Sri Kali Karpura Stotram – శ్రీ కాళీ కర్పూర స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కర్పూరం మధ్యమాంత్య స్వరపరరహితం సేందువామాక్షియుక్తం
బీజం తే మాతరేతత్త్రిపురహరవధు త్రిఃకృతం యే జపంతి |
తేషాం గద్యాని పద్యాని చ ముఖకుహరాదుల్లసంత్యేవ వాచః
స్వచ్ఛందం ధ్వాంతధారాధరరుచిరుచిరే సర్వసిద్ధిం గతానామ్ || ౧ ||

ఈశానః సేందువామశ్రవణపరిగతో బీజమన్యన్మహేశి
ద్వంద్వం తే మందచేతా యది జపతి జనో వారమేకం కదాచిత్ |
జిత్వా వాచామధీశం ధనదమపి చిరం మోహయన్నంబుజాక్షి
వృందం చంద్రార్ధచూడే ప్రభవతి స మహాఘోరబాణావతంసే || ౨ ||

ఈశో వైశ్వానరస్థః శశధరవిలసద్వామనేత్రేణ యుక్తో
బీజం తే ద్వంద్వమన్యద్విగళితచికురే కాళికే యే జపంతి |
ద్వేష్టారం ఘ్నంతి తే చ త్రిభువనమపి తే వశ్యభావం నయంతి
సృక్కద్వంద్వాస్రధారాద్వయధరవదనే దక్షిణే కాళికేతి || ౩ ||

ఊర్ధ్వే వామే కృపాణం కరకమలతలే ఛిన్నముండం తథోఽధః
సవ్యేఽభీతిం వరం చ త్రిజగదఘహరే దక్షిణే కాళికే చ |
జప్త్వైతన్నామ యే వా తవ విమలతనుం భావయంత్యేతదంబ
తేషామష్టౌ కరస్థాః ప్రకటితరదనే సిద్ధయస్త్ర్యంబకస్య || ౪ ||

వర్గాద్యం వహ్నిసంస్థం విధురతివలితం తత్త్రయం కూర్చయుగ్మం
లజ్జాద్వంద్వం చ పశ్చాత్ స్మితముఖితదధష్ఠద్వయంయోజయిత్వా |
మాతర్యే త్వాం జపంతి స్మరహరమహిళే భావయంతః స్వరూపం
తే లక్ష్మీలాస్యలీలాకమలదళదృశః కామరూపా భవంతి || ౫ ||

ప్రత్యేకం వా ద్వయం వా త్రయమపి చ పరం బీజమత్యంతగుహ్యం
త్వన్నామ్నా యోజయిత్వా సకలమపి సదా భావయంతో జపంతి |
తేషాం నేత్రారవిందే విహరతి కమలా వక్త్రశుభ్రాంశుబింబే
వాగ్దేవీ దేవి ముండస్రగతిశయలసత్కంఠ పీనస్తనాఢ్యే || ౬ ||

గతాసూనాం బాహుప్రకరకృతకాంచీపరిలస-
-న్నితంబాం దిగ్వస్త్రాం త్రిభువనవిధాత్రీం త్రినయనామ్ |
శ్మశానస్థే తల్పే శవహృది మహాకాలసురత-
-ప్రసక్తాం త్వాం ధ్యాయన్ జనని జడచేతా అపి కవిః || ౭ ||

శివాభిర్ఘోరాభిః శవనివహముండాఽస్థి నికరైః
పరం సంకీర్ణాయాం ప్రకటితచితాయాం హరవధూమ్ |
ప్రవిష్టాం సంతుష్టాముపరిసురతేనాతి యువతీ
సదా త్వాం ధ్యాయంతి క్వచిదపి న తేషాం పరిభవః || ౮ ||

వదామస్తే కిం వా జనని వయముచ్చైర్జడధియో
న ధాతా నాపీశో హరిరపి న తే వేత్తి పరమమ్ |
తథాపి త్వద్భక్తిర్ముఖరయతి చాస్మాకమసితే
తదేతత్ క్షంతవ్యం న ఖలు పశురోషః సముచితః || ౯ ||

సమంతాదాపీనస్తనజఘనదృగ్యౌవనవతీ
రతాసక్తో నక్తం యది జపతి భక్తస్తవ మనుమ్ |
వివాసాస్త్వాం ధ్యాయన్ గలితచికురస్తస్య వశగాః
సమస్తాః సిద్ధౌఘా భువి చిరతరం జీవతి కవిః || ౧౦ ||

సమాః స్వస్థీభూతాం జపతి విపరీతాం యది సదా
విచింత్య త్వాం ధ్యాయన్నతిశయమహాకాలసురతామ్ |
తదా తస్య క్షోణీతలవిహరమాణస్య విదుషః
కరాంభోజే వశ్యా హరవధు మహాసిద్ధి నివహాః || ౧౧ ||

ప్రసూతే సంసారం జనని జగతీం పాలయతి చ
సమస్తం క్షిత్యాది ప్రళయసమయే సంహరతి చ |
అతస్త్వాం ధాతాఽపి త్రిభువనపతిః శ్రీపతిరపి
మహేశోఽపి ప్రాయః సకలమపి కిం స్తౌమి భవతీమ్ || ౧౨ ||

అనేకే సేవంతే భవదధికగీర్వాణనివహాన్
విమూఢాస్తే మాతః కిమపి న హి జానంతి పరమమ్ |
సమారాధ్యామాద్యాం హరిహరవిరించ్యాదివిబుధైః
ప్రపన్నోఽస్మి స్వైరం రతిరసమహానందనిరతామ్ || ౧౩ ||

ధరిత్రీ కీలాలం శుచిరపి సమీరోఽపి గగనం
త్వమేకా కల్యాణీ గిరిశరమణీ కాళి సకలమ్ |
స్తుతిః కా తే మాతస్తవ కరుణయా మామగతికం
ప్రసన్నా త్వం భూయా భవమననుభూయాన్మమ జనుః || ౧౪ ||

శ్మశానస్థః సుస్థో గలితచికురో దిక్పటధరః
సహస్రం త్వర్కాణాం నిజగలితవీర్యేణ కుసుమమ్ |
జపంస్త్వత్ ప్రత్యేకం మనుమపి తవ ధ్యాననిరతో
మహాకాళి స్వైరం స భవతి ధరిత్రీ పరివృఢః || ౧౫ ||

గృహే సమ్మార్జన్యా పరిగళిత వీర్యం హి చికురం
సమూలం మధ్యాహ్నే వితరతి చితాయాం కుజదినే |
సముచ్చార్య ప్రేమ్ణా మనుమపి సకృత్ కాళి సతతం
గజారూఢో యాతి క్షితిపరివృఢః సత్కవివరః || ౧౬ ||

సుపుష్పైరాకీర్ణం కుసుమధనుషోమందిరమహో
పురో ధ్యాయన్ ధ్యాయన్ యది జపతి భక్తస్తవ మనుమ్ |
సగంధర్వశ్రేణీపతిరపి కవిత్వామృతనదీ
నదీనః పర్యంతే పరమపదలీనః ప్రభవతి || ౧౭ ||

త్రిపంచారే పీఠే శవశివహృది స్మేరవదనాం
మహాకాలేనోచ్చైర్మదనరసలావణ్యనిరతామ్ |
సమాసక్తో నక్తం స్వయమపి రతానందనిరతో
జనో యో ధ్యాయేత్త్వాం జనని కిల సస్యాత్ స్మరహరః || ౧౮ ||

సలోమాస్థి స్వైరం పలలమపి మార్జారమసితే
పరం చౌష్ట్రం మైషం నరమహిషయోశ్ఛాగమపి వా |
బలిం తే పూజాయామపి వితరతాం మర్త్యవసతాం
సతాం సిద్ధిః సర్వా ప్రతిపదమపూర్వా ప్రభవతి || ౧౯ ||

వశీ లక్షం మంత్రం ప్రజపతి హవిష్యాశనరతో
దివా మాతర్యుష్మచ్చరణయుగళ ధ్యాన నిపుణః |
పరం నక్తం నగ్నో నిధువన వినోదేన చ మనుం
జపేల్లక్షం సమ్యక్ స్మరహరసమానః క్షితితలే || ౨౦ ||

ఇదం స్తోత్రం మాతస్తవ మనుసముద్ధారణ జనుః
స్వరూపాఖ్యం పాదాంబుజయుగళపూజావిధియుతమ్ |
నిశార్ధే వా పూజాసమయమధి వా యస్తు పఠతి
ప్రలాపస్తస్యాపి ప్రసరతి కవిత్వామృతరసః || ౨౧ ||

కురంగాక్షీబృందం తమనుసరతి ప్రేమతరళం
వశస్తస్య క్షోణీపతిరపి కుబేరప్రతినిధిః |
రిపుః కారాగారం కలయతి చ తం కేళికలయా
చిరం జీవన్ముక్తః స భవతి చ భక్తః ప్రతిజనుః || ౨౨ ||

ఇతి శ్రీమహాకాలవిరచితం శ్రీ కాళీ కర్పూర స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed