Sri Bhuvaneshwari Stotram – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಥಾನಂದಮಯೀಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಈಡೇ ಸಕಲಸಂಪತ್ತ್ಯೈ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಂಬಿಕಾಮ್ || ೧ ||

ಆದ್ಯಾಮಶೇಷಜನನೀಮರವಿಂದಯೋನೇ-
-ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಶಿವಸ್ಯ ಚ ವಪುಃ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತ್ರೀಮ್ |
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಕ್ಷಯಕರೀಂ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ
ಸ್ತುತ್ವಾ ಗಿರಂ ವಿಮಲಯಾಪ್ಯಹಮಂಬಿಕೇ ತ್ವಾಮ್ || ೨ ||

ಪೃಥ್ವ್ಯಾ ಜಲೇನ ಶಿಖಿನಾ ಮರುತಾಂಬರೇಣ
ಹೋತ್ರೇಂದುನಾ ದಿನಕರೇಣ ಚ ಮೂರ್ತಿಭಾಜಃ |
ದೇವಸ್ಯ ಮನ್ಮಥರಿಪೋರಪಿ ಶಕ್ತಿಮತ್ತಾ-
-ಹೇತುಸ್ತ್ವಮೇವ ಖಲು ಪರ್ವತರಾಜಪುತ್ರಿ || ೩ ||

ತ್ರಿಸ್ರೋತಸಃ ಸಕಲದೇವಸಮರ್ಚಿತಾಯಾ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕಾರಣಮವೈಮಿ ತದೇವ ಮಾತಃ |
ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜಪರಾಗಪವಿತ್ರಿತಾಸು
ಶಂಭೋರ್ಜಟಾಸು ಸತತಂ ಪರಿವರ್ತನಂ ಯತ್ || ೪ ||

ಆನಂದಯೇತ್ಕುಮುದಿನೀಮಧಿಪಃ ಕಲಾನಾಂ
ನಾನ್ಯಾಮಿನಃ ಕಮಲಿನೀಮಥ ನೇತರಾಂ ವಾ |
ಏಕತ್ರ ಮೋದನವಿಧೌ ಪರಮೇ ಕ ಈಷ್ಟೇ
ತ್ವಂ ತು ಪ್ರಪಂಚಮಭಿನಂದಯಸಿ ಸ್ವದೃಷ್ಟ್ಯಾ || ೫ ||

ಆದ್ಯಾಪ್ಯಶೇಷಜಗತಾಂ ನವಯೌವನಾಸಿ
ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪ್ಯತಿಕೋಮಲಾಸಿ |
ತ್ರಯ್ಯಾಃ ಪ್ರಸೂರಪಿ ತಥಾ ನ ಸಮೀಕ್ಷಿತಾಸಿ
ಧ್ಯೇಯಾಸಿ ಗೌರಿ ಮನಸೋ ನ ಪಥಿ ಸ್ಥಿತಾಸಿ || ೬ ||

ಆಸಾದ್ಯ ಜನ್ಮ ಮನುಜೇಷು ಚಿರಾದ್ದುರಾಪಂ
ತತ್ರಾಪಿ ಪಾಟವಮವಾಪ್ಯ ನಿಜೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ |
ನಾಭ್ಯರ್ಚಯಂತಿ ಜಗತಾಂ ಜನಯಿತ್ರಿ ಯೇ ತ್ವಾಂ
ನಿಃಶ್ರೇಣಿಕಾಗ್ರಮಧಿರುಹ್ಯ ಪುನಃ ಪತಂತಿ || ೭ ||

ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಹಿಮವಾರಿವಿಲೋಡಿತೇನ
ಯೇ ಚಂದನೇನ ಕುಸುಮೈಶ್ಚ ಸುಜಾತಗಂಧೈಃ |
ಆರಾಧಯಂತಿ ಹಿ ಭವಾನಿ ಸಮುತ್ಸುಕಾಸ್ತ್ವಾಂ
ತೇ ಖಲ್ವಖಂಡಭುವನಾಧಿಭುವಃ ಪ್ರಥಂತೇ || ೮ ||

ಆವಿಶ್ಯ ಮಧ್ಯಪದವೀಂ ಪ್ರಥಮೇ ಸರೋಜೇ
ಸುಪ್ತಾ ಹಿ ರಾಜಸದೃಶೀ ವಿರಚಯ್ಯವಿಶ್ವಮ್ |
ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾವಲಯವಿಭ್ರಮಮುದ್ವಹಂತೀ
ಪದ್ಮಾನಿ ಪಂಚ ವಿದಲಯ್ಯ ಸಮಶ್ನುವಾನಾ || ೯ ||

ತನ್ನಿರ್ಗತಾಮೃತರಸೈಃ ಪರಿಷಿಕ್ತಗಾತ್ರ-
-ಮಾರ್ಗೇಣ ತೇನ ವಿಲಯಂ ಪುನರಪ್ಯವಾಪ್ತಾ |
ಯೇಷಾಂ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರಸಿ ಜಾತು ನ ತೇ ಭವೇಯು-
-ರ್ಮಾತರ್ಮಹೇಶ್ವರಕುಟುಂಬಿನಿ ಗರ್ಭಭಾಜಃ || ೧೦ ||

ಆಲಂಬಿಕುಂಡಲಭರಾಮಭಿರಾಮವಕ್ತ್ರಾ-
-ಮಾಪೀವರಸ್ತನತಟೀಂ ತನುವೃತ್ತಮಧ್ಯಾಮ್ |
ಚಿಂತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕಲಶಾಲಿಖಿತಾಢ್ಯಹಸ್ತಾ-
-ಮಾವರ್ತಯಾಮಿ ಮನಸಾ ತವ ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಮ್ || ೧೧ ||

ಆಸ್ಥಾಯ ಯೋಗಮವಿಜಿತ್ಯ ಚ ವೈರಿಷಟ್ಕ-
-ಮಾಬದ್ಧ್ಯಚೇಂದ್ರಿಯಗಣಂ ಮನಸಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯವರಾಢ್ಯಕರಾಂ ಸುವಕ್ತ್ರಾ-
-ಮಾಲೋಕಯಂತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವಾಮ್ || ೧೨ ||

ಉತ್ತಪ್ತಹಾಟಕನಿಭಾ ಕರಿಭಿಶ್ಚತುರ್ಭಿ-
-ರಾವರ್ತಿತಾಮೃತಘಟೈರಭಿಷಿಚ್ಯಮಾನಾ |
ಹಸ್ತದ್ವಯೇನ ನಲಿನೇ ರುಚಿರೇ ವಹಂತೀ
ಪದ್ಮಾಪಿ ಸಾಭಯವರಾ ಭವಸಿ ತ್ವಮೇವ || ೧೩ ||

ಅಷ್ಟಾಭಿರುಗ್ರವಿವಿಧಾಯುಧವಾಹಿನೀಭಿ-
-ರ್ದೋರ್ವಲ್ಲರೀಭಿರಧಿರುಹ್ಯ ಮೃಗಾಧಿರಾಜಮ್ |
ದೂರ್ವಾದಲದ್ಯುತಿರಮಾರ್ತ್ಯವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಾನ್
ನ್ಯಕ್ಕುರ್ವತೀ ತ್ವಮಸಿ ದೇವಿ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗಾ || ೧೪ ||

ಆವಿರ್ನಿದಾಘಜಲಶೀಕರಶೋಭಿವಕ್ತ್ರಾಂ
ಗುಂಜಾಫಲೇನ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಹಾರಯಷ್ಟಿಮ್ |
ಪೀತಾಂಶುಕಾಮಸಿತಕಾಂತಿಮನಂಗತಂದ್ರಾ-
-ಮಾದ್ಯಾಂ ಪುಳಿಂದತರುಣೀಮಸಕೃತ್ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೫ ||

ಹಂಸೈರ್ಗತಿಕ್ವಣಿತನೂಪುರದೂರದೃಷ್ಟೇ
ಮೂರ್ತೈರಿವಾರ್ಥವಚನೈರನುಗಮ್ಯಮಾನೌ |
ಪದ್ಮಾವಿವೋರ್ಧ್ವಮುಖರೂಢಸುಜಾತನಾಲೌ
ಶ್ರೀಕಂಠಪತ್ನಿ ಶಿರಸಾ ವಿದಧೇ ತವಾಂಘ್ರೀ || ೧೬ ||

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸಮೀಕ್ಷಿತುಮತೃಪ್ತಿಮತೇವ ದೃಗ್ಭ್ಯಾ-
-ಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಭಾಲನಯನಂ ವೃಷಕೇತನೇನ |
ಸಾಂದ್ರಾನುರಾಗತರಲೇನ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇ
ಜಂಘೇ ಶುಭೇ ಅಪಿ ಭವಾನಿ ತವಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೧೭ ||

ಊರೂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಜಿತಹಸ್ತಿಕರಾವಲೇಪೌ
ಸ್ಥೌಲ್ಯೇನ ಮಾರ್ದವತಯಾ ಪರಿಭೂತರಂಭೌ |
ಶ್ರೇಣೀಭರಸ್ಯ ಸಹನೌ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ ದತ್ತೌ
ಸ್ತಂಭಾವಿವಾಂಗವಯಸಾ ತವ ಮಧ್ಯಮೇನ || ೧೮ ||

ಶ್ರೋಣ್ಯೌ ಸ್ತನೌ ಚ ಯುಗಪತ್ಪ್ರಥಯಿಷ್ಯತೋಚ್ಚೈ-
-ರ್ಬಾಲ್ಯಾತ್ಪರೇಣ ವಯಸಾ ಪರಿಹೃಷ್ಟಸಾರೌ |
ರೋಮಾವಳೀವಿಲಸಿತೇನ ವಿಭಾವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಂ
ಮಧ್ಯಂ ತವ ಸ್ಫುರತು ಮೇ ಹೃದಯಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ || ೧೯ ||

ಸಖ್ಯಃ ಸ್ಮರಸ್ಯ ಹರನೇತ್ರಹುತಾಶಶಾಂತ್ಯೈ
ಲಾವಣ್ಯವಾರಿಭರಿತಂ ನವಯೌವನೇನ |
ಆಪಾದ್ಯ ದತ್ತಮಿವ ಪಲ್ಲವಮಪ್ರವಿಷ್ಟಂ
ನಾಭಿಂ ಕದಾಪಿ ತವ ದೇವಿ ನ ವಿಸ್ಮರೇಯಮ್ || ೨೦ ||

ಈಶೇಽಪಿ ಗೇಹಪಿಶುನಂ ಭಸಿತಂ ದಧಾನೇ
ಕಾಶ್ಮೀರಕರ್ದಮಮನುಸ್ತನಪಂಕಜೇ ತೇ |
ಸ್ನಾತೋತ್ಥಿತಸ್ಯ ಕರಿಣಃ ಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯಫೇನೌ
ಸಿಂದೂರಿತೌ ಸ್ಮರಯತಃ ಸಮದಸ್ಯ ಕುಂಭೌ || ೨೧ ||

ಕಂಠಾತಿರಿಕ್ತಗಲದುಜ್ಜ್ವಲಕಾಂತಿಧಾರಾ-
-ಶೋಭೌ ಭುಜೌ ನಿಜರಿಪೋರ್ಮಕರಧ್ವಜೇನ |
ಕಂಠಗ್ರಹಾಯ ರಚಿತೌ ಕಿಲ ದೀರ್ಘಪಾಶೌ
ಮಾತರ್ಮಮ ಸ್ಮೃತಿಪಥಂ ನ ವಿಲಂಘಯೇತಾಮ್ || ೨೨ ||

ನಾತ್ಯಾಯತಂ ರಚಿತಕಂಬುವಿಲಾಸಚೌರ್ಯಂ
ಭೂಷಾಭರೇಣ ವಿವಿಧೇನ ವಿರಾಜಮಾನಮ್ |
ಕಂಠಂ ಮನೋಹರಗುಣಂ ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯೇ
ಸಂಚಿಂತ್ಯ ತೃಪ್ತಿಮುಪಯಾಮಿ ಕದಾಪಿ ನಾಹಮ್ || ೨೩ ||

ಅತ್ಯಾಯತಾಕ್ಷಮಭಿಜಾತಲಲಾಟಪಟ್ಟಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತೇನ ದರಫುಲ್ಲಕಪೋಲರೇಖಮ್ |
ಬಿಂಬಾಧರಂ ವದನಮುನ್ನತದೀರ್ಘನಾಸಂ
ಯಸ್ತೇ ಸ್ಮರತ್ಯಸಕೃದಂಬ ಸ ಏವ ಜಾತಃ || ೨೪ ||

ಆವಿಸ್ತುಷಾರಕರಲೇಖಮನಲ್ಪಗಂಧ-
-ಪುಷ್ಪೋಪರಿಭ್ರಮದಲಿವ್ರಜನಿರ್ವಿಶೇಷಮ್ |
ಯಶ್ಚೇತಸಾ ಕಲಯತೇ ತವ ಕೇಶಪಾಶಂ
ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಗಲತಿ ದೇವಿ ಪುರಾಣಪಾಶಃ || ೨೫ ||

ಶ್ರುತಿಸುಚರಿತಪಾಕಂ ಶ್ರೀಮತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತ-
-ತ್ಪಠತಿ ಯ ಇಹ ಮರ್ತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಮಾರ್ದ್ರಾಂತರಾತ್ಮಾ |
ಸ ಭವತಿ ಪದಮುಚ್ಚೈಃ ಸಂಪದಾಂ ಪಾದನಮ್ರ-
-ಕ್ಷಿತಿಪಮುಕುಟಲಕ್ಷ್ಮೀಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ಚಿರಾಯ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed