Sri Bhuvaneshwari Stotram – ஶ்ரீ பு⁴வனேஶ்வரீ ஸ்தோத்ரம்


அதா²நந்த³மயீம் ஸாக்ஷாச்ச²ப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீம் ।
ஈடே³ ஸகலஸம்பத்த்யை ஜக³த்காரணமம்பி³காம் ॥ 1 ॥

ஆத்³யாமஶேஷஜநநீமரவிந்த³யோநே-
-ர்விஷ்ணோ꞉ ஶிவஸ்ய ச வபு꞉ ப்ரதிபாத³யித்ரீம் ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திக்ஷயகரீம் ஜக³தாம் த்ரயாணாம்
ஸ்துத்வா கி³ரம் விமலயாப்யஹமம்பி³கே த்வாம் ॥ 2 ॥

ப்ருத்²வ்யா ஜலேந ஶிகி²நா மருதாம்ப³ரேண
ஹோத்ரேந்து³நா தி³நகரேண ச மூர்திபா⁴ஜ꞉ ।
தே³வஸ்ய மந்மத²ரிபோரபி ஶக்திமத்தா-
-ஹேதுஸ்த்வமேவ க²லு பர்வதராஜபுத்ரி ॥ 3 ॥

த்ரிஸ்ரோதஸ꞉ ஸகலதே³வஸமர்சிதாயா
வைஶிஷ்ட்யகாரணமவைமி ததே³வ மாத꞉ ।
த்வத்பாத³பங்கஜபராக³பவித்ரிதாஸு
ஶம்போ⁴ர்ஜடாஸு ஸததம் பரிவர்தநம் யத் ॥ 4 ॥

ஆநந்த³யேத்குமுதி³நீமதி⁴ப꞉ கலாநாம்
நாந்யாமிந꞉ கமலிநீமத² நேதராம் வா ।
ஏகத்ர மோத³நவிதௌ⁴ பரமே க ஈஷ்டே
த்வம் து ப்ரபஞ்சமபி⁴நந்த³யஸி ஸ்வத்³ருஷ்ட்யா ॥ 5 ॥

ஆத்³யாப்யஶேஷஜக³தாம் நவயௌவநாஸி
ஶைலாதி⁴ராஜதநயாப்யதிகோமளாஸி ।
த்ரய்யா꞉ ப்ரஸூரபி ததா² ந ஸமீக்ஷிதாஸி
த்⁴யேயாஸி கௌ³ரி மநஸோ ந பதி² ஸ்தி²தாஸி ॥ 6 ॥

ஆஸாத்³ய ஜந்ம மநுஜேஷு சிராத்³து³ராபம்
தத்ராபி பாடவமவாப்ய நிஜேந்த்³ரியாணாம் ।
நாப்⁴யர்சயந்தி ஜக³தாம் ஜநயித்ரி யே த்வாம்
நி꞉ஶ்ரேணிகாக்³ரமதி⁴ருஹ்ய புந꞉ பதந்தி ॥ 7 ॥

கர்பூரசூர்ணஹிமவாரிவிளோடி³தேந
யே சந்த³நேந குஸுமைஶ்ச ஸுஜாதக³ந்தை⁴꞉ ।
ஆராத⁴யந்தி ஹி ப⁴வாநி ஸமுத்ஸுகாஸ்த்வாம்
தே க²ல்வக²ண்ட³பு⁴வநாதி⁴பு⁴வ꞉ ப்ரத²ந்தே ॥ 8 ॥

ஆவிஶ்ய மத்⁴யபத³வீம் ப்ரத²மே ஸரோஜே
ஸுப்தா ஹி ராஜஸத்³ருஶீ விரசய்யவிஶ்வம் ।
வித்³யுல்லதாவளயவிப்⁴ரமமுத்³வஹந்தீ
பத்³மாநி பஞ்ச வித³ளய்ய ஸமஶ்நுவாநா ॥ 9 ॥

தந்நிர்க³தாம்ருதரஸை꞉ பரிஷிக்தகா³த்ர-
-மார்கே³ண தேந விளயம் புநரப்யவாப்தா ।
யேஷாம் ஹ்ருதி³ ஸ்பு²ரஸி ஜாது ந தே ப⁴வேயு-
-ர்மாதர்மஹேஶ்வரகுடும்பி³நி க³ர்ப⁴பா⁴ஜ꞉ ॥ 10 ॥

ஆலம்பி³குண்ட³லப⁴ராமபி⁴ராமவக்த்ரா-
-மாபீவரஸ்தநதடீம் தநுவ்ருத்தமத்⁴யாம் ।
சிந்தாக்ஷஸூத்ரகலஶாலிகி²தாட்⁴யஹஸ்தா-
-மாவர்தயாமி மநஸா தவ கௌ³ரி மூர்திம் ॥ 11 ॥

ஆஸ்தா²ய யோக³மவிஜித்ய ச வைரிஷட்க-
-மாப³த்³த்⁴யசேந்த்³ரியக³ணம் மநஸி ப்ரஸந்நே ।
பாஶாங்குஶாப⁴யவராட்⁴யகராம் ஸுவக்த்ரா-
-மாலோகயந்தி பு⁴வநேஶ்வரி யோகி³நஸ்த்வாம் ॥ 12 ॥

உத்தப்தஹாடகநிபா⁴ கரிபி⁴ஶ்சதுர்பி⁴-
-ராவர்திதாம்ருதக⁴டைரபி⁴ஷிச்யமாநா ।
ஹஸ்தத்³வயேந ளிநே ருசிரே வஹந்தீ
பத்³மாபி ஸாப⁴யவரா ப⁴வஸி த்வமேவ ॥ 13 ॥

அஷ்டாபி⁴ருக்³ரவிவிதா⁴யுத⁴வாஹிநீபி⁴-
-ர்தோ³ர்வல்லரீபி⁴ரதி⁴ருஹ்ய ம்ருகா³தி⁴ராஜம் ।
தூ³ர்வாத³ளத்³யுதிரமார்த்யவிபக்ஷபக்ஷான்
ந்யக்குர்வதீ த்வமஸி தே³வி ப⁴வாநி து³ர்கா³ ॥ 14 ॥

ஆவிர்நிதா³க⁴ஜலஶீகரஶோபி⁴வக்த்ராம்
கு³ஞ்ஜாப²லேந பரிகல்பிதஹாரயஷ்டிம் ।
பீதாம்ஶுகாமஸிதகாந்திமநங்க³தந்த்³ரா-
-மாத்³யாம் புலிந்த³தருணீமஸக்ருத்ஸ்மராமி ॥ 15 ॥

ஹம்ஸைர்க³திக்வணிதநூபுரதூ³ரத்³ருஷ்டே
மூர்தைரிவார்த²வசநைரநுக³ம்யமாநௌ ।
பத்³மாவிவோர்த்⁴வமுக²ரூட⁴ஸுஜாதநாலௌ
ஶ்ரீகண்ட²பத்நி ஶிரஸா வித³தே⁴ தவாங்க்⁴ரீ ॥ 16 ॥

த்³வாப்⁴யாம் ஸமீக்ஷிதுமத்ருப்திமதேவ த்³ருக்³ப்⁴யா-
-முத்பாட்ய பா⁴லநயநம் வ்ருஷகேதநேந ।
ஸாந்த்³ராநுராக³தரளேந நிரீக்ஷ்யமாணே
ஜங்கே⁴ ஶுபே⁴ அபி ப⁴வாநி தவாநதோ(அ)ஸ்மி ॥ 17 ॥

ஊரூ ஸ்மராமி ஜிதஹஸ்திகராவளேபௌ
ஸ்தௌ²ல்யேந மார்த³வதயா பரிபூ⁴தரம்பௌ⁴ ।
ஶ்ரேணீப⁴ரஸ்ய ஸஹநௌ பரிகல்ப்ய த³த்தௌ
ஸ்தம்பா⁴விவாங்க³வயஸா தவ மத்⁴யமேந ॥ 18 ॥

ஶ்ரோண்யௌ ஸ்தநௌ ச யுக³பத்ப்ரத²யிஷ்யதோச்சை-
-ர்பா³ல்யாத்பரேண வயஸா பரிஹ்ருஷ்டஸாரௌ ।
ரோமாவளீவிளஸிதேந விபா⁴வ்ய மூர்திம்
மத்⁴யம் தவ ஸ்பு²ரது மே ஹ்ருத³யஸ்ய மத்⁴யே ॥ 19 ॥

ஸக்²ய꞉ ஸ்மரஸ்ய ஹரநேத்ரஹுதாஶஶாந்த்யை
லாவண்யவாரிப⁴ரிதம் நவயௌவநேந ।
ஆபாத்³ய த³த்தமிவ பல்லவமப்ரவிஷ்டம்
நாபி⁴ம் கதா³பி தவ தே³வி ந விஸ்மரேயம் ॥ 20 ॥

ஈஶே(அ)பி கே³ஹபிஶுநம் ப⁴ஸிதம் த³தா⁴நே
காஶ்மீரகர்த³மமநுஸ்தநபங்கஜே தே ।
ஸ்நாதோத்தி²தஸ்ய கரிண꞉ க்ஷணலக்ஷ்யபே²நௌ
ஸிந்தூ³ரிதௌ ஸ்மரயத꞉ ஸமத³ஸ்ய கும்பௌ⁴ ॥ 21 ॥

கண்டா²திரிக்தக³ளது³ஜ்ஜ்வலகாந்திதா⁴ரா-
-ஶோபௌ⁴ பு⁴ஜௌ நிஜரிபோர்மகரத்⁴வஜேந ।
கண்ட²க்³ரஹாய ரசிதௌ கில தீ³ர்க⁴பாஶௌ
மாதர்மம ஸ்ம்ருதிபத²ம் ந விளங்க⁴யேதாம் ॥ 22 ॥

நாத்யாயதம் ரசிதகம்பு³விளாஸசௌர்யம்
பூ⁴ஷாப⁴ரேண விவிதே⁴ந விராஜமாநம் ।
கண்ட²ம் மநோஹரகு³ணம் கி³ரிராஜகந்யே
ஸஞ்சிந்த்ய த்ருப்திமுபயாமி கதா³பி நாஹம் ॥ 23 ॥

அத்யாயதாக்ஷமபி⁴ஜாதலலாடபட்டம்
மந்த³ஸ்மிதேந த³ரபு²ல்லகபோலரேக²ம் ।
பி³ம்பா³த⁴ரம் வத³நமுந்நததீ³ர்க⁴நாஸம்
யஸ்தே ஸ்மரத்யஸக்ருத³ம்ப³ ஸ ஏவ ஜாத꞉ ॥ 24 ॥

ஆவிஸ்துஷாரகரளேக²மநல்பக³ந்த⁴-
-புஷ்போபரிப்⁴ரமத³ளிவ்ரஜநிர்விஶேஷம் ।
யஶ்சேதஸா கலயதே தவ கேஶபாஶம்
தஸ்ய ஸ்வயம் க³ளதி தே³வி புராணபாஶ꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ருதிஸுசரிதபாகம் ஶ்ரீமதா ஸ்தோத்ரமேத-
-த்பட²தி ய இஹ மர்த்யோ நித்யமார்த்³ராந்தராத்மா ।
ஸ ப⁴வதி பத³முச்சை꞉ ஸம்பதா³ம் பாத³நம்ர-
-க்ஷிதிபமுகுடலக்ஷ்மீலக்ஷணாநாம் சிராய ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே தந்த்ரே ஶ்ரீபு⁴வநேஶ்வரீ ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed