Sri Kamala Sahasranama Stotram – శ్రీ కమలా సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

తామాహ్వయామి సుభగాం లక్ష్మీం త్రైలోక్యపూజితామ్ |
ఏహ్యేహి దేవి పద్మాక్షి పద్మాకరకృతాలయే || ౧ ||

ఆగచ్ఛాగచ్ఛ వరదే పశ్య మాం స్వేన చక్షుషా |
ఆయాహ్యాయాహి ధర్మార్థకామమోక్షమయే శుభే || ౨ ||

ఏవం విధైః స్తుతిపదైః సత్యైః సత్యార్థసంస్తుతా |
కనీయసీ మహాభాగా చంద్రేణ పరమాత్మనా || ౩ ||

నిశాకరశ్చ సా దేవీ భ్రాతరౌ ద్వౌ పయోనిధేః |
ఉత్పన్నమాత్రౌ తావాస్తాం శివకేశవసంశ్రితౌ || ౪ ||

సనత్కుమారస్తమృషిం సమాభాష్య పురాతనమ్ |
ప్రోక్తవానితిహాసం తు లక్ష్మ్యాః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౫ ||

అథేదృశాన్మహాఘోరాద్దారిద్ర్యాన్నరకాత్కథమ్ |
ముక్తిర్భవతి లోకేఽస్మిన్ దారిద్ర్యం యాతి భస్మతామ్ || ౬ ||

సనత్కుమార ఉవాచ |
పూర్వం కృతయుగే బ్రహ్మా భగవాన్ సర్వలోకకృత్ |
సృష్టిం నానావిధాం కృత్వా పశ్చాచ్చింతాముపేయివాన్ || ౭ ||

కిమాహారాః ప్రజాస్త్వేతాః సంభవిష్యంతి భూతలే |
తథైవ చాసాం దారిద్ర్యాత్కథముత్తరణం భవేత్ || ౮ ||

దారిద్ర్యాన్మరణం శ్రేయస్త్వితి సంచింత్య చేతసి |
క్షీరోదస్యోత్తరే కూలే జగామ కమలోద్భవః || ౯ ||

తత్ర తీవ్రం తపస్తప్త్వా కదాచిత్పరమేశ్వరమ్ |
దదర్శ పుండరీకాక్షం వాసుదేవం జగద్గురుమ్ || ౧౦ ||

సర్వజ్ఞం సర్వశక్తీనాం సర్వావాసం సనాతనమ్ |
సర్వేశ్వరం వాసుదేవం విష్ణుం లక్ష్మీపతిం ప్రభుమ్ || ౧౧ ||

సోమకోటిప్రతీకాశం క్షీరోదవిమలే జలే |
అనంతభోగశయనం విశ్రాంతం శ్రీనికేతనమ్ || ౧౨ ||

కోటిసూర్యప్రతీకాశం మహాయోగేశ్వరేశ్వరమ్ |
యోగనిద్రారతం శ్రీశం సర్వావాసం సురేశ్వరమ్ || ౧౩ ||

జగదుత్పత్తిసంహారస్థితికారణకారణమ్ |
లక్ష్మ్యాదిశక్తికరణం జాతమండలమండితమ్ || ౧౪ ||

ఆయుధైర్దేహవద్భిశ్చ చక్రాద్యైః పరివారితమ్ |
దుర్నిరీక్ష్యం సురైః సిద్ధైర్మహాయోనిశతైరపి || ౧౫ ||

ఆధారం సర్వశక్తీనాం పరం తేజః సుదుస్సహమ్ |
ప్రబుద్ధం దేవమీశానం దృష్ట్వా కమలసంభవః || ౧౬ ||

శిరస్యంజలిమాధాయ స్తోత్రం పూర్వమువాచ హ |
మనోవాంఛితసిద్ధిం త్వం పూరయస్వ మహేశ్వర || ౧౭ ||

జితం తే పుండరీక్ష నమస్తే విశ్వభావన |
నమస్తేఽస్తు హృషీకేశ మహాపురుషపూర్వజ || ౧౮ ||

సర్వేశ్వర జయానంద సర్వావాస పరాత్పర |
ప్రసీద మమ భక్తస్య ఛింధి సందేహజం తమః || ౧౯ ||

ఏవం స్తుతః స భగవాన్ బ్రహ్మణాఽవ్యక్తజన్మనా |
ప్రసాదాభిముఖః ప్రాహ హరిర్విశ్రాంతలోచనః || ౨౦ ||

శ్రీభగవానువాచ |
హిరణ్యగర్భ తుష్టోఽస్మి బ్రూహి యత్తేఽభివాంఛితమ్ |
తద్వక్ష్యామి న సందేహో భక్తోఽసి మమ సువ్రత || ౨౧ ||

కేశవాద్వచనం శ్రుత్వా కరుణావిష్టచేతనః |
ప్రత్యువాచ మహాబుద్ధిర్భగవంతం జనార్దనమ్ || ౨౨ ||

చతుర్విధం భవస్యాస్య భూతసర్గస్య కేశవ |
పరిత్రాణాయ మే బ్రూహి రహస్యం పరమాద్భుతమ్ || ౨౩ ||

దారిద్ర్యశమనం ధన్యం మనోజ్ఞం పావనం పరమ్ |
సర్వేశ్వర మహాబుద్ధే స్వరూపం భైరవం మహత్ || ౨౪ ||

శ్రియః సర్వాతిశాయిన్యాస్తథా జ్ఞానం చ శాశ్వతమ్ |
నామాని చైవ ముఖ్యాని యాని గౌణాని చాచ్యుత || ౨౫ ||

త్వద్వక్త్రకమలోత్థాని శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః |
ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రతివాక్యమువాచ సః || ౨౬ ||

శ్రీభగవానువాచ |
మహావిభూతిసంయుక్తా షాడ్గుణ్యవపుషః ప్రభో |
భగవద్వాసుదేవస్య నిత్యం చైషాఽనపాయినీ || ౨౭ ||

ఏకైవ వర్తతేఽభిన్నా జ్యోత్స్నేవ హిమదీధితేః |
సర్వశక్త్యాత్మికా చైవ విశ్వం వ్యాప్య వ్యవస్థితా || ౨౮ ||

సర్వైశ్వర్యగుణోపేతా నిత్యశుద్ధస్వరూపిణీ |
ప్రాణశక్తిః పరా హ్యేషా సర్వేషాం ప్రాణినాం భువి || ౨౯ ||

శక్తీనాం చైవ సర్వాసాం యోనిభూతా పరా కలా |
అహం తస్యాః పరం నామ్నాం సహస్రమిదముత్తమమ్ || ౩౦ ||

శృణుష్వావహితో భూత్వా పరమైశ్వర్యభూతిదమ్ |
దేవ్యాఖ్యాస్మృతిమాత్రేణ దారిద్ర్యం యాతి భస్మతామ్ || ౩౧ ||

అథ స్తోత్రమ్ ||

ఓం శ్రీః పద్మా ప్రకృతిః సత్త్వా శాంతా చిచ్ఛక్తిరవ్యయా |
కేవలా నిష్కలా శుద్ధా వ్యాపినీ వ్యోమవిగ్రహా || ౩౨ ||

వ్యోమపద్మకృతాధారా పరా వ్యోమా మతోద్భవా |
నిర్వ్యోమా వ్యోమమధ్యస్థా పంచవ్యోమపదాశ్రితా || ౩౩ ||

అచ్యుతా వ్యోమనిలయా పరమానందరూపిణీ |
నిత్యశుద్ధా నిత్యతృప్తా నిర్వికారా నిరీక్షణా || ౩౪ ||

జ్ఞానశక్తిః కర్తృశక్తిర్భోక్తృశక్తిః శిఖావహా |
స్నేహాభాసా నిరానందా విభూతిర్విమలా చలా || ౩౫ ||

అనంతా వైష్ణవీ వ్యక్తా విశ్వానందా వికాశినీ |
శక్తిర్విభిన్నసర్వార్తిః సముద్రపరితోషిణీ || ౩౬ ||

మూర్తిః సనాతనీ హార్దీ నిస్తరంగా నిరామయా |
జ్ఞానజ్ఞేయా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయవికాసినీ || ౩౭ ||

స్వచ్ఛందశక్తిర్గహనా నిష్కంపార్చిః సునిర్మలా |
స్వరూపా సర్వగాఽపారా బృంహిణీ సుగుణోర్జితా || ౩౮ ||

అకళంకా నిరాధారా నిస్సంకల్పా నిరాశ్రయా |
అసంకీర్ణా సుశాంతా చ శాశ్వతీ భాసురీ స్థిరా || ౩౯ ||

అనౌపమ్యా నిర్వికల్పా నిర్యంత్రా యంత్రవాహినీ |
అభేద్యా భేదినీ భిన్నా భారతీ వైఖరీ ఖగా || ౪౦ ||

అగ్రాహ్యా గ్రాహికా గూఢా గంభీరా విశ్వగోపినీ |
అనిర్దేశ్యాఽప్రతిహతా నిర్బీజా పావనీ పరా || ౪౧ ||

అప్రతర్క్యాఽపరిమితా భవభ్రాంతివినాశినీ |
ఏకా ద్విరూపా త్రివిధా అసంఖ్యాతా సురేశ్వరీ || ౪౨ ||

సుప్రతిష్ఠా మహాధాత్రీ స్థితిర్వృద్ధిర్ధ్రువా గతిః |
ఈశ్వరీ మహిమా ఋద్ధిః ప్రమోదా ఉజ్జ్వలోద్యమా || ౪౩ ||

అక్షయా వర్ధమానా చ సుప్రకాశా విహంగమా |
నీరజా జననీ నిత్యా జయా రోచిష్మతీ శుభా || ౪౪ ||

తపోనుదా చ జ్వాలా చ సుదీప్తిశ్చాంశుమాలినీ |
అప్రమేయా త్రిధా సూక్ష్మా పరా నిర్వాణదాయినీ || ౪౫ ||

అవదాతా సుశుద్ధా చ అమోఘాఖ్యా పరంపరా |
సంధానకీ శుద్ధవిద్యా సర్వభూతమహేశ్వరీ || ౪౬ ||

లక్ష్మీస్తుష్టిర్మహాధీరా శాంతిరాపూరణేనవా |
అనుగ్రహాశక్తిరాద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా జగద్విధిః || ౪౭ ||

సత్యా ప్రహ్వా క్రియాయోగ్యా హ్యపర్ణా హ్లాదినీ శివా |
సంపూర్ణాహ్లాదినీ శుద్ధా జ్యోతిష్మత్యమతావహా || ౪౮ ||

రజోవత్యర్కప్రతిభాఽఽకర్షిణీ కర్షిణీ రసా |
పరా వసుమతీ దేవీ కాంతిః శాంతిర్మతిః కలా || ౪౯ ||

కలా కలంకరహితా విశాలోద్దీపనీ రతిః |
సంబోధినీ హారిణీ చ ప్రభావా భవభూతిదా || ౫౦ ||

అమృతస్యందినీ జీవా జననీ ఖండికా స్థిరా |
ధూమా కలావతీ పూర్ణా భాసురా సుమతీ రసా || ౫౧ ||

శుద్ధా ధ్వనిః సృతిః సృష్టిర్వికృతిః కృష్టిరేవ చ |
ప్రాపణీ ప్రాణదా ప్రహ్వా విశ్వా పాండురవాసినీ || ౫౨ ||

అవనిర్వజ్రనలికా చిత్రా బ్రహ్మాండవాసినీ |
అనంతరూపాఽనంతాత్మాఽనంతస్థాఽనంతసంభవా || ౫౩ ||

మహాశక్తిః ప్రాణశక్తిః ప్రాణదాత్రీ రతింభరా |
మహాసమూహా నిఖిలా ఇచ్ఛాధారా సుఖావహా || ౫౪ ||

ప్రత్యక్షలక్ష్మీర్నిష్కంపా ప్రరోహా బుద్ధిగోచరా |
నానాదేహా మహావర్తా బహుదేహవికాసినీ || ౫౫ ||

సహస్రాణీ ప్రధానా చ న్యాయవస్తుప్రకాశికా |
సర్వాభిలాషపూర్ణేచ్ఛా సర్వా సర్వార్థభాషిణీ || ౫౬ ||

నానాస్వరూపచిద్ధాత్రీ శబ్దపూర్వా పురాతనా |
వ్యక్తాఽవ్యక్తా జీవకేశా సర్వేచ్ఛాపరిపూరితా || ౫౭ ||

సంకల్పసిద్ధా సాంఖ్యేయా తత్త్వగర్భా ధరావహా |
భూతరూపా చిత్స్వరూపా త్రిగుణా గుణగర్వితా || ౫౮ ||

ప్రజాపతీశ్వరీ రౌద్రీ సర్వాధారా సుఖావహా |
కల్యాణవాహికా కల్యా కలికల్మషనాశినీ || ౫౯ ||

నీరూపోద్భిన్నసంతానా సుయంత్రా త్రిగుణాలయా |
మహామాయా యోగమాయా మహాయోగేశ్వరీ ప్రియా || ౬౦ ||

మహాస్త్రీ విమలా కీర్తిర్జయా లక్ష్మీర్నిరంజనా |
ప్రకృతిర్భగవన్మాయాశక్తిర్నిద్రా యశస్కరీ || ౬౧ ||

చింతా బుద్ధిర్యశః ప్రజ్ఞా శాంతిరాప్రీతివర్ధినీ |
ప్రద్యుమ్నమాతా సాధ్వీ చ సుఖసౌభాగ్యసిద్ధిదా || ౬౨ ||

కాష్ఠా నిష్ఠా ప్రతిష్ఠా చ జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా జయావహా |
సర్వాతిశాయినీ ప్రీతిర్విశ్వశక్తిర్మహాబలా || ౬౩ ||

వరిష్ఠా విజయా వీరా జయంతీ విజయప్రదా |
హృద్గృహా గోపినీ గుహ్యా గణగంధర్వసేవితా || ౬౪ ||

యోగీశ్వరీ యోగమాయా యోగినీ యోగసిద్ధిదా |
మహాయోగేశ్వరవృతా యోగా యోగేశ్వరప్రియా || ౬౫ ||

బ్రహ్మేంద్రరుద్రనమితా సురాసురవరప్రదా |
త్రివర్త్మగా త్రిలోకస్థా త్రివిక్రమపదోద్భవా || ౬౬ ||

సుతారా తారిణీ తారా దుర్గా సంతారిణీ పరా |
సుతారిణీ తారయంతీ భూరితారేశ్వరప్రభా || ౬౭ ||

గుహ్యవిద్యా యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా సుశోభితా |
అధ్యాత్మవిద్యా విఘ్నేశీ పద్మస్థా పరమేష్ఠినీ || ౬౮ ||

ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దండనీతిర్నయాత్మికా |
గౌరీ వాగీశ్వరీ గోప్త్రీ గాయత్రీ కమలోద్భవా || ౬౯ ||

విశ్వంభరా విశ్వరూపా విశ్వమాతా వసుప్రదా |
సిద్ధిః స్వాహా స్వధా స్వస్తిః సుధా సర్వార్థసాధినీ || ౭౦ ||

ఇచ్ఛా సృష్టిర్ద్యుతిర్భూతిః కీర్తిః శ్రద్ధా దయా మతిః |
శ్రుతిర్మేధా ధృతిర్హ్రీః శ్రీర్విద్యా విబుధవందితా || ౭౧ ||

అనసూయా ఘృణా నీతిర్నిర్వృతిః కామధుక్కరా |
ప్రతిజ్ఞా సంతతిర్భూతిర్ద్యౌః ప్రజ్ఞా విశ్వమానినీ || ౭౨ ||

స్మృతిర్వాగ్విశ్వజననీ పశ్యంతీ మధ్యమా సమా |
సంధ్యా మేధా ప్రభా భీమా సర్వాకారా సరస్వతీ || ౭౩ ||

కాంక్షా మాయా మహామాయా మోహినీ మాధవప్రియా |
సౌమ్యాభోగా మహాభోగా భోగినీ భోగదాయినీ || ౭౪ ||

సుధౌతకనకప్రఖ్యా సువర్ణకమలాసనా |
హిరణ్యగర్భా సుశ్రోణీ హారిణీ రమణీ రమా || ౭౫ ||

చంద్రా హిరణ్మయీ జ్యోత్స్నా రమ్యా శోభా శుభావహా |
త్రైలోక్యమండనా నారీనరేశ్వరవరార్చితా || ౭౬ ||

త్రైలోక్యసుందరీ రామా మహావిభవవాహినీ |
పద్మస్థా పద్మనిలయా పద్మమాలావిభూషితా || ౭౭ ||

పద్మయుగ్మధరా కాంతా దివ్యాభరణభూషితా |
విచిత్రరత్నముకుటా విచిత్రాంబరభూషణా || ౭౮ ||

విచిత్రమాల్యగంధాఢ్యా విచిత్రాయుధవాహనా |
మహానారాయణీ దేవీ వైష్ణవీ వీరవందితా || ౭౯ ||

కాలసంకర్షిణీ ఘోరా తత్త్వసంకర్షిణీ కలా |
జగత్సంపూరణీ విశ్వా మహావిభవభూషణా || ౮౦ ||

వారుణీ వరదా వ్యాఖ్యా ఘంటాకర్ణవిరాజితా |
నృసింహీ భైరవీ బ్రాహ్మీ భాస్కరీ వ్యోమచారిణీ || ౮౧ ||

ఐంద్రీ కామధనుః సృష్టిః కామయోనిర్మహాప్రభా |
దృష్టా కామ్యా విశ్వశక్తిర్బీజగత్యాత్మదర్శనా || ౮౨ ||

గరుడారూఢహృదయా చాంద్రీ శ్రీర్మధురాననా |
మహోగ్రరూపా వారాహీ నారసింహీ హతాసురా || ౮౩ ||

యుగాంతహుతభుగ్జ్వాలా కరాలా పింగలా కలా |
త్రైలోక్యభూషణా భీమా శ్యామా త్రైలోక్యమోహినీ || ౮౪ ||

మహోత్కటా మహారక్తా మహాచండా మహాసనా |
శంఖినీ లేఖినీ స్వస్థా లిఖితా ఖేచరేశ్వరీ || ౮౫ ||

భద్రకాలీ చైకవీరా కౌమారీ భగమాలినీ |
కల్యాణీ కామధుగ్జ్వాలాముఖీ చోత్పలమాలికా || ౮౬ ||

బాలికా ధనదా సూర్యా హృదయోత్పలమాలికా |
అజితా వర్షిణీ రీతిర్భేరుండా గరుడాసనా || ౮౭ ||

వైశ్వానరీ మహామాయా మహాకాలీ విభీషణా |
మహామందారవిభవా శివానందా రతిప్రియా || ౮౮ ||

ఉద్రీతిః పద్మమాలా చ ధర్మవేగా విభావనీ |
సత్క్రియా దేవసేనా చ హిరణ్యరజతాశ్రయా || ౮౯ ||

సహసావర్తమానా చ హస్తినాదప్రబోధినీ |
హిరణ్యపద్మవర్ణా చ హరిభద్రా సుదుర్ధరా || ౯౦ ||

సూర్యా హిరణ్యప్రకటసదృశీ హేమమాలినీ |
పద్మాననా నిత్యపుష్టా దేవమాతాఽమృతోద్భవా || ౯౧ ||

మహాధనా చ యా శృంగీ కర్దమీ కంబుకంధరా |
ఆదిత్యవర్ణా చంద్రాభా గంధద్వారా దురాసదా || ౯౨ ||

వరార్చితా వరారోహా వరేణ్యా విష్ణువల్లభా |
కల్యాణీ వరదా వామా వామేశీ వింధ్యవాసినీ || ౯౩ ||

యోగనిద్రా యోగరతా దేవకీకామరూపిణీ |
కంసవిద్రావిణీ దుర్గా కౌమారీ కౌశికీ క్షమా || ౯౪ ||

కాత్యాయనీ కాలరాత్రిర్నిశితృప్తా సుదుర్జయా |
విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ భక్తానాం పరిరక్షిణీ || ౯౫ ||

బహురూపా స్వరూపా చ విరూపా రూపవర్జితా |
ఘంటానినాదబహులా జీమూతధ్వనినిస్స్వనా || ౯౬ ||

మహాదేవేంద్రమథినీ భ్రుకుటీకుటిలాననా |
సత్యోపయాచితా చైకా కౌబేరీ బ్రహ్మచారిణీ || ౯౭ ||

ఆర్యా యశోదాసుతదా ధర్మకామార్థమోక్షదా |
దారిద్ర్యదుఃఖశమనీ ఘోరదుర్గార్తినాశినీ || ౯౮ ||

భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభర్గాపహారిణీ |
క్షీరాబ్ధితనయా పద్మా కమలా ధరణీధరా || ౯౯ ||

రుక్మిణీ రోహిణీ సీతా సత్యభామా యశస్వినీ |
ప్రజ్ఞాధారాఽమితప్రజ్ఞా వేదమాతా యశోవతీ || ౧౦౦ ||

సమాధిర్భావనా మైత్రీ కరుణా భక్తవత్సలా |
అంతర్వేదీ దక్షిణా చ బ్రహ్మచర్యపరాగతిః || ౧౦౧ ||

దీక్షా వీక్షా పరీక్షా చ సమీక్షా వీరవత్సలా |
అంబికా సురభిః సిద్ధా సిద్ధవిద్యాధరార్చితా || ౧౦౨ ||

సుదీప్తా లేలిహానా చ కరాలా విశ్వపూరకా |
విశ్వసంహారిణీ దీప్తిస్తాపనీ తాండవప్రియా || ౧౦౩ ||

ఉద్భవా విరజా రాజ్ఞీ తాపనీ బిందుమాలినీ |
క్షీరధారాసుప్రభావా లోకమాతా సువర్చసా || ౧౦౪ ||

హవ్యగర్భా చాజ్యగర్భా జుహ్వతో యజ్ఞసంభవా |
ఆప్యాయనీ పావనీ చ దహనీ దహనాశ్రయా || ౧౦౫ ||

మాతృకా మాధవీ ముచ్యా మోక్షలక్ష్మీర్మహర్ధిదా |
సర్వకామప్రదా భద్రా సుభద్రా సర్వమంగళా || ౧౦౬ ||

శ్వేతా సుశుక్లవసనా శుక్లమాల్యానులేపనా |
హంసా హీనకరీ హంసీ హృద్యా హృత్కమలాలయా || ౧౦౭ ||

సితాతపత్రా సుశ్రోణీ పద్మపత్రాయతేక్షణా |
సావిత్రీ సత్యసంకల్పా కామదా కామకామినీ || ౧౦౮ ||

దర్శనీయా దృశా దృశ్యా స్పృశ్యా సేవ్యా వరాంగనా |
భోగప్రియా భోగవతీ భోగీంద్రశయనాసనా || ౧౦౯ ||

ఆర్ద్రా పుష్కరిణీ పుణ్యా పావనీ పాపసూదనీ |
శ్రీమతీ చ శుభాకారా పరమైశ్వర్యభూతిదా || ౧౧౦ ||

అచింత్యానంతవిభవా భవభావవిభావనీ |
నిశ్రేణిః సర్వదేహస్థా సర్వభూతనమస్కృతా || ౧౧౧ ||

బలా బలాధికా దేవీ గౌతమీ గోకులాలయా |
తోషిణీ పూర్ణచంద్రాభా ఏకానందా శతాననా || ౧౧౨ ||

ఉద్యాననగరద్వారహర్మ్యోపవనవాసినీ |
కూష్మాండీ దారుణా చండా కిరాతీ నందనాలయా || ౧౧౩ ||

కాలాయనా కాలగమ్యా భయదా భయనాశినీ |
సౌదామినీ మేఘరవా దైత్యదానవమర్దినీ || ౧౧౪ ||

జగన్మాతాఽభయకరీ భూతధాత్రీ సుదుర్లభా |
కాశ్యపీ శుభదానా చ వనమాలా శుభా వరా || ౧౧౫ ||

ధన్యా ధన్యేశ్వరీ ధన్యా రత్నదా వసువర్ధినీ |
గాంధర్వీ రేవతీ గంగా శకునీ విమలాననా || ౧౧౬ ||

ఇడా శాంతికరీ చైవ తామసీ కమలాలయా |
ఆజ్యపా వజ్రకౌమారీ సోమపా కుసుమాశ్రయా || ౧౧౭ ||

జగత్ప్రియా చ సరథా దుర్జయా ఖగవాహనా |
మనోభవా కామచారా సిద్ధచారణసేవితా || ౧౧౮ ||

వ్యోమలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీస్తేజోలక్ష్మీః సుజాజ్వలా |
రసలక్ష్మీర్జగద్యోనిర్గంధలక్ష్మీర్వనాశ్రయా || ౧౧౯ ||

శ్రవణా శ్రావణీ నేత్రీ రసనాప్రాణచారిణీ |
విరించిమాతా విభవా వరవారిజవాహనా || ౧౨౦ ||

వీర్యా వీరేశ్వరీ వంద్యా విశోకా వసువర్ధినీ |
అనాహతా కుండలినీ నలినీ వనవాసినీ || ౧౨౧ ||

గాంధారిణీంద్రనమితా సురేంద్రనమితా సతీ |
సర్వమంగళ్యమాంగళ్యా సర్వకామసమృద్ధిదా || ౧౨౨ ||

సర్వానందా మహానందా సత్కీర్తిః సిద్ధసేవితా |
సినీవాలీ కుహూ రాకా అమా చానుమతిర్ద్యుతిః || ౧౨౩ ||

అరుంధతీ వసుమతీ భార్గవీ వాస్తుదేవతా |
మయూరీ వజ్రవేతాలీ వజ్రహస్తా వరాననా || ౧౨౪ ||

అనఘా ధరణిర్ధీరా ధమనీ మణిభూషణా |
రాజశ్రీరూపసహితా బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మవందితా || ౧౨౫ ||

జయశ్రీర్జయదా జ్ఞేయా సర్గశ్రీః స్వర్గతిః సతామ్ |
సుపుష్పా పుష్పనిలయా ఫలశ్రీర్నిష్కలప్రియా || ౧౨౬ ||

ధనుర్లక్ష్మీస్త్వమిలితా పరక్రోధనివారిణీ |
కద్రూర్ధనాయుః కపిలా సురసా సురమోహినీ || ౧౨౭ ||

మహాశ్వేతా మహానీలా మహామూర్తిర్విషాపహా |
సుప్రభా జ్వాలినీ దీప్తిస్తృప్తిర్వ్యాప్తిః ప్రభాకరీ || ౧౨౮ ||

తేజోవతీ పద్మబోధా మదలేఖారుణావతీ |
రత్నా రత్నావలీభూతా శతధామా శతాపహా || ౧౨౯ ||

త్రిగుణా ఘోషిణీ రక్ష్యా నర్దినీ ఘోషవర్జితా |
సాధ్యాఽదితిర్దితిర్దేవీ మృగవాహా మృగాంకగా || ౧౩౦ ||

చిత్రనీలోత్పలగతా వృషరత్నకరాశ్రయా |
హిరణ్యరజతద్వంద్వా శంఖభద్రాసనస్థితా || ౧౩౧ ||

గోమూత్రగోమయక్షీరదధిసర్పిర్జలాశ్రయా |
మరీచిశ్చీరవసనా పూర్ణచంద్రార్కవిష్టరా || ౧౩౨ ||

సుసూక్ష్మా నిర్వృతిః స్థూలా నివృత్తారాతిరేవ చ |
మరీచిజ్వాలినీ ధూమ్రా హవ్యవాహా హిరణ్యదా || ౧౩౩ ||

దాయినీ కాలినీ సిద్ధిః శోషిణీ సంప్రబోధినీ |
భాస్వరా సంహతిస్తీక్ష్ణా ప్రచండజ్వలనోజ్జ్వలా || ౧౩౪ ||

సాంగా ప్రచండా దీప్తా చ వైద్యుతిః సుమహాద్యుతిః |
కపిలా నీలరక్తా చ సుషుమ్నా విస్ఫులింగినీ || ౧౩౫ ||

అర్చిష్మతీ రిపుహరా దీర్ఘా ధూమావలీ జరా |
సంపూర్ణమండలా పూషా స్రంసినీ సుమనోహరా || ౧౩౬ ||

జయా పుష్టికరీ ఛాయా మానసా హృదయోజ్జ్వలా |
సువర్ణకరణీ శ్రేష్ఠా మృతసంజీవనీ రణే || ౧౩౭ ||

విశల్యకరణీ శుభ్రా సంధినీ పరమౌషధిః |
బ్రహ్మిష్ఠా బ్రహ్మసహితా ఐందవీ రత్నసంభవా || ౧౩౮ ||

విద్యుత్ప్రభా బిందుమతీ త్రిస్వభావగుణాంబికా |
నిత్యోదితా నిత్యదృష్టా నిత్యకామకరీషిణీ || ౧౩౯ ||

పద్మాంకా వజ్రచిహ్నా చ వక్రదండవిభాసినీ |
విదేహపూజితా కన్యా మాయా విజయవాహినీ || ౧౪౦ ||

మానినీ మంగళా మాన్యా మానినీ మానదాయినీ |
విశ్వేశ్వరీ గణవతీ మండలా మండలేశ్వరీ || ౧౪౧ ||

హరిప్రియా భౌమసుతా మనోజ్ఞా మతిదాయినీ |
ప్రత్యంగిరా సోమగుప్తా మనోఽభిజ్ఞా వదన్మతిః || ౧౪౨ ||

యశోధరా రత్నమాలా కృష్ణా త్రైలోక్యబంధినీ |
అమృతా ధారిణీ హర్షా వినతా వల్లకీ శచీ || ౧౪౩ ||

సంకల్పా భామినీ మిశ్రా కాదంబర్యమృతా ప్రభా |
ఆగతా నిర్గతా వజ్రా సుహితా సహితాఽక్షతా || ౧౪౪ ||

సర్వార్థసాధనకరీ ధాతుర్ధారణికాఽమలా |
కరుణాధారసంభూతా కమలాక్షీ శశిప్రియా || ౧౪౫ ||

సౌమ్యరూపా మహాదీప్తా మహాజ్వాలా వికాసినీ |
మాలా కాంచనమాలా చ సద్వజ్రా కనకప్రభా || ౧౪౬ ||

ప్రక్రియా పరమా యోక్త్రీ క్షోభికా చ సుఖోదయా |
విజృంభణా చ వజ్రాఖ్యా శృంఖలా కమలేక్షణా || ౧౪౭ ||

జయంకరీ మధుమతీ హరితా శశినీ శివా |
మూలప్రకృతిరీశానీ యోగమాతా మనోజవా || ౧౪౮ ||

ధర్మోదయా భానుమతీ సర్వాభాసా సుఖావహా |
ధురంధరా చ బాలా చ ధర్మసేవ్యా తథాగతా || ౧౪౯ ||

సుకుమారా సౌమ్యముఖీ సౌమ్యసంబోధనోత్తమా |
సుముఖీ సర్వతోభద్రా గుహ్యశక్తిర్గుహాలయా || ౧౫౦ ||

హలాయుధా చ కావీరా సర్వశాస్త్రసుధారిణీ |
వ్యోమశక్తిర్మహాదేహా వ్యోమగా మధుమన్మయీ || ౧౫౧ ||

గంగా వితస్తా యమునా చంద్రభాగా సరస్వతీ |
తిలోత్తమోర్వశీ రంభా స్వామినీ సురసుందరీ || ౧౫౨ ||

బాణప్రహరణా బాలా బింబోష్ఠీ చారుహాసినీ |
కకుద్మినీ చారుపృష్ఠా దృష్టాదృష్టఫలప్రదా || ౧౫౩ ||

కామ్యచారీ చ కామ్యా చ కామాచారవిహారిణీ |
హిమశైలేంద్రసంకాశా గజేంద్రవరవాహనా || ౧౫౪ ||

అశేషసుఖసౌభాగ్యసంపదాం యోనిరుత్తమా |
సర్వోత్కృష్టా సర్వమయీ సర్వా సర్వేశ్వరప్రియా || ౧౫౫ ||

సర్వాంగయోనిః సాఽవ్యక్తా సంప్రధానేశ్వరేశ్వరీ |
విష్ణువక్షఃస్థలగతా కిమతః పరముచ్యతే || ౧౫౬ ||

పరా నిర్మహిమా దేవీ హరివక్షఃస్థలాశ్రయా |
సా దేవీ పాపహంత్రీ చ సాన్నిధ్యం కురుతాన్మమ || ౧౫౭ ||

ఇతి నామ్నాం సహస్రం తు లక్ష్మ్యాః ప్రోక్తం శుభావహమ్ |
పరావరేణ భేదేన ముఖ్యగౌణేన భాగతః || ౧౫౮ ||

యశ్చైతత్కీర్తయేన్నిత్యం శృణుయాద్వాపి పద్మజ |
శుచిః సమాహితో భూత్వా భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితః || ౧౫౯ ||

శ్రీనివాసం సమభ్యర్చ్య పుష్పధూపానులేపనైః |
భోగైశ్చ మధుపర్కాద్యైర్యథాశక్తి జగద్గురుమ్ || ౧౬౦ ||

తత్పార్శ్వస్థాం శ్రియం దేవీం సంపూజ్య శ్రీధరప్రియామ్ |
తతో నామసహస్రేణ తోషయేత్పరమేశ్వరీమ్ || ౧౬౧ ||

నామరత్నావలీస్తోత్రమిదం యః సతతం పఠేత్ |
ప్రసాదాభిముఖీ లక్ష్మీః సర్వం తస్మై ప్రయచ్ఛతి || ౧౬౨ ||

యస్యా లక్ష్మ్యాశ్చ సంభూతాః శక్తయో విశ్వగాః సదా |
కారణత్వం న తిష్ఠంతి జగత్యస్మింశ్చరాచరే || ౧౬౩ ||

తస్మాత్ప్రీతా జగన్మాతా శ్రీర్యస్యాచ్యుతవల్లభా |
సుప్రీతాః శక్తయస్తస్య సిద్ధిమిష్టాం దిశంతి హి || ౧౬౪ ||

ఏక ఏవ జగత్స్వామీ శక్తిమానచ్యుతః ప్రభుః |
తదంశశక్తిమంతోఽన్యే బ్రహ్మేశానాదయో యథా || ౧౬౮ ||

తథైవైకా పరా శక్తిః శ్రీస్తస్య కరుణాశ్రయా |
జ్ఞానాదిషాడ్గుణ్యమయీ యా ప్రోక్తా ప్రకృతిః పరా || ౧౬౬ ||

ఏకైకశక్తిః శ్రీస్తస్యా ద్వితీయాత్మని వర్తతే |
పరా పరేశీ సర్వేశీ సర్వాకారా సనాతనీ || ౧౬౭ ||

అనంతనామధేయా చ శక్తిచక్రస్య నాయికా |
జగచ్చరాచరమిదం సర్వం వ్యాప్య వ్యవస్థితా || ౧౬౮ ||

తస్మాదేకైవ పరమా శ్రీర్జ్ఞేయా విశ్వరూపిణీ |
సౌమ్యా సౌమ్యేన రూపేణ సంస్థితా నటజీవవత్ || ౧౬౯ ||

యో యో జగతి పుంభావః స విష్ణురితి నిశ్చయః |
యా యా తు నారీభావస్థా తత్ర లక్ష్మీర్వ్యవస్థితా || ౧౭౦ ||

ప్రకృతేః పురుషాచ్చాన్యస్తృతీయో నైవ విద్యతే |
అథ కిం బహునోక్తేన నరనారీమయో హరిః || ౧౭౧ ||

అనేకభేదభిన్నస్తు క్రియతే పరమేశ్వరః |
మహావిభూతిం దయితాం యే స్తువంత్యచ్యుతప్రియామ్ || ౧౭౨ ||

తే ప్రాప్నువంతి పరమాం లక్ష్మీం సంశుద్ధచేతసః |
పద్మయోనిరిదం ప్రాప్య పఠన్ స్తోత్రమిదం క్రమాత్ || ౧౭౩ ||

దివ్యమష్టగుణైశ్వర్యం తత్ప్రసాదాచ్చ లబ్ధవాన్ |
సకామానాం చ ఫలదామకామానాం చ మోక్షదామ్ || ౧౭౪ ||

పుస్తకాఖ్యాం భయత్రాత్రీం సితవస్త్రాం త్రిలోచనామ్ |
మహాపద్మనిషణ్ణాం తాం లక్ష్మీమజరతాం నమః || ౧౭౫ ||

కరయుగళగృహీతం పూర్ణకుంభం దధానా
క్వచిదమలగతస్థా శంఖపద్మాక్షపాణిః |
క్వచిదపి దయితాంగే చామరవ్యగ్రహస్తా
క్వచిదపి సృణిపాశం బిభ్రతీ హేమకాంతిః || ౧౭౬ ||

ఇతి పద్మపురాణే కాశ్మీరవర్ణనే హిరణ్యగర్భహృదయే సర్వకామప్రదాయకం పురుషోత్తమప్రోక్తం శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన నామావళి, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed