Sri Bagalamukhi Kavacham – శ్రీ బగళాముఖీ కవచం


కైలాసాచలమధ్యగం పురవహం శాంతం త్రినేత్రం శివం
వామస్థా కవచం ప్రణమ్య గిరిజా భూతిప్రదం పృచ్ఛతి |
దేవీ శ్రీబగలాముఖీ రిపుకులారణ్యాగ్నిరూపా చ యా
తస్యాశ్చాపవిముక్త మంత్రసహితం ప్రీత్యాఽధునా బ్రూహి మామ్ || ౧ ||

శ్రీశంకర ఉవాచ |
దేవీ శ్రీభవవల్లభే శృణు మహామంత్రం విభూతిప్రదం
దేవ్యా వర్మయుతం సమస్తసుఖదం సామ్రాజ్యదం ముక్తిదమ్ |
తారం రుద్రవధూం విరించిమహిలా విష్ణుప్రియా కామయు-
-క్కాంతే శ్రీబగలాననే మమ రిపూన్నాశాయ యుగ్మంత్వితి || ౨ ||

ఐశ్వర్యాణి పదం చ దేహి యుగలం శీఘ్రం మనోవాంఛితం
కార్యం సాధయ యుగ్మయుక్ఛివవధూ వహ్నిప్రియాంతో మనుః |
కంసారేస్తనయం చ బీజమపరాశక్తిశ్చ వాణీ తథా
కీలం శ్రీమితి భైరవర్షిసహితం ఛందో విరాట్ సంయుతమ్ || ౩ ||

స్వేష్టార్థస్య పరస్య వేత్తి నితరాం కార్యస్య సంప్రాప్తయే
నానాసాధ్యమహాగదస్య నియతన్నాశాయ వీర్యాప్తయే |
ధ్యాత్వా శ్రీబగలాననామనువరం జప్త్వా సహస్రాఖ్యకం
దీర్ఘైః షట్కయుతైశ్చ రుద్రమహిలాబీజైర్విన్యాస్యాంగకే || ౪ ||

ధ్యానమ్ |
సౌవర్ణాసనసంస్థితాం త్రినయనాం పీతాంశుకోలాసినీం
హేమాభాంగరుచిం శశాంకముకుటాం స్రక్చంపకస్రగ్యుతామ్ |
హస్తైర్మద్గరపాశబద్ధరసనాం సంబిభ్రతీం భూషణ-
-వ్యాప్తాంగీం బగలాముఖీం త్రిజగతాం సంస్తంభినీం చింతయే || ౫ ||

వినియోగః |
ఓం అస్య శ్రీబగలాముఖీ బ్రహ్మాస్త్రమంత్ర కవచస్య భైరవ ఋషిః విరాట్ ఛందః శ్రీబగళాముఖీ దేవతా క్లీం బీజం ఐం శక్తిః శ్రీం కీలకం మమ పరస్య చ మనోభిలషితేష్టకార్యసిద్ధయే వినియోగః |

ఋష్యాదిన్యాసః |
భైరవ ఋషయే నమః శిరసి |
విరాట్ ఛందసే నమః ముఖే |
శ్రీ బగలాముఖీ దేవతాయై నమః హృది |
క్లీం బీజాయ నమః గుహ్యే |
ఐం శక్తయే నమః పాదయోః |
శ్రీం కీలకాయ నమః సర్వాంగే |

కరన్యాసః |
ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః |
ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

మంత్రోద్ధారః |
ఓం హ్రీం ఐం శ్రీం క్లీం శ్రీబగలాననే మమ రిపూన్నాశయ నాశయ మమైశ్వర్యాణి దేహి దేహి శీఘ్రం మనోవాంఛితకార్యం సాధయః సాధయః హ్రీం స్వాహా |

కవచమ్ |
శిరో మే పాతు ఓం హ్రీం ఐం శ్రీం క్లీం పాతు లలాటకమ్ |
సంబోధనపదం పాతు నేత్రే శ్రీబగలాననే || ౧ ||

శ్రుతౌ మమ రిపుం పాతు నాసికాన్నాశయ ద్వయమ్ |
పాతు గండౌ సదా మామైశ్వర్యాణ్యం తం తు మస్తకమ్ || ౨ ||

దేహి ద్వంద్వం సదా జిహ్వాం పాతు శీఘ్రం వచో మమ |
కంఠదేశం మనః పాతు వాంఛితం బాహుమూలకమ్ || ౩ ||

కార్యం సాధయ ద్వంద్వంతు కరౌ పాతు సదా మమ |
మాయాయుక్తా తథా స్వాహా హృదయం పాతు సర్వదా || ౪ ||

అష్టాధికచత్వారింశద్దండాఢ్యా బగలాముఖీ |
రక్షాం కరోతు సర్వత్ర గృహేఽరణ్యే సదా మమ || ౫ ||

బ్రహ్మాస్త్రాఖ్యో మనుః పాతు సర్వాంగే సర్వసంధిషు |
మంత్రరాజః సదా రక్షాం కరోతు మమ సర్వదా || ౬ ||

ఓం హ్రీం పాతు నాభిదేశం కటిం మే బగలాఽవతు |
ముఖీ వర్ణద్వయం పాతు లింగం మే ముష్కయుగ్మకమ్ || ౭ ||

జానునీ సర్వదుష్టానాం పాతు మే వర్ణపంచకమ్ |
వాచం ముఖం తథా పదం షడ్వర్ణా పరమేశ్వరీ || ౮ ||

జంఘాయుగ్మే సదా పాతు బగలా రిపుమోహినీ |
స్తంభయేతి పదం పృష్ఠం పాతు వర్ణత్రయం మమ || ౯ ||

జిహ్వాం వర్ణద్వయం పాతు గుల్ఫౌ మే కీలయేతి చ |
పాదోర్ధ్వం సర్వదా పాతు బుద్ధిం పాదతలే మమ || ౧౦ ||

వినాశయ పదం పాతు పాదాంగుల్యోర్నఖాని మే |
హ్రీం బీజం సర్వదా పాతు బుద్ధీంద్రియవచాంసి మే || ౧౧ ||

సర్వాంగం ప్రణవః పాతు స్వాహా రోమాణి మేఽవతు |
బ్రాహ్మీ పూర్వదలే పాతు చాగ్నేయాం విష్ణువల్లభా || ౧౨ ||

మాహేశీ దక్షిణే పాతు చాముండా రాక్షసేఽవతు |
కౌమారీ పశ్చిమే పాతు వాయవ్యే చాపరాజితా || ౧౩ ||

వారాహీ చోత్తరే పాతు నారసింహీ శివేఽవతు |
ఊర్ధ్వం పాతు మహాలక్ష్మీః పాతాలే శారదాఽవతు || ౧౪ ||

ఇత్యష్టౌ శక్తయః పాంతు సాయుధాశ్చ సవాహనాః |
రాజద్వారే మహాదుర్గే పాతు మాం గణనాయకః || ౧౫ ||

శ్మశానే జలమధ్యే చ భైరవశ్చ సదాఽవతు |
ద్విభుజా రక్తవసనాః సర్వాభరణభూషితాః || ౧౬ ||

యోగిన్యః సర్వదా పాతు మహారణ్యే సదా మమ |
ఇతి తే కథితం దేవి కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౧౭ ||

శ్రీవిశ్వవిజయన్నామ కీర్తిశ్రీవిజయప్రదమ్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రం ధీరం శూరం శతాయుషమ్ || ౧౮ ||

నిర్ధనో ధనమాప్నోతి కవచస్యాస్య పాఠతః |
జపిత్వా మంత్రరాజం తు ధ్యాత్వా శ్రీబగలాముఖీమ్ || ౧౯ ||

పఠేదిదం హి కవచం నిశాయాం నియమాత్తు యః |
యద్యత్కామయతే కామం సాధ్యాసాధ్యే మహీతలే || ౨౦ ||

తత్తత్కామమవాప్నోతి సప్తరాత్రేణ శంకరీ |
గురుం ధ్యాత్వా సురాం పీత్వా రాత్రౌ శక్తిసమన్వితః || ౨౧ ||

కవచం యః పఠేద్దేవి తస్యాఽసాధ్యం న కించన |
యం ధ్యాత్వా ప్రజపేన్మంత్రం సహస్రం కవచం పఠేత్ || ౨౨ ||

త్రిరాత్రేణ వశం యాతి మృత్యుం తం నాత్ర సంశయః |
లిఖిత్వా ప్రతిమాం శత్రోః సతాలేన హరిద్రయా || ౨౩ ||

లిఖిత్వా హ్యది తం నామ తం ధ్యాత్వా ప్రజపేన్మనుమ్ |
ఏకవింశద్దినం యావత్ప్రత్యహం చ సహస్రకమ్ || ౨౪ ||

జప్త్వా పఠేత్తు కవచం చతుర్వింశతివారకమ్ |
సంస్తంభం జాయతే శత్రోర్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౨౫ ||

వివాదే విజయం తస్య సంగ్రామే జయమాప్నుయాత్ |
శ్మశానే చ భయం నాస్తి కవచస్య ప్రభావతః || ౨౬ ||

నవనీతం చాభిమంత్ర్య స్త్రీణాం దద్యాన్మహేశ్వరి |
వంధ్యాయాం జాయతే పుత్రో విద్యాబలసమన్వితః || ౨౭ ||

శ్మశానాంగారమాదాయ భౌమే రాత్రౌ శనావథ |
పాదోదకేన స్పృష్ట్వా చ లిఖేల్లోహశలాకయా || ౨౮ ||

భూమౌ శత్రోః స్వరూపం చ హృది నామ సమాలిఖేత్ |
హస్తం తద్ధృదయే దత్వా కవచం తిథివారకమ్ || ౨౯ ||

ధ్యాత్వా జపేన్మంత్రరాజం నవరాత్రం ప్రయత్నతః |
మ్రియతే జ్వరదాహేన దశమేఽహ్ని న సంశయః || ౩౦ ||

భూర్జపత్రేష్విదం స్తోత్రమష్టగంధేన సంలిఖేత్ |
ధారయేద్దక్షిణే బాహౌ నారీ వామభుజే తథా || ౩౧ ||

సంగ్రామే జయమాప్నోతి నారీ పుత్రవతీ భవేత్ |
బ్రహ్మాస్త్రాదీని శస్త్రాణి నైవ కృంతంతి తం జనమ్ || ౩౨ ||

సంపూజ్య కవచం నిత్యం పూజాయాః ఫలమాలభేత్ |
బృహస్పతిసమో వాపి విభవే ధనదోపమః || ౩౩ ||

కామతుల్యశ్చ నారీణాం శత్రూణాం చ యమోపమః |
కవితాలహరీ తస్య భవేద్గంగాప్రవాహవత్ || ౩౪ ||

గద్యపద్యమయీ వాణీ భవేద్దేవీప్రసాదతః |
ఏకాదశశతం యావత్పురశ్చరణముచ్యతే || ౩౫ ||

పురశ్చర్యావిహీనం తు న చేదం ఫలదాయకమ్ |
న దేయం పరశిష్యేభ్యో దుష్టేభ్యశ్చ విశేషతః || ౩౬ ||

దేయం శిష్యాయ భక్తాయ పంచత్వం చాఽన్యథాప్నుయాత్ |
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా భజేద్యో బగలాముఖీమ్ |
శతకోటి జపిత్వా తు తస్య సిద్ధిర్న జాయతే || ౩౭ ||

దారాఢ్యో మనుజోస్య లక్షజపతః ప్రాప్నోతి సిద్ధిం పరాం
విద్యాం శ్రీవిజయం తథా సునియతం ధీరం చ వీరం వరమ్ |
బ్రహ్మాస్త్రాఖ్యమనుం విలిఖ్య నితరాం భూర్జేష్టగంధేన వై
ధృత్వా రాజపురం వ్రజంతి ఖలు యే దాసోఽస్తి తేషాం నృపః || ౩౮ ||

ఇతి విశ్వసారోద్ధారతంత్రే పార్వతీశ్వరసంవాదే బగళాముఖీకవచం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed