Sri Bagalamukhi Varna Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ವರ್ಣ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀವರ್ಣಕವಚಸ್ಯ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ ಓಂ ಬೀಜಂ ಹ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಬಗಲಾಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಮಾದಾಯ ಕರೇಣ ದೇವೀಂ
ವಾಮೇನ ಶತ್ರೂನ್ ಪರಿಪೀಡಯಂತೀಮ್ |
ಗದಾಭಿಘಾತೇನ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇನ
ಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಾಂ ದ್ವಿಭುಜಾಂ ನಮಾಮಿ ||

ಕವಚಮ್ |
ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟೇ ಹ್ಲೀಂ ಸದಾಽವತು |
ಬಕಾರೋ ಭ್ರೂಯುಗಂ ಪಾತು ಗಕಾರಃ ಪಾತು ಲೋಚನೇ || ೧ ||

ಲಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮುಕಾರಂ ಪಾತು ಮೇ ಶ್ರುತಿಮ್ |
ಖಿಕಾರಂ ಪಾತು ಮೇ ತಾಲು ಸಕಾರಂ ಚಿಬುಕಂ ತಥಾ || ೨ ||

ವಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಂಠಂ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ದಕಾರಕಃ |
ಬಾಹೂ ಷ್ಟಕಾರಕಃ ಪಾತು ಕರೌ ಪಾತು ನಕಾರಕಃ || ೩ ||

ಸ್ತನೌ ವಕಾರಕಃ ಪಾತು ಚಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ಮಮ |
ಮಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ನಾಭೌ ಖಕಾರೋ ಜಠರಂ ಮಮ || ೪ ||

ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಕಾರಕಃ ಪಾತು ದಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಟಿಮ್ |
ಸ್ತಕಾರೋ ಜಘನಂ ಪಾತು ಭಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಗುದಮ್ || ೫ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಯಕಾರಕಃ ಪಾತು ಜಕಾರೋಽವತು ಜಾನುನೀ |
ಊರೂ ಹ್ವಕಾರಕಃ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಕಕಾರಕಃ || ೬ ||

ಪಾದೌ ಲಕಾರಕಃ ಪಾತು ಯಕಾರೋ ಸ್ಛಿತಿ ಸರ್ವದಾ |
ಬುಕಾರಃ ಪಾತು ರೋಮಾಣಿ ಧಿಕಾರಸ್ತು ತ್ವಚಂ ತಥಾ || ೭ ||

ವಿಕಾರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ನಕಾರಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಶಕಾರಕಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣಾಶ್ಯಾಂ ಯಕಾರಕಃ || ೮ ||

ವಾರುಣೀಂ ಹ್ಲೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ಪ್ರಣವೇನ ತು |
ಭೂಮೌ ಸ್ವಕಾರಕಃ ಪಾತು ಹಕಾರೋರ್ಧ್ವಂ ಸದಾಽವತು || ೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದೇವತಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ದಿವ್ಯಮಕ್ಷರಪಂಜರಮ್ || ೧೦ ||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಮ್ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ತಾಡಪತ್ರೇ ತು ಕಂಠೇ ಬಾಹೌ ಚ ಧಾರಯೇತ್ || ೧೧ ||

ದೇವಾಸುರಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಕರ್ಮಣೇನ ಸಂದರ್ಶೋ ತ್ರಿಷುಲೋಕೇಷು ಸಿದ್ಧ್ಯತೇ || ೧೨ ||

ಮಹಾಭಯೇ ರಾಜೇ ತು ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಹಮ್ |
ಗೃಹೇ ರಣೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಸರ್ವಾಪತ್ತಿ ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೧೩ ||

ಏತತ್ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಮುಪಾಸತೇ |
ನ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯತೇ ಮಂತ್ರಃ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪಾರ್ವತಿಸಂವಾದೇ ಬಗಲಾವರ್ಣಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed