Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ)


ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ದೇವೇಶ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾ ಯಾ ವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಃ |
ಶ್ರುತಾಶ್ಚಾಧಿಗತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ || ೧ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಯತ್ಪುರೋದಿತಮ್ |
ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಮಮ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೨ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಪಾರ್ವತಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾವಧಾನಾವಧಾರಯ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಮ್ || ೩ ||

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಮಯಂ ದೇವಿ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೪ ||

[ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿಶ್ಶಿವಃ |
ಛಂದೋ ವಿರಾಟ್ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ದೇವತಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ]

ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭುವನೇಶೀ ಲಲಾಟಕಮ್ |
ಐಂ ಪಾತು ದಕ್ಷನೇತ್ರಂ ಮೇ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ವಾಮಲೋಚನಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಂ ಪಾತು ದಕ್ಷಕರ್ಣಂ ಮೇ ತ್ರಿವರ್ಣಾಖ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ | [ತ್ರಿವರ್ಣಾತ್ಮಾ]
ವಾಮಕರ್ಣಂ ಸದಾ ಪಾತು ಐಂ ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮೇ ಸದಾ || ೨ ||

ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ವದನಂ ದೇವಿ ಐಂ ಪಾತು ರಸನಾಂ ಮಮ |
ವಾಕ್ಪುಟಂ ಚ ತ್ರಿವರ್ಣಾತ್ಮಾ ಕಂಠಂ ಪಾತು ಪರಾಂಬಿಕಾ || ೩ ||

ಶ್ರೀಂ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ನಿಯತಂ ಹ್ರೀಂ ಭುಜೌ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಕ್ಲೀಂ ಕರೌ ತ್ರಿಪುಟಾ ಪಾತು ತ್ರಿಪುರೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀ || ೪ || [ತ್ರಿಪುಟೇಶಾನಿ]

ಓಂ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇ ಮಧ್ಯದೇಶಂ ಸದಾಽವತು |
ಕ್ರೌಂ ಪಾತು ನಾಭಿದೇಶಂ ಮೇ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೫ ||

ಸರ್ವಬೀಜಪ್ರದಾ ಪೃಷ್ಠಂ ಪಾತು ಸರ್ವವಶಂಕರೀ |
ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಗುಹ್ಯದೇಶಂ ಮೇ ನಮೋ ಭಗವತೀ ಕಟಿಮ್ || ೬ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸದಾ ಪಾತು ಸಕ್ಥಿನೀ ಜಾನುಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸದಾ ಪಾತು ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತು ಪದದ್ವಯಮ್ || ೭ ||

ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರೀ ಪಾಯಾದನ್ನಪೂರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ |
ತಾರಂ ಮಾಯಾ ರಮಾಕಾಮಃ ಷೋಡಶಾರ್ಣಾ ತತಃ ಪರಮ್ || ೮ ||

ಶಿರಃಸ್ಥಾ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ವಿಂಶತ್ಯರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ |
ತಾರಂ ದುರ್ಗೇಯುಗಂ ರಕ್ಷೇತ್ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಚ ದಶಾಕ್ಷರೀ || ೯ ||

ಜಯದುರ್ಗಾ ಘನಶ್ಯಾಮಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವತೋ ಮುದಾ |
ಮಾಯಾಬೀಜಾದಿಕಾ ಚೈಷಾ ದಶಾರ್ಣಾ ಚ ಪರಾ ತಥಾ || ೧೦ ||

ಉತ್ತಪ್ತಕಾಂಚನಾಭಾಸಾ ಜಯದುರ್ಗಾಽಽನನೇಽವತು |
ತಾರಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ಚ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೋಽಷ್ಟಾರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ || ೧೧ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇಽವತು |
ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ ವಸುವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ || ೧೨ ||

ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಿನೀ |
ಮಾಯಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸ್ವಾಹಾ ಸಪ್ತಾರ್ಣಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೩ ||

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು |
ಪಾಶಾಂಕುಶಪುಟೇ ಮಾಯೇ ಹ್ರೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಹಾ || ೧೪ ||

ತ್ರಯೋದಶಾರ್ಣಾ ತಾರಾದ್ಯಾ ಅಶ್ವಾರುಢಾಽನಲೇಽವತು |
ಸರಸ್ವತೀ ಪಂಚಶರೇ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನೇ ಮದದ್ರವೇ || ೧೫ ||

ಸ್ವಾಹಾರವ್ಯಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಮುತ್ತರೇ ಸದಾಽವತು |
ತಾರಂ ಮಾಯಾ ತು ಕವಚಂ ಖೇ ರಕ್ಷೇತ್ಸತತಂ ವಧೂಃ || ೧೬ ||

ಹ್ರೂಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರೀಂ ಫಟ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾಖಿಲಪ್ರದಾ |
ತ್ವರಿತಾಷ್ಟಾಹಿಭಿಃ ಪಾಯಾಚ್ಛಿವಕೋಣೇ ಸದಾ ಚ ಮಾಮ್ || ೧೭ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸತತಂ ಬಾಲಾ ಮೂರ್ಧದೇಶೇ ತತೋಽವತು |
ಬಿಂದ್ವಂತಾ ಭೈರವೀ ಬಾಲಾ ಭೂಮೌ ಚ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೧೮ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ |
ಸಾರಂ ಸಾರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾವಿದ್ಯೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ || ೧೯ ||

ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪಠನಾತ್ಸದ್ಯಃ ಕುಬೇರೋಽಪಿ ಧನೇಶ್ವರಃ |
ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ದೇವಾಃ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾಃ ಸಂತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನುಯುಃ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಷ್ಟಕಂ ದತ್ವಾ ಮೂಲೇನೈವ ಪಠೇತ್ಸಕೃತ್ || ೨೧ ||

ಸಂವತ್ಸರಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಪ್ರೀತಿಮನ್ಯೋಽನ್ಯತಃ ಕೃತ್ವಾ ಕಮಲಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಗೃಹೇ || ೨೨ ||

ವಾಣೀ ಚ ನಿವಸೇದ್ವಕ್ತ್ರೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಯೋ ಧಾರಯತಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಾಭಿಧಮ್ || ೨೩ ||

ಕವಚಂ ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸೋಽಪಿ ಪುಣ್ಯವತಾಂ ವರಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೨೪ ||

ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ನಾರೀ ವಾಮಭುಜೇ ತಥಾ |
ಬಹುಪುತ್ರವತೀ ಭೂತ್ವಾ ವಂಧ್ಯಾಪಿ ಲಭತೇ ಸುತಮ್ || ೨೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈವ ಕೃಂತಂತಿ ತಂ ಜನಮ್ |
ಏತತ್ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಜಪೇದ್ಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೋಽಚಿರಾನ್ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ದೇವೀಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಭುವನೇಶ್ವರೀಕವಚಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed