Sri Chinnamasta Kavacham – శ్రీ ఛిన్నమస్తా కవచం


దేవ్యువాచ |
కథితాశ్ఛిన్నమస్తాయా యా యా విద్యాః సుగోపితాః |
త్వయా నాథేన జీవేశ శ్రుతాశ్చాధిగతా మయా || ౧ ||

ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం పూర్వసూచితమ్ |
త్రైలోక్యవిజయం నామ కృపయా కథ్యతాం ప్రభో || ౨ ||

భైరవ ఉవాచ |
శృణు వక్ష్యామి దేవేశి సర్వదేవనమస్కృతే |
త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం సర్వమోహనమ్ || ౩ ||

సర్వవిద్యామయం సాక్షాత్సురాత్సురజయప్రదమ్ |
ధారణాత్పఠనాదీశస్త్రైలోక్యవిజయీ విభుః || ౪ ||

బ్రహ్మా నారాయణో రుద్రో ధారణాత్పఠనాద్యతః |
కర్తా పాతా చ సంహర్తా భువనానాం సురేశ్వరి || ౫ ||

న దేయం పరశిష్యేభ్యోఽభక్తేభ్యోఽపి విశేషతః |
దేయం శిష్యాయ భక్తాయ ప్రాణేభ్యోఽప్యధికాయ చ || ౬ ||

దేవ్యాశ్చ చ్ఛిన్నమస్తాయాః కవచస్య చ భైరవః |
ఋషిస్తు స్యాద్విరాట్ ఛందో దేవతా చ్ఛిన్నమస్తకా || ౭ ||

త్రైలోక్యవిజయే ముక్తౌ వినియోగః ప్రకీర్తితః |
హుంకారో మే శిరః పాతు ఛిన్నమస్తా బలప్రదా || ౮ ||

హ్రాం హ్రూం ఐం త్ర్యక్షరీ పాతు భాలం వక్త్రం దిగంబరా |
శ్రీం హ్రీం హ్రూం ఐం దృశౌ పాతు ముండం కర్త్రిధరాపి సా || ౯ ||

సా విద్యా ప్రణవాద్యంతా శ్రుతియుగ్మం సదాఽవతు |
వజ్రవైరోచనీయే హుం ఫట్ స్వాహా చ ధ్రువాదికా || ౧౦ ||

ఘ్రాణం పాతు చ్ఛిన్నమస్తా ముండకర్త్రివిధారిణీ |
శ్రీమాయాకూర్చవాగ్బీజైర్వజ్రవైరోచనీయ హూమ్ || ౧౧ ||

హూం ఫట్ స్వాహా మహావిద్యా షోడశీ బ్రహ్మరూపిణీ |
స్వపార్శ్వే వర్ణినీ చాసృగ్ధారాం పాయయతీ ముదా || ౧౨ ||

వదనం సర్వదా పాతు చ్ఛిన్నమస్తా స్వశక్తికా |
ముండకర్త్రిధరా రక్తా సాధకాభీష్టదాయినీ || ౧౩ ||

వర్ణినీ డాకినీయుక్తా సాపి మామభితోఽవతు |
రామాద్యా పాతు జిహ్వాం చ లజ్జాద్యా పాతు కంఠకమ్ || ౧౪ ||

కూర్చాద్యా హృదయం పాతు వాగాద్యా స్తనయుగ్మకమ్ |
రమయా పుటితా విద్యా పార్శ్వౌ పాతు సురేశ్వరీ || ౧౫ ||

మాయయా పుటితా పాతు నాభిదేశే దిగంబరా |
కూర్చేణ పుటితా దేవీ పృష్ఠదేశే సదాఽవతు || ౧౬ ||

వాగ్బీజపుటితా చైషా మధ్యం పాతు సశక్తికా |
ఈశ్వరీ కూర్చవాగ్బీజైర్వజ్రవైరోచనీయ హూమ్ || ౧౭ ||

హూం ఫట్ స్వాహా మహావిద్యా కోటిసూర్యసమప్రభా |
ఛిన్నమస్తా సదా పాయాదూరుయుగ్మం సశక్తికా || ౧౮ ||

హ్రీం హ్రూం వర్ణినీ జానుం శ్రీం హ్రీం చ డాకినీ పదమ్ |
సర్వవిద్యాస్థితా నిత్యా సర్వాంగం మే సదాఽవతు || ౧౯ ||

ప్రాచ్యాం పాయాదేకలింగా యోగినీ పావకేఽవతు |
డాకినీ దక్షిణే పాతు శ్రీమహాభైరవీ చ మామ్ || ౨౦ ||

నైరృత్యాం సతతం పాతు భైరవీ పశ్చిమేఽవతు |
ఇంద్రాక్షీ పాతు వాయవ్యేఽసితాంగీ పాతు చోత్తరే || ౨౧ ||

సంహారిణీ సదా పాతు శివకోణే సకర్త్రికా |
ఇత్యష్టశక్తయః పాంతు దిగ్విదిక్షు సకర్త్రికాః || ౨౨ ||

క్రీం క్రీం క్రీం పాతు సా పూర్వం హ్రీం హ్రీం మాం పాతు పావకే |
హ్రూం హ్రూం మాం దక్షిణే పాతు దక్షిణే కాలికావతు || ౨౩ ||

క్రీం క్రీం క్రీం చైవ నైరృత్యాం హ్రీం హ్రీం చ పశ్చిమేఽవతు |
హూం హూం పాతు మరుత్కోణే స్వాహా పాతు సదోత్తరే || ౨౪ ||

మహాకాలీ ఖడ్గహస్తా రక్షఃకోణే సదావతు |
తారో మాయా వధూః కూర్చం ఫట్ కారోఽయం మహామనుః || ౨౫ ||

ఖడ్గకర్త్రిధరా తారా చోర్ధ్వదేశం సదాఽవతు |
హ్రీం స్త్రీం హూం ఫట్ చ పాతాలే మాం పాతు చైకజటా సతీ |
తారా తు సహితా ఖేఽవ్యాన్మహానీలసరస్వతీ || ౨౬ ||

ఇతి తే కథితం దేవ్యాః కవచం మంత్రవిగ్రహమ్ |
యద్ధృత్వా పఠనాద్భీమః క్రోధాఖ్యో భైరవః స్మృతః || ౨౭ ||

సురాసుర మునీంద్రాణాం కర్తా హర్తా భవేత్స్వయమ్ |
యస్యాజ్ఞయా మధుమతీ యాతి సా సాధకాలయమ్ || ౨౮ ||

భూతిన్యాద్యాశ్చ డాకిన్యో యక్షిణ్యాద్యాశ్చ ఖేచరాః |
ఆజ్ఞాం గృహ్ణంతి తాస్తస్య కవచస్య ప్రసాదతః || ౨౯ ||

ఏతదేవ పరం బ్రహ్మ కవచం మన్ముఖోదితమ్ |
దేవీమభ్యర్చ గంధాద్యైర్మూలే నైవ పఠేత్సకృత్ || ౩౦ ||

సంవత్సరకృతాయాస్తు పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ |
భూర్జే విలిఖితం చైతద్గుటికాం కాంచనస్థితామ్ || ౩౧ ||

ధారయేద్దక్షిణే బాహౌ కంఠే వా యది వాన్యతః |
సర్వైశ్వర్యయుతో భూత్వా త్రైలోక్యం వశమానయేత్ || ౩౨ ||

తస్య గేహే వసేల్లక్ష్మీర్వాణీ చ వదనాంబుజే |
బ్రహ్మాస్త్రాదీని శస్త్రాణి తద్గాత్రే యాంతి సౌమ్యతామ్ || ౩౩ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో భజేచ్ఛిన్నమస్తకామ్ |
సోఽపి శస్త్రప్రహారేణ మృత్యుమాప్నోతి సత్వరమ్ || ౩౪ ||

ఇతి శ్రీభైరవతంత్రే భైరవభైరవీసంవాదే త్రైలోక్యవిజయం నామ ఛిన్నమస్తాకవచం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: