Sri Kamala Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ತಾಮಾಹ್ವಯಾಮಿ ಸುಭಗಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜಿತಾಮ್ |
ಏಹ್ಯೇಹಿ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾಕರಕೃತಾಲಯೇ || ೧ ||

ಆಗಚ್ಛಾಗಚ್ಛ ವರದೇ ಪಶ್ಯ ಮಾಂ ಸ್ವೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಆಯಾಹ್ಯಾಯಾಹಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಮಯೇ ಶುಭೇ || ೨ ||

ಏವಂ ವಿಧೈಃ ಸ್ತುತಿಪದೈಃ ಸತ್ಯೈಃ ಸತ್ಯಾರ್ಥಸಂಸ್ತುತಾ |
ಕನೀಯಸೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಚಂದ್ರೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನಾ || ೩ ||

ನಿಶಾಕರಶ್ಚ ಸಾ ದೇವೀ ಭ್ರಾತರೌ ದ್ವೌ ಪಯೋನಿಧೇಃ |
ಉತ್ಪನ್ನಮಾತ್ರೌ ತಾವಾಸ್ತಾಂ ಶಿವಕೇಶವಸಂಶ್ರಿತೌ || ೪ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರಸ್ತಮೃಷಿಂ ಸಮಾಭಾಷ್ಯ ಪುರಾತನಮ್ |
ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿಹಾಸಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ || ೫ ||

ಅಥೇದೃಶಾನ್ಮಹಾಘೋರಾದ್ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ನರಕಾತ್ಕಥಮ್ |
ಮುಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯಾತಿ ಭಸ್ಮತಾಮ್ || ೬ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |
ಪೂರ್ವಂ ಕೃತಯುಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕಕೃತ್ |
ಸೃಷ್ಟಿಂ ನಾನಾವಿಧಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚಿಂತಾಮುಪೇಯಿವಾನ್ || ೭ ||

ಕಿಮಾಹಾರಾಃ ಪ್ರಜಾಸ್ತ್ವೇತಾಃ ಸಂಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಭೂತಲೇ |
ತಥೈವ ಚಾಸಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ಕಥಮುತ್ತರಣಂ ಭವೇತ್ || ೮ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ಮರಣಂ ಶ್ರೇಯಸ್ತ್ವಿತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಚೇತಸಿ |
ಕ್ಷೀರೋದಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಕೂಲೇ ಜಗಾಮ ಕಮಲೋದ್ಭವಃ || ೯ ||

ತತ್ರ ತೀವ್ರಂ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಕದಾಚಿತ್ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ |
ದದರ್ಶ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಸರ್ವಾವಾಸಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾಸುದೇವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೧೧ ||

ಸೋಮಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಕ್ಷೀರೋದವಿಮಲೇ ಜಲೇ |
ಅನಂತಭೋಗಶಯನಂ ವಿಶ್ರಾಂತಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಮ್ || ೧೨ ||

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಮ್ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾರತಂ ಶ್ರೀಶಂ ಸರ್ವಾವಾಸಂ ಸುರೇಶ್ವರಮ್ || ೧೩ ||

ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಹಾರಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿಕರಣಂ ಜಾತಮಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ || ೧೪ ||

ಆಯುಧೈರ್ದೇಹವದ್ಭಿಶ್ಚ ಚಕ್ರಾದ್ಯೈಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್ |
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸುರೈಃ ಸಿದ್ಧೈರ್ಮಹಾಯೋನಿಶತೈರಪಿ || ೧೫ ||

ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಪರಂ ತೇಜಃ ಸುದುಸ್ಸಹಮ್ |
ಪ್ರಬುದ್ಧಂ ದೇವಮೀಶಾನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಮಲಸಂಭವಃ || ೧೬ ||

ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾಧಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪೂರ್ವಮುವಾಚ ಹ |
ಮನೋವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿಂ ತ್ವಂ ಪೂರಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ || ೧೭ ||

ಜಿತಂ ತೇ ಪುಂಡರೀಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಭಾವನ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜ || ೧೮ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಜಯಾನಂದ ಸರ್ವಾವಾಸ ಪರಾತ್ಪರ |
ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಛಿಂಧಿ ಸಂದೇಹಜಂ ತಮಃ || ೧೯ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಽವ್ಯಕ್ತಜನ್ಮನಾ |
ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖಃ ಪ್ರಾಹ ಹರಿರ್ವಿಶ್ರಾಂತಲೋಚನಃ || ೨೦ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಬ್ರೂಹಿ ಯತ್ತೇಽಭಿವಾಂಛಿತಮ್ |
ತದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಭಕ್ತೋಽಸಿ ಮಮ ಸುವ್ರತ || ೨೧ ||

ಕೇಶವಾದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕರುಣಾವಿಷ್ಟಚೇತನಃ |
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಭಗವಂತಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೨೨ ||

ಚತುರ್ವಿಧಂ ಭವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭೂತಸರ್ಗಸ್ಯ ಕೇಶವ |
ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೨೩ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಧನ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪಾವನಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಸ್ವರೂಪಂ ಭೈರವಂ ಮಹತ್ || ೨೪ ||

ಶ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ನಾಮಾನಿ ಚೈವ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ಚಾಚ್ಯುತ || ೨೫ ||

ತ್ವದ್ವಕ್ತ್ರಕಮಲೋತ್ಥಾನಿ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ |
ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯಮುವಾಚ ಸಃ || ೨೬ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿಸಂಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯವಪುಷಃ ಪ್ರಭೋ |
ಭಗವದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಚೈಷಾಽನಪಾಯಿನೀ || ೨೭ ||

ಏಕೈವ ವರ್ತತೇಽಭಿನ್ನಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇವ ಹಿಮದೀಧಿತೇಃ |
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚೈವ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ || ೨೮ ||

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಗುಣೋಪೇತಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಭುವಿ || ೨೯ ||

ಶಕ್ತೀನಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಯೋನಿಭೂತಾ ಪರಾ ಕಲಾ |
ಅಹಂ ತಸ್ಯಾಃ ಪರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ || ೩೦ ||

ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಮ್ |
ದೇವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯಾತಿ ಭಸ್ಮತಾಮ್ || ೩೧ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸತ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರವ್ಯಯಾ |
ಕೇವಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶುದ್ಧಾ ವ್ಯಾಪಿನೀ ವ್ಯೋಮವಿಗ್ರಹಾ || ೩೨ ||

ವ್ಯೋಮಪದ್ಮಕೃತಾಧಾರಾ ಪರಾ ವ್ಯೋಮಾ ಮತೋದ್ಭವಾ |
ನಿರ್ವ್ಯೋಮಾ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪಂಚವ್ಯೋಮಪದಾಶ್ರಿತಾ || ೩೩ ||

ಅಚ್ಯುತಾ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ |
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ || ೩೪ ||

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿರ್ಭೋಕ್ತೃಶಕ್ತಿಃ ಶಿಖಾವಹಾ |
ಸ್ನೇಹಾಭಾಸಾ ನಿರಾನಂದಾ ವಿಭೂತಿರ್ವಿಮಲಾ ಚಲಾ || ೩೫ ||

ಅನಂತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವ್ಯಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಾನಂದಾ ವಿಕಾಶಿನೀ |
ಶಕ್ತಿರ್ವಿಭಿನ್ನಸರ್ವಾರ್ತಿಃ ಸಮುದ್ರಪರಿತೋಷಿಣೀ || ೩೬ ||

ಮೂರ್ತಿಃ ಸನಾತನೀ ಹಾರ್ದೀ ನಿಸ್ತರಂಗಾ ನಿರಾಮಯಾ |
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯವಿಕಾಸಿನೀ || ೩೭ ||

ಸ್ವಚ್ಛಂದಶಕ್ತಿರ್ಗಹನಾ ನಿಷ್ಕಂಪಾರ್ಚಿಃ ಸುನಿರ್ಮಲಾ |
ಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಗಾಽಪಾರಾ ಬೃಂಹಿಣೀ ಸುಗುಣೋರ್ಜಿತಾ || ೩೮ ||

ಅಕಳಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ |
ಅಸಂಕೀರ್ಣಾ ಸುಶಾಂತಾ ಚ ಶಾಶ್ವತೀ ಭಾಸುರೀ ಸ್ಥಿರಾ || ೩೯ ||

ಅನೌಪಮ್ಯಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರ್ಯಂತ್ರಾ ಯಂತ್ರವಾಹಿನೀ |
ಅಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಿನೀ ಭಿನ್ನಾ ಭಾರತೀ ವೈಖರೀ ಖಗಾ || ೪೦ ||

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಿಕಾ ಗೂಢಾ ಗಂಭೀರಾ ವಿಶ್ವಗೋಪಿನೀ |
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಽಪ್ರತಿಹತಾ ನಿರ್ಬೀಜಾ ಪಾವನೀ ಪರಾ || ೪೧ ||

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಽಪರಿಮಿತಾ ಭವಭ್ರಾಂತಿವಿನಾಶಿನೀ |
ಏಕಾ ದ್ವಿರೂಪಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ || ೪೨ ||

ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಧಾತ್ರೀ ಸ್ಥಿತಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಧ್ರುವಾ ಗತಿಃ |
ಈಶ್ವರೀ ಮಹಿಮಾ ಋದ್ಧಿಃ ಪ್ರಮೋದಾ ಉಜ್ಜ್ವಲೋದ್ಯಮಾ || ೪೩ ||

ಅಕ್ಷಯಾ ವರ್ಧಮಾನಾ ಚ ಸುಪ್ರಕಾಶಾ ವಿಹಂಗಮಾ |
ನೀರಜಾ ಜನನೀ ನಿತ್ಯಾ ಜಯಾ ರೋಚಿಷ್ಮತೀ ಶುಭಾ || ೪೪ ||

ತಪೋನುದಾ ಚ ಜ್ವಾಲಾ ಚ ಸುದೀಪ್ತಿಶ್ಚಾಂಶುಮಾಲಿನೀ |
ಅಪ್ರಮೇಯಾ ತ್ರಿಧಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರಾ ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀ || ೪೫ ||

ಅವದಾತಾ ಸುಶುದ್ಧಾ ಚ ಅಮೋಘಾಖ್ಯಾ ಪರಂಪರಾ |
ಸಂಧಾನಕೀ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ವರೀ || ೪೬ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಧೀರಾ ಶಾಂತಿರಾಪೂರಣೇನವಾ |
ಅನುಗ್ರಹಾಶಕ್ತಿರಾದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜಗದ್ವಿಧಿಃ || ೪೭ ||

ಸತ್ಯಾ ಪ್ರಹ್ವಾ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ್ಯಾ ಹ್ಯಪರ್ಣಾ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಶಿವಾ |
ಸಂಪೂರ್ಣಾಹ್ಲಾದಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯಮತಾವಹಾ || ೪೮ ||

ರಜೋವತ್ಯರ್ಕಪ್ರತಿಭಾಽಽಕರ್ಷಿಣೀ ಕರ್ಷಿಣೀ ರಸಾ |
ಪರಾ ವಸುಮತೀ ದೇವೀ ಕಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿರ್ಮತಿಃ ಕಲಾ || ೪೯ ||

ಕಲಾ ಕಲಂಕರಹಿತಾ ವಿಶಾಲೋದ್ದೀಪನೀ ರತಿಃ |
ಸಂಬೋಧಿನೀ ಹಾರಿಣೀ ಚ ಪ್ರಭಾವಾ ಭವಭೂತಿದಾ || ೫೦ ||

ಅಮೃತಸ್ಯಂದಿನೀ ಜೀವಾ ಜನನೀ ಖಂಡಿಕಾ ಸ್ಥಿರಾ |
ಧೂಮಾ ಕಲಾವತೀ ಪೂರ್ಣಾ ಭಾಸುರಾ ಸುಮತೀ ರಸಾ || ೫೧ ||

ಶುದ್ಧಾ ಧ್ವನಿಃ ಸೃತಿಃ ಸೃಷ್ಟಿರ್ವಿಕೃತಿಃ ಕೃಷ್ಟಿರೇವ ಚ |
ಪ್ರಾಪಣೀ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಹ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಪಾಂಡುರವಾಸಿನೀ || ೫೨ ||

ಅವನಿರ್ವಜ್ರನಲಿಕಾ ಚಿತ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಸಿನೀ |
ಅನಂತರೂಪಾಽನಂತಾತ್ಮಾಽನಂತಸ್ಥಾಽನಂತಸಂಭವಾ || ೫೩ ||

ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ರತಿಂಭರಾ |
ಮಹಾಸಮೂಹಾ ನಿಖಿಲಾ ಇಚ್ಛಾಧಾರಾ ಸುಖಾವಹಾ || ೫೪ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಷ್ಕಂಪಾ ಪ್ರರೋಹಾ ಬುದ್ಧಿಗೋಚರಾ |
ನಾನಾದೇಹಾ ಮಹಾವರ್ತಾ ಬಹುದೇಹವಿಕಾಸಿನೀ || ೫೫ ||

ಸಹಸ್ರಾಣೀ ಪ್ರಧಾನಾ ಚ ನ್ಯಾಯವಸ್ತುಪ್ರಕಾಶಿಕಾ |
ಸರ್ವಾಭಿಲಾಷಪೂರ್ಣೇಚ್ಛಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಭಾಷಿಣೀ || ೫೬ ||

ನಾನಾಸ್ವರೂಪಚಿದ್ಧಾತ್ರೀ ಶಬ್ದಪೂರ್ವಾ ಪುರಾತನಾ |
ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತಾ ಜೀವಕೇಶಾ ಸರ್ವೇಚ್ಛಾಪರಿಪೂರಿತಾ || ೫೭ ||

ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾ ಸಾಂಖ್ಯೇಯಾ ತತ್ತ್ವಗರ್ಭಾ ಧರಾವಹಾ |
ಭೂತರೂಪಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಗುಣಗರ್ವಿತಾ || ೫೮ ||

ಪ್ರಜಾಪತೀಶ್ವರೀ ರೌದ್ರೀ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಖಾವಹಾ |
ಕಲ್ಯಾಣವಾಹಿಕಾ ಕಲ್ಯಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ || ೫೯ ||

ನೀರೂಪೋದ್ಭಿನ್ನಸಂತಾನಾ ಸುಯಂತ್ರಾ ತ್ರಿಗುಣಾಲಯಾ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಯೋಗಮಾಯಾ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಿಯಾ || ೬೦ ||

ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ ವಿಮಲಾ ಕೀರ್ತಿರ್ಜಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿರಂಜನಾ |
ಪ್ರಕೃತಿರ್ಭಗವನ್ಮಾಯಾಶಕ್ತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಯಶಸ್ಕರೀ || ೬೧ ||

ಚಿಂತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಂತಿರಾಪ್ರೀತಿವರ್ಧಿನೀ |
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಮಾತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಚ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾ || ೬೨ ||

ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಜಯಾವಹಾ |
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ಪ್ರೀತಿರ್ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಬಲಾ || ೬೩ ||

ವರಿಷ್ಠಾ ವಿಜಯಾ ವೀರಾ ಜಯಂತೀ ವಿಜಯಪ್ರದಾ |
ಹೃದ್ಗೃಹಾ ಗೋಪಿನೀ ಗುಹ್ಯಾ ಗಣಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾ || ೬೪ ||

ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮಾಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರವೃತಾ ಯೋಗಾ ಯೋಗೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ || ೬೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರನಮಿತಾ ಸುರಾಸುರವರಪ್ರದಾ |
ತ್ರಿವರ್ತ್ಮಗಾ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭವಾ || ೬೬ ||

ಸುತಾರಾ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ದುರ್ಗಾ ಸಂತಾರಿಣೀ ಪರಾ |
ಸುತಾರಿಣೀ ತಾರಯಂತೀ ಭೂರಿತಾರೇಶ್ವರಪ್ರಭಾ || ೬೭ ||

ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭಿತಾ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶೀ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ || ೬೮ ||

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿರ್ನಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ಗೌರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ || ೬೯ ||

ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಸುಪ್ರದಾ |
ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಸುಧಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ || ೭೦ ||

ಇಚ್ಛಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ದ್ಯುತಿರ್ಭೂತಿಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಯಾ ಮತಿಃ |
ಶ್ರುತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿರ್ಹ್ರೀಃ ಶ್ರೀರ್ವಿದ್ಯಾ ವಿಬುಧವಂದಿತಾ || ೭೧ ||

ಅನಸೂಯಾ ಘೃಣಾ ನೀತಿರ್ನಿರ್ವೃತಿಃ ಕಾಮಧುಕ್ಕರಾ |
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಂತತಿರ್ಭೂತಿರ್ದ್ಯೌಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಶ್ವಮಾನಿನೀ || ೭೨ ||

ಸ್ಮೃತಿರ್ವಾಗ್ವಿಶ್ವಜನನೀ ಪಶ್ಯಂತೀ ಮಧ್ಯಮಾ ಸಮಾ |
ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ಸರ್ವಾಕಾರಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೭೩ ||

ಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಾಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೋಹಿನೀ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾ |
ಸೌಮ್ಯಾಭೋಗಾ ಮಹಾಭೋಗಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗದಾಯಿನೀ || ೭೪ ||

ಸುಧೌತಕನಕಪ್ರಖ್ಯಾ ಸುವರ್ಣಕಮಲಾಸನಾ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಹಾರಿಣೀ ರಮಣೀ ರಮಾ || ೭೫ ||

ಚಂದ್ರಾ ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ರಮ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಶುಭಾವಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಡನಾ ನಾರೀನರೇಶ್ವರವರಾರ್ಚಿತಾ || ೭೬ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರೀ ರಾಮಾ ಮಹಾವಿಭವವಾಹಿನೀ |
ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ || ೭೭ ||

ಪದ್ಮಯುಗ್ಮಧರಾ ಕಾಂತಾ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾ |
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಮುಕುಟಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂಬರಭೂಷಣಾ || ೭೮ ||

ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರಾಯುಧವಾಹನಾ |
ಮಹಾನಾರಾಯಣೀ ದೇವೀ ವೈಷ್ಣವೀ ವೀರವಂದಿತಾ || ೭೯ ||

ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಘೋರಾ ತತ್ತ್ವಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಕಲಾ |
ಜಗತ್ಸಂಪೂರಣೀ ವಿಶ್ವಾ ಮಹಾವಿಭವಭೂಷಣಾ || ೮೦ ||

ವಾರುಣೀ ವರದಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಘಂಟಾಕರ್ಣವಿರಾಜಿತಾ |
ನೃಸಿಂಹೀ ಭೈರವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಭಾಸ್ಕರೀ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ || ೮೧ ||

ಐಂದ್ರೀ ಕಾಮಧನುಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಾಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಪ್ರಭಾ |
ದೃಷ್ಟಾ ಕಾಮ್ಯಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ಬೀಜಗತ್ಯಾತ್ಮದರ್ಶನಾ || ೮೨ ||

ಗರುಡಾರೂಢಹೃದಯಾ ಚಾಂದ್ರೀ ಶ್ರೀರ್ಮಧುರಾನನಾ |
ಮಹೋಗ್ರರೂಪಾ ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಹತಾಸುರಾ || ೮೩ ||

ಯುಗಾಂತಹುತಭುಗ್ಜ್ವಾಲಾ ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾ ಕಲಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಷಣಾ ಭೀಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ || ೮೪ ||

ಮಹೋತ್ಕಟಾ ಮಹಾರಕ್ತಾ ಮಹಾಚಂಡಾ ಮಹಾಸನಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಲೇಖಿನೀ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಲಿಖಿತಾ ಖೇಚರೇಶ್ವರೀ || ೮೫ ||

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚೈಕವೀರಾ ಕೌಮಾರೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಮಧುಗ್ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಚೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕಾ || ೮೬ ||

ಬಾಲಿಕಾ ಧನದಾ ಸೂರ್ಯಾ ಹೃದಯೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕಾ |
ಅಜಿತಾ ವರ್ಷಿಣೀ ರೀತಿರ್ಭೇರುಂಡಾ ಗರುಡಾಸನಾ || ೮೭ ||

ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ವಿಭೀಷಣಾ |
ಮಹಾಮಂದಾರವಿಭವಾ ಶಿವಾನಂದಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ || ೮೮ ||

ಉದ್ರೀತಿಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಚ ಧರ್ಮವೇಗಾ ವಿಭಾವನೀ |
ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ದೇವಸೇನಾ ಚ ಹಿರಣ್ಯರಜತಾಶ್ರಯಾ || ೮೯ ||

ಸಹಸಾವರ್ತಮಾನಾ ಚ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀ |
ಹಿರಣ್ಯಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಚ ಹರಿಭದ್ರಾ ಸುದುರ್ಧರಾ || ೯೦ ||

ಸೂರ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಕಟಸದೃಶೀ ಹೇಮಮಾಲಿನೀ |
ಪದ್ಮಾನನಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ದೇವಮಾತಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ || ೯೧ ||

ಮಹಾಧನಾ ಚ ಯಾ ಶೃಂಗೀ ಕರ್ದಮೀ ಕಂಬುಕಂಧರಾ |
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಚಂದ್ರಾಭಾ ಗಂಧದ್ವಾರಾ ದುರಾಸದಾ || ೯೨ ||

ವರಾರ್ಚಿತಾ ವರಾರೋಹಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ವರದಾ ವಾಮಾ ವಾಮೇಶೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ || ೯೩ ||

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗರತಾ ದೇವಕೀಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಕಂಸವಿದ್ರಾವಿಣೀ ದುರ್ಗಾ ಕೌಮಾರೀ ಕೌಶಿಕೀ ಕ್ಷಮಾ || ೯೪ ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ನಿಶಿತೃಪ್ತಾ ಸುದುರ್ಜಯಾ |
ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿರಕ್ಷಿಣೀ || ೯೫ ||

ಬಹುರೂಪಾ ಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ |
ಘಂಟಾನಿನಾದಬಹುಲಾ ಜೀಮೂತಧ್ವನಿನಿಸ್ಸ್ವನಾ || ೯೬ ||

ಮಹಾದೇವೇಂದ್ರಮಥಿನೀ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ |
ಸತ್ಯೋಪಯಾಚಿತಾ ಚೈಕಾ ಕೌಬೇರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೯೭ ||

ಆರ್ಯಾ ಯಶೋದಾಸುತದಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನೀ ಘೋರದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ || ೯೮ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನೀ ಭವ್ಯಾ ಭವಭರ್ಗಾಪಹಾರಿಣೀ |
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಧರಣೀಧರಾ || ೯೯ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರೋಹಿಣೀ ಸೀತಾ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಧಾರಾಽಮಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ವೇದಮಾತಾ ಯಶೋವತೀ || ೧೦೦ ||

ಸಮಾಧಿರ್ಭಾವನಾ ಮೈತ್ರೀ ಕರುಣಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ |
ಅಂತರ್ವೇದೀ ದಕ್ಷಿಣಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಪರಾಗತಿಃ || ೧೦೧ ||

ದೀಕ್ಷಾ ವೀಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವೀರವತ್ಸಲಾ |
ಅಂಬಿಕಾ ಸುರಭಿಃ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾರ್ಚಿತಾ || ೧೦೨ ||

ಸುದೀಪ್ತಾ ಲೇಲಿಹಾನಾ ಚ ಕರಾಲಾ ವಿಶ್ವಪೂರಕಾ |
ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಿಣೀ ದೀಪ್ತಿಸ್ತಾಪನೀ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾ || ೧೦೩ ||

ಉದ್ಭವಾ ವಿರಜಾ ರಾಜ್ಞೀ ತಾಪನೀ ಬಿಂದುಮಾಲಿನೀ |
ಕ್ಷೀರಧಾರಾಸುಪ್ರಭಾವಾ ಲೋಕಮಾತಾ ಸುವರ್ಚಸಾ || ೧೦೪ ||

ಹವ್ಯಗರ್ಭಾ ಚಾಜ್ಯಗರ್ಭಾ ಜುಹ್ವತೋ ಯಜ್ಞಸಂಭವಾ |
ಆಪ್ಯಾಯನೀ ಪಾವನೀ ಚ ದಹನೀ ದಹನಾಶ್ರಯಾ || ೧೦೫ ||

ಮಾತೃಕಾ ಮಾಧವೀ ಮುಚ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹರ್ಧಿದಾ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾ ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧೦೬ ||

ಶ್ವೇತಾ ಸುಶುಕ್ಲವಸನಾ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾ |
ಹಂಸಾ ಹೀನಕರೀ ಹಂಸೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೃತ್ಕಮಲಾಲಯಾ || ೧೦೭ ||

ಸಿತಾತಪತ್ರಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾ |
ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮಕಾಮಿನೀ || ೧೦೮ ||

ದರ್ಶನೀಯಾ ದೃಶಾ ದೃಶ್ಯಾ ಸ್ಪೃಶ್ಯಾ ಸೇವ್ಯಾ ವರಾಂಗನಾ |
ಭೋಗಪ್ರಿಯಾ ಭೋಗವತೀ ಭೋಗೀಂದ್ರಶಯನಾಸನಾ || ೧೦೯ ||

ಆರ್ದ್ರಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪಾವನೀ ಪಾಪಸೂದನೀ |
ಶ್ರೀಮತೀ ಚ ಶುಭಾಕಾರಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಾ || ೧೧೦ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಾನಂತವಿಭವಾ ಭವಭಾವವಿಭಾವನೀ |
ನಿಶ್ರೇಣಿಃ ಸರ್ವದೇಹಸ್ಥಾ ಸರ್ವಭೂತನಮಸ್ಕೃತಾ || ೧೧೧ ||

ಬಲಾ ಬಲಾಧಿಕಾ ದೇವೀ ಗೌತಮೀ ಗೋಕುಲಾಲಯಾ |
ತೋಷಿಣೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾಭಾ ಏಕಾನಂದಾ ಶತಾನನಾ || ೧೧೨ ||

ಉದ್ಯಾನನಗರದ್ವಾರಹರ್ಮ್ಯೋಪವನವಾಸಿನೀ |
ಕೂಷ್ಮಾಂಡೀ ದಾರುಣಾ ಚಂಡಾ ಕಿರಾತೀ ನಂದನಾಲಯಾ || ೧೧೩ ||

ಕಾಲಾಯನಾ ಕಾಲಗಮ್ಯಾ ಭಯದಾ ಭಯನಾಶಿನೀ |
ಸೌದಾಮಿನೀ ಮೇಘರವಾ ದೈತ್ಯದಾನವಮರ್ದಿನೀ || ೧೧೪ ||

ಜಗನ್ಮಾತಾಽಭಯಕರೀ ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಸುದುರ್ಲಭಾ |
ಕಾಶ್ಯಪೀ ಶುಭದಾನಾ ಚ ವನಮಾಲಾ ಶುಭಾ ವರಾ || ೧೧೫ ||

ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯೇಶ್ವರೀ ಧನ್ಯಾ ರತ್ನದಾ ವಸುವರ್ಧಿನೀ |
ಗಾಂಧರ್ವೀ ರೇವತೀ ಗಂಗಾ ಶಕುನೀ ವಿಮಲಾನನಾ || ೧೧೬ ||

ಇಡಾ ಶಾಂತಿಕರೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಕಮಲಾಲಯಾ |
ಆಜ್ಯಪಾ ವಜ್ರಕೌಮಾರೀ ಸೋಮಪಾ ಕುಸುಮಾಶ್ರಯಾ || ೧೧೭ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ಚ ಸರಥಾ ದುರ್ಜಯಾ ಖಗವಾಹನಾ |
ಮನೋಭವಾ ಕಾಮಚಾರಾ ಸಿದ್ಧಚಾರಣಸೇವಿತಾ || ೧೧೮ ||

ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೇಜೋಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುಜಾಜ್ವಲಾ |
ರಸಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಗಂಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವನಾಶ್ರಯಾ || ೧೧೯ ||

ಶ್ರವಣಾ ಶ್ರಾವಣೀ ನೇತ್ರೀ ರಸನಾಪ್ರಾಣಚಾರಿಣೀ |
ವಿರಿಂಚಿಮಾತಾ ವಿಭವಾ ವರವಾರಿಜವಾಹನಾ || ೧೨೦ ||

ವೀರ್ಯಾ ವೀರೇಶ್ವರೀ ವಂದ್ಯಾ ವಿಶೋಕಾ ವಸುವರ್ಧಿನೀ |
ಅನಾಹತಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ನಲಿನೀ ವನವಾಸಿನೀ || ೧೨೧ ||

ಗಾಂಧಾರಿಣೀಂದ್ರನಮಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರನಮಿತಾ ಸತೀ |
ಸರ್ವಮಂಗಳ್ಯಮಾಂಗಳ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಮಸಮೃದ್ಧಿದಾ || ೧೨೨ ||

ಸರ್ವಾನಂದಾ ಮಹಾನಂದಾ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾ |
ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂ ರಾಕಾ ಅಮಾ ಚಾನುಮತಿರ್ದ್ಯುತಿಃ || ೧೨೩ ||

ಅರುಂಧತೀ ವಸುಮತೀ ಭಾರ್ಗವೀ ವಾಸ್ತುದೇವತಾ |
ಮಯೂರೀ ವಜ್ರವೇತಾಲೀ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ವರಾನನಾ || ೧೨೪ ||

ಅನಘಾ ಧರಣಿರ್ಧೀರಾ ಧಮನೀ ಮಣಿಭೂಷಣಾ |
ರಾಜಶ್ರೀರೂಪಸಹಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀರ್ಬ್ರಹ್ಮವಂದಿತಾ || ೧೨೫ ||

ಜಯಶ್ರೀರ್ಜಯದಾ ಜ್ಞೇಯಾ ಸರ್ಗಶ್ರೀಃ ಸ್ವರ್ಗತಿಃ ಸತಾಮ್ |
ಸುಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪನಿಲಯಾ ಫಲಶ್ರೀರ್ನಿಷ್ಕಲಪ್ರಿಯಾ || ೧೨೬ ||

ಧನುರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಮಿಲಿತಾ ಪರಕ್ರೋಧನಿವಾರಿಣೀ |
ಕದ್ರೂರ್ಧನಾಯುಃ ಕಪಿಲಾ ಸುರಸಾ ಸುರಮೋಹಿನೀ || ೧೨೭ ||

ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಮಹಾನೀಲಾ ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ವಿಷಾಪಹಾ |
ಸುಪ್ರಭಾ ಜ್ವಾಲಿನೀ ದೀಪ್ತಿಸ್ತೃಪ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾಕರೀ || ೧೨೮ ||

ತೇಜೋವತೀ ಪದ್ಮಬೋಧಾ ಮದಲೇಖಾರುಣಾವತೀ |
ರತ್ನಾ ರತ್ನಾವಲೀಭೂತಾ ಶತಧಾಮಾ ಶತಾಪಹಾ || ೧೨೯ ||

ತ್ರಿಗುಣಾ ಘೋಷಿಣೀ ರಕ್ಷ್ಯಾ ನರ್ದಿನೀ ಘೋಷವರ್ಜಿತಾ |
ಸಾಧ್ಯಾಽದಿತಿರ್ದಿತಿರ್ದೇವೀ ಮೃಗವಾಹಾ ಮೃಗಾಂಕಗಾ || ೧೩೦ ||

ಚಿತ್ರನೀಲೋತ್ಪಲಗತಾ ವೃಷರತ್ನಕರಾಶ್ರಯಾ |
ಹಿರಣ್ಯರಜತದ್ವಂದ್ವಾ ಶಂಖಭದ್ರಾಸನಸ್ಥಿತಾ || ೧೩೧ ||

ಗೋಮೂತ್ರಗೋಮಯಕ್ಷೀರದಧಿಸರ್ಪಿರ್ಜಲಾಶ್ರಯಾ |
ಮರೀಚಿಶ್ಚೀರವಸನಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾರ್ಕವಿಷ್ಟರಾ || ೧೩೨ ||

ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ನಿರ್ವೃತಿಃ ಸ್ಥೂಲಾ ನಿವೃತ್ತಾರಾತಿರೇವ ಚ |
ಮರೀಚಿಜ್ವಾಲಿನೀ ಧೂಮ್ರಾ ಹವ್ಯವಾಹಾ ಹಿರಣ್ಯದಾ || ೧೩೩ ||

ದಾಯಿನೀ ಕಾಲಿನೀ ಸಿದ್ಧಿಃ ಶೋಷಿಣೀ ಸಂಪ್ರಬೋಧಿನೀ |
ಭಾಸ್ವರಾ ಸಂಹತಿಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಪ್ರಚಂಡಜ್ವಲನೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೧೩೪ ||

ಸಾಂಗಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ದೀಪ್ತಾ ಚ ವೈದ್ಯುತಿಃ ಸುಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಕಪಿಲಾ ನೀಲರಕ್ತಾ ಚ ಸುಷುಮ್ನಾ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ || ೧೩೫ ||

ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೀ ರಿಪುಹರಾ ದೀರ್ಘಾ ಧೂಮಾವಲೀ ಜರಾ |
ಸಂಪೂರ್ಣಮಂಡಲಾ ಪೂಷಾ ಸ್ರಂಸಿನೀ ಸುಮನೋಹರಾ || ೧೩೬ ||

ಜಯಾ ಪುಷ್ಟಿಕರೀ ಛಾಯಾ ಮಾನಸಾ ಹೃದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಸುವರ್ಣಕರಣೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮೃತಸಂಜೀವನೀ ರಣೇ || ೧೩೭ ||

ವಿಶಲ್ಯಕರಣೀ ಶುಭ್ರಾ ಸಂಧಿನೀ ಪರಮೌಷಧಿಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಹಿತಾ ಐಂದವೀ ರತ್ನಸಂಭವಾ || ೧೩೮ ||

ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾ ಬಿಂದುಮತೀ ತ್ರಿಸ್ವಭಾವಗುಣಾಂಬಿಕಾ |
ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ನಿತ್ಯದೃಷ್ಟಾ ನಿತ್ಯಕಾಮಕರೀಷಿಣೀ || ೧೩೯ ||

ಪದ್ಮಾಂಕಾ ವಜ್ರಚಿಹ್ನಾ ಚ ವಕ್ರದಂಡವಿಭಾಸಿನೀ |
ವಿದೇಹಪೂಜಿತಾ ಕನ್ಯಾ ಮಾಯಾ ವಿಜಯವಾಹಿನೀ || ೧೪೦ ||

ಮಾನಿನೀ ಮಂಗಳಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನದಾಯಿನೀ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಗಣವತೀ ಮಂಡಲಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರೀ || ೧೪೧ ||

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಭೌಮಸುತಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮತಿದಾಯಿನೀ |
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಸೋಮಗುಪ್ತಾ ಮನೋಽಭಿಜ್ಞಾ ವದನ್ಮತಿಃ || ೧೪೨ ||

ಯಶೋಧರಾ ರತ್ನಮಾಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಬಂಧಿನೀ |
ಅಮೃತಾ ಧಾರಿಣೀ ಹರ್ಷಾ ವಿನತಾ ವಲ್ಲಕೀ ಶಚೀ || ೧೪೩ ||

ಸಂಕಲ್ಪಾ ಭಾಮಿನೀ ಮಿಶ್ರಾ ಕಾದಂಬರ್ಯಮೃತಾ ಪ್ರಭಾ |
ಆಗತಾ ನಿರ್ಗತಾ ವಜ್ರಾ ಸುಹಿತಾ ಸಹಿತಾಽಕ್ಷತಾ || ೧೪೪ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಕರೀ ಧಾತುರ್ಧಾರಣಿಕಾಽಮಲಾ |
ಕರುಣಾಧಾರಸಂಭೂತಾ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಶಶಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೫ ||

ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಮಹಾದೀಪ್ತಾ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ವಿಕಾಸಿನೀ |
ಮಾಲಾ ಕಾಂಚನಮಾಲಾ ಚ ಸದ್ವಜ್ರಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ || ೧೪೬ ||

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪರಮಾ ಯೋಕ್ತ್ರೀ ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ಚ ಸುಖೋದಯಾ |
ವಿಜೃಂಭಣಾ ಚ ವಜ್ರಾಖ್ಯಾ ಶೃಂಖಲಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ || ೧೪೭ ||

ಜಯಂಕರೀ ಮಧುಮತೀ ಹರಿತಾ ಶಶಿನೀ ಶಿವಾ |
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶಾನೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಮನೋಜವಾ || ೧೪೮ ||

ಧರ್ಮೋದಯಾ ಭಾನುಮತೀ ಸರ್ವಾಭಾಸಾ ಸುಖಾವಹಾ |
ಧುರಂಧರಾ ಚ ಬಾಲಾ ಚ ಧರ್ಮಸೇವ್ಯಾ ತಥಾಗತಾ || ೧೪೯ ||

ಸುಕುಮಾರಾ ಸೌಮ್ಯಮುಖೀ ಸೌಮ್ಯಸಂಬೋಧನೋತ್ತಮಾ |
ಸುಮುಖೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಹಾಲಯಾ || ೧೫೦ ||

ಹಲಾಯುಧಾ ಚ ಕಾವೀರಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾರಿಣೀ |
ವ್ಯೋಮಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದೇಹಾ ವ್ಯೋಮಗಾ ಮಧುಮನ್ಮಯೀ || ೧೫೧ ||

ಗಂಗಾ ವಿತಸ್ತಾ ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಸರಸ್ವತೀ |
ತಿಲೋತ್ತಮೋರ್ವಶೀ ರಂಭಾ ಸ್ವಾಮಿನೀ ಸುರಸುಂದರೀ || ೧೫೨ ||

ಬಾಣಪ್ರಹರಣಾ ಬಾಲಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ |
ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಚಾರುಪೃಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ || ೧೫೩ ||

ಕಾಮ್ಯಚಾರೀ ಚ ಕಾಮ್ಯಾ ಚ ಕಾಮಾಚಾರವಿಹಾರಿಣೀ |
ಹಿಮಶೈಲೇಂದ್ರಸಂಕಾಶಾ ಗಜೇಂದ್ರವರವಾಹನಾ || ೧೫೪ ||

ಅಶೇಷಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದಾಂ ಯೋನಿರುತ್ತಮಾ |
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ || ೧೫೫ ||

ಸರ್ವಾಂಗಯೋನಿಃ ಸಾಽವ್ಯಕ್ತಾ ಸಂಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ |
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಗತಾ ಕಿಮತಃ ಪರಮುಚ್ಯತೇ || ೧೫೬ ||

ಪರಾ ನಿರ್ಮಹಿಮಾ ದೇವೀ ಹರಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಶ್ರಯಾ |
ಸಾ ದೇವೀ ಪಾಪಹಂತ್ರೀ ಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರುತಾನ್ಮಮ || ೧೫೭ ||

ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶುಭಾವಹಮ್ |
ಪರಾವರೇಣ ಭೇದೇನ ಮುಖ್ಯಗೌಣೇನ ಭಾಗತಃ || ೧೫೮ ||

ಯಶ್ಚೈತತ್ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಪದ್ಮಜ |
ಶುಚಿಃ ಸಮಾಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಃ || ೧೫೯ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾನುಲೇಪನೈಃ |
ಭೋಗೈಶ್ಚ ಮಧುಪರ್ಕಾದ್ಯೈರ್ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೧೬೦ ||

ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಧರಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ತತೋ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ತೋಷಯೇತ್ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೬೧ ||

ನಾಮರತ್ನಾವಲೀಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಯಃ ಸತತಂ ಪಠೇತ್ |
ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೧೬೨ ||

ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂಭೂತಾಃ ಶಕ್ತಯೋ ವಿಶ್ವಗಾಃ ಸದಾ |
ಕಾರಣತ್ವಂ ನ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚರಾಚರೇ || ೧೬೩ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರೀತಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಶ್ರೀರ್ಯಸ್ಯಾಚ್ಯುತವಲ್ಲಭಾ |
ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಶಕ್ತಯಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಮಿಷ್ಟಾಂ ದಿಶಂತಿ ಹಿ || ೧೬೪ ||

ಏಕ ಏವ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಶಕ್ತಿಮಾನಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಭುಃ |
ತದಂಶಶಕ್ತಿಮಂತೋಽನ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಯೋ ಯಥಾ || ೧೬೮ ||

ತಥೈವೈಕಾ ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಸ್ತಸ್ಯ ಕರುಣಾಶ್ರಯಾ |
ಜ್ಞಾನಾದಿಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಮಯೀ ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಾ || ೧೬೬ ||

ಏಕೈಕಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಸ್ತಸ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾತ್ಮನಿ ವರ್ತತೇ |
ಪರಾ ಪರೇಶೀ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಾಕಾರಾ ಸನಾತನೀ || ೧೬೭ ||

ಅನಂತನಾಮಧೇಯಾ ಚ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಸ್ಯ ನಾಯಿಕಾ |
ಜಗಚ್ಚರಾಚರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ || ೧೬೮ ||

ತಸ್ಮಾದೇಕೈವ ಪರಮಾ ಶ್ರೀರ್ಜ್ಞೇಯಾ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯೇನ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಟಜೀವವತ್ || ೧೬೯ ||

ಯೋ ಯೋ ಜಗತಿ ಪುಂಭಾವಃ ಸ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ |
ಯಾ ಯಾ ತು ನಾರೀಭಾವಸ್ಥಾ ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ || ೧೭೦ ||

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾಚ್ಚಾನ್ಯಸ್ತೃತೀಯೋ ನೈವ ವಿದ್ಯತೇ |
ಅಥ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ನರನಾರೀಮಯೋ ಹರಿಃ || ೧೭೧ ||

ಅನೇಕಭೇದಭಿನ್ನಸ್ತು ಕ್ರಿಯತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾವಿಭೂತಿಂ ದಯಿತಾಂ ಯೇ ಸ್ತುವಂತ್ಯಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೧೭೨ ||

ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಪರಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಂಶುದ್ಧಚೇತಸಃ |
ಪದ್ಮಯೋನಿರಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಕ್ರಮಾತ್ || ೧೭೩ ||

ದಿವ್ಯಮಷ್ಟಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಲಬ್ಧವಾನ್ |
ಸಕಾಮಾನಾಂ ಚ ಫಲದಾಮಕಾಮಾನಾಂ ಚ ಮೋಕ್ಷದಾಮ್ || ೧೭೪ ||

ಪುಸ್ತಕಾಖ್ಯಾಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೀಂ ಸಿತವಸ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಮಹಾಪದ್ಮನಿಷಣ್ಣಾಂ ತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಜರತಾಂ ನಮಃ || ೧೭೫ ||

ಕರಯುಗಳಗೃಹೀತಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಂ ದಧಾನಾ
ಕ್ವಚಿದಮಲಗತಸ್ಥಾ ಶಂಖಪದ್ಮಾಕ್ಷಪಾಣಿಃ |
ಕ್ವಚಿದಪಿ ದಯಿತಾಂಗೇ ಚಾಮರವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತಾ
ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸೃಣಿಪಾಶಂ ಬಿಭ್ರತೀ ಹೇಮಕಾಂತಿಃ || ೧೭೬ ||

ಇತಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಕಾಶ್ಮೀರವರ್ಣನೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹೃದಯೇ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed