Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

భృగురువాచ |
చతుర్వక్త్ర జగన్నాథ స్తోత్రం వద మయి ప్రభో |
యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ నరో భక్తిమవాప్నుయాత్ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
సహస్రనామ్నామాకృష్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
గుహ్యాద్గుహ్యతరం గుహ్యం సుందర్యాః పరికీర్తితమ్ || ౨ ||

అస్య శ్రీషోడశ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శంభురృషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీషోడశీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

త్రిపురా షోడశీ మాతా త్ర్యక్షరా త్రితయా త్రయీ |
సుందరీ సుముఖీ సేవ్యా సామవేదపరాయణా || ౩ ||

శారదా శబ్దనిలయా సాగరా సరిదంబరా |
శుద్ధా శుద్ధతనుః సాధ్వీ శివధ్యానపరాయణా || ౪ ||

స్వామినీ శంభువనితా శాంభవీ చ సరస్వతీ |
సముద్రమథినీ శీఘ్రగామినీ శీఘ్రసిద్ధిదా || ౫ ||

సాధుసేవ్యా సాధుగమ్యా సాధుసంతుష్టమానసా |
ఖట్వాంగధారిణీ ఖర్వా ఖడ్గఖర్పరధారిణీ || ౬ ||

షడ్వర్గభావరహితా షడ్వర్గపరిచారికా |
షడ్వర్గా చ షడంగా చ షోఢా షోడశవార్షికీ || ౭ ||

క్రతురూపా క్రతుమతీ ఋభుక్షక్రతుమండితా |
కవర్గాదిపవర్గాంతా అంతస్థాఽనంతరూపిణీ || ౮ ||

అకారాకారరహితా కాలమృత్యుజరాపహా |
తన్వీ తత్త్వేశ్వరీ తారా త్రివర్షా జ్ఞానరూపిణీ || ౯ ||

కాలీ కరాలీ కామేశీ ఛాయా సంజ్ఞాప్యరుంధతీ |
నిర్వికల్పా మహావేగా మహోత్సాహా మహోదరీ || ౧౦ ||

మేఘా బలాకా విమలా విమలజ్ఞానదాయినీ |
గౌరీ వసుంధరా గోప్త్రీ గవాం పతినిషేవితా || ౧౧ ||

భగాంగా భగరూపా చ భక్తిభావపరాయణా |
ఛిన్నమస్తా మహాధూమా తథా ధూమ్రవిభూషణా || ౧౨ ||

ధర్మకర్మాదిరహితా ధర్మకర్మపరాయణా |
సీతా మాతంగినీ మేధా మధుదైత్యవినాశినీ || ౧౩ ||

భైరవీ భువనా మాతాఽభయదా భవసుందరీ |
భావుకా బగలా కృత్యా బాలా త్రిపురసుందరీ || ౧౪ ||

రోహిణీ రేవతీ రమ్యా రంభా రావణవందితా |
శతయజ్ఞమయీ సత్త్వా శతక్రతువరప్రదా || ౧౫ ||

శతచంద్రాననా దేవీ సహస్రాదిత్యసన్నిభా |
సోమసూర్యాగ్నినయనా వ్యాఘ్రచర్మాంబరావృతా || ౧౬ ||

అర్ధేందుధారిణీ మత్తా మదిరా మదిరేక్షణా |
ఇతి తే కథితం గోప్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౧౭ ||

సుందర్యాః సర్వదం సేవ్యం మహాపాతకనాశనమ్ |
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం కలౌ యుగే || ౧౮ ||

సహస్రనామపాఠస్య ఫలం యద్వై ప్రకీర్తితమ్ |
తస్మాత్కోటిగుణం పుణ్యం స్తవస్యాస్య ప్రకీర్తనాత్ || ౧౯ ||

పఠేత్సదా భక్తియుతో నరో యో
నిశీథకాలేఽప్యరుణోదయే వా |
ప్రదోషకాలే నవమీదినేఽథవా
లభేత భోగాన్పరమాద్భుతాన్ప్రియాన్ || ౨౦ ||

ఇతి బ్రహ్మయామలే పూర్వఖండే షోడశ్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed