Sri Bhairavi Kavacham (Trailokyavijayam) – శ్రీ భైరవీ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)


శ్రీ దేవ్యువాచ |
భైరవ్యాః సకలా విద్యాః శ్రుతాశ్చాధిగతా మయా |
సాంప్రతం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం యత్పురోదితమ్ || ౧ ||

త్రైలోక్యవిజయం నామ శస్త్రాస్త్రవినివారణమ్ |
త్వత్తః పరతరో నాథ కః కృపాం కర్తుమర్హతి || ౨ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు పార్వతి వక్ష్యామి సుందరి ప్రాణవల్లభే |
త్రైలోక్యవిజయం నామ శస్త్రాస్త్రవినివారకమ్ || ౩ ||

పఠిత్వా ధారయిత్వేదం త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
జఘాన సకలాన్దైత్యాన్యద్ధృత్వా మధుసూదనః || ౪ ||

బ్రహ్మా సృష్టిం వితనుతే యద్ధృత్వాభీష్టదాయకమ్ |
ధనాధిపః కుబేరోఽపి వాసవస్త్రిదశేశ్వరః || ౫ ||

యస్య ప్రసాదాదీశోఽహం త్రైలోక్యవిజయీ విభుః |
న దేయం పరశిష్యేభ్యోఽసాధకేభ్యః కదాచన || ౬ ||

పుత్రేభ్యః కిమథాన్యేభ్యో దద్యాచ్చేన్మృత్యుమాప్నుయాత్ |
ఋషిస్తు కవచస్యాస్య దక్షిణామూర్తిరేవ చ || ౭ ||

విరాట్ ఛందో జగద్ధాత్రీ దేవతా బాలభైరవీ |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౮ ||

అధరో బిందుమానాద్యః కామః శక్తిశశీయుతః |
భృగుర్మనుస్వరయుతః సర్గో బీజత్రయాత్మకః || ౯ ||

బాలైషా మే శిరః పాతు బిందునాదయుతాపి సా |
భాలం పాతు కుమారీశా సర్గహీనా కుమారికా || ౧౦ ||

దృశౌ పాతు చ వాగ్బీజం కర్ణయుగ్మం సదావతు |
కామబీజం సదా పాతు ఘ్రాణయుగ్మం పరావతు || ౧౧ ||

సరస్వతీప్రదా బాలా జిహ్వాం పాతు శుచిప్రభా |
హస్రైం కంఠం హసకలరీం స్కంధౌ పాతు హస్రౌ భుజౌ || ౧౨ ||

పంచమీ భైరవీ పాతు కరౌ హసైం సదావతు |
హృదయం హసకలీం వక్షః పాతు హసౌః స్తనౌ మమ || ౧౩ ||

పాతు సా భైరవీ దేవీ చైతన్యరూపిణీ మమ |
హస్రైం పాతు సదా పార్శ్వయుగ్మం హసకలరీం సదా || ౧౪ ||

కుక్షిం పాతు హసౌర్మధ్యే భైరవీ భువి దుర్లభా |
ఐం ఈం ఓం వం మధ్యదేశం బీజవిద్యా సదావతు || ౧౫ ||

హస్రైం పృష్ఠం సదా పాతు నాభిం హసకలహ్రీం సదా |
పాతు హసౌం కరౌ పాతు షట్కూటా భైరవీ మమ || ౧౬ ||

సహస్రైం సక్థినీ పాతు సహసకలరీం సదావతు |
గుహ్యదేశం హస్రౌం పాతు జానునీ భైరవీ మమ || ౧౭ ||

సంపత్ప్రదా సదా పాతు హైం జంఘే హసక్లీం పదౌ |
పాతు హంసౌః సర్వదేహం భైరవీ సర్వదావతు || ౧౮ ||

హసైం మామవతు ప్రాచ్యాం హరక్లీం పావకేఽవతు |
హసౌం మే దక్షిణే పాతు భైరవీ చక్రసంస్థితా || ౧౯ ||

హ్రీం క్లీం ల్వేం మాం సదా పాతు నిరృత్యాం చక్రభైరవీ |
క్రీం క్రీం క్రీం పాతు వాయవ్యే హూం హూం పాతు సదోత్తరే || ౨౦ ||

హ్రీం హ్రీం పాతు సదైశాన్యే దక్షిణే కాలికావతు |
ఊర్ధ్వం ప్రాగుక్తబీజాని రక్షంతు మామధః స్థలే || ౨౧ ||

దిగ్విదిక్షు స్వాహా పాతు కాలికా ఖడ్గధారిణీ |
ఓం హ్రీం స్త్రీం హూం ఫట్ సా తారా సర్వత్ర మాం సదావతు || ౨౨ ||

సంగ్రామే కాననే దుర్గే తోయే తరంగదుస్తరే |
ఖడ్గకర్త్రిధరా సోగ్రా సదా మాం పరిరక్షతు || ౨౩ ||

ఇతి తే కథితం దేవి సారాత్సారతరం మహత్ |
త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ || ౨౪ ||

యః పఠేత్ప్రయతో భూత్వా పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ |
స్పర్ధామూద్ధూయ భవనే లక్ష్మీర్వాణీ వసేత్తతః || ౨౫ ||

యః శత్రుభీతో రణకాతరో వా
భీతో వనే వా సలిలాలయే వా |
వాదే సభాయాం ప్రతివాదినో వా
రక్షఃప్రకోపాద్గ్రహసకులాద్వా || ౨౬ ||

ప్రచండదండాక్షమనాచ్చ భీతో
గురోః ప్రకోపాదపి కృచ్ఛ్రసాధ్యాత్ |
అభ్యర్చ్య దేవీం ప్రపఠేత్త్రిసంధ్యం
స స్యాన్మహేశప్రతిమో జయీ చ || ౨౭ ||

త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం మన్ముఖోదితమ్ |
విలిఖ్య భూర్జగుటికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది || ౨౮ ||

కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
తద్గాత్రం ప్రాప్య శస్త్రాణి భవంతి కుసుమాని చ || ౨౯ ||

లక్ష్మీః సరస్వతీ తస్య నివసేద్భవనే ముఖే |
ఏతత్కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్భైరవీం పరామ్ |
బాలాం వా ప్రజపేద్విద్వాన్దరిద్రో మృత్యుమాప్నుయాత్ || ౩౦ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశ్వరసంవాదే త్రైలోక్యవిజయం నామ భైరవీ కవచం సమాప్తమ్ |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed