Sri Chinnamasta Kavacham – ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಕವಚಂ


ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಕಥಿತಾಶ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯಾ ಯಾ ಯಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಸುಗೋಪಿತಾಃ |
ತ್ವಯಾ ನಾಥೇನ ಜೀವೇಶ ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾ ಮಯಾ || ೧ ||

ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಪೂರ್ವಸೂಚಿತಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಕಥ್ಯತಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತೇ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಸರ್ವಮೋಹನಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುರಾತ್ಸುರಜಯಪ್ರದಮ್ |
ಧಾರಣಾತ್ಪಠನಾದೀಶಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ವಿಭುಃ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರಾಯಣೋ ರುದ್ರೋ ಧಾರಣಾತ್ಪಠನಾದ್ಯತಃ |
ಕರ್ತಾ ಪಾತಾ ಚ ಸಂಹರ್ತಾ ಭುವನಾನಾಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ || ೫ ||

ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋಽಭಕ್ತೇಭ್ಯೋಽಪಿ ವಿಶೇಷತಃ |
ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರಾಣೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯಧಿಕಾಯ ಚ || ೬ ||

ದೇವ್ಯಾಶ್ಚ ಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯಾಃ ಕವಚಸ್ಯ ಚ ಭೈರವಃ |
ಋಷಿಸ್ತು ಸ್ಯಾದ್ವಿರಾಟ್ ಛಂದೋ ದೇವತಾ ಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ || ೭ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೇ ಮುಕ್ತೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಹುಂಕಾರೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಬಲಪ್ರದಾ || ೮ ||

ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೂಂ ಐಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಪಾತು ಭಾಲಂ ವಕ್ತ್ರಂ ದಿಗಂಬರಾ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಐಂ ದೃಶೌ ಪಾತು ಮುಂಡಂ ಕರ್ತ್ರಿಧರಾಪಿ ಸಾ || ೯ ||

ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಂತಾ ಶ್ರುತಿಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು |
ವಜ್ರವೈರೋಚನೀಯೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಚ ಧ್ರುವಾದಿಕಾ || ೧೦ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮುಂಡಕರ್ತ್ರಿವಿಧಾರಿಣೀ |
ಶ್ರೀಮಾಯಾಕೂರ್ಚವಾಗ್ಬೀಜೈರ್ವಜ್ರವೈರೋಚನೀಯ ಹೂಮ್ || ೧೧ ||

ಹೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಷೋಡಶೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ |
ಸ್ವಪಾರ್ಶ್ವೇ ವರ್ಣಿನೀ ಚಾಸೃಗ್ಧಾರಾಂ ಪಾಯಯತೀ ಮುದಾ || ೧೨ ||

ವದನಂ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸ್ವಶಕ್ತಿಕಾ |
ಮುಂಡಕರ್ತ್ರಿಧರಾ ರಕ್ತಾ ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೀ || ೧೩ ||

ವರ್ಣಿನೀ ಡಾಕಿನೀಯುಕ್ತಾ ಸಾಪಿ ಮಾಮಭಿತೋಽವತು |
ರಾಮಾದ್ಯಾ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಚ ಲಜ್ಜಾದ್ಯಾ ಪಾತು ಕಂಠಕಮ್ || ೧೪ ||

ಕೂರ್ಚಾದ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ವಾಗಾದ್ಯಾ ಸ್ತನಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ರಮಯಾ ಪುಟಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪಾತು ಸುರೇಶ್ವರೀ || ೧೫ ||

ಮಾಯಯಾ ಪುಟಿತಾ ಪಾತು ನಾಭಿದೇಶೇ ದಿಗಂಬರಾ |
ಕೂರ್ಚೇಣ ಪುಟಿತಾ ದೇವೀ ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ಸದಾಽವತು || ೧೬ ||

ವಾಗ್ಬೀಜಪುಟಿತಾ ಚೈಷಾ ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸಶಕ್ತಿಕಾ |
ಈಶ್ವರೀ ಕೂರ್ಚವಾಗ್ಬೀಜೈರ್ವಜ್ರವೈರೋಚನೀಯ ಹೂಮ್ || ೧೭ ||

ಹೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ |
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸದಾ ಪಾಯಾದೂರುಯುಗ್ಮಂ ಸಶಕ್ತಿಕಾ || ೧೮ ||

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ವರ್ಣಿನೀ ಜಾನುಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಚ ಡಾಕಿನೀ ಪದಮ್ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೧೯ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾಯಾದೇಕಲಿಂಗಾ ಯೋಗಿನೀ ಪಾವಕೇಽವತು |
ಡಾಕಿನೀ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಶ್ರೀಮಹಾಭೈರವೀ ಚ ಮಾಮ್ || ೨೦ ||

ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸತತಂ ಪಾತು ಭೈರವೀ ಪಶ್ಚಿಮೇಽವತು |
ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯೇಽಸಿತಾಂಗೀ ಪಾತು ಚೋತ್ತರೇ || ೨೧ ||

ಸಂಹಾರಿಣೀ ಸದಾ ಪಾತು ಶಿವಕೋಣೇ ಸಕರ್ತ್ರಿಕಾ |
ಇತ್ಯಷ್ಟಶಕ್ತಯಃ ಪಾಂತು ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷು ಸಕರ್ತ್ರಿಕಾಃ || ೨೨ ||

ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಪಾತು ಸಾ ಪೂರ್ವಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಪಾವಕೇ |
ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಲಿಕಾವತು || ೨೩ ||

ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಚೈವ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಚ ಪಶ್ಚಿಮೇಽವತು |
ಹೂಂ ಹೂಂ ಪಾತು ಮರುತ್ಕೋಣೇ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತು ಸದೋತ್ತರೇ || ೨೪ ||

ಮಹಾಕಾಲೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ರಕ್ಷಃಕೋಣೇ ಸದಾವತು |
ತಾರೋ ಮಾಯಾ ವಧೂಃ ಕೂರ್ಚಂ ಫಟ್ ಕಾರೋಽಯಂ ಮಹಾಮನುಃ || ೨೫ ||

ಖಡ್ಗಕರ್ತ್ರಿಧರಾ ತಾರಾ ಚೋರ್ಧ್ವದೇಶಂ ಸದಾಽವತು |
ಹ್ರೀಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಚ ಪಾತಾಲೇ ಮಾಂ ಪಾತು ಚೈಕಜಟಾ ಸತೀ |
ತಾರಾ ತು ಸಹಿತಾ ಖೇಽವ್ಯಾನ್ಮಹಾನೀಲಸರಸ್ವತೀ || ೨೬ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಭೀಮಃ ಕ್ರೋಧಾಖ್ಯೋ ಭೈರವಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೨೭ ||

ಸುರಾಸುರ ಮುನೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಭವೇತ್ಸ್ವಯಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಮಧುಮತೀ ಯಾತಿ ಸಾ ಸಾಧಕಾಲಯಮ್ || ೨೮ ||

ಭೂತಿನ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಡಾಕಿನ್ಯೋ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಖೇಚರಾಃ |
ಆಜ್ಞಾಂ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ತಾಸ್ತಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೯ ||

ಏತದೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕವಚಂ ಮನ್ಮುಖೋದಿತಮ್ |
ದೇವೀಮಭ್ಯರ್ಚ ಗಂಧಾದ್ಯೈರ್ಮೂಲೇ ನೈವ ಪಠೇತ್ಸಕೃತ್ || ೩೦ ||

ಸಂವತ್ಸರಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಭೂರ್ಜೇ ವಿಲಿಖಿತಂ ಚೈತದ್ಗುಟಿಕಾಂ ಕಾಂಚನಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೩೧ ||

ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಕಂಠೇ ವಾ ಯದಿ ವಾನ್ಯತಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ || ೩೨ ||

ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ವಸೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ಚ ವದನಾಂಬುಜೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ತದ್ಗಾತ್ರೇ ಯಾಂತಿ ಸೌಮ್ಯತಾಮ್ || ೩೩ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಭಜೇಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾಮ್ |
ಸೋಽಪಿ ಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹಾರೇಣ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ವರಮ್ || ೩೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೈರವತಂತ್ರೇ ಭೈರವಭೈರವೀಸಂವಾದೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed