Sri Bhuvaneshwari Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అథానందమయీం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణీమ్ |
ఈడే సకలసంపత్త్యై జగత్కారణమంబికామ్ || ౧ ||

ఆద్యామశేషజననీమరవిందయోనే-
-ర్విష్ణోః శివస్య చ వపుః ప్రతిపాదయిత్రీమ్ |
సృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగతాం త్రయాణాం
స్తుత్వా గిరం విమలయాప్యహమంబికే త్వామ్ || ౨ ||

పృథ్వ్యా జలేన శిఖినా మరుతాంబరేణ
హోత్రేందునా దినకరేణ చ మూర్తిభాజః |
దేవస్య మన్మథరిపోరపి శక్తిమత్తా-
-హేతుస్త్వమేవ ఖలు పర్వతరాజపుత్రి || ౩ ||

త్రిస్రోతసః సకలదేవసమర్చితాయా
వైశిష్ట్యకారణమవైమి తదేవ మాతః |
త్వత్పాదపంకజపరాగపవిత్రితాసు
శంభోర్జటాసు సతతం పరివర్తనం యత్ || ౪ ||

ఆనందయేత్కుముదినీమధిపః కలానాం
నాన్యామినః కమలినీమథ నేతరాం వా |
ఏకత్ర మోదనవిధౌ పరమే క ఈష్టే
త్వం తు ప్రపంచమభినందయసి స్వదృష్ట్యా || ౫ ||

ఆద్యాప్యశేషజగతాం నవయౌవనాసి
శైలాధిరాజతనయాప్యతికోమలాసి |
త్రయ్యాః ప్రసూరపి తథా న సమీక్షితాసి
ధ్యేయాసి గౌరి మనసో న పథి స్థితాసి || ౬ ||

ఆసాద్య జన్మ మనుజేషు చిరాద్దురాపం
తత్రాపి పాటవమవాప్య నిజేంద్రియాణామ్ |
నాభ్యర్చయంతి జగతాం జనయిత్రి యే త్వాం
నిఃశ్రేణికాగ్రమధిరుహ్య పునః పతంతి || ౭ ||

కర్పూరచూర్ణహిమవారివిలోడితేన
యే చందనేన కుసుమైశ్చ సుజాతగంధైః |
ఆరాధయంతి హి భవాని సముత్సుకాస్త్వాం
తే ఖల్వఖండభువనాధిభువః ప్రథంతే || ౮ ||

ఆవిశ్య మధ్యపదవీం ప్రథమే సరోజే
సుప్తా హి రాజసదృశీ విరచయ్యవిశ్వమ్ |
విద్యుల్లతావలయవిభ్రమముద్వహంతీ
పద్మాని పంచ విదలయ్య సమశ్నువానా || ౯ ||

తన్నిర్గతామృతరసైః పరిషిక్తగాత్ర-
-మార్గేణ తేన విలయం పునరప్యవాప్తా |
యేషాం హృది స్ఫురసి జాతు న తే భవేయు-
-ర్మాతర్మహేశ్వరకుటుంబిని గర్భభాజః || ౧౦ ||

ఆలంబికుండలభరామభిరామవక్త్రా-
-మాపీవరస్తనతటీం తనువృత్తమధ్యామ్ |
చింతాక్షసూత్రకలశాలిఖితాఢ్యహస్తా-
-మావర్తయామి మనసా తవ గౌరి మూర్తిమ్ || ౧౧ ||

ఆస్థాయ యోగమవిజిత్య చ వైరిషట్క-
-మాబద్ధ్యచేంద్రియగణం మనసి ప్రసన్నే |
పాశాంకుశాభయవరాఢ్యకరాం సువక్త్రా-
-మాలోకయంతి భువనేశ్వరి యోగినస్త్వామ్ || ౧౨ ||

ఉత్తప్తహాటకనిభా కరిభిశ్చతుర్భి-
-రావర్తితామృతఘటైరభిషిచ్యమానా |
హస్తద్వయేన నలినే రుచిరే వహంతీ
పద్మాపి సాభయవరా భవసి త్వమేవ || ౧౩ ||

అష్టాభిరుగ్రవివిధాయుధవాహినీభి-
-ర్దోర్వల్లరీభిరధిరుహ్య మృగాధిరాజమ్ |
దూర్వాదలద్యుతిరమార్త్యవిపక్షపక్షాన్
న్యక్కుర్వతీ త్వమసి దేవి భవాని దుర్గా || ౧౪ ||

ఆవిర్నిదాఘజలశీకరశోభివక్త్రాం
గుంజాఫలేన పరికల్పితహారయష్టిమ్ |
పీతాంశుకామసితకాంతిమనంగతంద్రా-
-మాద్యాం పుళిందతరుణీమసకృత్స్మరామి || ౧౫ ||

హంసైర్గతిక్వణితనూపురదూరదృష్టే
మూర్తైరివార్థవచనైరనుగమ్యమానౌ |
పద్మావివోర్ధ్వముఖరూఢసుజాతనాలౌ
శ్రీకంఠపత్ని శిరసా విదధే తవాంఘ్రీ || ౧౬ ||

ద్వాభ్యాం సమీక్షితుమతృప్తిమతేవ దృగ్భ్యా-
-ముత్పాట్య భాలనయనం వృషకేతనేన |
సాంద్రానురాగతరలేన నిరీక్ష్యమాణే
జంఘే శుభే అపి భవాని తవానతోఽస్మి || ౧౭ ||

ఊరూ స్మరామి జితహస్తికరావలేపౌ
స్థౌల్యేన మార్దవతయా పరిభూతరంభౌ |
శ్రేణీభరస్య సహనౌ పరికల్ప్య దత్తౌ
స్తంభావివాంగవయసా తవ మధ్యమేన || ౧౮ ||

శ్రోణ్యౌ స్తనౌ చ యుగపత్ప్రథయిష్యతోచ్చై-
-ర్బాల్యాత్పరేణ వయసా పరిహృష్టసారౌ |
రోమావళీవిలసితేన విభావ్య మూర్తిం
మధ్యం తవ స్ఫురతు మే హృదయస్య మధ్యే || ౧౯ ||

సఖ్యః స్మరస్య హరనేత్రహుతాశశాంత్యై
లావణ్యవారిభరితం నవయౌవనేన |
ఆపాద్య దత్తమివ పల్లవమప్రవిష్టం
నాభిం కదాపి తవ దేవి న విస్మరేయమ్ || ౨౦ ||

ఈశేఽపి గేహపిశునం భసితం దధానే
కాశ్మీరకర్దమమనుస్తనపంకజే తే |
స్నాతోత్థితస్య కరిణః క్షణలక్ష్యఫేనౌ
సిందూరితౌ స్మరయతః సమదస్య కుంభౌ || ౨౧ ||

కంఠాతిరిక్తగలదుజ్జ్వలకాంతిధారా-
-శోభౌ భుజౌ నిజరిపోర్మకరధ్వజేన |
కంఠగ్రహాయ రచితౌ కిల దీర్ఘపాశౌ
మాతర్మమ స్మృతిపథం న విలంఘయేతామ్ || ౨౨ ||

నాత్యాయతం రచితకంబువిలాసచౌర్యం
భూషాభరేణ వివిధేన విరాజమానమ్ |
కంఠం మనోహరగుణం గిరిరాజకన్యే
సంచింత్య తృప్తిముపయామి కదాపి నాహమ్ || ౨౩ ||

అత్యాయతాక్షమభిజాతలలాటపట్టం
మందస్మితేన దరఫుల్లకపోలరేఖమ్ |
బింబాధరం వదనమున్నతదీర్ఘనాసం
యస్తే స్మరత్యసకృదంబ స ఏవ జాతః || ౨౪ ||

ఆవిస్తుషారకరలేఖమనల్పగంధ-
-పుష్పోపరిభ్రమదలివ్రజనిర్విశేషమ్ |
యశ్చేతసా కలయతే తవ కేశపాశం
తస్య స్వయం గలతి దేవి పురాణపాశః || ౨౫ ||

శ్రుతిసుచరితపాకం శ్రీమతా స్తోత్రమేత-
-త్పఠతి య ఇహ మర్త్యో నిత్యమార్ద్రాంతరాత్మా |
స భవతి పదముచ్చైః సంపదాం పాదనమ్ర-
-క్షితిపముకుటలక్ష్మీలక్షణానాం చిరాయ || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీభువనేశ్వరీ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: