Sri Tara Kavacham – ஶ்ரீ தாரா கவசம்


ஈஶ்வர உவாச ।
கோடிதந்த்ரேஷு கோ³ப்யா ஹி வித்³யாதிப⁴யமோசிநீ ।
தி³வ்யம் ஹி கவசம் தஸ்யா꞉ ஶ்ருணுஷ்வ ஸர்வகாமத³ம் ॥ 1 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீதாராகவசஸ்ய அக்ஷோப்⁴ய ருஷி꞉ த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ப⁴க³வதீ தாரா தே³வதா ஸர்வமந்த்ரஸித்³தி⁴ ஸம்ருத்³த⁴யே ஜபே விநியோக³꞉ ।

கவசம் ।
ப்ரணவோ மே ஶிர꞉ பாது ப்³ரஹ்மரூபா மஹேஶ்வரீ ।
லலாடே பாது ஹ்ரீங்காரோ பீ³ஜரூபா மஹேஶ்வரீ ॥ 2 ॥

ஸ்த்ரீங்காரோ வத³நே நித்யம் லஜ்ஜாரூபா மஹேஶ்வரீ ।
ஹூங்கார꞉ பாது ஹ்ருத³யே ப⁴வாநீரூபஶக்தித்⁴ருக் ॥ 3 ॥

ப²ட்கார꞉ பாது ஸர்வாங்கே³ ஸர்வஸித்³தி⁴ப²லப்ரதா³ ।
க²ர்வா மாம் பாது தே³வேஶீ க³ண்ட³யுக்³மே ப⁴யாபஹா ॥ 4 ॥

நிம்நோத³ரீ ஸதா³ ஸ்கந்த⁴யுக்³மே பாது மஹேஶ்வரீ ।
வ்யாக்⁴ரசர்மாவ்ருதா கட்யாம் பாது தே³வீ ஶிவப்ரியா ॥ 5 ॥

பீநோந்நதஸ்தநீ பாது பார்ஶ்வயுக்³மே மஹேஶ்வரீ ।
ரக்தவர்துலநேத்ரா ச கடிதே³ஶே ஸதா³(அ)வது ॥ 6 ॥

லலஜ்ஜிஹ்வா ஸதா³ பாது நாபௌ⁴ மாம் பு⁴வநேஶ்வரீ ।
கராளாஸ்யா ஸதா³ பாது லிங்கே³ தே³வீ ஹரப்ரியா ॥ 7 ॥

பிங்கோ³க்³ரைகஜடா பாது ஜங்கா⁴யாம் விக்⁴நநாஶிநீ ।
ப்ரேதக²ர்பரப்⁴ருத்³தே³வீ ஜாநுசக்ரே மஹேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

நீலவர்ணா ஸதா³ பாது ஜாநுநீ ஸர்வதா³ மம ।
நாக³குண்ட³லத⁴ர்த்ரீ ச பாது பாத³யுகே³ தத꞉ ॥ 9 ॥

நாக³ஹாரத⁴ரா தே³வீ ஸர்வாங்க³ம் பாது ஸர்வதா³ ।
நாக³கங்கத⁴ரா தே³வீ பாது ப்ராந்தரதே³ஶத꞉ ॥ 10 ॥

சதுர்பு⁴ஜா ஸதா³ பாது க³மநே ஶத்ருநாஶிநீ ।
க²ட்³க³ஹஸ்தா மஹாதே³வீ ஶ்ரவணே பாது ஸர்வதா³ ॥ 11 ॥

நீலாம்ப³ரத⁴ரா தே³வீ பாது மாம் விக்⁴நநாஶிநீ ।
கர்த்ரிஹஸ்தா ஸதா³ பாது விவாதே³ ஶத்ருமத்⁴யத꞉ ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மரூபத⁴ரா தே³வீ ஸங்க்³ராமே பாது ஸர்வதா³ ।
நாக³கங்கணத⁴ர்த்ரீ ச போ⁴ஜநே பாது ஸர்வதா³ ॥ 13 ॥

ஶவகர்ணா மஹாதே³வீ ஶயநே பாது ஸர்வதா³ ।
வீராஸநத⁴ரா தே³வீ நித்³ராயாம் பாது ஸர்வதா³ ॥ 14 ॥

த⁴நுர்பா³ணத⁴ரா தே³வீ பாது மாம் விக்⁴நஸங்குலே ।
நாகா³ஞ்சிதகடீ பாது தே³வீ மாம் ஸர்வகர்மஸு ॥ 15 ॥

சி²ந்நமுண்ட³த⁴ரா தே³வீ காநநே பாது ஸர்வதா³ ।
சிதாமத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ மாரணே பாது ஸர்வதா³ ॥ 16 ॥

த்³வீபிசர்மத⁴ரா தே³வீ புத்ரதா³ரத⁴நாதி³ஷு ।
அலங்காராந்விதா தே³வீ பாது மாம் ஹரவல்லபா⁴ ॥ 17 ॥

ரக்ஷ ரக்ஷ நதீ³குஞ்ஜே ஹூம் ஹூம் ப²ட் ஸுஸமந்விதே ।
பீ³ஜரூபா மஹாதே³வீ பர்வதே பாது ஸர்வதா³ ॥ 18 ॥

மணிப்⁴ருத்³வஜ்ரிணீ தே³வீ மஹாப்ரதிஸரே ததா² ।
ரக்ஷ ரக்ஷ ஸதா³ ஹூம் ஹூம் ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா மஹேஶ்வரீ ॥ 19 ॥

புஷ்பகேதுரஜார்ஹேதி காநநே பாது ஸர்வதா³ ।
ஓம் ஹ்ரீம் வஜ்ரபுஷ்பம் ஹும் ப²ட் ப்ராந்தரே ஸர்வகாமதா³ ॥ 20 ॥

ஓம் புஷ்பே புஷ்பே மஹாபுஷ்பே பாது புத்ராந்மஹேஶ்வரீ ।
ஹூம் ஸ்வாஹா ஶக்திஸம்யுக்தா தா³ராந் ரக்ஷது ஸர்வதா³ ॥ 21 ॥

ஓம் ஆம் ஹூம் ஸ்வாஹா மஹேஶாநீ பாது த்³யூதே ஹரப்ரியா ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஸர்வவிக்⁴நோத்ஸாரிணீ தே³வீ விக்⁴நாந்மாம் ஸதா³(அ)வது ॥ 22 ॥

ஓம் பவித்ரவஜ்ரபூ⁴மே ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ஸமந்விதா ।
பூரிகா பாது மாம் தே³வீ ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶிநீ ॥ 23 ॥

ஓம் ஆ꞉ ஸுரேகே² வஜ்ரரேகே² ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ஸமந்விதா ।
பாதாலே பாது ஸா தே³வீ லாகிநீ நாமஸஞ்ஜ்ஞிகா ॥ 24 ॥

ஹ்ரீங்காரீ பாது மாம் பூர்வே ஶக்திரூபா மஹேஶ்வரீ ।
ஸ்த்ரீங்காரீ பாது தே³வேஶீ வதூ⁴ரூபா மஹேஶ்வரீ ॥ 25 ॥

ஹூம்ஸ்வரூபா மஹாதே³வீ பாது மாம் க்ரோத⁴ரூபிணீ ।
ப²ட் ஸ்வரூபா மஹாமாயா உத்தரே பாது ஸர்வதா³ ॥ 26 ॥

பஶ்சிமே பாது மாம் தே³வீ ப²ட் ஸ்வரூபா ஹரப்ரியா ।
மத்⁴யே மாம் பாது தே³வேஶீ ஹூம் ஸ்வரூபா நகா³த்மஜா ॥ 27 ॥

நீலவர்ணா ஸதா³ பாது ஸர்வதோ வாக்³ப⁴வா ஸதா³ ।
ப⁴வாநீ பாது ப⁴வநே ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யிநீ ॥ 28 ॥

வித்³யாதா³நரதா தே³வீ வக்த்ரே நீலஸரஸ்வதீ ।
ஶாஸ்த்ரே வாதே³ ச ஸங்க்³ராமே ஜலே ச விஷமே கி³ரௌ ॥ 29 ॥

பீ⁴மரூபா ஸதா³ பாது ஶ்மஶாநே ப⁴யநாஶிநீ ।
பூ⁴தப்ரேதாலயே கோ⁴ரே து³ர்க³மா ஶ்ரீக⁴நா(அ)வது ॥ 30 ॥

பாது நித்யம் மஹேஶாநீ ஸர்வத்ர ஶிவதூ³திகா ।
கவசஸ்ய மாஹாத்ம்யம் நாஹம் வர்ஷஶதைரபி ॥ 31 ॥

ஶக்நோமி க³தி³தும் தே³வி ப⁴வேத்தஸ்ய ப²லம் ச யத் ।
புத்ரதா³ரேஷு ப³ந்தூ⁴நாம் ஸர்வதே³ஶே ச ஸர்வதா³ ॥ 32 ॥

ந வித்³யதே ப⁴யம் தஸ்ய ந்ருபபூஜ்யோ ப⁴வேச்ச ஸ꞉ ।
ஶுசிர்பூ⁴த்வா(அ)ஶுசிர்வாபி கவசம் ஸர்வகாமத³ம் ॥ 33 ॥

ப்ரபட²ந் வா ஸ்மரந்மர்த்யோ து³꞉க²ஶோகவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரே மஹேஶாநி கவிராட்³ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 34 ॥

ஸர்வவாகீ³ஶ்வரோ மர்த்யோ லோகவஶ்யோ த⁴நேஶ்வர꞉ ।
ரணே த்³யூதே விவாதே³ ச ஜயஸ்தத்ர ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 35 ॥

புத்ரபௌத்ராந்விதோ மர்த்யோ விளாஸீ ஸர்வயோஷிதாம் ।
ஶத்ரவோ தா³ஸதாம் யாந்தி ஸர்வேஷாம் வல்லப⁴꞉ ஸதா³ ॥ 36 ॥

க³ர்வீ க²ர்வீ ப⁴வத்யேவ வாதீ³ ஸ்க²லதி த³ர்ஶநாத் ।
ம்ருத்யுஶ்ச வஶ்யதாம் யாதி தா³ஸாஸ்தஸ்யாவநீபு⁴ஜ꞉ ॥ 37 ॥

ப்ரஸங்கா³த்கதி²தம் ஸர்வம் கவசம் ஸர்வகாமத³ம் ।
ப்ரபட²ந்வா ஸ்மரந்மர்த்ய꞉ ஶாபாநுக்³ரஹணே க்ஷம꞉ ॥ 38 ॥

ஆநந்த³வ்ருந்த³ஸிந்தூ⁴நாமதி⁴ப꞉ கவிராட்³ப⁴வேத் ।
ஸர்வவாகீ³ஶ்வரோ மர்த்யோ லோகவஶ்ய꞉ ஸதா³ ஸுகீ² ॥ 39 ॥

கு³ரோ꞉ ப்ரஸாத³மாஸாத்³ய வித்³யாம் ப்ராப்ய ஸுகோ³பிதாம் ।
தத்ராபி கவசம் தே³வி து³ர்லப⁴ம் பு⁴வநத்ரயே ॥ 40 ॥

கு³ருர்தே³வோ ஹர꞉ ஸாக்ஷாத்தத்பத்நீ து ஹரப்ரியா ।
அபே⁴தே³ந ப⁴ஜேத்³யஸ்து தஸ்ய ஸித்³தி⁴ரதூ³ரத꞉ ॥ 41 ॥

மந்த்ராசாரா மஹேஶாநி கதி²தா꞉ பூர்வவத்ப்ரியே ।
நாபௌ⁴ ஜ்யோதிஸ்ததா² ரக்தம் ஹ்ருத³யோபரி சிந்தயேத் ॥ 42 ॥

ஐஶ்வர்யம் ஸுகவித்வம் ச மஹாவாகீ³ஶ்வரோ ந்ருப꞉ ।
நித்யம் தஸ்ய மஹேஶாநி மஹிலாஸங்க³மம் சரேத் ॥ 43 ॥

பஞ்சாசாரரதோ மர்த்ய꞉ ஸித்³தோ⁴ ப⁴வதி நாந்யதா² ।
ஶக்தியுக்தோ ப⁴வேந்மர்த்ய꞉ ஸித்³தோ⁴ ப⁴வதி நாந்யதா² ॥ 44 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச யே தே³வாஸுரமாநுஷா꞉ ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸாத⁴கம் தே³வி லஜ்ஜாயுக்தா ப⁴வந்தி தே ॥ 45 ॥

ஸ்வர்கே³ மர்த்யே ச பாதாலே யே தே³வா꞉ ஸித்³தி⁴தா³யகா꞉ ।
ப்ரஶம்ஸந்தி ஸதா³ தே³வி தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸாத⁴கோத்தமம் ॥ 46 ॥

விக்⁴நாத்மகாஶ்ச யே தே³வா꞉ ஸ்வர்கே³ மர்த்யே ரஸாதலே ।
ப்ரஶம்ஸந்தி ஸதா³ ஸர்வே தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸாத⁴கோத்தமம் ॥ 47 ॥

இதி தே கதி²தம் தே³வி மயா ஸம்யக்ப்ரகீர்திதம் ।
பு⁴க்திமுக்திகரம் ஸாக்ஷாத்கல்பவ்ருக்ஷஸ்வரூபகம் ॥ 48 ॥

ஆஸாத்³யாத்³யகு³ரும் ப்ரஸாத்³ய ய இத³ம் கல்பத்³ருமாலம்ப³நம்
மோஹேநாபி மதே³ந சாபி ரஹிதோ ஜாட்³யேந வா யுஜ்யதே ।
ஸித்³தோ⁴(அ)ஸௌ பு⁴வி ஸர்வது³꞉க²விபதா³ம் பாரம் ப்ரயாத்யந்தகே
மித்ரம் தஸ்ய ந்ருபாஶ்ச தே³வி விபதோ³ நஶ்யந்தி தஸ்யாஶு ச ॥ 49 ॥

தத்³கா³த்ரம் ப்ராப்ய ஶஸ்த்ராணி ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராதீ³நி வை பு⁴வி ।
தஸ்ய கே³ஹே ஸ்தி²ரா லக்ஷ்மீர்வாணீ வக்த்ரே வஸேத்³த்⁴ருவம் ॥ 50 ॥

இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா தாராம் யோ ப⁴ஜதே நர꞉ ।
அல்பாயுர்நிர்த⁴நோ மூர்கோ² ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 51 ॥

லிகி²த்வா தா⁴ரயேத்³யஸ்து கண்டே² வா மஸ்தகே பு⁴ஜே ।
தஸ்ய ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத்³யத்³யந்மநஸி வர்ததே ॥ 52 ॥

கோ³ரோசநா குங்குமேந ரக்தசந்த³நகேந வா ।
யாவகைர்வா மஹேஶாநி லிகே²ந்மந்த்ரம் ஸமாஹித꞉ ॥ 53 ॥

அஷ்டம்யாம் மங்க³ளதி³நே சதுர்த³ஶ்யாமதா²பி வா ।
ஸந்த்⁴யாயாம் தே³வதே³வேஶி லிகே²த்³யந்த்ரம் ஸமாஹித꞉ ॥ 54 ॥

மகா⁴யாம் ஶ்ரவணே வாபி ரேவத்யாம் வா விஶேஷத꞉ ।
ஸிம்ஹராஶௌ க³தே சந்த்³ரே கர்கடஸ்தே² தி³வாகரே ॥ 55 ॥

மீநராஶௌ கு³ரௌ யாதே வ்ருஶ்சிகஸ்தே² ஶநைஶ்சரே ।
லிகி²த்வா தா⁴ரயேத்³யஸ்து உத்தராபி⁴முகோ² ப⁴வேத் ॥ 56 ॥

ஶ்மஶாநே ப்ராந்தரே வாபி ஶூந்யாகா³ரே விஶேஷத꞉ ।
நிஶாயாம் வா லிகே²ந்மந்த்ரம் தஸ்ய ஸித்³தி⁴ரசஞ்சலா ॥ 57 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரே லிகே²ந்மந்த்ரம் கு³ருணா ச மஹேஶ்வரி ।
த்⁴யாந தா⁴ரண யோகே³ந தா⁴ரயேத்³யஸ்து ப⁴க்தித꞉ ।
அசிராத்தஸ்ய ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாந்நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 58 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே தந்த்ரே உக்³ரதாராகவசம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: