Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – శ్రీ భువనేశ్వరీ కవచం (త్రైలోక్యమంగళం)


దేవ్యువాచ |
దేవేశ భువనేశ్వర్యా యా యా విద్యాః ప్రకాశితాః |
శ్రుతాశ్చాధిగతాః సర్వాః శ్రోతుమిచ్ఛామి సాంప్రతమ్ || ౧ ||

త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం యత్పురోదితమ్ |
కథయస్వ మహాదేవ మమ ప్రీతికరం పరమ్ || ౨ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు పార్వతి వక్ష్యామి సావధానావధారయ |
త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం మంత్రవిగ్రహమ్ || ౩ ||

సిద్ధవిద్యామయం దేవి సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ |
పఠనాద్ధారణాన్మర్త్యస్త్రైలోక్యైశ్వర్యభాగ్భవేత్ || ౪ ||

[ త్రైలోక్యమంగళస్యాస్య కవచస్య ఋషిశ్శివః |
ఛందో విరాట్ జగద్ధాత్రీ దేవతా భువనేశ్వరీ |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ]

హ్రీం బీజం మే శిరః పాతు భువనేశీ లలాటకమ్ |
ఐం పాతు దక్షనేత్రం మే హ్రీం పాతు వామలోచనమ్ || ౧ ||

శ్రీం పాతు దక్షకర్ణం మే త్రివర్ణాఖ్యా మహేశ్వరీ | [త్రివర్ణాత్మా]
వామకర్ణం సదా పాతు ఐం ఘ్రాణం పాతు మే సదా || ౨ ||

హ్రీం పాతు వదనం దేవి ఐం పాతు రసనాం మమ |
వాక్పుటం చ త్రివర్ణాత్మా కంఠం పాతు పరాంబికా || ౩ ||

శ్రీం స్కంధౌ పాతు నియతం హ్రీం భుజౌ పాతు సర్వదా |
క్లీం కరౌ త్రిపుటా పాతు త్రిపురైశ్వర్యదాయినీ || ౪ || [త్రిపుటేశాని]

ఓం పాతు హృదయం హ్రీం మే మధ్యదేశం సదాఽవతు |
క్రౌం పాతు నాభిదేశం మే త్ర్యక్షరీ భువనేశ్వరీ || ౫ ||

సర్వబీజప్రదా పృష్ఠం పాతు సర్వవశంకరీ |
హ్రీం పాతు గుహ్యదేశం మే నమో భగవతీ కటిమ్ || ౬ ||

మాహేశ్వరీ సదా పాతు సక్థినీ జానుయుగ్మకమ్ |
అన్నపూర్ణా సదా పాతు స్వాహా పాతు పదద్వయమ్ || ౭ ||

సప్తదశాక్షరీ పాయాదన్నపూర్ణాత్మికా పరా |
తారం మాయా రమాకామః షోడశార్ణా తతః పరమ్ || ౮ ||

శిరఃస్థా సర్వదా పాతు వింశత్యర్ణాత్మికా పరా |
తారం దుర్గేయుగం రక్షేత్ స్వాహేతి చ దశాక్షరీ || ౯ ||

జయదుర్గా ఘనశ్యామా పాతు మాం సర్వతో ముదా |
మాయాబీజాదికా చైషా దశార్ణా చ పరా తథా || ౧౦ ||

ఉత్తప్తకాంచనాభాసా జయదుర్గాఽఽననేఽవతు |
తారం హ్రీం దుం చ దుర్గాయై నమోఽష్టార్ణాత్మికా పరా || ౧౧ ||

శంఖచక్రధనుర్బాణధరా మాం దక్షిణేఽవతు |
మహిషామర్దినీ స్వాహా వసువర్ణాత్మికా పరా || ౧౨ ||

నైరృత్యాం సర్వదా పాతు మహిషాసురనాశినీ |
మాయా పద్మావతీ స్వాహా సప్తార్ణా పరికీర్తితా || ౧౩ ||

పద్మావతీ పద్మసంస్థా పశ్చిమే మాం సదాఽవతు |
పాశాంకుశపుటే మాయే హ్రీం పరమేశ్వరి స్వాహా || ౧౪ ||

త్రయోదశార్ణా తారాద్యా అశ్వారుఢాఽనలేఽవతు |
సరస్వతీ పంచశరే నిత్యక్లిన్నే మదద్రవే || ౧౫ ||

స్వాహారవ్యక్షరీ విద్యా మాముత్తరే సదాఽవతు |
తారం మాయా తు కవచం ఖే రక్షేత్సతతం వధూః || ౧౬ ||

హ్రూం క్షం హ్రీం ఫట్ మహావిద్యా ద్వాదశార్ణాఖిలప్రదా |
త్వరితాష్టాహిభిః పాయాచ్ఛివకోణే సదా చ మామ్ || ౧౭ ||

ఐం క్లీం సౌః సతతం బాలా మూర్ధదేశే తతోఽవతు |
బింద్వంతా భైరవీ బాలా భూమౌ చ మాం సదాఽవతు || ౧౮ ||

ఇతి తే కథితం పుణ్యం త్రైలోక్యమంగళం పరమ్ |
సారం సారతరం పుణ్యం మహావిద్యౌఘవిగ్రహమ్ || ౧౯ ||

అస్యాపి పఠనాత్సద్యః కుబేరోఽపి ధనేశ్వరః |
ఇంద్రాద్యాః సకలా దేవాః పఠనాద్ధారణాద్యతః || ౨౦ ||

సర్వసిద్ధీశ్వరాః సంతః సర్వైశ్వర్యమవాప్నుయుః |
పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ పఠేత్సకృత్ || ౨౧ ||

సంవత్సరకృతాయాస్తు పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ |
ప్రీతిమన్యోఽన్యతః కృత్వా కమలా నిశ్చలా గృహే || ౨౨ ||

వాణీ చ నివసేద్వక్త్రే సత్యం సత్యం న సంశయః |
యో ధారయతి పుణ్యాత్మా త్రైలోక్యమంగళాభిధమ్ || ౨౩ ||

కవచం పరమం పుణ్యం సోఽపి పుణ్యవతాం వరః |
సర్వైశ్వర్యయుతో భూత్వా త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౨౪ ||

పురుషో దక్షిణే బాహౌ నారీ వామభుజే తథా |
బహుపుత్రవతీ భూత్వా వంధ్యాపి లభతే సుతమ్ || ౨౫ ||

బ్రహ్మాస్త్రాదీని శస్త్రాణి నైవ కృంతంతి తం జనమ్ |
ఏతత్కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్భువనేశ్వరీమ్ |
దారిద్ర్యం పరమం ప్రాప్య సోఽచిరాన్మృత్యుమాప్నుయాత్ || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే దేవీశ్వర సంవాదే త్రైలోక్యమంగళం నామ భువనేశ్వరీకవచం సమాప్తమ్ |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed