஸ்த²மாலோகய |
இத்யேவம் பரிசாரிகாபி⁴ருதி³தே ஸம்மானநாம் குர்வதீ
த்³ருக்³த்³வந்த்³வேன யதோ²சிதம் ப⁴க³வதீ பூ⁴யாத்³விபூ⁴த்யை மம || 66 ||

மந்த³ம் சாரணஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ யாந்தீபி⁴ருத்கண்ட²யா
நாமோச்சாரணபூர்வகம் ப்ரதிதி³ஶம் ப்ரத்யேகமாவேதி³தான் |
வேகா³த³க்ஷிபத²ம் க³தான்ஸுரக³ணானாலோகயந்தீ ஶனை-
ர்தி³த்ஸந்தீ சரணாம்பு³ஜம் பதி² ஜக³த்பாயான்மஹேஶப்ரியா || 67 ||

அக்³ரே கேசன பார்ஶ்வயோ꞉ கதிபயே ப்ருஷ்டே² பரே ப்ரஸ்தி²தா
ஆகாஶே ஸமவஸ்தி²தா꞉ கதிபயே தி³க்ஷு ஸ்தி²தாஶ்சாபரே |
ஸம்மர்த³ம் ஶனகைரபாஸ்ய புரதோ த³ண்ட³ப்ரணாமான்முஹு꞉
குர்வாணா꞉ கதிசித்ஸுரா கி³ரிஸுதே த்³ருக்பாதமிச்ச²ந்தி தே || 68 ||

அக்³ரே கா³யதி கிம்நரீ கலபத³ம் க³ந்த⁴ர்வகாந்தா꞉ ஶனை-
ராதோத்³யானி ச வாத³யந்தி மது⁴ரம் ஸவ்யாபஸவ்யஸ்தி²தா꞉ |
கூஜன்னூபுரனாத³ மஞ்ஜு புரதோ ந்ருத்யந்தி தி³வ்யாங்க³னா
க³ச்ச²ந்த꞉ பரித꞉ ஸ்துவந்தி நிக³மஸ்துத்யா விரிஞ்ச்யாத³ய꞉ || 69 ||

கஸ்மைசித்ஸுசிராது³பாஸிதமஹாமந்த்ரௌக⁴ஸித்³தி⁴ம் க்ரமா-
தே³கஸ்மை ப⁴வனி꞉ஸ்ப்ருஹாய பரமானந்த³ஸ்வரூபாம் க³திம் |
அன்யஸ்மை விஷயானுரக்தமனஸே தீ³னாய து³꞉கா²பஹம்
த்³ரவ்யம் த்³வாரஸமாஶ்ரிதாய த³த³தீம் வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரீம் || 70 ||

நம்ரீபூ⁴ய க்ருதாஞ்ஜலிப்ரகடிதப்ரேமப்ரஸன்னானநே
மந்த³ம் க³ச்ச²தி ஸம்நிதௌ⁴ ஸவினயாத்ஸோத்கண்ட²மோக⁴த்ரயே |
நானாமந்த்ரக³ணம் தத³ர்த²மகி²லம் தத்ஸாத⁴னம் தத்ப²லம்
வ்யாசக்ஷாணமுத³க்³ரகாந்தி கலயே யத்கிஞ்சிதா³த்³யம் மஹ꞉ || 71 ||

தவ த³ஹனஸத்³ருக்ஷைரீக்ஷணைரேவ சக்ஷு-
ர்னிகி²லபஶுஜனானாம் பீ⁴ஷயத்³பீ⁴ஷணாஸ்யம் |
க்ருதவஸதி பரேஶப்ரேயஸி த்³வாரி நித்யம்
ஶரப⁴மிது²னமுச்சைர்ப⁴க்தியுக்தோ நதோ(அ)ஸ்மி || 72 ||

கல்பாந்தே ஸரஸைகதா³ஸமுதி³தானேகார்கதுல்யப்ரபா⁴ம்
ரத்னஸ்தம்ப⁴னிப³த்³த⁴காஞ்சனகு³ணஸ்பூ²ர்ஜத்³விதானோத்தமாம் |
கர்பூராக³ருக³ர்ப⁴வர்திகலிகாப்ராப்தப்ரதீ³பாவலீம்
ஶ்ரீசக்ராக்ருதிமுல்லஸன்மணிக³ணாம் வந்தா³மஹே வேதி³காம் || 73 ||

ஸ்வஸ்தா²னஸ்தி²ததே³வதாக³ணவ்ருதே பி³ந்தௌ³ முதா³ ஸ்தா²பிதம்
நானாரத்னவிராஜிஹேமவிலஸத்காந்திச்ச²டாது³ர்தி³னம் |
சஞ்சத்கௌஸுமதூலிகாஸனயுதம் காமேஶ்வராதி⁴ஷ்டி²தம்
நித்யானந்த³னிதா³னமம்ப³ ஸததம் வந்தே³ ச ஸிம்ஹாஸனம் || 74 ||

வத³த்³பி⁴ரபி⁴தோ முதா³ ஜய ஜயேதி ப்³ருந்தா³ரகை꞉
க்ருதாஞ்ஜலிபரம்பரா வித³த⁴தி க்ருதார்தா² த்³ருஶா |
அமந்த³மணிமண்ட³லீக²சிதஹேமஸிம்ஹாஸனம்
ஸகீ²ஜனஸமாவ்ருதம் ஸமதி⁴திஷ்ட² தா³க்ஷாயணி || 75 ||

கர்பூராதி³கவஸ்துஜாதமகி²லம் ஸௌவர்ணப்⁴ருங்கா³ரகம்
தாம்பூ³லஸ்ய கரண்ட³கம் மணிமயம் சைலாஞ்சலம் த³ர்பணம் |
விஸ்பூ²ர்ஜன்மணிபாது³கே ச த³த⁴தீ꞉ ஸிம்ஹாஸனஸ்யாபி⁴த-
ஸ்திஷ்ட²ந்தீ꞉ பரிசாரிகாஸ்தவ ஸதா³ வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரி || 76 ||

த்வத³மலவபுருத்³யத்காந்திகல்லோலஜாலை꞉
ஸ்பு²டமிவ த³த⁴தீபி⁴ர்பா³ஹுவிக்ஷேபலீலாம் |
முஹுரபி ச விதூ⁴தே சாமரக்³ராஹிணீபி⁴꞉
ஸிதகரகரஶுப்⁴ரே சாமரே சாலயாமி || 77 ||

ப்ராந்தஸ்பு²ரத்³விமலமௌக்திககு³ச்ச²ஜாலம்
சஞ்சன்மஹாமணிவிசித்ரிதஹேமத³ண்ட³ம் |
உத்³யத்ஸஹஸ்ரகரமண்ட³லசாரு ஹேம-
ச்ச²த்ரம் மஹேஶமஹிலே வினிவேஶயாமி || 78 ||

உத்³யத்தாவகதே³ஹகாந்திபடலீஸிந்தூ³ரபூரப்ரபா⁴-
ஶோணீபூ⁴தமுத³க்³ரலோஹிதமணிச்சே²தா³னுகாரிச்ச²வி |
தூ³ராதா³த³ரனிர்மிதாஞ்ஜலிபுடைராலோகமானம் ஸுர-
வ்யூஹை꞉ காஞ்சனமாதபத்ரமதுலம் வந்தா³மஹே ஸுந்த³ரம் || 79 ||

ஸந்துஷ்டாம் பரமாம்ருதேன விலஸத்காமேஶ்வராங்கஸ்தி²தாம்
புஷ்பௌகை⁴ரபி⁴பூஜிதாம் ப⁴க³வதீம் த்வாம் வந்த³மானா முதா³ |
ஸ்பூ²ர்ஜத்தாவகதே³ஹரஶ்மிகலனாப்ராப்தஸ்வரூபாபி⁴தா³꞉
ஶ்ரீசக்ராவரணஸ்தி²தா꞉ ஸவினயம் வந்தா³மஹே தே³வதா꞉ || 80 ||

ஆதா⁴ரஶக்த்யாதி³கமாகலய்ய
மத்⁴யே ஸமஸ்தாதி⁴கயோகி³னீம் ச |
மித்ரேஶனாதா²தி³கமத்ர நாத²-
சதுஷ்டயம் ஶைலஸுதே நதோ(அ)ஸ்மி || 81 ||

த்ரிபுராஸுதா⁴ர்ணவாஸன-
மாரப்⁴ய த்ரிபுரமாலினீ யாவத் |
ஆவரணாஷ்டகஸம்ஸ்தி²த-
மாஸனஷட்கம் நமாமி பரமேஶி || 82 ||

ஈஶானே க³ணபம் ஸ்மராமி விசரத்³விக்⁴னாந்த⁴காரச்சி²த³ம்
வாயவ்யே வடுகம் ச கஜ்ஜலருசிம் வ்யாலோபவீதான்விதம் |
நைர்ருத்யே மஹிஷாஸுரப்ரமதி²னீம் து³ர்கா³ம் ச ஸம்பூஜய-
ந்னாக்³னேயே(அ)கி²லப⁴க்தரக்ஷணபரம் க்ஷேத்ராதி⁴னாத²ம் ப⁴ஜே || 83 ||

உட்³யானஜாலந்த⁴ரகாமரூப-
பீடா²னிமான்பூர்ணகி³ரிப்ரஸக்தான் |
த்ரிகோணத³க்ஷாக்³ரிமஸவ்யபா⁴க³-
மத்⁴யஸ்தி²தான்ஸித்³தி⁴கரான்னமாமி || 84 ||

லோகேஶ꞉ ப்ருதி²வீபதிர்னிக³தி³தோ விஷ்ணுர்ஜலானாம் ப்ரபு⁴-
ஸ்தேஜோனாத² உமாபதிஶ்ச மருதாமீஶஸ்ததா² சேஶ்வர꞉ |
ஆகாஶாதி⁴பதி꞉ ஸதா³ஶிவ இதி ப்ரேதாபி⁴தா⁴மாக³தா-
நேதாம்ஶ்சக்ரப³ஹி꞉ஸ்தி²தான்ஸுரக³ணான்வந்தா³மஹே ஸாத³ரம் || 85 ||

தாரானாத²கலாப்ரவேஶனிக³மவ்யாஜாத்³க³தாஸுப்ரத²ம்
த்ரைலோக்யே திதி²ஷு ப்ரவர்திதகலாகாஷ்டா²தி³காலக்ரமம் |
ரத்னாலங்க்ருதிசித்ரவஸ்த்ரலலிதம் காமேஶ்வரீபூர்வகம்
நித்யாஷோட³ஶகம் நமாமி லஸிதம் சக்ராத்மனோரந்தரே || 86 ||

ஹ்ருதி³ பா⁴விததை³வதம் ப்ரயத்னா-
ப்⁴யுபதே³ஶானுக்³ருஹீதப⁴க்தஸங்க⁴ம் |
ஸ்வகு³ருக்ரமஸஞ்ஜ்ஞசக்ரராஜ-
ஸ்தி²தமோக⁴த்ரயமானதோ(அ)ஸ்மி மூர்த்⁴னா || 87 ||

ஹ்ருத³யமத² ஶிர꞉ ஶிகா²கி²லாத்³யே
கவசமதோ² நயனத்ரயம் ச தே³வி |
முனிஜனபரிசிந்திதம் ததா²ஸ்த்ரம்
ஸ்பு²ரது ஸதா³ ஹ்ருத³யே ஷட³ங்க³மேதத் || 88 ||

த்ரைலோக்யமோஹனமிதி ப்ரதி²தே து சக்ரே
சஞ்சத்³விபூ⁴ஷணக³ணத்ரிபுராதி⁴வாஸே |
ரேகா²த்ரயே ஸ்தி²தவதீரணிமாதி³ஸித்³தீ⁴-
ர்முத்³ரா நமாமி ஸததம் ப்ரகடாபி⁴தா⁴ஸ்தா꞉ || 89 ||

ஸர்வாஶாபரிபூரகே வஸுத³லத்³வந்த்³வேன விப்⁴ராஜிதே
விஸ்பூ²ர்ஜந்த்ரிபுரேஶ்வரீனிவஸதௌ சக்ரே ஸ்தி²தா நித்யஶ꞉ |
காமாகர்ஷணிகாத³யோ மணிக³ணப்⁴ராஜிஷ்ணுதி³வ்யாம்ப³ரா
யோகி³ன்ய꞉ ப்ரதி³ஶந்து காங்க்ஷிதப²லம் விக்²யாதகு³ப்தாபி⁴தா⁴꞉ || 90 ||

மஹேஶி வஸுபி⁴ர்த³லைர்லஸதி ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணே
விபூ⁴ஷணக³ணஸ்பு²ரந்த்ரிபுரஸுந்த³ரீஸத்³மனி |
அனங்க³குஸுமாத³யோ விவித⁴பூ⁴ஷணோத்³பா⁴ஸிதா
தி³ஶந்து மம காங்க்ஷிதம் தனுதராஶ்ச கு³ப்தாபி⁴தா⁴꞉ || 91 ||

லஸத்³யுக³த்³ருஶாரகே ஸ்பு²ரதி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதே³
ஶுபா⁴ப⁴ரணபூ⁴ஷிதத்ரிபுரவாஸினீமந்தி³ரே |
ஸ்தி²தா த³த⁴து மங்க³ளம் ஸுப⁴க³ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ-
முகா²꞉ ஸகலஸித்³த⁴யோ விதி³தஸம்ப்ரதா³யாபி⁴தா⁴꞉ || 92 ||

ப³ஹிர்த³ஶாரே ஸர்வார்த²ஸாத⁴கே த்ரிபுராஶ்ரயா꞉ |
குலகௌலாபி⁴தா⁴꞉ பாந்து ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிகா꞉ || 93 ||

அந்த꞉ஶோபி⁴த³ஶாரகே(அ)திலலிதே ஸர்வாதி³ரக்ஷாகரே
மாலின்யா த்ரிபுராத்³யயா விரசிதாவாஸே ஸ்தி²தம் நித்யஶ꞉ |
நானாரத்னவிபூ⁴ஷணம் மணிக³ணப்⁴ராஜிஷ்ணு தி³வ்யாம்ப³ரம்
ஸர்வஜ்ஞாதி³கஶக்திப்³ருந்த³மனிஶம் வந்தே³ நிக³ர்பா⁴பி⁴த⁴ம் || 94 ||

ஸர்வரோக³ஹரே(அ)ஷ்டாரே த்ரிபுராஸித்³த⁴யான்விதே |
ரஹஸ்யயோகி³னீர்னித்யம் வஶின்யாத்³யா நமாம்யஹம் || 95 ||

சூதாஶோகவிகாஸிகேதகரஜ꞉ப்ரோத்³பா⁴ஸினீலாம்பு³ஜ-
ப்ரஸ்பூ²ர்ஜன்னவமல்லிகாஸமுதி³தை꞉ புஷ்பை꞉ ஶரான்னிர்மிதான் |
ரம்யம் புஷ்பஶராஸனம் ஸுலலிதம் பாஶம் ததா² சாங்குஶம்
வந்தே³ தாவகமாயுத⁴ம் பரஶிவே சக்ராந்தராலேஸ்தி²தம் || 96 ||

த்ரிகோண உதி³தப்ரபே⁴ ஜக³தி ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³
யுதே த்ரிபுரயாம்ப³யா ஸ்தி²தவதீ ச காமேஶ்வரீ |
தனோது மம மங்க³ளம் ஸகலஶர்ம வஜ்ரேஶ்வரீ
கரோது ப⁴க³மாலினீ ஸ்பு²ரது மாமகே சேதஸி || 97 ||

ஸர்வானந்த³மயே ஸமஸ்தஜக³தாமாகாங்க்ஷிதே பை³ந்த³வே
பை⁴ரவ்யா த்ரிபுராத்³யயா விரசிதாவாஸே ஸ்தி²தா ஸுந்த³ரீ |
ஆனந்தோ³ல்லஸிதேக்ஷணா மணிக³ணப்⁴ராஜிஷ்ணுபூ⁴ஷாம்ப³ரா
விஸ்பூ²ர்ஜத்³வத³னா பராபரரஹ꞉ ஸா மாம் பாது யோகி³னீ || 98 ||

உல்லஸத்கனககாந்திபா⁴ஸுரம்
ஸௌரப⁴ஸ்பு²ரணவாஸிதாம்ப³ரம் |
தூ³ரத꞉ பரிஹ்ருதம் மது⁴வ்ரதை-
ரர்பயாமி தவ தே³வி சம்பகம் || 99 ||

வைரமுத்³த⁴தமபாஸ்ய ஶம்பு⁴னா
மஸ்தகே வினிஹிதம் கலாச்ச²லாத் |
க³ந்த⁴லுப்³த⁴மது⁴பாஶ்ரிதம் ஸதா³
கேதகீகுஸுமமர்பயாமி தே || 100 ||

சூர்ணீக்ருதம் த்³ராகி³வ பத்³மஜேன
த்வதா³னனஸ்பர்தி⁴ஸுதா⁴ம்ஶுபி³ம்ப³ம் |
ஸமர்பயாமி ஸ்பு²டமஞ்ஜலிஸ்த²ம்
விகாஸிஜாதீகுஸுமோத்கரம் தே || 101 ||

அக³ருப³ஹலதூ⁴பாஜஸ்ரஸௌரப்⁴யரம்யாம்
மரகதமணிராஜீராஜிஹாரிஸ்ரகா³பா⁴ம் |
தி³ஶி விதி³ஶி விஸர்பத்³க³ந்த⁴லுப்³தா⁴லிமாலாம்
வகுலகுஸுமமாலாம் கண்ட²பீடே²(அ)ர்பயாமி || 102 ||

ஈங்காரோர்த்⁴வக³பி³ந்து³ரானநமதோ⁴பி³ந்து³த்³வயம் ச ஸ்தனௌ
த்ரைலோக்யே கு³ருக³ம்யமேதத³கி²லம் ஹார்த³ம் ச ரேகா²த்மகம் |
இத்த²ம் காமகலாத்மிகாம் ப⁴க³வதீமந்த꞉ ஸமாராத⁴ய-
ந்னானந்தா³ம்பு³தி⁴மஜ்ஜனே ப்ரலப⁴தாமானந்த³து²ம் ஸஜ்ஜன꞉ || 103 ||

தூ⁴பம் தே(அ)க³ருஸம்ப⁴வம் ப⁴க³வதி ப்ரோல்லாஸிக³ந்தோ⁴த்³து⁴ரம்
தீ³பம் சைவ நிவேத³யாமி மஹஸா ஹார்தா³ந்த⁴காரச்சி²த³ம் |
ரத்னாஸ்வர்ணவினிர்மிதேஷு பரித꞉ பாத்ரேஷு ஸம்ஸ்தா²பிதம்
நைவேத்³யம் வினிவேத³யாமி பரமானந்தா³த்மிகே ஸுந்த³ரி || 104 ||

ஜாதீகோரகதுல்யமோத³னமித³ம் ஸௌவர்ணபாத்ரே ஸ்தி²தம்
ஶுத்³தா⁴ன்னம் ஶுசி முத்³க³மாஷசணகோத்³பூ⁴தாஸ்ததா² ஸூபகா꞉ |
ப்ராஜ்யம் மாஹிஷமாஜ்யமுத்தமமித³ம் ஹையங்க³வீனம் ப்ருத²-
க்பாத்ரேஷு ப்ரதிபாதி³தம் பரஶிவே தத்ஸர்வமங்கீ³குரு || 105 ||

ஶிம்பீ³ஸூரணஶாகபி³ம்ப³ப்³ருஹதீகூஶ்மாண்ட³கோஶாதகீ-
வ்ருந்தாகானி படோலகானி ம்ருது³னா ஸம்ஸாதி⁴தான்யக்³னினா |
ஸம்பன்னானி ச வேஸவாரவிஸரைர்தி³வ்யானி ப⁴க்த்யா க்ருதா-
ந்யக்³ரே தே வினிவேத³யாமி கி³ரிஜே ஸௌவர்ணபாத்ரவ்ரஜே || 106 ||

நிம்பூ³கார்த்³ரகசூதகந்த³கத³லீகௌஶாதகீகர்கடீ-
தா⁴த்ரீபி³ல்வகரீரகைர்விரசிதான்யானந்த³சித்³விக்³ரஹே |
ராஜீபி⁴꞉ கடுதைலஸைந்த⁴வஹரித்³ராபி⁴꞉ ஸ்தி²தான்பாதயே
ஸந்தா⁴னானி நிவேத³யாமி கி³ரிஜே பூ⁴ரிப்ரகாராணி தே || 107 ||

ஸிதயாஞ்சிதலட்³டு³கவ்ரஜா-
ந்ம்ருது³பூபான்ம்ருது³லாஶ்ச பூரிகா꞉ |
பரமான்னமித³ம் ச பார்வதி
ப்ரணயேன ப்ரதிபாத³யாமி தே || 108 ||

தி³க்³த⁴மேதத³னலே ஸுஸாதி⁴தம்
சந்த்³ரமண்ட³லனிப⁴ம் ததா² த³தி⁴ |
பா²ணிதம் ஶிக²ரிணீம் ஸிதாஸிதாம்
ஸர்வமம்ப³ வினிவேத³யாமி தே || 109 ||

அக்³ரே தே வினிவேத்³ய ஸர்வமமிதம் நைவேத்³யமங்கீ³க்ருதம்
ஜ்ஞாத்வா தத்த்வசதுஷ்டயம் ப்ரத²மதோ மன்யே ஸுத்ருப்தாம் தத꞉ |
தே³வீம் த்வாம் பரிஶிஷ்டமம்ப³ கனகாமத்ரேஷு ஸம்ஸ்தா²பிதம்
ஶக்திப்⁴ய꞉ ஸமுபாஹாராமி ஸகலம் தே³வேஶி ஶம்பு⁴ப்ரியே || 110 ||

வாமேன ஸ்வர்ணபாத்ரீமனுபமபரமான்னேன பூர்ணாம் த³தா⁴னா-
மன்யேன ஸ்வர்ணத³ர்வீம் நிஜஜனஹ்ருத³யாபீ⁴ஷ்டதா³ம் தா⁴ரயந்தீம் |
ஸிந்தூ³ராரக்தவஸ்த்ராம் விவித⁴மணிலஸத்³பூ⁴ஷணாம் மேசகாங்கீ³ம்
திஷ்ட²ந்தீமக்³ரதஸ்தே மது⁴மத³முதி³தாமன்னபூர்ணாம் நமாமி || 111 ||

பங்க்த்யோபவிஷ்டான்பரிதஸ்து சக்ரம்
ஶக்த்யா ஸ்வயாலிங்கி³தவாமபா⁴கா³ன் |
ஸர்வோபசாரை꞉ பரிபூஜ்ய ப⁴க்த்யா
தவாம்பி³கே பாரிஷதா³ன்னமாமி || 112 ||

பரமாம்ருதமத்தஸுந்த³ரீ-
க³ணமத்⁴யஸ்தி²தமர்கபா⁴ஸுரம் |
பரமாம்ருதகூ⁴ர்ணிதேக்ஷணம்
கிமபி ஜ்யோதிருபாஸ்மஹே பரம் || 113 ||

த்³ருஶ்யதே தவ முகா²ம்பு³ஜம் ஶிவே
ஶ்ரூயதே ஸ்பு²டமனாஹதத்⁴வனி꞉ |
அர்சனே தவ கி³ராமகோ³சரே
ந ப்ரயாதி விஷயாந்தரம் மன꞉ || 114 ||

த்வன்முகா²ம்பு³ஜவிலோகனோல்லஸ-
த்ப்ரேமனிஶ்சலவிலோசனத்³வயீம் |
உன்மனீமுபக³தாம் ஸபா⁴மிமாம்
பா⁴வயாமி பரமேஶி தாவகீம் || 115 ||

சக்ஷு꞉ பஶ்யது நேஹ கிஞ்சன பரம் க்⁴ராணம் ந வா ஜிக்⁴ரது
ஶ்ரோத்ரம் ஹந்த ஶ்ருணோது ந த்வக³பி ந ஸ்பர்ஶம் ஸமாலம்ப³தாம் |
ஜிஹ்வா வேத்து ந வா ரஸம் மம பரம் யுஷ்மத்ஸ்வரூபாம்ருதே
நித்யானந்த³விகூ⁴ர்ணமானநயனே நித்யம் மனோ மஜ்ஜது || 116 ||

யஸ்த்வாம் பஶ்யதி பார்வதி ப்ரதிதி³னம் த்⁴யானேன தேஜோமயீம்
மன்யே ஸுந்த³ரி தத்த்வமேதத³கி²லம் வேதே³ஷு நிஷ்டா²ம் க³தம் |
யஸ்தஸ்மின்ஸமயே தவார்சனவிதா⁴வானந்த³ஸாந்த்³ராஶயோ
யாதோ(அ)ஹம் தத³பி⁴ன்னதாம் பரஶிவே ஸோ(அ)யம் ப்ரஸாத³ஸ்தவ || 117 ||

க³ணாதி⁴னாத²ம் வடுகம் ச யோகி³னீ꞉
க்ஷேத்ராதி⁴னாத²ம் ச விதி³க்சதுஷ்டயே |
ஸர்வோபசாரை꞉ பரிபூஜ்ய ப⁴க்திதோ
நிவேத³யாமோ ப³லிமுக்தயுக்திபி⁴꞉ || 118 ||

வீணாமுபாந்தே க²லு வாத³யந்த்யை
நிவேத்³ய ஶேஷம் க²லு ஶேஷிகாயை |
ஸௌவர்ணப்⁴ருங்கா³ரவினிர்க³தேன
ஜலேன ஶுத்³தா⁴சமனம் விதே⁴ஹி || 119 ||

தாம்பூ³லம் வினிவேத³யாமி விலஸத்கர்பூரகஸ்தூரிகா-
ஜாதீபூக³லவங்க³சூர்ணக²தி³ரைர்ப⁴க்த்யா ஸமுல்லாஸிதம் |
ஸ்பூ²ர்ஜத்³ரத்னஸமுத்³க³கப்ரணிஹிதம் ஸௌவர்ணபாத்ரே ஸ்தி²தை-
ர்தீ³பைருஜ்ஜ்வலமான்னசூர்ணரசிதைராரார்திகம் க்³ருஹ்யதாம் || 120 ||

காசித்³கா³யதி கிம்நரீ கலபத³ம் வாத்³யம் த³தா⁴னோர்வஶீ
ரம்பா⁴ ந்ருத்யதி கேலிமஞ்ஜுலபத³ம் மாத꞉ புரஸ்தாத்தவ |
க்ருத்யம் ப்ரோஜ்ஜ்²ய ஸுரஸ்த்ரியோ மது⁴மத³வ்யாகூ⁴ர்ணமானேக்ஷணம்
நித்யானந்த³ஸுதா⁴ம்பு³தி⁴ம் தவ முக²ம் பஶ்யந்தி த்³ருஶ்யந்தி ச || 121 ||

தாம்பூ³லோத்³பா⁴ஸிவக்த்ரைஸ்த்வத³மலவத³னாலோகனோல்லாஸினேத்ரை-
ஶ்சக்ரஸ்தை²꞉ ஶக்திஸங்கை⁴꞉ பரிஹ்ருதவிஷயாஸங்க³மாகர்ண்யமானம்
கீ³தஜ்ஞாபி⁴꞉ ப்ரகாமம் மது⁴ரஸமது⁴ரம் வாதி³தம் கிம்நரீபி⁴-
ர்வீணாஜ²ங்காரனாத³ம் கலய பரஶிவானந்த³ஸந்தா⁴னஹேதோ꞉ || 122 ||

அர்சாவிதௌ⁴ ஜ்ஞானலவோ(அ)பி தூ³ரே
தூ³ரே ததா³பாத³கவஸ்துஜாதம் |
ப்ரத³க்ஷிணீக்ருத்ய ததோ(அ)ர்சனம் தே
பஞ்சோபசாராத்மகமர்பயாமி || 123 ||

யதே²ப்ஸிதமனோக³தப்ரகடிதோபசாரார்சிதம்
நிஜாவரணதே³வதாக³ணவ்ருதாம் ஸுரேஶஸ்தி²தாம் |
க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ முஹு꞉ கலிதபூ⁴மிரஷ்டாங்க³கை-
ர்னமாமி ப⁴க³வத்யஹம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி த்ராஹி மாம் || 124 ||

விஜ்ஞப்தீரவதே⁴ஹி மே ஸுமஹதா யத்னேன தே ஸம்நிதி⁴ம்
ப்ராப்தம் மாமிஹ காந்தி³ஶீகமது⁴னா மாதர்ன தூ³ரீகுரு |
சித்தம் த்வத்பத³பா⁴வனே வ்யபி⁴சரேத்³த்³ருக்³வாக்ச மே ஜாது சே-
த்தத்ஸௌம்யே ஸ்வகு³ணைர்ப³தா⁴ன ந யதா² பூ⁴யோ வினிர்க³ச்ச²தி || 125 ||

க்வாஹம் மந்த³மதி꞉ க்வ சேத³மகி²லைரேகாந்தப⁴க்தை꞉ ஸ்துதம்
த்⁴யாதம் தே³வி ததா²பி தே ஸ்வமனஸா ஶ்ரீபாது³காபூஜனம் |
காதா³சித்கமதீ³யசிந்தனவிதௌ⁴ ஸந்துஷ்டயா ஶர்மத³ம்
ஸ்தோத்ரம் தே³வதயா தயா ப்ரகடிதம் மன்யே மதீ³யானநே || 126 ||

நித்யார்சமித³ம் சித்தே பா⁴வ்யமானம் ஸதா³ மயா |
நிப³த்³த⁴ம் விவிதை⁴꞉ பத்³யைரனுக்³ருஹ்ணாது ஸுந்த³ரீ || 127 ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: