Tripurasundari Veda Pada Stava – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ವೇದಪಾದ ಸ್ತವಃ


ವೇದಪಾದಸ್ತವಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷಯಾ |
ಯಥಾಮತಿ ಮತಿಂ ದೇವಸ್ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧ ||

ಅಕಿಂಚಿತ್ಕರಕರ್ಮಭ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹೃತ್ಯ ಕೃಪಾವಶಾತ್ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸ್ತುತಾವಸ್ಯಾಂ ತನ್ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೨ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣಾವಯವಶಾಲಿನೀ |
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಾವ್ಯಾತ್ಪ್ರಣೋ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ || ೩ ||

ಯಾ ವರ್ಣಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗದ್ಯಪದ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವಾಚಿ ನರ್ತಯತು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮೇಧಾಂ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ || ೪ ||

ಉಪಾಸ್ಯಮಾನಾ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರೈಃ ಸಂಧ್ಯಾಸು ಚ ತಿಸೃಷ್ವಪಿ |
ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾವಿದ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ || ೫ ||

ಮಂದಾ ನಿಂದಾಲೋಲುಪಾಹಂ ಸ್ವಭಾವಾ-
-ದೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪೂರ್ಯತೇ ಕಿಂ ಮಯೇತಿ |
ಮಾ ತೇ ಭೀತಿರ್ಹೇ ಮತೇ ತ್ವಾದೃಶಾನಾ-
-ಮೇಷಾ ನೇತ್ರೀ ರಾಧಸಾ ಸೂನೃತಾನಾಮ್ || ೬ ||

ತರಂಗಭ್ರುಕುಟೀಕೋಟಿಭಂಗ್ಯಾ ತರ್ಜಯತೇ ಜರಾಮ್ |
ಸುಧಾಮಯಾಯ ಶುಭ್ರಾಯ ಸಿಂಧೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೭ ||

ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಮಣಿದ್ವೀಪಃ ಕಲ್ಪಕಾರಾಮಭೂಷಿತಃ |
ಅಸ್ತು ಮೇ ಲಲಿತಾವಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಅಭಯಂಕರಃ || ೮ ||

ಕದಂಬಮಂಜರೀನಿರ್ಯದ್ವಾರುಣೀಪಾರಣೋನ್ಮದೈಃ |
ದ್ವಿರೇಫೈರ್ವರ್ಣನೀಯಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೯ ||

ತತ್ರ ವಪ್ರಾವಲೀ ಲೀಲಾ ಗಗನೋಲ್ಲಂಘಿಗೋಪುರಮ್ |
ಮಾತಃ ಕೌತೂಹಲಂ ದದ್ಯಾತ್ಸಗ್ಂಹಾರ್ಯಂ ನಗರಂ ತವ || ೧೦ ||

ಮಕರಂದಝರೀಮಜ್ಜನ್ಮಿಲಿಂದಕುಲಸಂಕುಲಾಮ್ |
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಂ ವಂದೇ ಯಶಸಾ ಸಂಪರೀವೃತಾಮ್ || ೧೧ ||

ತತ್ರೈವ ಚಿಂತಾಮಣಿಧೋರಣಾರ್ಚಿಭಿ-
-ರ್ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ರೋಪಿತರತ್ನಶೃಂಗಮ್ |
ಭಜೇ ಭವಾನೀಭವನಾವತಂಸ-
-ಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೧೨ ||

ಮುನಿಭಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮಲಾಭಾಯ ಯಚ್ಚಕ್ರಂ ಹೃದಿ ಸೇವ್ಯತೇ |
ತತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ತದಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ || ೧೩ ||

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಮಂಚಸ್ತತ್ರ ಯೋ ಬಿಂದುಮಧ್ಯಗಃ |
ತವ ಕಾಮೇಶಿ ವಾಸೋಽಯಮಾಯುಷ್ಮಂತಂ ಕರೋತು ಮಾಮ್ || ೧೪ ||

ನಾನಾರತ್ನಗುಲುಚ್ಛಾಲೀಕಾಂತಿಕಿಮ್ಮೀಲಿತೋದರಮ್ |
ವಿಮೃಶಾಮಿ ವಿತಾನಂ ತೇಽತಿಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಮತಿಲೋಮಶಮ್ || ೧೫ ||

ಪರ್ಯಂಕತಲ್ಪೋಪರಿ ದರ್ಶನೀಯಂ
ಸಬಾಣಚಾಪಾಂಕುಶಪಾಶಪಾಣಿಮ್ |
ಅಶೇಷಭೂಷಾರಮಣೀಯಮೀಡೇ
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ || ೧೬ ||

ಜಟಾರುಣಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಲಲಾಮಂ
ಉದ್ವೇಲಲಾವಣ್ಯಕಲಾಭಿರಾಮಮ್ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಂ ಕಾಮಶರಾಸನಾಂಕಂ
ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || ೧೭ ||

ತತ್ರ ಕಾಮೇಶವಾಮಾಂಕೇ ಖೇಲಂತೀಮಲಿಕುಂತಲಾಮ್ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲಹರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೧೮ ||

ಚಾರುಗೋರೋಚನಾಪಂಕಜಂಬಾಲಿತಘನಸ್ತನೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಲೋಕಮಾತರಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ || ೧೯ ||

ಶಿವೇ ನಮನ್ನಿರ್ಜರಕುಂಜರಾಸುರ-
-ಪ್ರತೋಲಿಕಾಮೌಲಿಮರೀಚಿವೀಚಿಭಿಃ |
ಇದಂ ತವ ಕ್ಷಾಲನಜಾತಸೌಭಗಂ
ಚರಣಂ ನೋ ಲೋಕೇ ಸುಧಿತಾಂ ದಧಾತು || ೨೦ ||

ಕಲ್ಪಸ್ಯಾದೌ ಕಾರಣೇಶಾನಪಿ ತ್ರೀ-
-ನ್ಸ್ರಷ್ಟುಂ ದೇವಿ ತ್ರೀನ್ಗುಣಾನಾದಧಾನಾಮ್ |
ಸೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ತ್ವಾ-
-ಮಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಾಮ್ || ೨೧ ||

ಕೇಶೋದ್ಭೂತೈರದ್ಭುತಾಮೋದಪೂರೈ-
-ರಾಶಾಬೃಂದಂ ಸಾಂದ್ರಮಾಪೂರಯಂತೀಮ್ |
ತ್ವಾಮಾನಮ್ಯ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸ್ವಯಂಭೂ-
-ರಸ್ಮಾನ್ಮಾಯೀ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವಮೇತತ್ || ೨೨ ||

ಅರ್ಧೋನ್ಮೀಲದ್ಯೌವನೋದ್ದಾಮದರ್ಪಾಂ
ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪೈರರ್ಪಯಂತೀಂ ಮಯೂಖಾನ್ |
ದೇವಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಪುರಾ ಕೈಟಭಾರಿ-
-ರ್ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಃ || ೨೩ ||

ಕಲ್ಹಾರಶ್ರೀಮಂಜರೀಪುಂಜರೀತಿಂ
ಧಿಕ್ಕುರ್ವಂತೀಮಂಬ ತೇ ಪಾಟಲಿಮ್ನಾ |
ಮೂರ್ತಿಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತೀಂ ಭೂತಿಮಾಯ-
-ನ್ನಿಂದ್ರೋ ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಯ ಈಶೇ || ೨೪ ||

ದೇವತಾಂತರಮಂತ್ರೌಘಜಪಶ್ರೀಫಲಭೂತಯಾ |
ಜಾಪಕಸ್ತವ ದೇವ್ಯಂತೇ ವಿದ್ಯಯಾ ವಿಂದತೇಽಮೃತಮ್ || ೨೫ ||

ಪುಂಸ್ಕೋಕಿಲಕಲಕ್ವಾಣಕೋಮಲಾಲಾಪಶಾಲಿನಿ |
ಭದ್ರಾಣಿ ಕುರು ಮೇ ಮಾತರ್ದುರಿತಾನಿ ಪರಾಸುವ || ೨೬ ||

ಅಂತೇವಾಸಿನ್ನಸ್ತಿ ಚೇತ್ತೇ ಮುಮುಕ್ಷಾ
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಯುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಸರ್ವೈಷಣಃ ಸನ್ |
ಸದ್ಭ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುಂದರೀಂ ಜ್ಞಪ್ತಿರೂಪಾಂ
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಧ್ಯಾನಯೋಗಾದವೇಹಿ || ೨೭ ||

ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಾದಿದೇವೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಾ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಗಾ |
ಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ ಭೂಯಃ ಷೋಡಶೀ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತು || ೨೮ ||

ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ
ತಸ್ಯಾದೇಶಾತ್ತಾರಕಂ ಮಂತ್ರತತ್ತ್ವಮ್ |
ಜಾನೀತೇ ಚೇದಂಬ ಧನ್ಯಃ ಸಮಾನಂ
ನಾತಃ ಪರಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಹಿ ಕಿಂಚಿತ್ || ೨೯ ||

ತ್ವಮೇವ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಮೇವ ಚ |
ತ್ವಾಮಂಬ ನ ವಿನಾ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || ೩೦ ||

ಪರಾಗಮದ್ರೀಂದ್ರಸುತೇ ತವಾಂಘ್ರಿ-
-ಸರೋಜಯೋರಂಬ ದಧಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ |
ಅಲಂಕೃತಂ ವೇದವಧೂಶಿರೋಭಿ-
-ರ್ಯತೋ ಜಾತೋ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ || ೩೧ ||

ದುಷ್ಟಾನ್ದೈತ್ಯಾನ್ಹಂತುಕಾಮಾಂ ಮಹರ್ಷೀನ್
ಶಿಷ್ಟಾನನ್ಯಾನ್ಪಾತುಕಾಮಾಂ ಕರಾಬ್ಜೈಃ |
ಅಷ್ಟಾಭಿಸ್ತ್ವಾಂ ಸಾಯುಧೈರ್ಭಾಸಮಾನಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗ್ಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩೨ ||

ದೇವಿ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಂಗಿ ತ್ವಾಮನಾದೃತ್ಯ ಯೇ ಕ್ರಿಯಾಃ |
ಕುರ್ವಂತಿ ನಿಷ್ಫಲಾಸ್ತೇಷಾಮದುಗ್ಧಾ ಇವ ಧೇನವಃ || ೩೩ ||

ನಾಹಂ ಮನ್ಯೇ ದೈವತಂ ಮಾನ್ಯಮನ್ಯ-
-ತ್ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಾದಂಬಿಕೇ ಕುಂಭಜಾದ್ಯಾಃ |
ಯೇ ಧ್ಯಾತಾರೋ ಭಕ್ತಿಸಂಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾಃ
ಪರಾಮೃತಾತ್ಪರಿಮುಚ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ || ೩೪ ||

ಕುರ್ವಾಣೋಽಪಿ ದುರಾರಂಭಾಂಸ್ತವ ನಾಮಾನಿ ಶಾಂಭವಿ |
ಪ್ರಜಪನ್ನೇತಿ ಮಾಯಾಂತಮತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ತರಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೫ ||

ಕಲ್ಯಾಣಿ ತ್ವಂ ಕುಂದಹಾಸಪ್ರಕಾಶೈ-
-ರಂತರ್ಧ್ವಾಂತಂ ನಾಶಯಂತೀ ಕ್ಷಣೇನ |
ಹಂತಾಸ್ಮಾಕಂ ಧ್ಯಾಯತಾಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜ-
-ಮುಚ್ಚತಿಷ್ಠ ಮಹತೇ ಸೌಭಗಾಯ || ೩೬ ||

ತಿತೀರ್ಷಯಾ ಭವಾಂಭೋಧೇರ್ಹಯಗ್ರೀವಾದಯಃ ಪುರಾ |
ಅಪ್ರಮತ್ತಾ ಭವತ್ಪೂಜಾಂ ಸುವಿದ್ವಾಂಸೋ ವಿತೇನಿರೇ || ೩೭ ||

ಮದ್ವಶ್ಯಾ ಯೇ ದುರಾಚಾರಾ ಯೇ ಚ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನಃ |
ಭವತ್ಯಾಃ ಕೃಪಯಾ ಸರ್ವೇ ಸುವರ್ಯಂತು ಯಜಮಾನಾಃ || ೩೮ ||

ಶ್ರೀಚಕ್ರಸ್ಥಾಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯದಾತ್ರೀಂ
ಪೌಂಡ್ರಂ ಚಾಪಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾನ್ದಧಾನಾಮ್ |
ಬಂಧೂಕಾಭಾಂ ಭಾವಯಾಮಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಮ್ || ೩೯ ||

ಭವಾನಿ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜನಿರ್ಣೇಜನಪವಿತ್ರತಾಃ |
ಭವಾಮಯಪ್ರಶಾಂತ್ಯೈ ತ್ವಾಮಪೋ ಯಾಚಾಮಿ ಭೇಷಜಮ್ || ೪೦ ||

ಚಿದಾನಂದಸುಧಾಂಭೋಧೇಸ್ತವಾನಂದಲವೋಽಸ್ತಿ ಯಃ |
ಕಾರಣೇಶೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ಸಾಕಂ ತದ್ವಿಶ್ವಮುಪಜೀವತಿ || ೪೧ ||

ನೋ ವಾ ಯಾಗೈರ್ನೈವ ಪೂರ್ತಾದಿಕೃತ್ಯೈ-
-ರ್ನೋ ವಾ ಜಪ್ಯೈರ್ನೋ ಮಹದ್ಭಿಸ್ತಪೋಭಿಃ |
ನೋ ವಾ ಯೋಗೈಃ ಕ್ಲೇಶಕೃದ್ಭಿಃ ಸುಮೇಧಾ
ನಿಚಾಯ್ಯೇಮಾಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯಂತಮೇತಿ || ೪೨ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾಹಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ತು ಮೃಡಪ್ರಿಯೇ |
ಸಾಯಂ ಪಾಹಿ ಜಗದ್ವಂದ್ಯೇ ಪುನರ್ನಃ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವತಃ || ೪೩ ||

ಬಂಧೂಕಾಭೈರ್ಭಾನುಭಿರ್ಭಾಸಯಂತೀ
ವಿಶ್ವಂ ಶಶ್ವತ್ತುಂಗಪೀನಸ್ತನಾರ್ಧಾ |
ಲಾವಣ್ಯಾಬ್ಧೇಃ ಸುಂದರಿ ತ್ವಂ ಪ್ರಸಾದಾ-
-ದಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಗ್ಂ ರಯಿಮಸ್ಮಾಸು ಧೇಹಿ || ೪೪ ||

ಕರ್ಣಾಕರ್ಣಯ ಮೇ ತತ್ತ್ವಂ ಯಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರಿತೀರ್ಯತೇ |
ತ್ರಿರ್ವದಾಮಿ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ || ೪೫ ||

ವಾಗ್ದೇವೀತಿ ತ್ವಾಂ ವದಂತ್ಯಂಬ ಕೇಚಿ-
-ಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೌರೀತ್ಯೇವಮನ್ಯೇಽಪ್ಯುಶಂತಿ |
ಶಶ್ವನ್ಮಾತಃ ಪ್ರತ್ಯಗದ್ವೈತರೂಪಾಂ
ಶಂಸಂತಿ ಕೇಚಿನ್ನಿವಿದೋ ಜನಾಃ || ೪೬ ||

ಲಲಿತೇತಿ ಸುಧಾಪೂರಮಾಧುರೀಚೋರಮಂಬಿಕೇ |
ತವ ನಾಮಾಸ್ತಿ ಯತ್ತೇನ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ || ೪೭ ||

ಯೇ ಸಂಪನ್ನಾಃ ಸಾಧನೈಸ್ತೈಶ್ಚತ್ತುರ್ಭಿಃ
ಶುಶ್ರೂಷಾಭಿರ್ದೇಶಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಂತಿ |
ಸಮ್ಯಗ್ವಿದ್ವಾನ್ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾಂತರಾಣಾಂ
ತೇಷಾಮೇವೈತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ವದೇತ || ೪೮ ||

ಅಭಿಚಾರಾದಿಭಿಃ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಃ ಪ್ರೇರಯತಿ ಮಯ್ಯುಮೇ |
ತವ ಹುಂಕಾರಸಂತ್ರಸ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕರ್ತಾರಮೃಚ್ಛತು || ೪೯ ||

ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಿ ಮಾಮಿಕಾಮಪಾಹರಾಶು ದುರ್ಜರಾಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ದಯಾಧುನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಮಂಬ ನಃ ಸ್ಕೃಧಿ || ೫೦ ||

ಕದಂಬಾರುಣಮಂಬಾಯಾ ರೂಪಂ ಚಿಂತಯ ಚಿತ್ತ ಮೇ |
ಮುಂಚ ಪಾಪೀಯಸೀಂ ನಿಷ್ಠಾಂ ಮಾ ಗೃಧಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ಧನಮ್ || ೫೧ ||

ಭಂಡಭಂಡನಲೀಲಾಯಾಂ ರಕ್ತಚಂದನಪಂಕಿಲಃ |
ಅಂಕುಶಸ್ತವ ತಂ ಹನ್ಯಾದ್ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವಿಷತೇ ಜನಃ || ೫೨ ||

ರೇ ರೇ ಚಿತ್ತ ತ್ವಂ ವೃಧಾ ಶೋಕಸಿಂಧೌ
ಮಜ್ಜಸ್ಯಂತರ್ವಚ್ಮ್ಯುಪಾಯಂ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ |
ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯೈಕಾಕ್ಷರೇಣ
ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮ್ಯೋಮ್ || ೫೩ ||

ಚಂಚದ್ಬಾಲಾತಪಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಲಾಮಂಡಲಶಾಲಿನೇ |
ಐಕ್ಷವಾಯ ನಮೋ ಮಾತರ್ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ತವ ಧನ್ವನೇ || ೫೪ ||

ತಾಮೇವಾದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮುಪಾಸೇ
ಮೂರ್ತೈರ್ವೇದೈಃ ಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಭವಾನೀಮ್ |
ಹಂತ ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಯಾಂ ಮುಕ್ತಿಕಾಮೋ
ಮತ್ವಾ ಧೀರೋ ಹರ್ಷಶೋಕೌ ಜಹಾತಿ || ೫೫ ||

ಶರಣಂ ಕರವಾಣ್ಯಂಬ ಚರಣಂ ತವ ಸುಂದರಿ |
ಶಪೇ ತ್ವತ್ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಮೇ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ || ೫೬ ||

ರತ್ನಚ್ಛತ್ರೈಶ್ಚಾಮರೈರ್ದರ್ಪಣಾದ್ಯೈ-
-ಶ್ಚಕ್ರೇಶಾನೀಂ ಸರ್ವದೋಪಾಚರಂತ್ಯಃ |
ಯೋಗಿನ್ಯೋಽನ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಯಶ್ಚಾಣಿಮಾದ್ಯಾ
ಯೂಯಂ ಪಾತಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ನಃ || ೫೭ ||

ದರಿದ್ರಂ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾಸಿ ಯತಃ ಶಿವೇ |
ದೂರೀಕೃತ್ಯಾಶು ದುರಿತಮಥಾ ನೋ ವರ್ಧಯಾ ರಯಿಮ್ || ೫೮ ||

ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಕೂಟತ್ರಯಕಲೇಬರೇ |
ಕಾದಿವಿದ್ಯಾಕ್ಷರಶ್ರೇಣಿಮುಶಂತಸ್ತ್ವಾ ಹವಾಮಹೇ || ೫೯ ||

ಮೂಲಾಧಾರಾದೂರ್ಧ್ವಮಂತಶ್ಚರಂತೀಂ
ಭಿತ್ತ್ವಾ ಗ್ರಂಥೀನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನಿರ್ಯತ್ಸುಧಾರ್ದ್ರಾಮ್ |
ಪಶ್ಯಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಯೇ ಚ ತೃಪ್ತಿಂ ಲಭಂತೇ
ತೇಷಾಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಶ್ವತೀ ನೇತರೇಷಾಮ್ || ೬೦ ||

ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯಂತಿ ಯೇ ಮಾತಸ್ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತಚೇತಸೇ |
ತಾನಂಬ ಸಾಯಕೈರೇಭಿರವ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ || ೬೧ ||

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಮಂಬ ಶಾಂತೈಷಣಾನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಪಾತೇನ ಪೂತಃ |
ಪಾಪೀಯಾನಪ್ಯಾವೃತಃ ಸ್ವರ್ವಧೂಭಿಃ
ಶೋಕಾತಿಗೋ ಮೋದತೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ || ೬೨ ||

ಸಂತು ವಿದ್ಯಾ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಸಂಸಾರಭ್ರಮಹೇತವಃ |
ಭಜೇಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಯಯಾ ವಿದ್ವಾನ್ವಿದ್ಯಯಾಮೃತಮಶ್ನುತೇ || ೬೩ ||

ವಿದ್ವನ್ಮುಖ್ಯೈರ್ವಿದ್ರುಮಾಭಂ ವಿಶಾಲ-
-ಶ್ರೋಣೀಶಿಂಜನ್ಮೇಖಲಾಕಿಂಕಿಣೀಕಮ್ |
ಚಂದ್ರೋತ್ತಂಸಂ ಚಿನ್ಮಯಂ ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿ-
-ದ್ವಿದ್ಧಿ ತ್ವಮೇತನ್ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್ || ೬೪ ||

ನ ವಿಸ್ಮರಾಮಿ ಚಿನ್ಮೂರ್ತಿಮಿಕ್ಷುಕೋದಂಡಶಾಲಿನೀಮ್ |
ಮುನಯಃ ಸನಕಪ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ತಾಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೬೫ ||

ಚಕ್ಷುಃಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರೇಮಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಂ
ಹಂಸಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪೂರಹೃಷ್ಯಚ್ಚಕೋರಾಮ್ |
ಯಾಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯನ್ಮೋದತೇ ದೇವದೇವಃ
ಸಾ ನೋ ದೇವೀ ಸುಹವಾ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತು || ೬೬ ||

ಮುಂಚ ವಂಚಕತಾಂ ಚಿತ್ತ ಪಾಮರಂ ಚಾಪಿ ದೈವತಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಪದಮಂಬಾಯಾ ಏತದಾಲಂಬನಂ ಪರಮ್ || ೬೭ ||

ಕಾ ಮೇ ಭೀತಿಃ ಕಾ ಕ್ಷತಿಃ ಕಿಂ ದುರಾಪಂ
ಕಾಮೇಶಾಂಕೋತ್ತುಂಗಪರ್ಯಂಕಸಂಸ್ಥಾಮ್ |
ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಮಚ್ಯುತಾನಂದದಾತ್ರೀಂ
ದೇವೀಮಹಂ ನಿರೃತಿಂ ವಂದಮಾನಃ || ೬೮ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಮಯೋತ್ತಂಸಕಾಂತಿಕಂಚುಕಿತಾನನೇ |
ಲಲಿತೇ ತ್ವಾಂ ಸಕೃನ್ನತ್ವಾ ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ || ೬೯ ||

ತಾರುಣ್ಯೋತ್ತುಂಗಿತಕುಚೇ ಲಾವಣ್ಯೋಲ್ಲಾಸಿತೇಕ್ಷಣೇ |
ತವಾಜ್ಞಯೈವ ಕಾಮಾದ್ಯಾ ಮಾಸ್ಮಾನ್ಪ್ರಾಪನ್ನರಾತಯಃ || ೭೦ ||

ಆಕರ್ಣಾಕೃಷ್ಟಕಾಮಾಸಸ್ತ್ರಸಂಜಾತಂ ತಾಪಮಂಬ ಮೇ |
ಆಚಾಮತು ಕಟಾಕ್ಷಸ್ತೇ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವೃಷ್ಟಿಮಾನಿವ || ೭೧ ||

ಕುರ್ವೇ ಗರ್ವೇಣಾಪಚಾರಾನಪಾರಾ-
-ನದ್ಯಪ್ಯಂಬ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ತಥಾಪಿ |
ಮನ್ಯೇ ಧನ್ಯೇ ದೇವಿ ವಿದ್ಯಾವಲಂಬಂ
ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಂ ಬಿಭೃತಾಸ್ವೇನಮ್ || ೭೨ ||

ಯಥೋಪಾಸ್ತಿಕ್ಷತಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತವ ಚಕ್ರಸ್ಯ ಸುಂದರಿ |
ಕೃಪಯಾ ಕುರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಾಯುಷಿ || ೭೩ ||

ಚಕ್ರಂ ಸೇವೇ ತಾರಕಂ ಸರ್ವಸಿಧ್ಯೈ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಾತಃ ಸಿದ್ಧಯಶ್ಚಾಣಿಮಾದ್ಯಾಃ |
ನಿತ್ಯಾ ಮುದ್ರಾ ಶಕ್ತಯಶ್ಚಾಂಗದೇವ್ಯೋ
ಯಸ್ಮಿನ್ದೇವಾ ಅಧಿ ವಿಶ್ವೇ ನಿಷೇದುಃ || ೭೪ ||

ಸುಕುಮಾರೇ ಸುಖಾಕಾರೇ ಸುನೇತ್ರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಧ್ಯಮೇ |
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಶಿವೇ ಸುಮೃಡೀಕಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೭೫ ||

ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀಕಂದಲೀಂ ಕಲ್ಪಯಂತೀಂ
ಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಫೂರ್ತ್ಯಾ ಪಂಕಜಂ ಧಾರಯಂತೀಮ್ |
ಧ್ಯಾಯನ್ಹಿ ತ್ವಾಂ ಜಾಯತೇ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ
ವಿಶ್ವಾ ಆಶಾಃ ಪೃತನಾಃ ಸಂಜಯಂಜಯನ್ || ೭೬ ||

ಅವಿಜ್ಞಾಯ ಪರಾಂ ಶಕ್ತಿಮಾತ್ಮಭೂತಾಂ ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಅಹೋ ಪತಂತಿ ನಿರಯೇಷ್ವೇಕೇ ಚಾತ್ಮಹನೋ ಜನಾಃ || ೭೭ ||

ಸಿಂದೂರಾಭೈಃ ಸುಂದರೈರಂಶುಬೃಂದೈ-
-ರ್ಲಾಕ್ಷಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂ ಮಜ್ಜಯಂತೀಂ ಜಗಂತಿ |
ಹೇರಂಬಾಂಬ ತ್ವಾಂ ಹೃದಾ ಲಂಬತೇ ಯ-
-ಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಶಃ ಸ್ವಯಮೇವಾನಮಂತೇ || ೭೮ ||

ತವ ತತ್ತ್ವಂ ವಿಮೃಶತಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗದ್ವೈತಲಕ್ಷಣಮ್ |
ಚಿದಾನಂದಘನಾದನ್ಯನ್ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ || ೭೯ ||

ಕಂಠಾತ್ಕುಂಡಲಿನೀಂ ನೀತ್ವಾ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಶಿವೇ ತವ |
ನ ಪುನರ್ಜಾಯತೇ ಗರ್ಭೇ ಸುಮೇಧಾ ಅಮೃತೋಕ್ಷಿತಃ || ೮೦ ||

ತ್ವತ್ಪಾದುಕಾನುಸಂಧಾನಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವಾತ್ಮತಾದೃಶಿ |
ಪೂರ್ಣಾಹಂಕೃತಿಮತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೇ ನರೇ || ೮೧ ||

ತವಾನುಗ್ರಹನಿರ್ಭಿನ್ನಹೃದಯಗ್ರಂಥಿರದ್ರಿಜೇ |
ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಜಗನ್ಮತ್ವಾ ತತೋ ನ ವಿಜುಗುಪ್ಸತೇ || ೮೨ ||

ಕದಾ ವಸುದಲೋಪೇತೇ ತ್ರಿಕೋಣನವಕಾನ್ವಿತೇ |
ಆವಾಹಯಾಮಿ ಚಕ್ರೇ ತ್ವಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್ || ೮೩ ||

ಹ್ರೀಮಿತ್ಯೇಕಂ ತಾವಕಂ ವಾಚಕಾರ್ಣಂ
ಯಜ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ದೇವಿ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ |
ಕೋ ವಾಯಂ ಸ್ಯಾತ್ಕಾಮಕಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ
ಸರ್ವೇಽಸ್ಮೈ ದೇವಾಃ ಬಲಿಮಾವಹಂತಿ || ೮೪ ||

ನಾಕಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕಿನ್ನರೀಣಾಂ ನೃಪಾಣಾ-
-ಮಪ್ಯಾಕರ್ಷೀ ಚೇತಸಾ ಚಿಂತನೀಯಮ್ |
ತ್ವತ್ಪಾಣಿಸ್ಥಂ ಕುಂಕುಮಾಭಂ ಶಿವೇ ಯಂ
ದ್ವಿಷ್ಮಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಪ್ರತಿ ಮುಂಚಾಮಿ ಪಾಶಮ್ || ೮೫ ||

ನೂನಂ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯಾಸ್ತವಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ವಹನ್ |
ಭಯೇನ ಪವಮಾನೋಽಯಂ ಸರ್ವಾ ದಿಶೋಽನುವಿಧಾವತಿ || ೮೬ ||

ತ್ರಿಕಲಾಢ್ಯಾಂ ತ್ರಿಹೃಲ್ಲೇಖಾಂ ದ್ವಿಹಂಸಸ್ವರಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಯೋ ಜಪತ್ಯಂಬ ತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸೋಽಕ್ಷರಃ ಪರಮಃ ಸ್ವರಾಟ್ || ೮೭ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾಬ್ಧೌ ದೇವಿ ಮಗ್ನೋಽಪಿ ಶಶ್ವ-
-ದ್ವಾಚಾ ಯಾಚೇ ನಾಹಮಂಬ ತ್ವದನ್ಯಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಸ್ಮದ್ವಾಂಛಿತಂ ಪೂರಯೈತ-
-ದುಷಾ ಸಾ ನಕ್ತಾ ಸುದುಘೇವ ಧೇನುಃ || ೮೮ ||

ಯೋ ವಾ ಯದ್ಯತ್ಕಾಮನಾಕೃಷ್ಟಚಿತ್ತಃ
ಸ್ತುತ್ವೋಪಾಸ್ತೇ ದೇವಿ ತೇ ಚಕ್ರವಿದ್ಯಾಮ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಮಾಲಯಃ ಕಾಲಯೋಗಾ-
-ತ್ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೇ ತಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ || ೮೯ ||

ಸಾಧಕಃ ಸತತಂ ಕುರ್ಯಾದೈಕ್ಯಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರದೇಹಯೋಃ |
ತಥಾ ದೇವ್ಯಾತ್ಮನೋರೈಕ್ಯಮೇತಾವದನುಶಾಸನಮ್ || ೯೦ ||

ಹಸ್ತಾಂಭೋಜಪ್ರೋಲ್ಲಸಚ್ಚಾಮರಾಭ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀವಾಣೀಭ್ಯಾಂ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ವೀಜ್ಯಮಾನಾಮ್ |
ಶ್ರೀಸಂಮ್ರಾಜ್ಞಿ ತ್ವಾಂ ಸದಾಲೋಕಯೇಯಂ
ಸದಾ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ ನಿಗೂಢಾಮ್ || ೯೧ ||

ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿವಿಚ್ಛಿತ್ತಿಹೇತುಃ
ಸ್ತೋತುಂ ವಾಚಾಂ ಕ್ಲುಪ್ತಿರಿತ್ಯೇವ ಮನ್ಯೇ |
ತ್ವದ್ರೂಪಂ ಹಿ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯೈಕವೇದ್ಯಂ
ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಗೃಹ್ಯತೇ ನಾಪಿ ವಾಚಾ || ೯೨ ||

ಹರಸ್ವರೈಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಂ ಮಂತ್ರಂ ಸಬಿಂದುಕಮ್ |
ದೇವ್ಯಾ ಜಪತ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಾ ಅನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ || ೯೩ ||

ಯಸ್ತೇ ರಾಕಾಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಸನಸ್ಥಾಂ
ಪೀಯೂಷಾಬ್ಧಿಂ ಕಲ್ಪಯಂತೀಂ ಮಯೂಖೈಃ |
ಮೂರ್ತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಧ್ಯಾಯತೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ
ನ ತಸ್ಯ ರೋಗೋ ನ ಜರಾ ನ ಮೃತ್ಯುಃ || ೯೪ ||

ತುಭ್ಯಂ ಮಾತರ್ಯೋಽಂಜಲಿಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧತ್ತೇ
ಮೌಲಿಶ್ರೇಣ್ಯಾ ಭೂಭುಜಸ್ತಂ ನಮಂತಿ |
ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ತ್ವಾಮಂಬ ಚಿದ್ವಲ್ಲಿವಾಚಾ
ತಂ ಧೀರಾಸಃ ಕವಯ ಉನ್ನಯಂತಿ || ೯೫ ||

ವೈರಿಂಚೋಘೈರ್ವಿಷ್ಣುರುದ್ರೇಂದ್ರಬೃಂದೈ-
-ರ್ದುರ್ಗಾಕಾಲೀಭೈರವೀಶಕ್ತಿಸಂಘೈಃ |
ಯಂತ್ರೇಶಿ ತ್ವಂ ವರ್ತಸೇ ಸ್ತೂಯಮಾನಾ
ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ನ ಚಂದ್ರತಾರಕಮ್ || ೯೬ ||

ಭೂತ್ಯೈ ಭವಾನಿ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸುರಾಃ ಶತಮಖಾದಯಃ |
ತ್ವಾಮಾನಮ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಾಃ ಸ್ಯುರಾಯೋ ಧಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ || ೯೭ ||

ಪುಷ್ಪವತ್ಪುಲ್ಲತಾಟಂಕಾಂ ಪ್ರಾತರಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾಮ್ |
ಯಸ್ತ್ವಾಮಂತಃ ಸ್ಮರತ್ಯಂಬ ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅಸನ್ವಶೇ || ೯೮ ||

ವಶ್ಯೇ ವಿದ್ರುಮಸಂಕಾಶಾಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ವಿಶದಪ್ರಭಾಮ್ |
ತ್ವಾಮಂಬ ಭಾವಯೇದ್ಭೂತ್ಯೈ ಸುವರ್ಣಾಂ ಹೇಮಮಾಲಿನೀಮ್ || ೯೯ ||

ವಾಮಾಂಕಸ್ಥಾಮೀಶಿತುರ್ದೀಪ್ಯಮಾನಾಂ
ಭೂಷಾಬೃಂದೈರಿಂದುರೇಖಾವತಂಸಾಮ್ |
ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸಂತತಂ ನೈವ ತೃಪ್ತಃ
ತಸ್ಮೈ ಚ ದೇವಿ ವಷಡಸ್ತು ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೦೦ ||

ನವನೀಪವನೀವಾಸಲಾಲಸೋತ್ತರಮಾನಸೇ |
ಶೃಂಗಾರದೇವತೇ ಮಾತಃ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ || ೧೦೧ ||

ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯಾ ವಾಪಿ ಪದ್ಯಾವಸಾನ-
-ಶ್ರುತ್ಯಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಚೈತಯಾ ಸ್ತೌತಿ ಯಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ತಸ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಮಾತಃ
ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ || ೧೦೨ ||

ಬಾಲಿಶೇನ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಪಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಶಾಲಿನೋಃ |
ಆನಂದಮಾದಿದಂಪತ್ಯೋರಿಮಾ ವರ್ಧಂತು ವಾಂಗಿರಃ || ೧೦೩ ||

ಮಾಧುರೀಸೌರಭಾವಾಸಚಾಪಸಾಯಕಧಾರಿಣೀಮ್ |
ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಪಠೇದೇತತ್ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೦೪ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪ್ರಜಪತಸ್ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ |
ಅನುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಭಯಾದ್ದೂರಂ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮಃ || ೧೦೫ ||

ಯಃ ಪಠತಿ ಸ್ತುತಿಮೇತಾಂ
ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ತಮಂಬ ಧನವಂತಮ್ |
ಕುರು ದೇವಿ ಯಶಸ್ವಂತಂ
ವರ್ಚಸ್ವಂತಂ ಮನುಷ್ಯೇಷು || ೧೦೬ ||

ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ತವ ದೇವ್ಯನಸೂಯಕಾಃ |
ತೇಭ್ಯೋ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ವಿದ್ಯಾಮುದ್ವರ್ಚ ಉತ್ತನೂಬಲಮ್ || ೧೦೭ ||

ತ್ವಾಮೇವಾಹಂ ಸ್ತೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣೌಮಿ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೇಶಾಂ ವಚ್ಮಿ ಸಂಚಿಂತಯಾಮಿ |
ಅಧ್ಯಾಸ್ತೇ ಯಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿರಾಜೋ
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ವಿರಜಂ ವಿಶುದ್ಧಮ್ || ೧೦೮ ||

ಶಂಕರೇಣ ರಚಿತಂ ಸ್ತವೋತ್ತಮಂ
ಯಃ ಪಠೇಜ್ಜಗತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರತುಲಾ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಾ
ಸುಂದರೀ ಚ ಸತತಂ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೧೦೯ ||

ಯತ್ರೈವ ಯತ್ರೈವ ಮನೋ ಮದೀಯಂ
ತತ್ರೈವ ತತ್ರೈವ ತವ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಯತ್ರೈವ ಯತ್ರೈವ ಶಿರೋ ಮದೀಯಂ
ತತ್ರೈವ ತತ್ರೈವ ಪದದ್ವಯಂ ತೇ || ೧೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ವೇದಪಾದ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed