Sri Kamala Kavacham – ஶ்ரீ கமலா கவசம்


ஈஶ்வர உவாச ।
அத² வக்ஷ்யே மஹேஶாநி கவசம் ஸர்வகாமத³ம் ।
யஸ்ய விஜ்ஞாநமாத்ரேண ப⁴வேத்ஸாக்ஷாத்ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 1 ॥

நார்சநம் தஸ்ய தே³வேஶி மந்த்ரமாத்ரம் ஜபேந்நர꞉ ।
ஸ ப⁴வேத்பார்வதீபுத்ர꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு பாரக³꞉ ।
வித்³யார்தி²நா ஸதா³ ஸேவ்யா விஶேஷே விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 2 ॥

அஸ்யாஶ்சதுரக்ஷரிவிஷ்ணுவநிதாரூபாயா꞉ கவசஸ்ய ஶ்ரீப⁴க³வான் ஶிவ ருஷிரநுஷ்டுப்ச²ந்தோ³, வாக்³ப⁴வீ தே³வதா, வாக்³ப⁴வம் பீ³ஜம், லஜ்ஜா ஶக்தி꞉, ரமா கீலகம், காமபீ³ஜாத்மகம் கவசம், மம ஸுபாண்டி³த்ய கவித்வ ஸர்வஸித்³தி⁴ஸம்ருத்³த⁴யே ஜபே விநியோக³꞉ ॥

அத² கவசம் ।
ஐங்காரீ மஸ்தகே பாது வாக்³ப⁴வீ ஸர்வஸித்³தி⁴தா³ ।
ஹ்ரீம் பாது சக்ஷுஷோர்மத்⁴யே சக்ஷுர்யுக்³மே ச ஶாங்கரீ ॥ 1 ॥

ஜிஹ்வாயாம் முக²வ்ருத்தே ச கர்ணயோர்க³ண்ட³யோர்நஸி ।
ஓஷ்டா²த⁴ரே த³ந்தபங்க்தௌ தாலுமூலே ஹநௌ புந꞉ ॥ 2 ॥

பாது மாம் விஷ்ணுவநிதா லக்ஷ்மீ꞉ ஶ்ரீவர்ணரூபிணீ ।
கர்ணயுக்³மே பு⁴ஜத்³வந்த்³வே ஸ்தநத்³வந்த்³வே ச பார்வதீ ॥ 3 ॥

ஹ்ருத³யே மணிப³ந்தே⁴ ச க்³ரீவாயாம் பார்ஶ்வயோ꞉ புந꞉ ।
ஸர்வாங்கே³ பாது காமேஶீ மஹாதே³வீ ஸமுந்நதி꞉ ॥ 4 ॥

வ்யுஷ்டி꞉ பாது மஹாமாயா உத்க்ருஷ்டி꞉ ஸர்வதா³(அ)வது ।
ஸந்தி⁴ம் பாது ஸதா³ தே³வீ ஸர்வத்ர ஶம்பு⁴வல்லபா⁴ ॥ 5 ॥

வாக்³ப⁴வீ ஸர்வதா³ பாது பாது மாம் ஹரிகே³ஹிநீ ।
ரமா பாது ஸதா³ தே³வீ பாது மாயா ஸ்வராட் ஸ்வயம் ॥ 6 ॥

ஸர்வாங்கே³ பாது மாம் லக்ஷ்மீர்விஷ்ணுமாயா ஸுரேஶ்வரீ ।
விஜயா பாது ப⁴வநே ஜயா பாது ஸதா³ மம ॥ 7 ॥

ஶிவதூ³தீ ஸதா³ பாது ஸுந்த³ரீ பாது ஸர்வதா³ ।
பை⁴ரவீ பாது ஸர்வத்ர பை⁴ருண்டா³ ஸர்வதா³(அ)வது ॥ 8 ॥

த்வரிதா பாது மாம் நித்யமுக்³ரதாரா ஸதா³(அ)வது ।
பாது மாம் காளிகா நித்யம் காலராத்ரி꞉ ஸதா³(அ)வது ॥ 9 ॥

நவது³ர்கா³ ஸதா³ பாது காமாக்²யா ஸர்வதா³(அ)வது ।
யோகி³ந்ய꞉ ஸர்வதா³ பாந்து முத்³ரா꞉ பாந்து ஸதா³ மம ॥ 10 ॥

மாதர꞉ பாந்து தே³வ்யஶ்ச சக்ரஸ்தா² யோகி³நீக³ணா꞉ ।
ஸர்வத்ர ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வகர்மஸு ஸர்வதா³ ॥ 11 ॥

பாது மாம் தே³வதே³வீ ச லக்ஷ்மீ꞉ ஸர்வஸம்ருத்³தி⁴தா³ ।
இதி தே கதி²தம் தி³வ்யம் கவசம் ஸர்வஸித்³த⁴யே ॥ 12 ॥

யத்ர தத்ர ந வக்தவ்யம் யதீ³ச்சே²தா³த்மநோ ஹிதம் ।
ஶடா²ய ப⁴க்திஹீநாய நிந்த³காய மஹேஶ்வரி ॥ 13 ॥

ந்யூநாங்கே³ அதிரிக்தாங்கே³ த³ர்ஶயேந்ந கதா³சந ।
ந ஸ்தவம் த³ர்ஶயேத்³தி³வ்யம் ஸந்த³ர்ஶ்ய ஶிவஹா ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

குலீநாய மஹோச்ச்²ராய து³ர்கா³ப⁴க்திபராய ச ।
வைஷ்ணவாய விஶுத்³தா⁴ய த³த்³யாத்கவசமுத்தமம் ॥ 15 ॥

நிஜஶிஷ்யாய ஶாந்தாய த⁴நிநே ஜ்ஞாநிநே ததா² ।
த³த்³யாத்கவசமித்யுக்தம் ஸர்வதந்த்ரஸமந்விதம் ॥ 16 ॥

விளிக்²ய கவசம் தி³வ்யம் ஸ்வயம்பு⁴குஸுமை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஸ்வஶுக்ரை꞉ பரஶுக்ரைஶ்ச நாநாக³ந்த⁴ஸமந்விதை꞉ ॥ 17 ॥

கோ³ரோசநாகுங்குமேந ரக்தசந்த³நகேந வா ।
ஸுதிதௌ² ஶுப⁴யோகே³ வா ஶ்ரவணாயாம் ரவேர்தி³நே ॥ 18 ॥

அஶ்விந்யாம் க்ருத்திகாயாம் வா ப²ல்கு³ந்யாம் வா மகா⁴ஸு ச ।
பூர்வபா⁴த்³ரபதா³யோகே³ ஸ்வாத்யாம் மங்க³ளவாஸரே ॥ 19 ॥

விளிகே²த் ப்ரபடே²த் ஸ்தோத்ரம் ஶுப⁴யோகே³ ஸுராளயே ।
ஆயுஷ்மத்ப்ரீதியோகே³ ச ப்³ரஹ்மயோகே³ விஶேஷத꞉ ॥ 20 ॥

இந்த்³ரயோகே³ ஶுப⁴யோகே³ ஶுக்ரயோகே³ ததை²வ ச ।
கௌலவே பா³லவே சைவ வணிஜே சைவ ஸத்தம꞉ ॥ 21 ॥

ஶூந்யாகா³ரே ஶ்மஶாநே வா விஜநே ச விஶேஷத꞉ ।
குமாரீம் பூஜயித்வாதௌ³ யஜேத்³தே³வீம் ஸநாதநீம் ॥ 22 ॥

மத்ஸ்யமாம்ஸை꞉ ஶாகஸூபை꞉ பூஜயேத்பரதே³வதாம் ।
க்⁴ருதாத்³யை꞉ ஸோபகரணை꞉ பூபஸூபைர்விஶேஷத꞉ ॥ 23 ॥

ப்³ராஹ்மணாந்போ⁴ஜாயித்வாதௌ³ ப்ரீணயேத்பரமேஶ்வரீம் ।
ப³ஹுநா கிமிஹோக்தேந க்ருதே த்வேவம் தி³நத்ரயம் ॥ 24 ॥

ததா³த⁴ரேந்மஹாரக்ஷாம் ஶங்கரேணாபி⁴பா⁴ஷிதம் ।
மாரணத்³வேஷணாதீ³நி லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 25 ॥

ஸ ப⁴வேத்பார்வதீபுத்ர꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ।
கு³ருர்தே³வோ ஹர꞉ ஸாக்ஷாத்பத்நீ தஸ்ய ஹரப்ரியா ॥ 26 ॥

அபே⁴தே³ந ப⁴ஜேத்³யஸ்து தஸ்ய ஸித்³தி⁴ரதூ³ரத꞉ ।
ஸர்வதே³வமயீம் தே³வீம் ஸர்வமந்த்ரமயீம் ததா² ॥ 27 ॥

ஸுப⁴க்த்யா பூஜயேத்³யஸ்து ஸ ப⁴வேத்கமலாப்ரிய꞉ ।
ரக்தபுஷ்பைஸ்ததா² க³ந்தை⁴ர்வஸ்த்ராளங்கரணைஸ்ததா² ॥ 28 ॥

ப⁴க்த்யா ய꞉ பூஜயேத்³தே³வீம் லப⁴தே பரமாம் க³திம் ।
நாரீ வா புருஷோ வாபி ய꞉ படே²த்கவசம் ஶுப⁴ம் ।
மந்த்ரஸித்³தி⁴꞉ கார்யஸித்³தி⁴ர்லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 29 ॥

பட²தி ய இஹ மர்த்யோ நித்யமார்த்³ராந்தராத்மா
ஜபப²லமநுமேயம் லப்ஸ்யதே யத்³விதே⁴யம் ।
ஸ ப⁴வதி பத³முச்சை꞉ ஸம்பதா³ம் பாத³நம்ர꞉
க்ஷிதிபமுகுடலக்ஷ்மீர்லக்ஷணாநாம் சிராய ॥ 30 ॥

இதி ஶ்ரீவிஶ்வஸாரதந்த்ரோக்தம் சதுரக்ஷரீ விஷ்ணுவநிதா கவசம் நாம ஶ்ரீ கமலா கவசம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed