Tripurasundari Veda Pada Stava – శ్రీ త్రిపురసుందరీ వేదపాద స్తవః


వేదపాదస్తవం వక్ష్యే దేవ్యాః ప్రియచికీర్షయా |
యథామతి మతిం దేవస్తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ || ౧ ||

అకించిత్కరకర్మభ్యః ప్రత్యాహృత్య కృపావశాత్ |
సుబ్రహ్మణ్యః స్తుతావస్యాం తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్ || ౨ ||

అకారాదిక్షకారాంతవర్ణావయవశాలినీ |
వీణాపుస్తకహస్తావ్యాత్ప్రణో దేవీ సరస్వతీ || ౩ ||

యా వర్ణపదవాక్యార్థగద్యపద్యస్వరూపిణీ |
వాచి నర్తయతు క్షిప్రం మేధాం దేవీ సరస్వతీ || ౪ ||

ఉపాస్యమానా విప్రేంద్రైః సంధ్యాసు చ తిసృష్వపి |
సద్యః ప్రసీద మే మాతః సంధ్యావిద్యే సరస్వతీ || ౫ ||

మందా నిందాలోలుపాహం స్వభావా-
-దేతత్స్తోత్రం పూర్యతే కిం మయేతి |
మా తే భీతిర్హే మతే త్వాదృశానా-
-మేషా నేత్రీ రాధసా సూనృతానామ్ || ౬ ||

తరంగభ్రుకుటీకోటిభంగ్యా తర్జయతే జరామ్ |
సుధామయాయ శుభ్రాయ సింధూనాం పతయే నమః || ౭ ||

తస్య మధ్యే మణిద్వీపః కల్పకారామభూషితః |
అస్తు మే లలితావాసః స్వస్తిదా అభయంకరః || ౮ ||

కదంబమంజరీనిర్యద్వారుణీపారణోన్మదైః |
ద్విరేఫైర్వర్ణనీయాయ వనానాం పతయే నమః || ౯ ||

తత్ర వప్రావలీ లీలా గగనోల్లంఘిగోపురమ్ |
మాతః కౌతూహలం దద్యాత్సగ్ంహార్యం నగరం తవ || ౧౦ ||

మకరందఝరీమజ్జన్మిలిందకులసంకులామ్ |
మహాపద్మాటవీం వందే యశసా సంపరీవృతామ్ || ౧౧ ||

తత్రైవ చింతామణిధోరణార్చిభి-
-ర్వినిర్మితం రోపితరత్నశృంగమ్ |
భజే భవానీభవనావతంస-
-మాదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ || ౧౨ ||

మునిభిః స్వాత్మలాభాయ యచ్చక్రం హృది సేవ్యతే |
తత్ర పశ్యామి బుద్ధ్యా తదక్షరే పరమే వ్యోమన్ || ౧౩ ||

పంచబ్రహ్మమయో మంచస్తత్ర యో బిందుమధ్యగః |
తవ కామేశి వాసోఽయమాయుష్మంతం కరోతు మామ్ || ౧౪ ||

నానారత్నగులుచ్ఛాలీకాంతికిమ్మీలితోదరమ్ |
విమృశామి వితానం తేఽతిశ్లక్ష్ణమతిలోమశమ్ || ౧౫ ||

పర్యంకతల్పోపరి దర్శనీయం
సబాణచాపాంకుశపాశపాణిమ్ |
అశేషభూషారమణీయమీడే
త్రిలోచనం నీలకంఠం ప్రశాంతమ్ || ౧౬ ||

జటారుణం చంద్రకలాలలామం
ఉద్వేలలావణ్యకలాభిరామమ్ |
కామేశ్వరం కామశరాసనాంకం
సమస్తసాక్షిం తమసః పరస్తాత్ || ౧౭ ||

తత్ర కామేశవామాంకే ఖేలంతీమలికుంతలామ్ |
సచ్చిదానందలహరీం మహాలక్ష్మీముపాస్మహే || ౧౮ ||

చారుగోరోచనాపంకజంబాలితఘనస్తనీమ్ |
నమామి త్వామహం లోకమాతరం పద్మమాలినీమ్ || ౧౯ ||

శివే నమన్నిర్జరకుంజరాసుర-
-ప్రతోలికామౌలిమరీచివీచిభిః |
ఇదం తవ క్షాలనజాతసౌభగం
చరణం నో లోకే సుధితాం దధాతు || ౨౦ ||

కల్పస్యాదౌ కారణేశానపి త్రీ-
-న్స్రష్టుం దేవి త్రీన్గుణానాదధానామ్ |
సేవే నిత్యం శ్రేయసే భూయసే త్వా-
-మజామేకాం లోహితశుక్లకృష్ణామ్ || ౨౧ ||

కేశోద్భూతైరద్భుతామోదపూరై-
-రాశాబృందం సాంద్రమాపూరయంతీమ్ |
త్వామానమ్య త్వత్ప్రసాదాత్స్వయంభూ-
-రస్మాన్మాయీ సృజతే విశ్వమేతత్ || ౨౨ ||

అర్ధోన్మీలద్యౌవనోద్దామదర్పాం
దివ్యాకల్పైరర్పయంతీం మయూఖాన్ |
దేవి ధ్యాత్వా త్వాం పురా కైటభారి-
-ర్విశ్వం బిభర్తి భువనస్య నాభిః || ౨౩ ||

కల్హారశ్రీమంజరీపుంజరీతిం
ధిక్కుర్వంతీమంబ తే పాటలిమ్నా |
మూర్తిం ధ్యాత్వా శాశ్వతీం భూతిమాయ-
-న్నింద్రో రాజా జగతో య ఈశే || ౨౪ ||

దేవతాంతరమంత్రౌఘజపశ్రీఫలభూతయా |
జాపకస్తవ దేవ్యంతే విద్యయా విందతేఽమృతమ్ || ౨౫ ||

పుంస్కోకిలకలక్వాణకోమలాలాపశాలిని |
భద్రాణి కురు మే మాతర్దురితాని పరాసువ || ౨౬ ||

అంతేవాసిన్నస్తి చేత్తే ముముక్షా
వక్ష్యే యుక్తిం ముక్తసర్వైషణః సన్ |
సద్భ్యః సాక్షాత్సుందరీం జ్ఞప్తిరూపాం
శ్రద్ధాభక్తిధ్యానయోగాదవేహి || ౨౭ ||

షోఢాన్యాసాదిదేవైశ్చ సేవితా చక్రమధ్యగా |
కామేశమహిషీ భూయః షోడశీ శర్మ యచ్ఛతు || ౨౮ ||

శాంతో దాంతో దేశికేంద్రం ప్రణమ్య
తస్యాదేశాత్తారకం మంత్రతత్త్వమ్ |
జానీతే చేదంబ ధన్యః సమానం
నాతః పరం వేదితవ్యం హి కించిత్ || ౨౯ ||

త్వమేవ కారణం కార్యం క్రియా జ్ఞానం త్వమేవ చ |
త్వామంబ న వినా కించిత్త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ || ౩౦ ||

పరాగమద్రీంద్రసుతే తవాంఘ్రి-
-సరోజయోరంబ దధామి మూర్ధ్నా |
అలంకృతం వేదవధూశిరోభి-
-ర్యతో జాతో భువనాని విశ్వా || ౩౧ ||

దుష్టాన్దైత్యాన్హంతుకామాం మహర్షీన్
శిష్టానన్యాన్పాతుకామాం కరాబ్జైః |
అష్టాభిస్త్వాం సాయుధైర్భాసమానాం
దుర్గాం దేవీగ్ం శరణమహం ప్రపద్యే || ౩౨ ||

దేవి సర్వానవద్యాంగి త్వామనాదృత్య యే క్రియాః |
కుర్వంతి నిష్ఫలాస్తేషామదుగ్ధా ఇవ ధేనవః || ౩౩ ||

నాహం మన్యే దైవతం మాన్యమన్య-
-త్త్వత్పాదాబ్జాదంబికే కుంభజాద్యాః |
యే ధ్యాతారో భక్తిసంశుద్ధచిత్తాః
పరామృతాత్పరిముచ్యంతి సర్వే || ౩౪ ||

కుర్వాణోఽపి దురారంభాంస్తవ నామాని శాంభవి |
ప్రజపన్నేతి మాయాంతమతి మృత్యుం తరామ్యహమ్ || ౩౫ ||

కల్యాణి త్వం కుందహాసప్రకాశై-
-రంతర్ధ్వాంతం నాశయంతీ క్షణేన |
హంతాస్మాకం ధ్యాయతాం త్వత్పదాబ్జ-
-ముచ్చతిష్ఠ మహతే సౌభగాయ || ౩౬ ||

తితీర్షయా భవాంభోధేర్హయగ్రీవాదయః పురా |
అప్రమత్తా భవత్పూజాం సువిద్వాంసో వితేనిరే || ౩౭ ||

మద్వశ్యా యే దురాచారా యే చ సన్మార్గగామినః |
భవత్యాః కృపయా సర్వే సువర్యంతు యజమానాః || ౩౮ ||

శ్రీచక్రస్థాం శాశ్వతైశ్వర్యదాత్రీం
పౌండ్రం చాపం పుష్పబాణాన్దధానామ్ |
బంధూకాభాం భావయామి త్రినేత్రాం
తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీమ్ || ౩౯ ||

భవాని తవ పాదాబ్జనిర్ణేజనపవిత్రతాః |
భవామయప్రశాంత్యై త్వామపో యాచామి భేషజమ్ || ౪౦ ||

చిదానందసుధాంభోధేస్తవానందలవోఽస్తి యః |
కారణేశైస్త్రిభిః సాకం తద్విశ్వముపజీవతి || ౪౧ ||

నో వా యాగైర్నైవ పూర్తాదికృత్యై-
-ర్నో వా జప్యైర్నో మహద్భిస్తపోభిః |
నో వా యోగైః క్లేశకృద్భిః సుమేధా
నిచాయ్యేమాం శాంతిమత్యంతమేతి || ౪౨ ||

ప్రాతః పాహి మహావిద్యే మధ్యాహ్నే తు మృడప్రియే |
సాయం పాహి జగద్వంద్యే పునర్నః పాహి విశ్వతః || ౪౩ ||

బంధూకాభైర్భానుభిర్భాసయంతీ
విశ్వం శశ్వత్తుంగపీనస్తనార్ధా |
లావణ్యాబ్ధేః సుందరి త్వం ప్రసాదా-
-దాయుః ప్రజాగ్ం రయిమస్మాసు ధేహి || ౪౪ ||

కర్ణాకర్ణయ మే తత్త్వం యా చిచ్ఛక్తిరితీర్యతే |
త్రిర్వదామి ముముక్షూణాం సా కాష్ఠా సా పరా గతిః || ౪౫ ||

వాగ్దేవీతి త్వాం వదంత్యంబ కేచి-
-ల్లక్ష్మీర్గౌరీత్యేవమన్యేఽప్యుశంతి |
శశ్వన్మాతః ప్రత్యగద్వైతరూపాం
శంసంతి కేచిన్నివిదో జనాః || ౪౬ ||

లలితేతి సుధాపూరమాధురీచోరమంబికే |
తవ నామాస్తి యత్తేన జిహ్వా మే మధుమత్తమా || ౪౭ ||

యే సంపన్నాః సాధనైస్తైశ్చత్తుర్భిః
శుశ్రూషాభిర్దేశికం ప్రీణయంతి |
సమ్యగ్విద్వాన్ శుద్ధసత్త్వాంతరాణాం
తేషామేవైతాం బ్రహ్మవిద్యాం వదేత || ౪౮ ||

అభిచారాదిభిః కృత్యాం యః ప్రేరయతి మయ్యుమే |
తవ హుంకారసంత్రస్తా ప్రత్యక్కర్తారమృచ్ఛతు || ౪౯ ||

జగత్పవిత్రి మామికామపాహరాశు దుర్జరామ్ |
ప్రసీద మే దయాధునే ప్రశస్తిమంబ నః స్కృధి || ౫౦ ||

కదంబారుణమంబాయా రూపం చింతయ చిత్త మే |
ముంచ పాపీయసీం నిష్ఠాం మా గృధః కస్య స్విద్ధనమ్ || ౫౧ ||

భండభండనలీలాయాం రక్తచందనపంకిలః |
అంకుశస్తవ తం హన్యాద్యశ్చ నో ద్విషతే జనః || ౫౨ ||

రే రే చిత్త త్వం వృధా శోకసింధౌ
మజ్జస్యంతర్వచ్మ్యుపాయం విముక్త్యై |
దేవ్యాః పాదౌ పూజయైకాక్షరేణ
తత్తే పదం సంగ్రహేణ బ్రవీమ్యోమ్ || ౫౩ ||

చంచద్బాలాతపజ్యోత్స్నాకలామండలశాలినే |
ఐక్షవాయ నమో మాతర్బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే || ౫౪ ||

తామేవాద్యాం బ్రహ్మవిద్యాముపాసే
మూర్తైర్వేదైః స్తూయమానాం భవానీమ్ |
హంత స్వాత్మత్వేన యాం ముక్తికామో
మత్వా ధీరో హర్షశోకౌ జహాతి || ౫౫ ||

శరణం కరవాణ్యంబ చరణం తవ సుందరి |
శపే త్వత్పాదుకాభ్యాం మే నాన్యః పంథా అయనాయ || ౫౬ ||

రత్నచ్ఛత్రైశ్చామరైర్దర్పణాద్యై-
-శ్చక్రేశానీం సర్వదోపాచరంత్యః |
యోగిన్యోఽన్యాః శక్తయశ్చాణిమాద్యా
యూయం పాతః స్వస్తిభిః సదా నః || ౫౭ ||

దరిద్రం మాం విజానీహి సర్వజ్ఞాసి యతః శివే |
దూరీకృత్యాశు దురితమథా నో వర్ధయా రయిమ్ || ౫౮ ||

మహేశ్వరి మహామంత్రకూటత్రయకలేబరే |
కాదివిద్యాక్షరశ్రేణిముశంతస్త్వా హవామహే || ౫౯ ||

మూలాధారాదూర్ధ్వమంతశ్చరంతీం
భిత్త్వా గ్రంథీన్మూర్ధ్ని నిర్యత్సుధార్ద్రామ్ |
పశ్యంతస్త్వాం యే చ తృప్తిం లభంతే
తేషాం శాంతిః శాశ్వతీ నేతరేషామ్ || ౬౦ ||

మహ్యం ద్రుహ్యంతి యే మాతస్త్వద్ధ్యానాసక్తచేతసే |
తానంబ సాయకైరేభిరవ బ్రహ్మద్విషో జహి || ౬౧ ||

త్వద్భక్తానామంబ శాంతైషణానాం
బ్రహ్మిష్ఠానాం దృష్టిపాతేన పూతః |
పాపీయానప్యావృతః స్వర్వధూభిః
శోకాతిగో మోదతే స్వర్గలోకే || ౬౨ ||

సంతు విద్యా జగత్యస్మిన్సంసారభ్రమహేతవః |
భజేఽహం త్వాం యయా విద్వాన్విద్యయామృతమశ్నుతే || ౬౩ ||

విద్వన్ముఖ్యైర్విద్రుమాభం విశాల-
-శ్రోణీశింజన్మేఖలాకింకిణీకమ్ |
చంద్రోత్తంసం చిన్మయం వస్తు కించి-
-ద్విద్ధి త్వమేతన్నిహితం గుహాయామ్ || ౬౪ ||

న విస్మరామి చిన్మూర్తిమిక్షుకోదండశాలినీమ్ |
మునయః సనకప్రేష్ఠాస్తామాహుః పరమాం గతిమ్ || ౬౫ ||

చక్షుఃప్రేంఖత్ప్రేమకారుణ్యధారాం
హంసజ్యోత్స్నాపూరహృష్యచ్చకోరామ్ |
యామాశ్లిష్యన్మోదతే దేవదేవః
సా నో దేవీ సుహవా శర్మ యచ్ఛతు || ౬౬ ||

ముంచ వంచకతాం చిత్త పామరం చాపి దైవతమ్ |
గృహాణ పదమంబాయా ఏతదాలంబనం పరమ్ || ౬౭ ||

కా మే భీతిః కా క్షతిః కిం దురాపం
కామేశాంకోత్తుంగపర్యంకసంస్థామ్ |
తత్త్వాతీతామచ్యుతానందదాత్రీం
దేవీమహం నిరృతిం వందమానః || ౬౮ ||

చింతామణిమయోత్తంసకాంతికంచుకితాననే |
లలితే త్వాం సకృన్నత్వా న బిభేతి కుతశ్చన || ౬౯ ||

తారుణ్యోత్తుంగితకుచే లావణ్యోల్లాసితేక్షణే |
తవాజ్ఞయైవ కామాద్యా మాస్మాన్ప్రాపన్నరాతయః || ౭౦ ||

ఆకర్ణాకృష్టకామాసస్త్రసంజాతం తాపమంబ మే |
ఆచామతు కటాక్షస్తే పర్జన్యో వృష్టిమానివ || ౭౧ ||

కుర్వే గర్వేణాపచారానపారా-
-నద్యప్యంబ త్వత్పదాబ్జం తథాపి |
మన్యే ధన్యే దేవి విద్యావలంబం
మాతేవ పుత్రం బిభృతాస్వేనమ్ || ౭౨ ||

యథోపాస్తిక్షతిర్న స్యాత్తవ చక్రస్య సుందరి |
కృపయా కురు కల్యాణి తథా మే స్వస్తిరాయుషి || ౭౩ ||

చక్రం సేవే తారకం సర్వసిధ్యై
శ్రీమన్మాతః సిద్ధయశ్చాణిమాద్యాః |
నిత్యా ముద్రా శక్తయశ్చాంగదేవ్యో
యస్మిన్దేవా అధి విశ్వే నిషేదుః || ౭౪ ||

సుకుమారే సుఖాకారే సునేత్రే సూక్ష్మమధ్యమే |
సుప్రసన్నా భవ శివే సుమృడీకా సరస్వతీ || ౭౫ ||

విద్యుద్వల్లీకందలీం కల్పయంతీం
మూర్తిం స్ఫూర్త్యా పంకజం ధారయంతీమ్ |
ధ్యాయన్హి త్వాం జాయతే సార్వభౌమో
విశ్వా ఆశాః పృతనాః సంజయంజయన్ || ౭౬ ||

అవిజ్ఞాయ పరాం శక్తిమాత్మభూతాం మహేశ్వరీమ్ |
అహో పతంతి నిరయేష్వేకే చాత్మహనో జనాః || ౭౭ ||

సిందూరాభైః సుందరైరంశుబృందై-
-ర్లాక్షాలక్ష్మ్యాం మజ్జయంతీం జగంతి |
హేరంబాంబ త్వాం హృదా లంబతే య-
-స్తస్మై విశః స్వయమేవానమంతే || ౭౮ ||

తవ తత్త్వం విమృశతాం ప్రత్యగద్వైతలక్షణమ్ |
చిదానందఘనాదన్యన్నేహ నానాస్తి కించన || ౭౯ ||

కంఠాత్కుండలినీం నీత్వా సహస్రారం శివే తవ |
న పునర్జాయతే గర్భే సుమేధా అమృతోక్షితః || ౮౦ ||

త్వత్పాదుకానుసంధానప్రాప్తసర్వాత్మతాదృశి |
పూర్ణాహంకృతిమత్యస్మిన్న కర్మ లిప్యతే నరే || ౮౧ ||

తవానుగ్రహనిర్భిన్నహృదయగ్రంథిరద్రిజే |
స్వాత్మత్వేన జగన్మత్వా తతో న విజుగుప్సతే || ౮౨ ||

కదా వసుదలోపేతే త్రికోణనవకాన్వితే |
ఆవాహయామి చక్రే త్వాం సూర్యాభాం శ్రియమైశ్వరీమ్ || ౮౩ ||

హ్రీమిత్యేకం తావకం వాచకార్ణం
యజ్జిహ్వాగ్రే దేవి జాగర్తి కించిత్ |
కో వాయం స్యాత్కామకామస్త్రిలోక్యాం
సర్వేఽస్మై దేవాః బలిమావహంతి || ౮౪ ||

నాకస్త్రీణాం కిన్నరీణాం నృపాణా-
-మప్యాకర్షీ చేతసా చింతనీయమ్ |
త్వత్పాణిస్థం కుంకుమాభం శివే యం
ద్విష్మస్తస్మిన్ప్రతి ముంచామి పాశమ్ || ౮౫ ||

నూనం సింహాసనేశ్వర్యాస్తవాజ్ఞాం శిరసా వహన్ |
భయేన పవమానోఽయం సర్వా దిశోఽనువిధావతి || ౮౬ ||

త్రికలాఢ్యాం త్రిహృల్లేఖాం ద్విహంసస్వరభూషితామ్ |
యో జపత్యంబ తే విద్యాం సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ || ౮౭ ||

దారిద్ర్యాబ్ధౌ దేవి మగ్నోఽపి శశ్వ-
-ద్వాచా యాచే నాహమంబ త్వదన్యమ్ |
తస్మాదస్మద్వాంఛితం పూరయైత-
-దుషా సా నక్తా సుదుఘేవ ధేనుః || ౮౮ ||

యో వా యద్యత్కామనాకృష్టచిత్తః
స్తుత్వోపాస్తే దేవి తే చక్రవిద్యామ్ |
కల్యాణానామాలయః కాలయోగా-
-త్తం తం లోకం జయతే తాంశ్చ కామాన్ || ౮౯ ||

సాధకః సతతం కుర్యాదైక్యం శ్రీచక్రదేహయోః |
తథా దేవ్యాత్మనోరైక్యమేతావదనుశాసనమ్ || ౯౦ ||

హస్తాంభోజప్రోల్లసచ్చామరాభ్యాం
శ్రీవాణీభ్యాం పార్శ్వయోర్వీజ్యమానామ్ |
శ్రీసంమ్రాజ్ఞి త్వాం సదాలోకయేయం
సదా సద్భిః సేవ్యమానాం నిగూఢామ్ || ౯౧ ||

ఇష్టానిష్టప్రాప్తివిచ్ఛిత్తిహేతుః
స్తోతుం వాచాం క్లుప్తిరిత్యేవ మన్యే |
త్వద్రూపం హి స్వానుభూత్యైకవేద్యం
న చక్షుషా గృహ్యతే నాపి వాచా || ౯౨ ||

హరస్వరైశ్చతుర్వర్గప్రదం మంత్రం సబిందుకమ్ |
దేవ్యా జపత విప్రేంద్రా అన్యా వాచో విముంచథ || ౯౩ ||

యస్తే రాకాచంద్రబింబాసనస్థాం
పీయూషాబ్ధిం కల్పయంతీం మయూఖైః |
మూర్తిం భక్త్యా ధ్యాయతే హృత్సరోజే
న తస్య రోగో న జరా న మృత్యుః || ౯౪ ||

తుభ్యం మాతర్యోఽంజలిం మూర్ధ్ని ధత్తే
మౌలిశ్రేణ్యా భూభుజస్తం నమంతి |
యః స్తౌతి త్వామంబ చిద్వల్లివాచా
తం ధీరాసః కవయ ఉన్నయంతి || ౯౫ ||

వైరించోఘైర్విష్ణురుద్రేంద్రబృందై-
-ర్దుర్గాకాలీభైరవీశక్తిసంఘైః |
యంత్రేశి త్వం వర్తసే స్తూయమానా
న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకమ్ || ౯౬ ||

భూత్యై భవాని త్వాం వందే సురాః శతమఖాదయః |
త్వామానమ్య సమృద్ధాః స్యురాయో ధామాని దివ్యాని || ౯౭ ||

పుష్పవత్పుల్లతాటంకాం ప్రాతరాదిత్యపాటలామ్ |
యస్త్వామంతః స్మరత్యంబ తస్య దేవా అసన్వశే || ౯౮ ||

వశ్యే విద్రుమసంకాశాం విద్యాయాం విశదప్రభామ్ |
త్వామంబ భావయేద్భూత్యై సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ || ౯౯ ||

వామాంకస్థామీశితుర్దీప్యమానాం
భూషాబృందైరిందురేఖావతంసామ్ |
యస్త్వాం పశ్యన్ సంతతం నైవ తృప్తః
తస్మై చ దేవి వషడస్తు తుభ్యమ్ || ౧౦౦ ||

నవనీపవనీవాసలాలసోత్తరమానసే |
శృంగారదేవతే మాతః శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧౦౧ ||

భక్త్యాభక్త్యా వాపి పద్యావసాన-
-శ్రుత్యా స్తుత్యా చైతయా స్తౌతి యస్త్వామ్ |
తస్య క్షిప్రం త్వత్ప్రసాదేన మాతః
సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః || ౧౦౨ ||

బాలిశేన మయా ప్రోక్తమపి వాత్సల్యశాలినోః |
ఆనందమాదిదంపత్యోరిమా వర్ధంతు వాంగిరః || ౧౦౩ ||

మాధురీసౌరభావాసచాపసాయకధారిణీమ్ |
దేవీం ధ్యాయన్ పఠేదేతత్సర్వకామార్థసిద్ధయే || ౧౦౪ ||

స్తోత్రమేతత్ప్రజపతస్తవ త్రిపురసుందరి |
అనుద్వీక్ష్య భయాద్దూరం మృత్యుర్ధావతి పంచమః || ౧౦౫ ||

యః పఠతి స్తుతిమేతాం
విద్యావంతం తమంబ ధనవంతమ్ |
కురు దేవి యశస్వంతం
వర్చస్వంతం మనుష్యేషు || ౧౦౬ ||

యే శృణ్వంతి స్తుతిమిమాం తవ దేవ్యనసూయకాః |
తేభ్యో దేహి శ్రియం విద్యాముద్వర్చ ఉత్తనూబలమ్ || ౧౦౭ ||

త్వామేవాహం స్తౌమి నిత్యం ప్రణౌమి
శ్రీవిద్యేశాం వచ్మి సంచింతయామి |
అధ్యాస్తే యా విశ్వమాతా విరాజో
హృత్పుండరీకం విరజం విశుద్ధమ్ || ౧౦౮ ||

శంకరేణ రచితం స్తవోత్తమం
యః పఠేజ్జగతి భక్తిమాన్నరః |
తస్య సిద్ధిరతులా భవేద్ధ్రువా
సుందరీ చ సతతం ప్రసీదతి || ౧౦౯ ||

యత్రైవ యత్రైవ మనో మదీయం
తత్రైవ తత్రైవ తవ స్వరూపమ్ |
యత్రైవ యత్రైవ శిరో మదీయం
తత్రైవ తత్రైవ పదద్వయం తే || ౧౧౦ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ త్రిపురసుందరీ వేదపాద స్తవః |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed