Sri Kamala Kavacham – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಕವಚಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಅಥ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಭವೇತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸದಾಶಿವಃ || ೧ ||

ನಾರ್ಚನಂ ತಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮಂತ್ರಮಾತ್ರಂ ಜಪೇನ್ನರಃ |
ಸ ಭವೇತ್ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಪಾರಗಃ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಾ ವಿಶೇಷೇ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ || ೨ ||

ಅಸ್ಯಾಶ್ಚತುರಕ್ಷರಿವಿಷ್ಣುವನಿತಾರೂಪಾಯಾಃ ಕವಚಸ್ಯ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಋಷಿರನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದೋ, ವಾಗ್ಭವೀ ದೇವತಾ, ವಾಗ್ಭವಂ ಬೀಜಂ, ಲಜ್ಜಾ ಶಕ್ತಿಃ, ರಮಾ ಕೀಲಕಂ, ಕಾಮಬೀಜಾತ್ಮಕಂ ಕವಚಂ, ಮಮ ಸುಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕವಿತ್ವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಐಂಕಾರೀ ಮಸ್ತಕೇ ಪಾತು ವಾಗ್ಭವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಚಕ್ಷುಷೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಚಕ್ಷುರ್ಯುಗ್ಮೇ ಚ ಶಾಂಕರೀ || ೧ ||

ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಮುಖವೃತ್ತೇ ಚ ಕರ್ಣಯೋರ್ಗಂಡಯೋರ್ನಸಿ |
ಓಷ್ಠಾಧರೇ ದಂತಪಂಕ್ತೌ ತಾಲುಮೂಲೇ ಹನೌ ಪುನಃ || ೨ ||

ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀವರ್ಣರೂಪಿಣೀ |
ಕರ್ಣಯುಗ್ಮೇ ಭುಜದ್ವಂದ್ವೇ ಸ್ತನದ್ವಂದ್ವೇ ಚ ಪಾರ್ವತೀ || ೩ ||

ಹೃದಯೇ ಮಣಿಬಂಧೇ ಚ ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪುನಃ |
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಪಾತು ಕಾಮೇಶೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸಮುನ್ನತಿಃ || ೪ ||

ವ್ಯುಷ್ಟಿಃ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವದಾಽವತು |
ಸಂಧಿಂ ಪಾತು ಸದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವತ್ರ ಶಂಭುವಲ್ಲಭಾ || ೫ ||

ವಾಗ್ಭವೀ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಪಾತು ಮಾಂ ಹರಿಗೇಹಿನೀ |
ರಮಾ ಪಾತು ಸದಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಯಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಸ್ವಯಮ್ || ೬ ||

ಸರ್ವಾಂಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ |
ವಿಜಯಾ ಪಾತು ಭವನೇ ಜಯಾ ಪಾತು ಸದಾ ಮಮ || ೭ ||

ಶಿವದೂತೀ ಸದಾ ಪಾತು ಸುಂದರೀ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಭೈರವೀ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ಭೈರುಂಡಾ ಸರ್ವದಾಽವತು || ೮ ||

ತ್ವರಿತಾ ಪಾತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಮುಗ್ರತಾರಾ ಸದಾಽವತು |
ಪಾತು ಮಾಂ ಕಾಲಿಕಾ ನಿತ್ಯಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸದಾಽವತು || ೯ ||

ನವದುರ್ಗಾ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಸರ್ವದಾಽವತು |
ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾಂತು ಮುದ್ರಾಃ ಪಾಂತು ಸದಾ ಮಮ || ೧೦ ||

ಮಾತರಃ ಪಾಂತು ದೇವ್ಯಶ್ಚ ಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಯೋಗಿನೀಗಣಾಃ |
ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವದಾ || ೧೧ ||

ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವದೇವೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧಿದಾ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೨ ||

ಯತ್ರ ತತ್ರ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಯದೀಚ್ಛೇದಾತ್ಮನೋ ಹಿತಮ್ |
ಶಠಾಯ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ನಿಂದಕಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೧೩ ||

ನ್ಯೂನಾಂಗೇ ಅತಿರಿಕ್ತಾಂಗೇ ದರ್ಶಯೇನ್ನ ಕದಾಚನ |
ನ ಸ್ತವಂ ದರ್ಶಯೇದ್ದಿವ್ಯಂ ಸಂದರ್ಶ್ಯ ಶಿವಹಾ ಭವೇತ್ || ೧೪ ||

ಕುಲೀನಾಯ ಮಹೋಚ್ಛ್ರಾಯ ದುರ್ಗಾಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ |
ವೈಷ್ಣವಾಯ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ದದ್ಯಾತ್ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೫ ||

ನಿಜಶಿಷ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಧನಿನೇ ಜ್ಞಾನಿನೇ ತಥಾ |
ದದ್ಯಾತ್ಕವಚಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ || ೧೬ ||

ವಿಲಿಖ್ಯ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸ್ವಯಂಭುಕುಸುಮೈಃ ಶುಭೈಃ |
ಸ್ವಶುಕ್ರೈಃ ಪರಶುಕ್ರೈಶ್ಚ ನಾನಾಗಂಧಸಮನ್ವಿತೈಃ || ೧೭ ||

ಗೋರೋಚನಾಕುಂಕುಮೇನ ರಕ್ತಚಂದನಕೇನ ವಾ |
ಸುತಿಥೌ ಶುಭಯೋಗೇ ವಾ ಶ್ರವಣಾಯಾಂ ರವೇರ್ದಿನೇ || ೧೮ ||

ಅಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯಾಂ ವಾ ಫಲ್ಗುನ್ಯಾಂ ವಾ ಮಘಾಸು ಚ |
ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದಾಯೋಗೇ ಸ್ವಾತ್ಯಾಂ ಮಂಗಳವಾಸರೇ || ೧೯ ||

ವಿಲಿಖೇತ್ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶುಭಯೋಗೇ ಸುರಾಲಯೇ |
ಆಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರೀತಿಯೋಗೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗೇ ವಿಶೇಷತಃ || ೨೦ ||

ಇಂದ್ರಯೋಗೇ ಶುಭಯೋಗೇ ಶುಕ್ರಯೋಗೇ ತಥೈವ ಚ |
ಕೌಲವೇ ಬಾಲವೇ ಚೈವ ವಣಿಜೇ ಚೈವ ಸತ್ತಮಃ || ೨೧ ||

ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ವಾ ವಿಜನೇ ಚ ವಿಶೇಷತಃ |
ಕುಮಾರೀಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾದೌ ಯಜೇದ್ದೇವೀಂ ಸನಾತನೀಮ್ || ೨೨ ||

ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸೈಃ ಶಾಕಸೂಪೈಃ ಪೂಜಯೇತ್ಪರದೇವತಾಮ್ |
ಘೃತಾದ್ಯೈಃ ಸೋಪಕರಣೈಃ ಪೂಪಸೂಪೈರ್ವಿಶೇಷತಃ || ೨೩ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಾಯಿತ್ವಾದೌ ಪ್ರೀಣಯೇತ್ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಕೃತೇ ತ್ವೇವಂ ದಿನತ್ರಯಮ್ || ೨೪ ||

ತದಾಧರೇನ್ಮಹಾರಕ್ಷಾಂ ಶಂಕರೇಣಾಭಿಭಾಷಿತಮ್ |
ಮಾರಣದ್ವೇಷಣಾದೀನಿ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೫ ||

ಸ ಭವೇತ್ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ |
ಗುರುರ್ದೇವೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪತ್ನೀ ತಸ್ಯ ಹರಪ್ರಿಯಾ || ೨೬ ||

ಅಭೇದೇನ ಭಜೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರದೂರತಃ |
ಸರ್ವದೇವಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀಂ ತಥಾ || ೨೭ ||

ಸುಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ಭವೇತ್ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ |
ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಸ್ತಥಾ ಗಂಧೈರ್ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕರಣೈಸ್ತಥಾ || ೨೮ ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವೀಂ ಲಭತೇ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ |
ನಾರೀ ವಾ ಪುರುಷೋ ವಾಪಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೯ ||

ಪಠತಿ ಯ ಇಹ ಮರ್ತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಮಾರ್ದ್ರಾಂತರಾತ್ಮಾ
ಜಪಫಲಮನುಮೇಯಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ ಯದ್ವಿಧೇಯಮ್ |
ಸ ಭವತಿ ಪದಮುಚ್ಚೈಃ ಸಂಪದಾಂ ಪಾದನಮ್ರಃ
ಕ್ಷಿತಿಪಮುಕುಟಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ಚಿರಾಯ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಸಾರತಂತ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರಕ್ಷರೀ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾ ಕವಚಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed