Sri Bagalamukhi Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಕವಚಂ


ಕೈಲಾಸಾಚಲಮಧ್ಯಗಂ ಪುರವಹಂ ಶಾಂತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಶಿವಂ
ವಾಮಸ್ಥಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಗಿರಿಜಾ ಭೂತಿಪ್ರದಂ ಪೃಚ್ಛತಿ |
ದೇವೀ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ರಿಪುಕುಲಾರಣ್ಯಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಯಾ
ತಸ್ಯಾಶ್ಚಾಪವಿಮುಕ್ತ ಮಂತ್ರಸಹಿತಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾಽಧುನಾ ಬ್ರೂಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ದೇವೀ ಶ್ರೀಭವವಲ್ಲಭೇ ಶೃಣು ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ವಿಭೂತಿಪ್ರದಂ
ದೇವ್ಯಾ ವರ್ಮಯುತಂ ಸಮಸ್ತಸುಖದಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂ ಮುಕ್ತಿದಮ್ |
ತಾರಂ ರುದ್ರವಧೂಂ ವಿರಿಂಚಿಮಹಿಲಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಯು-
-ಕ್ಕಾಂತೇ ಶ್ರೀಬಗಲಾನನೇ ಮಮ ರಿಪೂನ್ನಾಶಾಯ ಯುಗ್ಮಂತ್ವಿತಿ || ೨ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಿ ಪದಂ ಚ ದೇಹಿ ಯುಗಲಂ ಶೀಘ್ರಂ ಮನೋವಾಂಛಿತಂ
ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯ ಯುಗ್ಮಯುಕ್ಛಿವವಧೂ ವಹ್ನಿಪ್ರಿಯಾಂತೋ ಮನುಃ |
ಕಂಸಾರೇಸ್ತನಯಂ ಚ ಬೀಜಮಪರಾಶಕ್ತಿಶ್ಚ ವಾಣೀ ತಥಾ
ಕೀಲಂ ಶ್ರೀಮಿತಿ ಭೈರವರ್ಷಿಸಹಿತಂ ಛಂದೋ ವಿರಾಟ್ ಸಂಯುತಮ್ || ೩ ||

ಸ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ವೇತ್ತಿ ನಿತರಾಂ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ
ನಾನಾಸಾಧ್ಯಮಹಾಗದಸ್ಯ ನಿಯತನ್ನಾಶಾಯ ವೀರ್ಯಾಪ್ತಯೇ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಬಗಲಾನನಾಮನುವರಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಕಂ
ದೀರ್ಘೈಃ ಷಟ್ಕಯುತೈಶ್ಚ ರುದ್ರಮಹಿಲಾಬೀಜೈರ್ವಿನ್ಯಾಸ್ಯಾಂಗಕೇ || ೪ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸೌವರ್ಣಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಪೀತಾಂಶುಕೋಲಾಸಿನೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂಗರುಚಿಂ ಶಶಾಂಕಮುಕುಟಾಂ ಸ್ರಕ್ಚಂಪಕಸ್ರಗ್ಯುತಾಮ್ |
ಹಸ್ತೈರ್ಮದ್ಗರಪಾಶಬದ್ಧರಸನಾಂ ಸಂಬಿಭ್ರತೀಂ ಭೂಷಣ-
-ವ್ಯಾಪ್ತಾಂಗೀಂ ಬಗಲಾಮುಖೀಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಸಂಸ್ತಂಭಿನೀಂ ಚಿಂತಯೇ || ೫ ||

ವಿನಿಯೋಗಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರ ಕವಚಸ್ಯ ಭೈರವ ಋಷಿಃ ವಿರಾಟ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಐಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಪರಸ್ಯ ಚ ಮನೋಭಿಲಷಿತೇಷ್ಟಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ |
ಭೈರವ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ವಿರಾಟ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ |
ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಐಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಬಗಲಾನನೇ ಮಮ ರಿಪೂನ್ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಮಮೈಶ್ವರ್ಯಾಣಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಶೀಘ್ರಂ ಮನೋವಾಂಛಿತಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯಃ ಸಾಧಯಃ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ |

ಕವಚಮ್ |
ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾತು ಲಲಾಟಕಮ್ |
ಸಂಬೋಧನಪದಂ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೀಬಗಲಾನನೇ || ೧ ||

ಶ್ರುತೌ ಮಮ ರಿಪುಂ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾನ್ನಾಶಯ ದ್ವಯಮ್ |
ಪಾತು ಗಂಡೌ ಸದಾ ಮಾಮೈಶ್ವರ್ಯಾಣ್ಯಂ ತಂ ತು ಮಸ್ತಕಮ್ || ೨ ||

ದೇಹಿ ದ್ವಂದ್ವಂ ಸದಾ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಶೀಘ್ರಂ ವಚೋ ಮಮ |
ಕಂಠದೇಶಂ ಮನಃ ಪಾತು ವಾಂಛಿತಂ ಬಾಹುಮೂಲಕಮ್ || ೩ ||

ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯ ದ್ವಂದ್ವಂತು ಕರೌ ಪಾತು ಸದಾ ಮಮ |
ಮಾಯಾಯುಕ್ತಾ ತಥಾ ಸ್ವಾಹಾ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಾಧಿಕಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ದಂಡಾಢ್ಯಾ ಬಗಲಾಮುಖೀ |
ರಕ್ಷಾಂ ಕರೋತು ಸರ್ವತ್ರ ಗೃಹೇಽರಣ್ಯೇ ಸದಾ ಮಮ || ೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾಖ್ಯೋ ಮನುಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು |
ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಸದಾ ರಕ್ಷಾಂ ಕರೋತು ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೬ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ನಾಭಿದೇಶಂ ಕಟಿಂ ಮೇ ಬಗಲಾಽವತು |
ಮುಖೀ ವರ್ಣದ್ವಯಂ ಪಾತು ಲಿಂಗಂ ಮೇ ಮುಷ್ಕಯುಗ್ಮಕಮ್ || ೭ ||

ಜಾನುನೀ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನಾಂ ಪಾತು ಮೇ ವರ್ಣಪಂಚಕಮ್ |
ವಾಚಂ ಮುಖಂ ತಥಾ ಪದಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೮ ||

ಜಂಘಾಯುಗ್ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಬಗಲಾ ರಿಪುಮೋಹಿನೀ |
ಸ್ತಂಭಯೇತಿ ಪದಂ ಪೃಷ್ಠಂ ಪಾತು ವರ್ಣತ್ರಯಂ ಮಮ || ೯ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ವರ್ಣದ್ವಯಂ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಮೇ ಕೀಲಯೇತಿ ಚ |
ಪಾದೋರ್ಧ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಬುದ್ಧಿಂ ಪಾದತಲೇ ಮಮ || ೧೦ ||

ವಿನಾಶಯ ಪದಂ ಪಾತು ಪಾದಾಂಗುಲ್ಯೋರ್ನಖಾನಿ ಮೇ |
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯವಚಾಂಸಿ ಮೇ || ೧೧ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪ್ರಣವಃ ಪಾತು ಸ್ವಾಹಾ ರೋಮಾಣಿ ಮೇಽವತು |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಪೂರ್ವದಲೇ ಪಾತು ಚಾಗ್ನೇಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ || ೧೨ ||

ಮಾಹೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಚಾಮುಂಡಾ ರಾಕ್ಷಸೇಽವತು |
ಕೌಮಾರೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯೇ ಚಾಪರಾಜಿತಾ || ೧೩ ||

ವಾರಾಹೀ ಚೋತ್ತರೇ ಪಾತು ನಾರಸಿಂಹೀ ಶಿವೇಽವತು |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪಾತಾಲೇ ಶಾರದಾಽವತು || ೧೪ ||

ಇತ್ಯಷ್ಟೌ ಶಕ್ತಯಃ ಪಾಂತು ಸಾಯುಧಾಶ್ಚ ಸವಾಹನಾಃ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾದುರ್ಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧೫ ||

ಶ್ಮಶಾನೇ ಜಲಮಧ್ಯೇ ಚ ಭೈರವಶ್ಚ ಸದಾಽವತು |
ದ್ವಿಭುಜಾ ರಕ್ತವಸನಾಃ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಃ || ೧೬ ||

ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಮಹಾರಣ್ಯೇ ಸದಾ ಮಮ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಿಜಯನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀವಿಜಯಪ್ರದಮ್ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧೀರಂ ಶೂರಂ ಶತಾಯುಷಮ್ || ೧೮ ||

ನಿರ್ಧನೋ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ |
ಜಪಿತ್ವಾ ಮಂತ್ರರಾಜಂ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀಮ್ || ೧೯ ||

ಪಠೇದಿದಂ ಹಿ ಕವಚಂ ನಿಶಾಯಾಂ ನಿಯಮಾತ್ತು ಯಃ |
ಯದ್ಯತ್ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯೇ ಮಹೀತಲೇ || ೨೦ ||

ತತ್ತತ್ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಪ್ತರಾತ್ರೇಣ ಶಂಕರೀ |
ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸುರಾಂ ಪೀತ್ವಾ ರಾತ್ರೌ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ || ೨೧ ||

ಕವಚಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ತಸ್ಯಾಽಸಾಧ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ |
ಯಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಂ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ || ೨೨ ||

ತ್ರಿರಾತ್ರೇಣ ವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ತಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪ್ರತಿಮಾಂ ಶತ್ರೋಃ ಸತಾಲೇನ ಹರಿದ್ರಯಾ || ೨೩ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಹ್ಯದಿ ತಂ ನಾಮ ತಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಜಪೇನ್ಮನುಮ್ |
ಏಕವಿಂಶದ್ದಿನಂ ಯಾವತ್ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಚ ಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೨೪ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಠೇತ್ತು ಕವಚಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವಾರಕಮ್ |
ಸಂಸ್ತಂಭಂ ಜಾಯತೇ ಶತ್ರೋರ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೨೫ ||

ವಿವಾದೇ ವಿಜಯಂ ತಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೨೬ ||

ನವನೀತಂ ಚಾಭಿಮಂತ್ರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ದದ್ಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ವಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಾಯತೇ ಪುತ್ರೋ ವಿದ್ಯಾಬಲಸಮನ್ವಿತಃ || ೨೭ ||

ಶ್ಮಶಾನಾಂಗಾರಮಾದಾಯ ಭೌಮೇ ರಾತ್ರೌ ಶನಾವಥ |
ಪಾದೋದಕೇನ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಲಿಖೇಲ್ಲೋಹಶಲಾಕಯಾ || ೨೮ ||

ಭೂಮೌ ಶತ್ರೋಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಹೃದಿ ನಾಮ ಸಮಾಲಿಖೇತ್ |
ಹಸ್ತಂ ತದ್ಧೃದಯೇ ದತ್ವಾ ಕವಚಂ ತಿಥಿವಾರಕಮ್ || ೨೯ ||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರರಾಜಂ ನವರಾತ್ರಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಮ್ರಿಯತೇ ಜ್ವರದಾಹೇನ ದಶಮೇಽಹ್ನಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೦ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇಷ್ವಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಷ್ಟಗಂಧೇನ ಸಂಲಿಖೇತ್ |
ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ನಾರೀ ವಾಮಭುಜೇ ತಥಾ || ೩೧ ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾರೀ ಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈವ ಕೃಂತಂತಿ ತಂ ಜನಮ್ || ೩೨ ||

ಸಂಪೂಜ್ಯ ಕವಚಂ ನಿತ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಲಭೇತ್ |
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸಮೋ ವಾಪಿ ವಿಭವೇ ಧನದೋಪಮಃ || ೩೩ ||

ಕಾಮತುಲ್ಯಶ್ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಚ ಯಮೋಪಮಃ |
ಕವಿತಾಲಹರೀ ತಸ್ಯ ಭವೇದ್ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹವತ್ || ೩೪ ||

ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀ ವಾಣೀ ಭವೇದ್ದೇವೀಪ್ರಸಾದತಃ |
ಏಕಾದಶಶತಂ ಯಾವತ್ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ || ೩೫ ||

ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಹೀನಂ ತು ನ ಚೇದಂ ಫಲದಾಯಕಮ್ |
ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದುಷ್ಟೇಭ್ಯಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ || ೩೬ ||

ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಪಂಚತ್ವಂ ಚಾಽನ್ಯಥಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಜೇದ್ಯೋ ಬಗಲಾಮುಖೀಮ್ |
ಶತಕೋಟಿ ಜಪಿತ್ವಾ ತು ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಜಾಯತೇ || ೩೭ ||

ದಾರಾಢ್ಯೋ ಮನುಜೋಸ್ಯ ಲಕ್ಷಜಪತಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರೀವಿಜಯಂ ತಥಾ ಸುನಿಯತಂ ಧೀರಂ ಚ ವೀರಂ ವರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾಖ್ಯಮನುಂ ವಿಲಿಖ್ಯ ನಿತರಾಂ ಭೂರ್ಜೇಷ್ಟಗಂಧೇನ ವೈ
ಧೃತ್ವಾ ರಾಜಪುರಂ ವ್ರಜಂತಿ ಖಲು ಯೇ ದಾಸೋಽಸ್ತಿ ತೇಷಾಂ ನೃಪಃ || ೩೮ ||

ಇತಿ ವಿಶ್ವಸಾರೋದ್ಧಾರತಂತ್ರೇ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಬಗಲಾಮುಖೀಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed