Sri Bhuvaneshwari Panjara Stotram – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಇದಂ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಪಂಜರಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಯೇನ ಸಂರಕ್ಷಿತೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಬಾಣೈಃ ಶಸ್ತ್ರೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ೧ ||

ಜ್ವರ ಮಾರೀ ಪಶು ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೃತ್ಯಾ ಚೌರಾದ್ಯುಪದ್ರವೈಃ |
ನದ್ಯಂಬು ಧರಣೀ ವಿದ್ಯುತ್ಕೃಶಾನುಭುಜಗಾರಿಭಿಃ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂತಿ ಯಶೋಽರ್ಥದಮ್ || ೨ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪೂರ್ವೇಽಧಿಷ್ಠಾಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಚಕ್ರಿಣಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಮಮಾಗ್ನೇಯಾಂ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾಹಿ ಗದಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೨ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಯಾಮ್ಯೇಽಧಿಷ್ಠಾಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶಂಖಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೩ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ನೈರೃತ್ಯೇ ಮಾಂ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೪ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾಹಿ ಪಾಶಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೫ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾಹಿ ಸಕ್ಥಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೬ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಸೌಮ್ಯೇಽಧಿಷ್ಠಾಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಚಾಪಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೭ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಈಶೇಽಧಿಷ್ಠಾಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶೂಲಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೮ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಊರ್ಧ್ವೇಽಧಿಷ್ಠಾಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೯ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಅಧಸ್ತಾನ್ಮಾಂ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾಹಿ ವಾಣಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಅಗ್ರತೋ ಮಾಂ ಸದಾ ಪಾಹಿ ಸಾಂಕುಶೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಓಂ ಕ್ರೋಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪೃಷ್ಠತೋ ಮಾಂ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾಹಿ ವರದೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಸದಾ ಪಾಹಿ ಸಾಯುಧೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗವಿದ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತೇ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತೇ ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೇ ಭಯಂಕರಿ |
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರುನ್ ವಿನಾಶಯ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷೇ ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ ಭಯಂ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯದಿ ಶಕ್ಯಮಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೩ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಿಙ್ಮನವೋ ದೇವಿ ಚತುರ್ದಶ ಶುಭಪ್ರದಾಃ |
ಏತತ್ ಪಂಜರಮಾಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಪಾರ್ವತಿ |
ನ ಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ನಾಶಿಷ್ಯಾಯ ಕದಾಚನ || ೨

ಸಿದ್ಧಿಕಾಮೋ ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಪಯೇನ್ಮಾತೃಜಾರವತ್ |
ಭಯಕಾಲೇ ಹೋಮಕಾಲೇ ಪೂಜಾಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ || ೩

ದೀಪಸ್ಯಾರಂಭಕಾಲೇ ವೈ ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪಂಜರಂ ಸುಧೀಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರತ್ಯೂಹೈರ್ನಾಭಿಭೂಯತೇ || ೪

ರಣೇ ರಾಜಕುಲೇ ದ್ಯೂತೇ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಕೃತ್ಯಾ ರೋಗಪಿಶಾಚಾದ್ಯೈರ್ನ ಕದಾಚಿತ್ ಪ್ರಬಾಧ್ಯತೇ || ೫

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಮರ್ಧರಾತ್ರಕೇ |
ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪಂಜರಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ || ೬

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಜಯೇದತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ತದ್ಗಾತ್ರಂ ನ ಲಗಂತಿ ಚ |
ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾನ್ಲೋಕೇ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಯತೇ ನರಃ || ೭

ಇತಿ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed