Sri Kali Karpura Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕರ್ಪೂರಂ ಮಧ್ಯಮಾಂತ್ಯ ಸ್ವರಪರರಹಿತಂ ಸೇಂದುವಾಮಾಕ್ಷಿಯುಕ್ತಂ
ಬೀಜಂ ತೇ ಮಾತರೇತತ್ತ್ರಿಪುರಹರವಧು ತ್ರಿಃಕೃತಂ ಯೇ ಜಪಂತಿ |
ತೇಷಾಂ ಗದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಚ ಮುಖಕುಹರಾದುಲ್ಲಸಂತ್ಯೇವ ವಾಚಃ
ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ಧ್ವಾಂತಧಾರಾಧರರುಚಿರುಚಿರೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಗತಾನಾಮ್ || ೧ ||

ಈಶಾನಃ ಸೇಂದುವಾಮಶ್ರವಣಪರಿಗತೋ ಬೀಜಮನ್ಯನ್ಮಹೇಶಿ
ದ್ವಂದ್ವಂ ತೇ ಮಂದಚೇತಾ ಯದಿ ಜಪತಿ ಜನೋ ವಾರಮೇಕಂ ಕದಾಚಿತ್ |
ಜಿತ್ವಾ ವಾಚಾಮಧೀಶಂ ಧನದಮಪಿ ಚಿರಂ ಮೋಹಯನ್ನಂಬುಜಾಕ್ಷಿ
ವೃಂದಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡೇ ಪ್ರಭವತಿ ಸ ಮಹಾಘೋರಬಾಣಾವತಂಸೇ || ೨ ||

ಈಶೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಥಃ ಶಶಧರವಿಲಸದ್ವಾಮನೇತ್ರೇಣ ಯುಕ್ತೋ
ಬೀಜಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವಮನ್ಯದ್ವಿಗಳಿತಚಿಕುರೇ ಕಾಳಿಕೇ ಯೇ ಜಪಂತಿ |
ದ್ವೇಷ್ಟಾರಂ ಘ್ನಂತಿ ತೇ ಚ ತ್ರಿಭುವನಮಪಿ ತೇ ವಶ್ಯಭಾವಂ ನಯಂತಿ
ಸೃಕ್ಕದ್ವಂದ್ವಾಸ್ರಧಾರಾದ್ವಯಧರವದನೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಳಿಕೇತಿ || ೩ ||

ಊರ್ಧ್ವೇ ವಾಮೇ ಕೃಪಾಣಂ ಕರಕಮಲತಲೇ ಛಿನ್ನಮುಂಡಂ ತಥೋಽಧಃ
ಸವ್ಯೇಽಭೀತಿಂ ವರಂ ಚ ತ್ರಿಜಗದಘಹರೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಾಳಿಕೇ ಚ |
ಜಪ್ತ್ವೈತನ್ನಾಮ ಯೇ ವಾ ತವ ವಿಮಲತನುಂ ಭಾವಯಂತ್ಯೇತದಂಬ
ತೇಷಾಮಷ್ಟೌ ಕರಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಟಿತರದನೇ ಸಿದ್ಧಯಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಸ್ಯ || ೪ ||

ವರ್ಗಾದ್ಯಂ ವಹ್ನಿಸಂಸ್ಥಂ ವಿಧುರತಿವಲಿತಂ ತತ್ತ್ರಯಂ ಕೂರ್ಚಯುಗ್ಮಂ
ಲಜ್ಜಾದ್ವಂದ್ವಂ ಚ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ಮಿತಮುಖಿತದಧಷ್ಠದ್ವಯಂಯೋಜಯಿತ್ವಾ |
ಮಾತರ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಜಪಂತಿ ಸ್ಮರಹರಮಹಿಳೇ ಭಾವಯಂತಃ ಸ್ವರೂಪಂ
ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾಸ್ಯಲೀಲಾಕಮಲದಳದೃಶಃ ಕಾಮರೂಪಾ ಭವಂತಿ || ೫ ||

ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ವಾ ದ್ವಯಂ ವಾ ತ್ರಯಮಪಿ ಚ ಪರಂ ಬೀಜಮತ್ಯಂತಗುಹ್ಯಂ
ತ್ವನ್ನಾಮ್ನಾ ಯೋಜಯಿತ್ವಾ ಸಕಲಮಪಿ ಸದಾ ಭಾವಯಂತೋ ಜಪಂತಿ |
ತೇಷಾಂ ನೇತ್ರಾರವಿಂದೇ ವಿಹರತಿ ಕಮಲಾ ವಕ್ತ್ರಶುಭ್ರಾಂಶುಬಿಂಬೇ
ವಾಗ್ದೇವೀ ದೇವಿ ಮುಂಡಸ್ರಗತಿಶಯಲಸತ್ಕಂಠ ಪೀನಸ್ತನಾಢ್ಯೇ || ೬ ||

ಗತಾಸೂನಾಂ ಬಾಹುಪ್ರಕರಕೃತಕಾಂಚೀಪರಿಲಸ-
-ನ್ನಿತಂಬಾಂ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಧಾತ್ರೀಂ ತ್ರಿನಯನಾಮ್ |
ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥೇ ತಲ್ಪೇ ಶವಹೃದಿ ಮಹಾಕಾಲಸುರತ-
-ಪ್ರಸಕ್ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಜನನಿ ಜಡಚೇತಾ ಅಪಿ ಕವಿಃ || ೭ ||

ಶಿವಾಭಿರ್ಘೋರಾಭಿಃ ಶವನಿವಹಮುಂಡಾಽಸ್ಥಿ ನಿಕರೈಃ
ಪರಂ ಸಂಕೀರ್ಣಾಯಾಂ ಪ್ರಕಟಿತಚಿತಾಯಾಂ ಹರವಧೂಮ್ |
ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಂ ಸಂತುಷ್ಟಾಮುಪರಿಸುರತೇನಾತಿ ಯುವತೀ
ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ತೇಷಾಂ ಪರಿಭವಃ || ೮ ||

ವದಾಮಸ್ತೇ ಕಿಂ ವಾ ಜನನಿ ವಯಮುಚ್ಚೈರ್ಜಡಧಿಯೋ
ನ ಧಾತಾ ನಾಪೀಶೋ ಹರಿರಪಿ ನ ತೇ ವೇತ್ತಿ ಪರಮಮ್ |
ತಥಾಪಿ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಮುಖರಯತಿ ಚಾಸ್ಮಾಕಮಸಿತೇ
ತದೇತತ್ ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ನ ಖಲು ಪಶುರೋಷಃ ಸಮುಚಿತಃ || ೯ ||

ಸಮಂತಾದಾಪೀನಸ್ತನಜಘನದೃಗ್ಯೌವನವತೀ
ರತಾಸಕ್ತೋ ನಕ್ತಂ ಯದಿ ಜಪತಿ ಭಕ್ತಸ್ತವ ಮನುಮ್ |
ವಿವಾಸಾಸ್ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಗಲಿತಚಿಕುರಸ್ತಸ್ಯ ವಶಗಾಃ
ಸಮಸ್ತಾಃ ಸಿದ್ಧೌಘಾ ಭುವಿ ಚಿರತರಂ ಜೀವತಿ ಕವಿಃ || ೧೦ ||

ಸಮಾಃ ಸ್ವಸ್ಥೀಭೂತಾಂ ಜಪತಿ ವಿಪರೀತಾಂ ಯದಿ ಸದಾ
ವಿಚಿಂತ್ಯ ತ್ವಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ನತಿಶಯಮಹಾಕಾಲಸುರತಾಮ್ |
ತದಾ ತಸ್ಯ ಕ್ಷೋಣೀತಲವಿಹರಮಾಣಸ್ಯ ವಿದುಷಃ
ಕರಾಂಭೋಜೇ ವಶ್ಯಾ ಹರವಧು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ ನಿವಹಾಃ || ೧೧ ||

ಪ್ರಸೂತೇ ಸಂಸಾರಂ ಜನನಿ ಜಗತೀಂ ಪಾಲಯತಿ ಚ
ಸಮಸ್ತಂ ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಳಯಸಮಯೇ ಸಂಹರತಿ ಚ |
ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಧಾತಾಽಪಿ ತ್ರಿಭುವನಪತಿಃ ಶ್ರೀಪತಿರಪಿ
ಮಹೇಶೋಽಪಿ ಪ್ರಾಯಃ ಸಕಲಮಪಿ ಕಿಂ ಸ್ತೌಮಿ ಭವತೀಮ್ || ೧೨ ||

ಅನೇಕೇ ಸೇವಂತೇ ಭವದಧಿಕಗೀರ್ವಾಣನಿವಹಾನ್
ವಿಮೂಢಾಸ್ತೇ ಮಾತಃ ಕಿಮಪಿ ನ ಹಿ ಜಾನಂತಿ ಪರಮಮ್ |
ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಮಾದ್ಯಾಂ ಹರಿಹರವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿವಿಬುಧೈಃ
ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸ್ವೈರಂ ರತಿರಸಮಹಾನಂದನಿರತಾಮ್ || ೧೩ ||

ಧರಿತ್ರೀ ಕೀಲಾಲಂ ಶುಚಿರಪಿ ಸಮೀರೋಽಪಿ ಗಗನಂ
ತ್ವಮೇಕಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಗಿರಿಶರಮಣೀ ಕಾಳಿ ಸಕಲಮ್ |
ಸ್ತುತಿಃ ಕಾ ತೇ ಮಾತಸ್ತವ ಕರುಣಯಾ ಮಾಮಗತಿಕಂ
ಪ್ರಸನ್ನಾ ತ್ವಂ ಭೂಯಾ ಭವಮನನುಭೂಯಾನ್ಮಮ ಜನುಃ || ೧೪ ||

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಃ ಸುಸ್ಥೋ ಗಲಿತಚಿಕುರೋ ದಿಕ್ಪಟಧರಃ
ಸಹಸ್ರಂ ತ್ವರ್ಕಾಣಾಂ ನಿಜಗಲಿತವೀರ್ಯೇಣ ಕುಸುಮಮ್ |
ಜಪಂಸ್ತ್ವತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಮನುಮಪಿ ತವ ಧ್ಯಾನನಿರತೋ
ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವೈರಂ ಸ ಭವತಿ ಧರಿತ್ರೀ ಪರಿವೃಢಃ || ೧೫ ||

ಗೃಹೇ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ್ಯಾ ಪರಿಗಳಿತ ವೀರ್ಯಂ ಹಿ ಚಿಕುರಂ
ಸಮೂಲಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ವಿತರತಿ ಚಿತಾಯಾಂ ಕುಜದಿನೇ |
ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಮನುಮಪಿ ಸಕೃತ್ ಕಾಳಿ ಸತತಂ
ಗಜಾರೂಢೋ ಯಾತಿ ಕ್ಷಿತಿಪರಿವೃಢಃ ಸತ್ಕವಿವರಃ || ೧೬ ||

ಸುಪುಷ್ಪೈರಾಕೀರ್ಣಂ ಕುಸುಮಧನುಷೋಮಂದಿರಮಹೋ
ಪುರೋ ಧ್ಯಾಯನ್ ಧ್ಯಾಯನ್ ಯದಿ ಜಪತಿ ಭಕ್ತಸ್ತವ ಮನುಮ್ |
ಸಗಂಧರ್ವಶ್ರೇಣೀಪತಿರಪಿ ಕವಿತ್ವಾಮೃತನದೀ
ನದೀನಃ ಪರ್ಯಂತೇ ಪರಮಪದಲೀನಃ ಪ್ರಭವತಿ || ೧೭ ||

ತ್ರಿಪಂಚಾರೇ ಪೀಠೇ ಶವಶಿವಹೃದಿ ಸ್ಮೇರವದನಾಂ
ಮಹಾಕಾಲೇನೋಚ್ಚೈರ್ಮದನರಸಲಾವಣ್ಯನಿರತಾಮ್ |
ಸಮಾಸಕ್ತೋ ನಕ್ತಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ರತಾನಂದನಿರತೋ
ಜನೋ ಯೋ ಧ್ಯಾಯೇತ್ತ್ವಾಂ ಜನನಿ ಕಿಲ ಸಸ್ಯಾತ್ ಸ್ಮರಹರಃ || ೧೮ ||

ಸಲೋಮಾಸ್ಥಿ ಸ್ವೈರಂ ಪಲಲಮಪಿ ಮಾರ್ಜಾರಮಸಿತೇ
ಪರಂ ಚೌಷ್ಟ್ರಂ ಮೈಷಂ ನರಮಹಿಷಯೋಶ್ಛಾಗಮಪಿ ವಾ |
ಬಲಿಂ ತೇ ಪೂಜಾಯಾಮಪಿ ವಿತರತಾಂ ಮರ್ತ್ಯವಸತಾಂ
ಸತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾ ಪ್ರತಿಪದಮಪೂರ್ವಾ ಪ್ರಭವತಿ || ೧೯ ||

ವಶೀ ಲಕ್ಷಂ ಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಜಪತಿ ಹವಿಷ್ಯಾಶನರತೋ
ದಿವಾ ಮಾತರ್ಯುಷ್ಮಚ್ಚರಣಯುಗಳ ಧ್ಯಾನ ನಿಪುಣಃ |
ಪರಂ ನಕ್ತಂ ನಗ್ನೋ ನಿಧುವನ ವಿನೋದೇನ ಚ ಮನುಂ
ಜಪೇಲ್ಲಕ್ಷಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮರಹರಸಮಾನಃ ಕ್ಷಿತಿತಲೇ || ೨೦ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಾತಸ್ತವ ಮನುಸಮುದ್ಧಾರಣ ಜನುಃ
ಸ್ವರೂಪಾಖ್ಯಂ ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗಳಪೂಜಾವಿಧಿಯುತಮ್ |
ನಿಶಾರ್ಧೇ ವಾ ಪೂಜಾಸಮಯಮಧಿ ವಾ ಯಸ್ತು ಪಠತಿ
ಪ್ರಲಾಪಸ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸರತಿ ಕವಿತ್ವಾಮೃತರಸಃ || ೨೧ ||

ಕುರಂಗಾಕ್ಷೀಬೃಂದಂ ತಮನುಸರತಿ ಪ್ರೇಮತರಳಂ
ವಶಸ್ತಸ್ಯ ಕ್ಷೋಣೀಪತಿರಪಿ ಕುಬೇರಪ್ರತಿನಿಧಿಃ |
ರಿಪುಃ ಕಾರಾಗಾರಂ ಕಲಯತಿ ಚ ತಂ ಕೇಳಿಕಲಯಾ
ಚಿರಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಭವತಿ ಚ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರತಿಜನುಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed