Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಭೃಗುರುವಾಚ |
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವದ ಮಯಿ ಪ್ರಭೋ |
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ನರೋ ಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸುಂದರ್ಯಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೨ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶಂಭುರೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಷೋಡಶೀ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ತ್ರಿಪುರಾ ಷೋಡಶೀ ಮಾತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿತಯಾ ತ್ರಯೀ |
ಸುಂದರೀ ಸುಮುಖೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾ || ೩ ||

ಶಾರದಾ ಶಬ್ದನಿಲಯಾ ಸಾಗರಾ ಸರಿದಂಬರಾ |
ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧತನುಃ ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ || ೪ ||

ಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಂಭುವನಿತಾ ಶಾಂಭವೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಸಮುದ್ರಮಥಿನೀ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನೀ ಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ || ೫ ||

ಸಾಧುಸೇವ್ಯಾ ಸಾಧುಗಮ್ಯಾ ಸಾಧುಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾ |
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ || ೬ ||

ಷಡ್ವರ್ಗಭಾವರಹಿತಾ ಷಡ್ವರ್ಗಪರಿಚಾರಿಕಾ |
ಷಡ್ವರ್ಗಾ ಚ ಷಡಂಗಾ ಚ ಷೋಢಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕೀ || ೭ ||

ಕ್ರತುರೂಪಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಋಭುಕ್ಷಕ್ರತುಮಂಡಿತಾ |
ಕವರ್ಗಾದಿಪವರ್ಗಾಂತಾ ಅಂತಸ್ಥಾಽನಂತರೂಪಿಣೀ || ೮ ||

ಅಕಾರಾಕಾರರಹಿತಾ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾ |
ತನ್ವೀ ತತ್ತ್ವೇಶ್ವರೀ ತಾರಾ ತ್ರಿವರ್ಷಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಮೇಶೀ ಛಾಯಾ ಸಂಜ್ಞಾಪ್ಯರುಂಧತೀ |
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹೋದರೀ || ೧೦ ||

ಮೇಘಾ ಬಲಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿಮಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ |
ಗೌರೀ ವಸುಂಧರಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗವಾಂ ಪತಿನಿಷೇವಿತಾ || ೧೧ ||

ಭಗಾಂಗಾ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಕ್ತಿಭಾವಪರಾಯಣಾ |
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾಧೂಮಾ ತಥಾ ಧೂಮ್ರವಿಭೂಷಣಾ || ೧೨ ||

ಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ |
ಸೀತಾ ಮಾತಂಗಿನೀ ಮೇಧಾ ಮಧುದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ || ೧೩ ||

ಭೈರವೀ ಭುವನಾ ಮಾತಾಽಭಯದಾ ಭವಸುಂದರೀ |
ಭಾವುಕಾ ಬಗಲಾ ಕೃತ್ಯಾ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೪ ||

ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ರಮ್ಯಾ ರಂಭಾ ರಾವಣವಂದಿತಾ |
ಶತಯಜ್ಞಮಯೀ ಸತ್ತ್ವಾ ಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಾ || ೧೫ ||

ಶತಚಂದ್ರಾನನಾ ದೇವೀ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾ || ೧೬ ||

ಅರ್ಧೇಂದುಧಾರಿಣೀ ಮತ್ತಾ ಮದಿರಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೧೭ ||

ಸುಂದರ್ಯಾಃ ಸರ್ವದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ || ೧೮ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಯದ್ವೈ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ಕೋಟಿಗುಣಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೯ ||

ಪಠೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯುತೋ ನರೋ ಯೋ
ನಿಶೀಥಕಾಲೇಽಪ್ಯರುಣೋದಯೇ ವಾ |
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇ ನವಮೀದಿನೇಽಥವಾ
ಲಭೇತ ಭೋಗಾನ್ಪರಮಾದ್ಭುತಾನ್ಪ್ರಿಯಾನ್ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ಪೂರ್ವಖಂಡೇ ಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: