Sri Bhuvaneshwari Hridayam – ஶ்ரீ பு⁴வனேஶ்வரீ ஹ்ருத³யம்


ஶ்ரீதே³வ்யுவாச |
ப⁴க³வன் ப்³ரூஹி தத் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வகாமப்ரஸாத⁴னம் |
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண நான்யச்ச்²ரோதவ்யமிஷ்யதே || 1 ||

யதி³ மே(அ)னுக்³ரஹ꞉ கார்ய꞉ ப்ரீதிஶ்சாபி மமோபரி |
ததி³த³ம் கத²ய ப்³ரஹ்மன் விமலம் யன்மஹீதலே || 2 ||

ஈஶ்வர உவாச |
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வகாமப்ரஸாத⁴னம் |
ஹ்ருத³யம் பு⁴வனேஶ்வர்யா꞉ ஸ்தோத்ரமஸ்தி யஶோத³யம் || 3 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வவரீஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶக்தி꞉ ருஷி꞉ – கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீ தே³வதா – ஹகாரோ பீ³ஜம் – ஈகாரஶ்ஶக்தி꞉ – ரேப²꞉ கீலகம் – ஸகல மனோவாஞ்சி²தஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

கரன்யாஸ꞉ ||
ஓம் ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ ||
ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஐம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் ஹ்ரீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் ஶ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் ஐம் அஸ்த்ராய ப²ட் |

த்⁴யானம் ||
த்⁴யாயேத்³ப்³ரஹ்மாதி³கானாம் க்ருதஜனிஜனநீம் யோகி³னீம் யோக³யோனிம்
தே³வானாம் ஜீவனாயோஜ்ஜ்வலிதஜயபரஜ்யோதிருக்³ராங்க³தா⁴த்ரீம் |
ஶங்க²ம் சக்ரம் ச பா³ணம் த⁴னுரபி த³த⁴தீம் தோ³ஶ்சதுஷ்காம்பு³ஜாதௌ
மாயாமாத்³யாம் விஶிஷ்டாம் ப⁴வ ப⁴வ பு⁴வனாம் பூ⁴ப⁴வா பா⁴ரபூ⁴மிம் || 4 ||

யதா³ஜ்ஞயா யோ ஜக³தா³த்³யஶேஷம்
ஸ்ருஜத்யஜ꞉ ஶ்ரீபதிரௌரஸம் வா |
பி³ப⁴ர்தி ஸம்ஹந்தி ப⁴வஸ்தத³ந்தே
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 5 ||

ஜக³ஜ்ஜனானந்த³கரீம் ஜயாக்²யாம்
யஶஸ்வினீம் யந்த்ரஸுயஜ்ஞயோனிம் |
ஜிதாமிதாமித்ரக்ருதப்ரபஞ்சாம்
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 6 ||

ஹரௌ ப்ரஸுப்தே பு⁴வனத்ரயாந்தே-
ப்யனாரதன்னாபி⁴ஜபத்³மஜன்மா |
விதி⁴ஸ்ததோ(அ)ந்தே⁴ வித³தா⁴ர யத்பத³ம்
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 7 ||

ந வித்³யதே க்வாபி து ஜன்ம யஸ்யா
ந வா ஸ்தி²தி꞉ ஸாந்ததிகீஹ யஸ்யா꞉ |
ந வா நிரோதே⁴(அ)கி²லகர்ம யஸ்யா
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 8 ||

கடாக்ஷமோக்ஷாசரணோக்³ரவித்தா
நிவேஶிதார்ணா கருணார்த்³ரசித்தா |
ஸுப⁴க்தயேராதி ஸமீப்ஸிதம் யா
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 9 ||

யதோ ஜக³ஜ்ஜன்ம ப³பூ⁴வ யோனே-
ஸ்ததே³வ மத்⁴யே ப்ரதிபாதி யாம் வா |
தத³த்தி யாந்தே(அ)கி²லமுக்³ரகாளி
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 10 ||

ஸுஷுப்திகாலே ஜனமத்⁴யயந்த்யா
யயா ஜன꞉ ஸ்வப்னமவைதி கிஞ்சித் |
ப்ரபு³த்⁴யதே ஜாக்³ரதி ஜீவ ஏஷ
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 11 ||

த³யாஸ்பு²ரத்கோரகடாக்ஷலாபா⁴-
ந்னகேத்ர யஸ்யா꞉ ப்ரப⁴வந்தி ஸித்³தா⁴꞉ |
கவித்வமீஶித்வமபி ஸ்வதந்த்ரா
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 12 ||

லஸன்முகா²ம்போ⁴ருஹமுத்ஸ்பு²ரந்தம்
ஹ்ருதி³ ப்ரணித்⁴யாய தி³ஶி ஸ்பு²ரந்த꞉ |
யஸ்யா꞉ க்ருபார்த்³ரம் ப்ரவிகாஸயந்தி
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 13 ||

யதா³னுராகா³னுக³தாளிசித்ரா-
ஶ்சிரந்தனப்ரேமபரிப்லுதாங்கா³꞉ |
ஸுனிர்ப⁴யாஸ்ஸந்தி ப்ரமுத்³ய யஸ்யா꞉
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 14 ||

ஹரிர்விரஞ்சிர்ஹர ஈஶிதார꞉
புரோ(அ)வதிஷ்ட²ந்தி பரம்நதாங்கா³꞉ |
யஸ்யாஸ்ஸமிச்ச²ந்தி ஸதா³னுகூல்யம்
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 15 ||

மனும் யதீ³யம் ஹரமக்³னிஸம்ஸ்த²ம்
ததஶ்ச வாமஶ்ருதிசந்த்³ரஸக்தம் |
ஜபந்தி யே ஸ்யுஸ்ஸுரவந்தி³தாஸ்தே
ப⁴ஜாமஹே ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீம் தாம் || 16 ||

ப்ரஸீத³து ப்ரேமரஸார்த்³ரசித்தா
ஸதா³ ஹி ஸா ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீ மே |
க்ருபாகடாக்ஷேண குபே³ரகல்பா
ப⁴வந்தி யஸ்யா꞉ பத³ப⁴க்திபா⁴ஜ꞉ || 17 ||

முதா³ ஸுபாட்²யம் பு⁴வனேஶ்வரீயம்
ஸதா³ ஸதாம் ஸ்தோத்ரமித³ம் ஸுஸேவ்யம் |
ஸுக²ப்ரத³ம் ஸ்யாத்கலிகல்மஷக்⁴னம்
ஸுஶ்ருண்வதாம் ஸம்பட²தாம் ப்ரஶஸ்யம் || 18 ||

ஏதத்து ஹ்ருத³யம் ஸ்தோத்ரம் படே²த்³யஸ்து ஸமாஹித꞉ |
ப⁴வேத்தஸ்யேஷ்டதா³ தே³வீ ப்ரஸன்னா பு⁴வனேஶ்வரீ || 19 ||

த³தா³தி த⁴னமாயுஷ்யம் புண்யம் புண்யமதிம் ததா² |
நைஷ்டி²கீம் தே³வப⁴க்திம் ச கு³ருப⁴க்திம் விஶேஷத꞉ || 20 ||

பூர்ணிமாயாம் சதுர்த³ஶ்யாம் குஜவாரே விஶேஷத꞉ |
பட²னீயமித³ம் ஸ்தோத்ரம் தே³வஸத்³மனி யத்னத꞉ || 21 ||

யத்ரகுத்ராபி பாடே²ன ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ப²லம் ப⁴வேத் |
ஸர்வஸ்தா²னேஷு தே³வேஶ்யா꞉ பூததே³ஹ꞉ ஸதா³ படே²த் || 22 ||

இதி நீலஸரஸ்வதீதந்த்ரே ஶ்ரீ பு⁴வனேஶ்வரீபடலே ஶ்ரீதே³வீஶ்வரஸம்வாதே³ ஶ்ரீபு⁴வனேஶ்வரீ ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: