Sri Bagalamukhi Kavacham – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² கவசம்


கைலாஸாசலமத்⁴யக³ம் புரவஹம் ஶாந்தம் த்ரிநேத்ரம் ஶிவம்
வாமஸ்தா² கவசம் ப்ரணம்ய கி³ரிஜா பூ⁴திப்ரத³ம் ப்ருச்ச²தி ।
தே³வீ ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² ரிபுகுலாரண்யாக்³நிரூபா ச யா
தஸ்யாஶ்சாபவிமுக்த மந்த்ரஸஹிதம் ப்ரீத்யா(அ)து⁴நா ப்³ரூஹி மாம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச ।
தே³வீ ஶ்ரீப⁴வவல்லபே⁴ ஶ்ருணு மஹாமந்த்ரம் விபூ⁴திப்ரத³ம்
தே³வ்யா வர்மயுதம் ஸமஸ்தஸுக²த³ம் ஸாம்ராஜ்யத³ம் முக்தித³ம் ।
தாரம் ருத்³ரவதூ⁴ம் விரிஞ்சிமஹிலா விஷ்ணுப்ரியா காமயு-
-க்காந்தே ஶ்ரீப³க³ளாநநே மம ரிபூந்நாஶாய யுக்³மந்த்விதி ॥ 2 ॥

ஐஶ்வர்யாணி பத³ம் ச தே³ஹி யுக³ளம் ஶீக்⁴ரம் மநோவாஞ்சி²தம்
கார்யம் ஸாத⁴ய யுக்³மயுக்சி²வவதூ⁴ வஹ்நிப்ரியாந்தோ மநு꞉ ।
கம்ஸாரேஸ்தநயம் ச பீ³ஜமபராஶக்திஶ்ச வாணீ ததா²
கீலம் ஶ்ரீமிதி பை⁴ரவர்ஷிஸஹிதம் ச²ந்தோ³ விராட் ஸம்யுதம் ॥ 3 ॥

ஸ்வேஷ்டார்த²ஸ்ய பரஸ்ய வேத்தி நிதராம் கார்யஸ்ய ஸம்ப்ராப்தயே
நாநாஸாத்⁴யமஹாக³த³ஸ்ய நியதந்நாஶாய வீர்யாப்தயே ।
த்⁴யாத்வா ஶ்ரீப³க³ளாநநாமநுவரம் ஜப்த்வா ஸஹஸ்ராக்²யகம்
தீ³ர்கை⁴꞉ ஷட்கயுதைஶ்ச ருத்³ரமஹிலாபீ³ஜைர்விந்யாஸ்யாங்க³கே ॥ 4 ॥

த்⁴யாநம் ।
ஸௌவர்ணாஸநஸம்ஸ்தி²தாம் த்ரிநயநாம் பீதாம்ஶுகோலாஸிநீம்
ஹேமாபா⁴ங்க³ருசிம் ஶஶாங்கமுகுடாம் ஸ்ரக்சம்பகஸ்ரக்³யுதாம் ।
ஹஸ்தைர்மத்³க³ரபாஶப³த்³த⁴ரஸநாம் ஸம்பி³ப்⁴ரதீம் பூ⁴ஷண-
-வ்யாப்தாங்கீ³ம் ப³க³ளாமுகீ²ம் த்ரிஜக³தாம் ஸம்ஸ்தம்பி⁴நீம் சிந்தயே ॥ 5 ॥

விநியோக³꞉ ।
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரமந்த்ர கவசஸ்ய பை⁴ரவ ருஷி꞉ விராட் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² தே³வதா க்லீம் பீ³ஜம் ஐம் ஶக்தி꞉ ஶ்ரீம் கீலகம் மம பரஸ்ய ச மநோபி⁴லஷிதேஷ்டகார்யஸித்³த⁴யே விநியோக³꞉ ।

ருஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ ।
பை⁴ரவ ருஷயே நம꞉ ஶிரஸி ।
விராட் ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² ।
ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² தே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருதி³ ।
க்லீம் பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே ।
ஐம் ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ ।
ஶ்ரீம் கீலகாய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ।

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

மந்த்ரோத்³தா⁴ர꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீப³க³ளாநநே மம ரிபூந்நாஶய நாஶய மமைஶ்வர்யாணி தே³ஹி தே³ஹி ஶீக்⁴ரம் மநோவாஞ்சி²தகார்யம் ஸாத⁴ய꞉ ஸாத⁴ய꞉ ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா ।

கவசம் ।
ஶிரோ மே பாது ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் ஶ்ரீம் க்லீம் பாது லலாடகம் ।
ஸம்போ³த⁴நபத³ம் பாது நேத்ரே ஶ்ரீப³க³ளாநநே ॥ 1 ॥

ஶ்ருதௌ மம ரிபும் பாது நாஸிகாந்நாஶய த்³வயம் ।
பாது க³ண்டௌ³ ஸதா³ மாமைஶ்வர்யாண்யம் தம் து மஸ்தகம் ॥ 2 ॥

தே³ஹி த்³வந்த்³வம் ஸதா³ ஜிஹ்வாம் பாது ஶீக்⁴ரம் வசோ மம ।
கண்ட²தே³ஶம் மந꞉ பாது வாஞ்சி²தம் பா³ஹுமூலகம் ॥ 3 ॥

கார்யம் ஸாத⁴ய த்³வந்த்³வந்து கரௌ பாது ஸதா³ மம ।
மாயாயுக்தா ததா² ஸ்வாஹா ஹ்ருத³யம் பாது ஸர்வதா³ ॥ 4 ॥

அஷ்டாதி⁴கசத்வாரிம்ஶத்³த³ண்டா³ட்⁴யா ப³க³ளாமுகீ² ।
ரக்ஷாம் கரோது ஸர்வத்ர க்³ருஹே(அ)ரண்யே ஸதா³ மம ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராக்²யோ மநு꞉ பாது ஸர்வாங்கே³ ஸர்வஸந்தி⁴ஷு ।
மந்த்ரராஜ꞉ ஸதா³ ரக்ஷாம் கரோது மம ஸர்வதா³ ॥ 6 ॥

ஓம் ஹ்ரீம் பாது நாபி⁴தே³ஶம் கடிம் மே ப³க³ளா(அ)வது ।
முகீ² வர்ணத்³வயம் பாது லிங்க³ம் மே முஷ்கயுக்³மகம் ॥ 7 ॥

ஜாநுநீ ஸர்வது³ஷ்டாநாம் பாது மே வர்ணபஞ்சகம் ।
வாசம் முக²ம் ததா² பத³ம் ஷட்³வர்ணா பரமேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ஜங்கா⁴யுக்³மே ஸதா³ பாது ப³க³ளா ரிபுமோஹிநீ ।
ஸ்தம்ப⁴யேதி பத³ம் ப்ருஷ்ட²ம் பாது வர்ணத்ரயம் மம ॥ 9 ॥

ஜிஹ்வாம் வர்ணத்³வயம் பாது கு³ள்பௌ² மே கீலயேதி ச ।
பாதோ³ர்த்⁴வம் ஸர்வதா³ பாது பு³த்³தி⁴ம் பாத³தலே மம ॥ 10 ॥

விநாஶய பத³ம் பாது பாதா³ங்கு³ல்யோர்நகா²நி மே ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ஸர்வதா³ பாது பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியவசாம்ஸி மே ॥ 11 ॥

ஸர்வாங்க³ம் ப்ரணவ꞉ பாது ஸ்வாஹா ரோமாணி மே(அ)வது ।
ப்³ராஹ்மீ பூர்வத³ளே பாது சாக்³நேயாம் விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 12 ॥

மாஹேஶீ த³க்ஷிணே பாது சாமுண்டா³ ராக்ஷஸே(அ)வது ।
கௌமாரீ பஶ்சிமே பாது வாயவ்யே சாபராஜிதா ॥ 13 ॥

வாராஹீ சோத்தரே பாது நாரஸிம்ஹீ ஶிவே(அ)வது ।
ஊர்த்⁴வம் பாது மஹாலக்ஷ்மீ꞉ பாதாலே ஶாரதா³(அ)வது ॥ 14 ॥

இத்யஷ்டௌ ஶக்தய꞉ பாந்து ஸாயுதா⁴ஶ்ச ஸவாஹநா꞉ ।
ராஜத்³வாரே மஹாது³ர்கே³ பாது மாம் க³ணநாயக꞉ ॥ 15 ॥

ஶ்மஶாநே ஜலமத்⁴யே ச பை⁴ரவஶ்ச ஸதா³(அ)வது ।
த்³விபு⁴ஜா ரக்தவஸநா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 16 ॥

யோகி³ந்ய꞉ ஸர்வதா³ பாது மஹாரண்யே ஸதா³ மம ।
இதி தே கதி²தம் தே³வி கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 17 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வவிஜயந்நாம கீர்திஶ்ரீவிஜயப்ரத³ம் ।
அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் தீ⁴ரம் ஶூரம் ஶதாயுஷம் ॥ 18 ॥

நிர்த⁴நோ த⁴நமாப்நோதி கவசஸ்யாஸ்ய பாட²த꞉ ।
ஜபித்வா மந்த்ரராஜம் து த்⁴யாத்வா ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²ம் ॥ 19 ॥

படே²தி³த³ம் ஹி கவசம் நிஶாயாம் நியமாத்து ய꞉ ।
யத்³யத்காமயதே காமம் ஸாத்⁴யாஸாத்⁴யே மஹீதலே ॥ 20 ॥

தத்தத்காமமவாப்நோதி ஸப்தராத்ரேண ஶங்கரீ ।
கு³ரும் த்⁴யாத்வா ஸுராம் பீத்வா ராத்ரௌ ஶக்திஸமந்வித꞉ ॥ 21 ॥

கவசம் ய꞉ படே²த்³தே³வி தஸ்யா(அ)ஸாத்⁴யம் ந கிஞ்சந ।
யம் த்⁴யாத்வா ப்ரஜபேந்மந்த்ரம் ஸஹஸ்ரம் கவசம் படே²த் ॥ 22 ॥

த்ரிராத்ரேண வஶம் யாதி ம்ருத்யும் தம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
லிகி²த்வா ப்ரதிமாம் ஶத்ரோ꞉ ஸதாலேந ஹரித்³ரயா ॥ 23 ॥

லிகி²த்வா ஹ்யதி³ தம் நாம தம் த்⁴யாத்வா ப்ரஜபேந்மநும் ।
ஏகவிம்ஶத்³தி³நம் யாவத்ப்ரத்யஹம் ச ஸஹஸ்ரகம் ॥ 24 ॥

ஜப்த்வா படே²த்து கவசம் சதுர்விம்ஶதிவாரகம் ।
ஸம்ஸ்தம்ப⁴ம் ஜாயதே ஶத்ரோர்நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 25 ॥

விவாதே³ விஜயம் தஸ்ய ஸங்க்³ராமே ஜயமாப்நுயாத் ।
ஶ்மஶாநே ச ப⁴யம் நாஸ்தி கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வத꞉ ॥ 26 ॥

நவநீதம் சாபி⁴மந்த்ர்ய ஸ்த்ரீணாம் த³த்³யாந்மஹேஶ்வரி ।
வந்த்⁴யாயாம் ஜாயதே புத்ரோ வித்³யாப³லஸமந்வித꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்மஶாநாங்கா³ரமாதா³ய பௌ⁴மே ராத்ரௌ ஶநாவத² ।
பாதோ³த³கேந ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ச லிகே²ல்லோஹஶலாகயா ॥ 28 ॥

பூ⁴மௌ ஶத்ரோ꞉ ஸ்வரூபம் ச ஹ்ருதி³ நாம ஸமாலிகே²த் ।
ஹஸ்தம் தத்³த்⁴ருத³யே த³த்வா கவசம் திதி²வாரகம் ॥ 29 ॥

த்⁴யாத்வா ஜபேந்மந்த்ரராஜம் நவராத்ரம் ப்ரயத்நத꞉ ।
ம்ரியதே ஜ்வரதா³ஹேந த³ஶமே(அ)ஹ்நி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 30 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரேஷ்வித³ம் ஸ்தோத்ரமஷ்டக³ந்தே⁴ந ஸம்லிகே²த் ।
தா⁴ரயேத்³த³க்ஷிணே பா³ஹௌ நாரீ வாமபு⁴ஜே ததா² ॥ 31 ॥

ஸங்க்³ராமே ஜயமாப்நோதி நாரீ புத்ரவதீ ப⁴வேத் ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராதீ³நி ஶஸ்த்ராணி நைவ க்ருந்தந்தி தம் ஜநம் ॥ 32 ॥

ஸம்பூஜ்ய கவசம் நித்யம் பூஜாயா꞉ ப²லமாலபே⁴த் ।
ப்³ருஹஸ்பதிஸமோ வாபி விப⁴வே த⁴நதோ³பம꞉ ॥ 33 ॥

காமதுல்யஶ்ச நாரீணாம் ஶத்ரூணாம் ச யமோபம꞉ ।
கவிதாலஹரீ தஸ்ய ப⁴வேத்³க³ங்கா³ப்ரவாஹவத் ॥ 34 ॥

க³த்³யபத்³யமயீ வாணீ ப⁴வேத்³தே³வீப்ரஸாத³த꞉ ।
ஏகாத³ஶஶதம் யாவத்புரஶ்சரணமுச்யதே ॥ 35 ॥

புரஶ்சர்யாவிஹீநம் து ந சேத³ம் ப²லதா³யகம் ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ து³ஷ்டேப்⁴யஶ்ச விஶேஷத꞉ ॥ 36 ॥

தே³யம் ஶிஷ்யாய ப⁴க்தாய பஞ்சத்வம் சா(அ)ந்யதா²ப்நுயாத் ।
இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா ப⁴ஜேத்³யோ ப³க³ளாமுகீ²ம் ।
ஶதகோடி ஜபித்வா து தஸ்ய ஸித்³தி⁴ர்ந ஜாயதே ॥ 37 ॥

தா³ராட்⁴யோ மநுஜோஸ்ய லக்ஷஜபத꞉ ப்ராப்நோதி ஸித்³தி⁴ம் பராம்
வித்³யாம் ஶ்ரீவிஜயம் ததா² ஸுநியதம் தீ⁴ரம் ச வீரம் வரம் ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராக்²யமநும் விளிக்²ய நிதராம் பூ⁴ர்ஜேஷ்டக³ந்தே⁴ந வை
த்⁴ருத்வா ராஜபுரம் வ்ரஜந்தி க²லு யே தா³ஸோ(அ)ஸ்தி தேஷாம் ந்ருப꞉ ॥ 38 ॥

இதி விஶ்வஸாரோத்³தா⁴ரதந்த்ரே பார்வதீஶ்வரஸம்வாதே³ ப³க³ளாமுகீ²கவசம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: