Sri Chinnamasta Kavacham – ஶ்ரீ சி²ந்நமஸ்தா கவசம்


தே³வ்யுவாச ।
கதி²தாஶ்சி²ந்நமஸ்தாயா யா யா வித்³யா꞉ ஸுகோ³பிதா꞉ ।
த்வயா நாதே²ந ஜீவேஶ ஶ்ருதாஶ்சாதி⁴க³தா மயா ॥ 1 ॥

இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம் பூர்வஸூசிதம் ।
த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம க்ருபயா கத்²யதாம் ப்ரபோ⁴ ॥ 2 ॥

பை⁴ரவ உவாச ।
ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி தே³வேஶி ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதே ।
த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம கவசம் ஸர்வமோஹநம் ॥ 3 ॥

ஸர்வவித்³யாமயம் ஸாக்ஷாத்ஸுராத்ஸுரஜயப்ரத³ம் ।
தா⁴ரணாத்பட²நாதீ³ஶஸ்த்ரைலோக்யவிஜயீ விபு⁴꞉ ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மா நாராயணோ ருத்³ரோ தா⁴ரணாத்பட²நாத்³யத꞉ ।
கர்தா பாதா ச ஸம்ஹர்தா பு⁴வநாநாம் ஸுரேஶ்வரி ॥ 5 ॥

ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ(அ)ப⁴க்தேப்⁴யோ(அ)பி விஶேஷத꞉ ।
தே³யம் ஶிஷ்யாய ப⁴க்தாய ப்ராணேப்⁴யோ(அ)ப்யதி⁴காய ச ॥ 6 ॥

தே³வ்யாஶ்ச ச்சி²ந்நமஸ்தாயா꞉ கவசஸ்ய ச பை⁴ரவ꞉ ।
ருஷிஸ்து ஸ்யாத்³விராட் ச²ந்தோ³ தே³வதா ச்சி²ந்நமஸ்தகா ॥ 7 ॥

த்ரைலோக்யவிஜயே முக்தௌ விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
ஹுங்காரோ மே ஶிர꞉ பாது சி²ந்நமஸ்தா ப³லப்ரதா³ ॥ 8 ॥

ஹ்ராம் ஹ்ரூம் ஐம் த்ர்யக்ஷரீ பாது பா⁴லம் வக்த்ரம் தி³க³ம்ப³ரா ।
ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஐம் த்³ருஶௌ பாது முண்ட³ம் கர்த்ரித⁴ராபி ஸா ॥ 9 ॥

ஸா வித்³யா ப்ரணவாத்³யந்தா ஶ்ருதியுக்³மம் ஸதா³(அ)வது ।
வஜ்ரவைரோசநீயே ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ச த்⁴ருவாதி³கா ॥ 10 ॥

க்⁴ராணம் பாது ச்சி²ந்நமஸ்தா முண்ட³கர்த்ரிவிதா⁴ரிணீ ।
ஶ்ரீமாயாகூர்சவாக்³பீ³ஜைர்வஜ்ரவைரோசநீய ஹூம் ॥ 11 ॥

ஹூம் ப²ட் ஸ்வாஹா மஹாவித்³யா ஷோட³ஶீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
ஸ்வபார்ஶ்வே வர்ணிநீ சாஸ்ருக்³தா⁴ராம் பாயயதீ முதா³ ॥ 12 ॥

வத³நம் ஸர்வதா³ பாது ச்சி²ந்நமஸ்தா ஸ்வஶக்திகா ।
முண்ட³கர்த்ரித⁴ரா ரக்தா ஸாத⁴காபீ⁴ஷ்டதா³யிநீ ॥ 13 ॥

வர்ணிநீ டா³கிநீயுக்தா ஸாபி மாமபி⁴தோ(அ)வது ।
ராமாத்³யா பாது ஜிஹ்வாம் ச லஜ்ஜாத்³யா பாது கண்ட²கம் ॥ 14 ॥

கூர்சாத்³யா ஹ்ருத³யம் பாது வாகா³த்³யா ஸ்தநயுக்³மகம் ।
ரமயா புடிதா வித்³யா பார்ஶ்வௌ பாது ஸுரேஶ்வரீ ॥ 15 ॥

மாயயா புடிதா பாது நாபி⁴தே³ஶே தி³க³ம்ப³ரா ।
கூர்சேண புடிதா தே³வீ ப்ருஷ்ட²தே³ஶே ஸதா³(அ)வது ॥ 16 ॥

வாக்³பீ³ஜபுடிதா சைஷா மத்⁴யம் பாது ஸஶக்திகா ।
ஈஶ்வரீ கூர்சவாக்³பீ³ஜைர்வஜ்ரவைரோசநீய ஹூம் ॥ 17 ॥

ஹூம் ப²ட் ஸ்வாஹா மஹாவித்³யா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா⁴ ।
சி²ந்நமஸ்தா ஸதா³ பாயாதூ³ருயுக்³மம் ஸஶக்திகா ॥ 18 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் வர்ணிநீ ஜாநும் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ச டா³கிநீ பத³ம் ।
ஸர்வவித்³யாஸ்தி²தா நித்யா ஸர்வாங்க³ம் மே ஸதா³(அ)வது ॥ 19 ॥

ப்ராச்யாம் பாயாதே³கலிங்கா³ யோகி³நீ பாவகே(அ)வது ।
டா³கிநீ த³க்ஷிணே பாது ஶ்ரீமஹாபை⁴ரவீ ச மாம் ॥ 20 ॥

நைர்ருத்யாம் ஸததம் பாது பை⁴ரவீ பஶ்சிமே(அ)வது ।
இந்த்³ராக்ஷீ பாது வாயவ்யே(அ)ஸிதாங்கீ³ பாது சோத்தரே ॥ 21 ॥

ஸம்ஹாரிணீ ஸதா³ பாது ஶிவகோணே ஸகர்த்ரிகா ।
இத்யஷ்டஶக்தய꞉ பாந்து தி³க்³விதி³க்ஷு ஸகர்த்ரிகா꞉ ॥ 22 ॥

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் பாது ஸா பூர்வம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் மாம் பாது பாவகே ।
ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் மாம் த³க்ஷிணே பாது த³க்ஷிணே காளிகாவது ॥ 23 ॥

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் சைவ நைர்ருத்யாம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ச பஶ்சிமே(அ)வது ।
ஹூம் ஹூம் பாது மருத்கோணே ஸ்வாஹா பாது ஸதோ³த்தரே ॥ 24 ॥

மஹாகாளீ க²ட்³க³ஹஸ்தா ரக்ஷ꞉கோணே ஸதா³வது ।
தாரோ மாயா வதூ⁴꞉ கூர்சம் ப²ட் காரோ(அ)யம் மஹாமநு꞉ ॥ 25 ॥

க²ட்³க³கர்த்ரித⁴ரா தாரா சோர்த்⁴வதே³ஶம் ஸதா³(அ)வது ।
ஹ்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஹூம் ப²ட் ச பாதாலே மாம் பாது சைகஜடா ஸதீ ।
தாரா து ஸஹிதா கே²(அ)வ்யாந்மஹாநீலஸரஸ்வதீ ॥ 26 ॥

இதி தே கதி²தம் தே³வ்யா꞉ கவசம் மந்த்ரவிக்³ரஹம் ।
யத்³த்⁴ருத்வா பட²நாத்³பீ⁴ம꞉ க்ரோதா⁴க்²யோ பை⁴ரவ꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 27 ॥

ஸுராஸுர முநீந்த்³ராணாம் கர்தா ஹர்தா ப⁴வேத்ஸ்வயம் ।
யஸ்யாஜ்ஞயா மது⁴மதீ யாதி ஸா ஸாத⁴காலயம் ॥ 28 ॥

பூ⁴திந்யாத்³யாஶ்ச டா³கிந்யோ யக்ஷிண்யாத்³யாஶ்ச கே²சரா꞉ ।
ஆஜ்ஞாம் க்³ருஹ்ணந்தி தாஸ்தஸ்ய கவசஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 29 ॥

ஏததே³வ பரம் ப்³ரஹ்ம கவசம் மந்முகோ²தி³தம் ।
தே³வீமப்⁴யர்ச க³ந்தா⁴த்³யைர்மூலே நைவ படே²த்ஸக்ருத் ॥ 30 ॥

ஸம்வத்ஸரக்ருதாயாஸ்து பூஜாயா꞉ ப²லமாப்நுயாத் ।
பூ⁴ர்ஜே விளிகி²தம் சைதத்³கு³டிகாம் காஞ்சநஸ்தி²தாம் ॥ 31 ॥

தா⁴ரயேத்³த³க்ஷிணே பா³ஹௌ கண்டே² வா யதி³ வாந்யத꞉ ।
ஸர்வைஶ்வர்யயுதோ பூ⁴த்வா த்ரைலோக்யம் வஶமாநயேத் ॥ 32 ॥

தஸ்ய கே³ஹே வஸேல்லக்ஷ்மீர்வாணீ ச வத³நாம்பு³ஜே ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராதீ³நி ஶஸ்த்ராணி தத்³கா³த்ரே யாந்தி ஸௌம்யதாம் ॥ 33 ॥

இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா யோ ப⁴ஜேச்சி²ந்நமஸ்தகாம் ।
ஸோ(அ)பி ஶஸ்த்ரப்ரஹாரேண ம்ருத்யுமாப்நோதி ஸத்வரம் ॥ 34 ॥

இதி ஶ்ரீபை⁴ரவதந்த்ரே பை⁴ரவபை⁴ரவீஸம்வாதே³ த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம சி²ந்நமஸ்தாகவசம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed