Sri Tara Kavacham – ಶ್ರೀ ತಾರಾ ಕವಚಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಕೋಟಿತಂತ್ರೇಷು ಗೋಪ್ಯಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾತಿಭಯಮೋಚಿನೀ |
ದಿವ್ಯಂ ಹಿ ಕವಚಂ ತಸ್ಯಾಃ ಶೃಣುಷ್ವ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತಾರಾಕವಚಸ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಭಗವತೀ ತಾರಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕವಚಮ್ |
ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಲಲಾಟೇ ಪಾತು ಹ್ರೀಂಕಾರೋ ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨ ||

ಸ್ತ್ರೀಂಕಾರೋ ವದನೇ ನಿತ್ಯಂ ಲಜ್ಜಾರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಹೂಂಕಾರಃ ಪಾತು ಹೃದಯೇ ಭವಾನೀರೂಪಶಕ್ತಿಧೃಕ್ || ೩ ||

ಫಟ್ಕಾರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಫಲಪ್ರದಾ |
ಖರ್ವಾ ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ಗಂಡಯುಗ್ಮೇ ಭಯಾಪಹಾ || ೪ ||

ನಿಮ್ನೋದರೀ ಸದಾ ಸ್ಕಂಧಯುಗ್ಮೇ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾವೃತಾ ಕಟ್ಯಾಂ ಪಾತು ದೇವೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ || ೫ ||

ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನೀ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ರಕ್ತವರ್ತುಲನೇತ್ರಾ ಚ ಕಟಿದೇಶೇ ಸದಾಽವತು || ೬ ||

ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಸದಾ ಪಾತು ನಾಭೌ ಮಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಸದಾ ಪಾತು ಲಿಂಗೇ ದೇವೀ ಹರಪ್ರಿಯಾ || ೭ ||

ಪಿಂಗೋಗ್ರೈಕಜಟಾ ಪಾತು ಜಂಘಾಯಾಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ |
ಪ್ರೇತಖರ್ಪರಭೃದ್ದೇವೀ ಜಾನುಚಕ್ರೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೮ ||

ನೀಲವರ್ಣಾ ಸದಾ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಸರ್ವದಾ ಮಮ |
ನಾಗಕುಂಡಲಧರ್ತ್ರೀ ಚ ಪಾತು ಪಾದಯುಗೇ ತತಃ || ೯ ||

ನಾಗಹಾರಧರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ನಾಗಕಂಕಧರಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಪ್ರಾಂತರದೇಶತಃ || ೧೦ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಸದಾ ಪಾತು ಗಮನೇ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ |
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೀ ಶ್ರವಣೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೧ ||

ನೀಲಾಂಬರಧರಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ |
ಕರ್ತ್ರಿಹಸ್ತಾ ಸದಾ ಪಾತು ವಿವಾದೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯತಃ || ೧೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧರಾ ದೇವೀ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ನಾಗಕಂಕಣಧರ್ತ್ರೀ ಚ ಭೋಜನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೩ ||

ಶವಕರ್ಣಾ ಮಹಾದೇವೀ ಶಯನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ವೀರಾಸನಧರಾ ದೇವೀ ನಿದ್ರಾಯಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೪ ||

ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಘ್ನಸಂಕುಲೇ |
ನಾಗಾಂಚಿತಕಟೀ ಪಾತು ದೇವೀ ಮಾಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು || ೧೫ ||

ಛಿನ್ನಮುಂಡಧರಾ ದೇವೀ ಕಾನನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಚಿತಾಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಮಾರಣೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೬ ||

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಧರಾ ದೇವೀ ಪುತ್ರದಾರಧನಾದಿಷು |
ಅಲಂಕಾರಾನ್ವಿತಾ ದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಹರವಲ್ಲಭಾ || ೧೭ ||

ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ನದೀಕುಂಜೇ ಹೂಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಸುಸಮನ್ವಿತೇ |
ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಪರ್ವತೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೮ ||

ಮಣಿಭೃದ್ವಜ್ರಿಣೀ ದೇವೀ ಮಹಾಪ್ರತಿಸರೇ ತಥಾ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸದಾ ಹೂಂ ಹೂಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೯ ||

ಪುಷ್ಪಕೇತುರಜಾರ್ಹೇತಿ ಕಾನನೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಜ್ರಪುಷ್ಪಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಪ್ರಾಂತರೇ ಸರ್ವಕಾಮದಾ || ೨೦ ||

ಓಂ ಪುಷ್ಪೇ ಪುಷ್ಪೇ ಮಹಾಪುಷ್ಪೇ ಪಾತು ಪುತ್ರಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಹೂಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾ ದಾರಾನ್ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವದಾ || ೨೧ ||

ಓಂ ಆಂ ಹೂಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹೇಶಾನೀ ಪಾತು ದ್ಯೂತೇ ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋತ್ಸಾರಿಣೀ ದೇವೀ ವಿಘ್ನಾನ್ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೨೨ ||

ಓಂ ಪವಿತ್ರವಜ್ರಭೂಮೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮನ್ವಿತಾ |
ಪೂರಿಕಾ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ || ೨೩ ||

ಓಂ ಆಃ ಸುರೇಖೇ ವಜ್ರರೇಖೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮನ್ವಿತಾ |
ಪಾತಾಲೇ ಪಾತು ಸಾ ದೇವೀ ಲಾಕಿನೀ ನಾಮಸಂಜ್ಞಿಕಾ || ೨೪ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಪೂರ್ವೇ ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಸ್ತ್ರೀಂಕಾರೀ ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ವಧೂರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೫ ||

ಹೂಂಸ್ವರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಿಣೀ |
ಫಟ್ ಸ್ವರೂಪಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಉತ್ತರೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೨೬ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೀ ಫಟ್ ಸ್ವರೂಪಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಮಧ್ಯೇ ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ಹೂಂ ಸ್ವರೂಪಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ || ೨೭ ||

ನೀಲವರ್ಣಾ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವತೋ ವಾಗ್ಭವಾ ಸದಾ |
ಭವಾನೀ ಪಾತು ಭವನೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨೮ ||

ವಿದ್ಯಾದಾನರತಾ ದೇವೀ ವಕ್ತ್ರೇ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ |
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಾದೇ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಲೇ ಚ ವಿಷಮೇ ಗಿರೌ || ೨೯ ||

ಭೀಮರೂಪಾ ಸದಾ ಪಾತು ಶ್ಮಶಾನೇ ಭಯನಾಶಿನೀ |
ಭೂತಪ್ರೇತಾಲಯೇ ಘೋರೇ ದುರ್ಗಮಾ ಶ್ರೀಘನಾಽವತು || ೩೦ ||

ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನೀ ಸರ್ವತ್ರ ಶಿವದೂತಿಕಾ |
ಕವಚಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಹಂ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೩೧ ||

ಶಕ್ನೋಮಿ ಗದಿತುಂ ದೇವಿ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಚ ಯತ್ |
ಪುತ್ರದಾರೇಷು ಬಂಧೂನಾಂ ಸರ್ವದೇಶೇ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೩೨ ||

ನ ವಿದ್ಯತೇ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನೃಪಪೂಜ್ಯೋ ಭವೇಚ್ಚ ಸಃ |
ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾಽಶುಚಿರ್ವಾಪಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೩೩ ||

ಪ್ರಪಠನ್ ವಾ ಸ್ಮರನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ದುಃಖಶೋಕವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಿರಾಡ್ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೩೪ ||

ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಲೋಕವಶ್ಯೋ ಧನೇಶ್ವರಃ |
ರಣೇ ದ್ಯೂತೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಜಯಸ್ತತ್ರ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೩೫ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾನ್ವಿತೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಲಾಸೀ ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ |
ಶತ್ರವೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಲ್ಲಭಃ ಸದಾ || ೩೬ ||

ಗರ್ವೀ ಖರ್ವೀ ಭವತ್ಯೇವ ವಾದೀ ಸ್ಖಲತಿ ದರ್ಶನಾತ್ |
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾತಿ ದಾಸಾಸ್ತಸ್ಯಾವನೀಭುಜಃ || ೩೭ ||

ಪ್ರಸಂಗಾತ್ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಪ್ರಪಠನ್ವಾ ಸ್ಮರನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಣೇ ಕ್ಷಮಃ || ೩೮ ||

ಆನಂದವೃಂದಸಿಂಧೂನಾಮಧಿಪಃ ಕವಿರಾಡ್ಭವೇತ್ |
ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಲೋಕವಶ್ಯಃ ಸದಾ ಸುಖೀ || ೩೯ ||

ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಮಾಸಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುಗೋಪಿತಾಮ್ |
ತತ್ರಾಪಿ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವನತ್ರಯೇ || ೪೦ ||

ಗುರುರ್ದೇವೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತತ್ಪತ್ನೀ ತು ಹರಪ್ರಿಯಾ |
ಅಭೇದೇನ ಭಜೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರದೂರತಃ || ೪೧ ||

ಮಂತ್ರಾಚಾರಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಕಥಿತಾಃ ಪೂರ್ವವತ್ಪ್ರಿಯೇ |
ನಾಭೌ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಥಾ ರಕ್ತಂ ಹೃದಯೋಪರಿ ಚಿಂತಯೇತ್ || ೪೨ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸುಕವಿತ್ವಂ ಚ ಮಹಾವಾಗೀಶ್ವರೋ ನೃಪಃ |
ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಮಹೇಶಾನಿ ಮಹಿಲಾಸಂಗಮಂ ಚರೇತ್ || ೪೩ ||

ಪಂಚಾಚಾರರತೋ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ |
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || ೪೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಯೇ ದೇವಾಸುರಮಾನುಷಾಃ |
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕಂ ದೇವಿ ಲಜ್ಜಾಯುಕ್ತಾ ಭವಂತಿ ತೇ || ೪೫ ||

ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯೇ ಚ ಪಾತಾಲೇ ಯೇ ದೇವಾಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಃ |
ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಸದಾ ದೇವಿ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಮ್ || ೪೬ ||

ವಿಘ್ನಾತ್ಮಕಾಶ್ಚ ಯೇ ದೇವಾಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯೇ ರಸಾತಲೇ |
ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಸದಾ ಸರ್ವೇ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಮ್ || ೪೭ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಮಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಕರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ವರೂಪಕಮ್ || ೪೮ ||

ಆಸಾದ್ಯಾದ್ಯಗುರುಂ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಯ ಇದಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಲಂಬನಂ
ಮೋಹೇನಾಪಿ ಮದೇನ ಚಾಪಿ ರಹಿತೋ ಜಾಡ್ಯೇನ ವಾ ಯುಜ್ಯತೇ |
ಸಿದ್ಧೋಽಸೌ ಭುವಿ ಸರ್ವದುಃಖವಿಪದಾಂ ಪಾರಂ ಪ್ರಯಾತ್ಯಂತಕೇ
ಮಿತ್ರಂ ತಸ್ಯ ನೃಪಾಶ್ಚ ದೇವಿ ವಿಪದೋ ನಶ್ಯಂತಿ ತಸ್ಯಾಶು ಚ || ೪೯ ||

ತದ್ಗಾತ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ವೈ ಭುವಿ |
ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ವಕ್ತ್ರೇ ವಸೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೫೦ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಾರಾಂ ಯೋ ಭಜತೇ ನರಃ |
ಅಲ್ಪಾಯುರ್ನಿರ್ಧನೋ ಮೂರ್ಖೋ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೫೧ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಕಂಠೇ ವಾ ಮಸ್ತಕೇ ಭುಜೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ಯದ್ಯನ್ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ || ೫೨ ||

ಗೋರೋಚನಾ ಕುಂಕುಮೇನ ರಕ್ತಚಂದನಕೇನ ವಾ |
ಯಾವಕೈರ್ವಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಲಿಖೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಃ || ೫೩ ||

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಮಂಗಲದಿನೇ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಥಾಪಿ ವಾ |
ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಲಿಖೇದ್ಯಂತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಃ || ೫೪ ||

ಮಘಾಯಾಂ ಶ್ರವಣೇ ವಾಪಿ ರೇವತ್ಯಾಂ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ಸಿಂಹರಾಶೌ ಗತೇ ಚಂದ್ರೇ ಕರ್ಕಟಸ್ಥೇ ದಿವಾಕರೇ || ೫೫ ||

ಮೀನರಾಶೌ ಗುರೌ ಯಾತೇ ವೃಶ್ಚಿಕಸ್ಥೇ ಶನೈಶ್ಚರೇ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖೋ ಭವೇತ್ || ೫೬ ||

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ವಾಪಿ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ನಿಶಾಯಾಂ ವಾ ಲಿಖೇನ್ಮಂತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರಚಂಚಲಾ || ೫೭ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಗುರುಣಾ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಯೋಗೇನ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತಿತಃ |
ಅಚಿರಾತ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೫೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಉಗ್ರತಾರಾಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed