Sri Kamala Kavacham – శ్రీ కమలా కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

ఈశ్వర ఉవాచ |
అథ వక్ష్యే మహేశాని కవచం సర్వకామదమ్ |
యస్య విజ్ఞానమాత్రేణ భవేత్సాక్షాత్సదాశివః || ౧ ||

నార్చనం తస్య దేవేశి మంత్రమాత్రం జపేన్నరః |
స భవేత్పార్వతీపుత్రః సర్వశాస్త్రేషు పారగః |
విద్యార్థినా సదా సేవ్యా విశేషే విష్ణువల్లభా || ౨ ||

అస్యాశ్చతురక్షరివిష్ణువనితారూపాయాః కవచస్య శ్రీభగవాన్ శివ ఋషిరనుష్టుప్ఛందో, వాగ్భవీ దేవతా, వాగ్భవం బీజం, లజ్జా శక్తిః, రమా కీలకం, కామబీజాత్మకం కవచం, మమ సుపాండిత్య కవిత్వ సర్వసిద్ధిసమృద్ధయే జపే వినియోగః ||

అథ కవచమ్ |
ఐంకారీ మస్తకే పాతు వాగ్భవీ సర్వసిద్ధిదా |
హ్రీం పాతు చక్షుషోర్మధ్యే చక్షుర్యుగ్మే చ శాంకరీ || ౧ ||

జిహ్వాయాం ముఖవృత్తే చ కర్ణయోర్గండయోర్నసి |
ఓష్ఠాధరే దంతపంక్తౌ తాలుమూలే హనౌ పునః || ౨ ||

పాతు మాం విష్ణువనితా లక్ష్మీః శ్రీవర్ణరూపిణీ |
కర్ణయుగ్మే భుజద్వంద్వే స్తనద్వంద్వే చ పార్వతీ || ౩ ||

హృదయే మణిబంధే చ గ్రీవాయాం పార్శ్వయోః పునః |
సర్వాంగే పాతు కామేశీ మహాదేవీ సమున్నతిః || ౪ ||

వ్యుష్టిః పాతు మహామాయా ఉత్కృష్టిః సర్వదాఽవతు |
సంధిం పాతు సదా దేవీ సర్వత్ర శంభువల్లభా || ౫ ||

వాగ్భవీ సర్వదా పాతు పాతు మాం హరిగేహినీ |
రమా పాతు సదా దేవీ పాతు మాయా స్వరాట్ స్వయమ్ || ౬ ||

సర్వాంగే పాతు మాం లక్ష్మీర్విష్ణుమాయా సురేశ్వరీ |
విజయా పాతు భవనే జయా పాతు సదా మమ || ౭ ||

శివదూతీ సదా పాతు సుందరీ పాతు సర్వదా |
భైరవీ పాతు సర్వత్ర భైరుండా సర్వదాఽవతు || ౮ ||

త్వరితా పాతు మాం నిత్యముగ్రతారా సదాఽవతు |
పాతు మాం కాలికా నిత్యం కాలరాత్రిః సదాఽవతు || ౯ ||

నవదుర్గా సదా పాతు కామాఖ్యా సర్వదాఽవతు |
యోగిన్యః సర్వదా పాంతు ముద్రాః పాంతు సదా మమ || ౧౦ ||

మాతరః పాంతు దేవ్యశ్చ చక్రస్థా యోగినీగణాః |
సర్వత్ర సర్వకార్యేషు సర్వకర్మసు సర్వదా || ౧౧ ||

పాతు మాం దేవదేవీ చ లక్ష్మీః సర్వసమృద్ధిదా |
ఇతి తే కథితం దివ్యం కవచం సర్వసిద్ధయే || ౧౨ ||

యత్ర తత్ర న వక్తవ్యం యదీచ్ఛేదాత్మనో హితమ్ |
శఠాయ భక్తిహీనాయ నిందకాయ మహేశ్వరి || ౧౩ ||

న్యూనాంగే అతిరిక్తాంగే దర్శయేన్న కదాచన |
న స్తవం దర్శయేద్దివ్యం సందర్శ్య శివహా భవేత్ || ౧౪ ||

కులీనాయ మహోచ్ఛ్రాయ దుర్గాభక్తిపరాయ చ |
వైష్ణవాయ విశుద్ధాయ దద్యాత్కవచముత్తమమ్ || ౧౫ ||

నిజశిష్యాయ శాంతాయ ధనినే జ్ఞానినే తథా |
దద్యాత్కవచమిత్యుక్తం సర్వతంత్రసమన్వితమ్ || ౧౬ ||

విలిఖ్య కవచం దివ్యం స్వయంభుకుసుమైః శుభైః |
స్వశుక్రైః పరశుక్రైశ్చ నానాగంధసమన్వితైః || ౧౭ ||

గోరోచనాకుంకుమేన రక్తచందనకేన వా |
సుతిథౌ శుభయోగే వా శ్రవణాయాం రవేర్దినే || ౧౮ ||

అశ్విన్యాం కృత్తికాయాం వా ఫల్గున్యాం వా మఘాసు చ |
పూర్వభాద్రపదాయోగే స్వాత్యాం మంగళవాసరే || ౧౯ ||

విలిఖేత్ ప్రపఠేత్ స్తోత్రం శుభయోగే సురాలయే |
ఆయుష్మత్ప్రీతియోగే చ బ్రహ్మయోగే విశేషతః || ౨౦ ||

ఇంద్రయోగే శుభయోగే శుక్రయోగే తథైవ చ |
కౌలవే బాలవే చైవ వణిజే చైవ సత్తమః || ౨౧ ||

శూన్యాగారే శ్మశానే వా విజనే చ విశేషతః |
కుమారీం పూజయిత్వాదౌ యజేద్దేవీం సనాతనీమ్ || ౨౨ ||

మత్స్యమాంసైః శాకసూపైః పూజయేత్పరదేవతామ్ |
ఘృతాద్యైః సోపకరణైః పూపసూపైర్విశేషతః || ౨౩ ||

బ్రాహ్మణాన్భోజాయిత్వాదౌ ప్రీణయేత్పరమేశ్వరీమ్ |
బహునా కిమిహోక్తేన కృతే త్వేవం దినత్రయమ్ || ౨౪ ||

తదాధరేన్మహారక్షాం శంకరేణాభిభాషితమ్ |
మారణద్వేషణాదీని లభతే నాత్ర సంశయః || ౨౫ ||

స భవేత్పార్వతీపుత్రః సర్వశాస్త్రవిశారదః |
గురుర్దేవో హరః సాక్షాత్పత్నీ తస్య హరప్రియా || ౨౬ ||

అభేదేన భజేద్యస్తు తస్య సిద్ధిరదూరతః |
సర్వదేవమయీం దేవీం సర్వమంత్రమయీం తథా || ౨౭ ||

సుభక్త్యా పూజయేద్యస్తు స భవేత్కమలాప్రియః |
రక్తపుష్పైస్తథా గంధైర్వస్త్రాలంకరణైస్తథా || ౨౮ ||

భక్త్యా యః పూజయేద్దేవీం లభతే పరమాం గతిమ్ |
నారీ వా పురుషో వాపి యః పఠేత్కవచం శుభమ్ |
మంత్రసిద్ధిః కార్యసిద్ధిర్లభతే నాత్ర సంశయః || ౨౯ ||

పఠతి య ఇహ మర్త్యో నిత్యమార్ద్రాంతరాత్మా
జపఫలమనుమేయం లప్స్యతే యద్విధేయమ్ |
స భవతి పదముచ్చైః సంపదాం పాదనమ్రః
క్షితిపముకుటలక్ష్మీర్లక్షణానాం చిరాయ || ౩౦ ||

ఇతి శ్రీవిశ్వసారతంత్రోక్తం చతురక్షరీ విష్ణువనితా కవచం నామ శ్రీ కమలా కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed