Sri Tara Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ತಾರಾಮ್ಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ –
ತಾರಿಣೀ ತರಳಾ ತನ್ವೀ ತಾರಾ ತರುಣವಲ್ಲರೀ |
ತಾರರೂಪಾ ತರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ತನುಕ್ಷೀಣಪಯೋಧರಾ || ೧ ||

ತುರೀಯಾ ತರುಣಾ ತೀವ್ರಗಮನಾ ನೀಲವಾಹಿನೀ |
ಉಗ್ರತಾರಾ ಜಯಾ ಚಂಡೀ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾಶಿರಾ || ೨ ||

ತರುಣೀ ಶಾಂಭವೀ ಛಿನ್ನಫಾಲಾ ಸ್ಯಾದ್ಭದ್ರದಾಯಿನೀ |
ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾ ನೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ || ೩ ||

ದ್ವಿತೀಯಾ ಶೋಭನಾ ನಿತ್ಯಾ ನವೀನಾ ನಿತ್ಯಭೀಷಣಾ |
ಚಂಡಿಕಾ ವಿಜಯಾರಾಧ್ಯಾ ದೇವೀ ಗಗನವಾಹಿನೀ || ೪ ||

ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾ ಚರಾಸ್ಯಾದೀಶಪೂಜಿತಾ |
ಸಗುಣಾಽಸಗುಣಾಽರಾಧ್ಯಾ ಹರೀಂದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ || ೫ ||

ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಚ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ರುಧಿರಾಸ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ |
ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ಬಲಿರತಾ ದುರ್ಗಾ ಬಲವತೀ ಬಲಾ || ೬ ||

ಬಲಪ್ರಿಯಾ ಬಲರತಾ ಬಲರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ಅರ್ಧಕೇಶೇಶ್ವರೀ ಕೇಶಾ ಕೇಶವಾ ಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಿತಾ || ೭ ||

ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಗಿರಿನಂದಿನೀ |
ದಕ್ಷಿಣಾ ಚೈವ ದಕ್ಷಾ ಚ ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಿಣೇರತಾ || ೮ ||

ವಜ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಕುಸುಮಭೂಷಿತಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಪನ್ನಗಭೂಷಿತಾ || ೯ ||

ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಳಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ನಾಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ |
ಗಾಂಧಾರೀ ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಾನನಾದಿಪರಿಪೂಜಿತಾ || ೧೦ ||

ತಥ್ಯವಿದ್ಯಾ ತಥ್ಯರೂಪಾ ತಥ್ಯಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೀ |
ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಽನಘಾ || ೧೧ ||

ತಾಂಡವಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ |
ತಾಲನಾದರತಾ ಕ್ರೂರತಾಪಿನೀ ತರಣಿಪ್ರಭಾ || ೧೨ ||

ತ್ರಪಾಯುಕ್ತಾ ತ್ರಪಾಮುಕ್ತಾ ತರ್ಪಿತಾ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಣೀ |
ತಾರುಣ್ಯಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಕ್ತಿ-ರ್ಭಕ್ತಾನುರಾಗಿಣೀ || ೧೩ ||

ಶಿವಾಸಕ್ತಾ ಶಿವರತಿಃ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ |
ತಾಮ್ರದ್ಯುತಿ-ಸ್ತಾಮ್ರರಾಗಾ ತಾಮ್ರಪಾತ್ರಪ್ರಭೋಜಿನೀ || ೧೪ ||

ಬಲಭದ್ರಪ್ರೇಮರತಾ ಬಲಿಭು-ಗ್ಬಲಿಕಲ್ಪನೀ |
ರಾಮಪ್ರಿಯಾ ರಾಮಶಕ್ತೀ ರಾಮರೂಪಾನುಕಾರಿಣೀ || ೧೫ ||

ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ |
ಶ್ರುತ್ವಾಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನೋತಿ ತಾರಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೬ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾರಾಸ್ತುತಿರಹಸ್ಯಜಂ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ವಿಹರೇತ್ ಕ್ಷಿತಿ ಮಂಡಲೇ || ೧೭ ||

ತಸ್ಯೈವ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಯಿ ಭಕ್ತಿರನುತ್ತಮಾ |
ಭವತ್ಯೇವ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಮಂದೇ ಮಂಗಳವಾರೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಶಿ ಸಂಯುತಃ |
ತಸ್ಯೈವ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದ್ಗಾಣಾಪತ್ಯಂ ಲಭೇತ ಸಃ || ೧೯ ||

ಶ್ರದ್ಧಯಾಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಽಪಿ ಪಠೇತ್ತಾರಾ ರಹಸ್ಯಕಂ |
ಸೋಽಚಿರೇಣೈವಕಾಲೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಶ್ಶಿವೋ ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ದೇವಿ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಸತೇ || ೨೧ ||

ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾತಂತ್ರೇ ತಾರಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed