Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – ஶ்ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ கவசம் (த்ரைலோக்யமங்க³ளம்)


தே³வ்யுவாச ।
தே³வேஶ பு⁴வநேஶ்வர்யா யா யா வித்³யா꞉ ப்ரகாஶிதா꞉ ।
ஶ்ருதாஶ்சாதி⁴க³தா꞉ ஸர்வா꞉ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 1 ॥

த்ரைலோக்யமங்க³ளம் நாம கவசம் யத்புரோதி³தம் ।
கத²யஸ்வ மஹாதே³வ மம ப்ரீதிகரம் பரம் ॥ 2 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ருணு பார்வதி வக்ஷ்யாமி ஸாவதா⁴நாவதா⁴ரய ।
த்ரைலோக்யமங்க³ளம் நாம கவசம் மந்த்ரவிக்³ரஹம் ॥ 3 ॥

ஸித்³த⁴வித்³யாமயம் தே³வி ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ।
பட²நாத்³தா⁴ரணாந்மர்த்யஸ்த்ரைலோக்யைஶ்வர்யபா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 4 ॥

[ த்ரைலோக்யமங்க³ளஸ்யாஸ்ய கவசஸ்ய ருஷிஶ்ஶிவ꞉ ।
ச²ந்தோ³ விராட் ஜக³த்³தா⁴த்ரீ தே³வதா பு⁴வநேஶ்வரீ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ ]

ஹ்ரீம் பீ³ஜம் மே ஶிர꞉ பாது பு⁴வநேஶீ லலாடகம் ।
ஐம் பாது த³க்ஷநேத்ரம் மே ஹ்ரீம் பாது வாமலோசநம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீம் பாது த³க்ஷகர்ணம் மே த்ரிவர்ணாக்²யா மஹேஶ்வரீ । [த்ரிவர்ணாத்மா]
வாமகர்ணம் ஸதா³ பாது ஐம் க்⁴ராணம் பாது மே ஸதா³ ॥ 2 ॥

ஹ்ரீம் பாது வத³நம் தே³வி ஐம் பாது ரஸநாம் மம ।
வாக்புடம் ச த்ரிவர்ணாத்மா கண்ட²ம் பாது பராம்பி³கா ॥ 3 ॥

ஶ்ரீம் ஸ்கந்தௌ⁴ பாது நியதம் ஹ்ரீம் பு⁴ஜௌ பாது ஸர்வதா³ ।
க்லீம் கரௌ த்ரிபுடா பாது த்ரிபுரைஶ்வர்யதா³யிநீ ॥ 4 ॥ [த்ரிபுடேஶாநி]

ஓம் பாது ஹ்ருத³யம் ஹ்ரீம் மே மத்⁴யதே³ஶம் ஸதா³(அ)வது ।
க்ரௌம் பாது நாபி⁴தே³ஶம் மே த்ர்யக்ஷரீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 5 ॥

ஸர்வபீ³ஜப்ரதா³ ப்ருஷ்ட²ம் பாது ஸர்வவஶங்கரீ ।
ஹ்ரீம் பாது கு³ஹ்யதே³ஶம் மே நமோ ப⁴க³வதீ கடிம் ॥ 6 ॥

மாஹேஶ்வரீ ஸதா³ பாது ஸக்தி²நீ ஜாநுயுக்³மகம் ।
அந்நபூர்ணா ஸதா³ பாது ஸ்வாஹா பாது பத³த்³வயம் ॥ 7 ॥

ஸப்தத³ஶாக்ஷரீ பாயாத³ந்நபூர்ணாத்மிகா பரா ।
தாரம் மாயா ரமாகாம꞉ ஷோட³ஶார்ணா தத꞉ பரம் ॥ 8 ॥

ஶிர꞉ஸ்தா² ஸர்வதா³ பாது விம்ஶத்யர்ணாத்மிகா பரா ।
தாரம் து³ர்கே³யுக³ம் ரக்ஷேத் ஸ்வாஹேதி ச த³ஶாக்ஷரீ ॥ 9 ॥

ஜயது³ர்கா³ க⁴நஶ்யாமா பாது மாம் ஸர்வதோ முதா³ ।
மாயாபீ³ஜாதி³கா சைஷா த³ஶார்ணா ச பரா ததா² ॥ 10 ॥

உத்தப்தகாஞ்சநாபா⁴ஸா ஜயது³ர்கா³(ஆ)நநே(அ)வது ।
தாரம் ஹ்ரீம் து³ம் ச து³ர்கா³யை நமோ(அ)ஷ்டார்ணாத்மிகா பரா ॥ 11 ॥

ஶங்க²சக்ரத⁴நுர்பா³ணத⁴ரா மாம் த³க்ஷிணே(அ)வது ।
மஹிஷாமர்தி³நீ ஸ்வாஹா வஸுவர்ணாத்மிகா பரா ॥ 12 ॥

நைர்ருத்யாம் ஸர்வதா³ பாது மஹிஷாஸுரநாஶிநீ ।
மாயா பத்³மாவதீ ஸ்வாஹா ஸப்தார்ணா பரிகீர்திதா ॥ 13 ॥

பத்³மாவதீ பத்³மஸம்ஸ்தா² பஶ்சிமே மாம் ஸதா³(அ)வது ।
பாஶாங்குஶபுடே மாயே ஹ்ரீம் பரமேஶ்வரி ஸ்வாஹா ॥ 14 ॥

த்ரயோத³ஶார்ணா தாராத்³யா அஶ்வாருடா⁴(அ)நலே(அ)வது ।
ஸரஸ்வதீ பஞ்சஶரே நித்யக்லிந்நே மத³த்³ரவே ॥ 15 ॥

ஸ்வாஹாரவ்யக்ஷரீ வித்³யா மாமுத்தரே ஸதா³(அ)வது ।
தாரம் மாயா து கவசம் கே² ரக்ஷேத்ஸததம் வதூ⁴꞉ ॥ 16 ॥

ஹ்ரூம் க்ஷம் ஹ்ரீம் ப²ட் மஹாவித்³யா த்³வாத³ஶார்ணாகி²லப்ரதா³ ।
த்வரிதாஷ்டாஹிபி⁴꞉ பாயாச்சி²வகோணே ஸதா³ ச மாம் ॥ 17 ॥

ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ ஸததம் பா³லா மூர்த⁴தே³ஶே ததோ(அ)வது ।
பி³ந்த்³வந்தா பை⁴ரவீ பா³லா பூ⁴மௌ ச மாம் ஸதா³(அ)வது ॥ 18 ॥

இதி தே கதி²தம் புண்யம் த்ரைலோக்யமங்க³ளம் பரம் ।
ஸாரம் ஸாரதரம் புண்யம் மஹாவித்³யௌக⁴விக்³ரஹம் ॥ 19 ॥

அஸ்யாபி பட²நாத்ஸத்³ய꞉ குபே³ரோ(அ)பி த⁴நேஶ்வர꞉ ।
இந்த்³ராத்³யா꞉ ஸகலா தே³வா꞉ பட²நாத்³தா⁴ரணாத்³யத꞉ ॥ 20 ॥

ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரா꞉ ஸந்த꞉ ஸர்வைஶ்வர்யமவாப்நுயு꞉ ।
புஷ்பாஞ்ஜல்யஷ்டகம் த³த்வா மூலேநைவ படே²த்ஸக்ருத் ॥ 21 ॥

ஸம்வத்ஸரக்ருதாயாஸ்து பூஜாயா꞉ ப²லமாப்நுயாத் ।
ப்ரீதிமந்யோ(அ)ந்யத꞉ க்ருத்வா கமலா நிஶ்சலா க்³ருஹே ॥ 22 ॥

வாணீ ச நிவஸேத்³வக்த்ரே ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ।
யோ தா⁴ரயதி புண்யாத்மா த்ரைலோக்யமங்க³ளாபி⁴த⁴ம் ॥ 23 ॥

கவசம் பரமம் புண்யம் ஸோ(அ)பி புண்யவதாம் வர꞉ ।
ஸர்வைஶ்வர்யயுதோ பூ⁴த்வா த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

புருஷோ த³க்ஷிணே பா³ஹௌ நாரீ வாமபு⁴ஜே ததா² ।
ப³ஹுபுத்ரவதீ பூ⁴த்வா வந்த்⁴யாபி லப⁴தே ஸுதம் ॥ 25 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராதீ³நி ஶஸ்த்ராணி நைவ க்ருந்தந்தி தம் ஜநம் ।
ஏதத்கவசமஜ்ஞாத்வா யோ ஜபேத்³பு⁴வநேஶ்வரீம் ।
தா³ரித்³ர்யம் பரமம் ப்ராப்ய ஸோ(அ)சிராந்ம்ருத்யுமாப்நுயாத் ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே தந்த்ரே தே³வீஶ்வர ஸம்வாதே³ த்ரைலோக்யமங்க³ளம் நாம பு⁴வநேஶ்வரீகவசம் ஸமாப்தம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed