Sri Ganesha Kilaka Stotram – ஶ்ரீ க³ணேஶ கீலக ஸ்தோத்ரம்


த³க்ஷ உவாச ।
க³ணேஶகீலகம் ப்³ரஹ்மன் வத³ ஸர்வார்த²தா³யகம் ।
மந்த்ராதீ³னாம் விஶேஷேண ஸித்³தி⁴த³ம் பூர்ணபா⁴வத꞉ ॥ 1 ॥

முத்³க³ள உவாச ।
கீலகேன விஹீநாஶ்ச மந்த்ரா நைவ ஸுக²ப்ரதா³꞉ ।
ஆதௌ³ கீலகமேவம் வை படி²த்வா ஜபமாசரேத் ॥ 2 ॥

ததா³ வீர்யயுதா மந்த்ரா நானாஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகா꞉ ।
ப⁴வந்தி நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ கத²யாமி யதா²ஶ்ருதம் ॥ 3 ॥

ஸமாதி³ஷ்டம் சாங்கி³ரஸா மஹ்யம் கு³ஹ்யதமம் பரம் ।
ஸித்³தி⁴த³ம் வை க³ணேஶஸ்ய கீலகம் ஶ்ருணு மானத³ ॥ 4 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீக³ணேஶகீலகஸ்ய ஶிவ ருஷி꞉ । அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீக³ணபதிர்தே³வதா । ஓம் க³ம் யோகா³ய ஸ்வாஹா । ஓம் க³ம் பீ³ஜம் । வித்³யா(அ)வித்³யாஶக்திக³ணபதி ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । ச²ந்த³ருஷ்யாதி³ந்யாஸாம்ஶ்ச குர்யாதா³தௌ³ ததா² பரான் । ஏகாக்ஷரஸ்யைவ த³க்ஷ ஷட³ங்கா³னாசரேத் ஸுதீ⁴꞉ ॥ 5 ॥

ததோ த்⁴யாயேத்³க³ணேஶானம் ஜ்யோதீரூபத⁴ரம் பரம் ।
மனோவாணீவிஹீனம் ச சதுர்பு⁴ஜவிராஜிதம் ॥ 6 ॥

ஶுண்டா³த³ண்ட³முக²ம் பூர்ணம் த்³ரஷ்டும் நைவ ப்ரஶக்யதே ।
வித்³யா(அ)வித்³யாஸமாயுக்தம் விபூ⁴திபி⁴ருபாஸிதம் ॥ 7 ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா க³ணேஶானம் மானஸை꞉ பூஜயேத்ப்ருத²க் ।
பஞ்சோபசாரகைர்த³க்ஷ ததோ ஜபம் ஸமாசரேத் ॥ 8 ॥

ஏகவிம்ஶதிவாரம் து ஜபம் குர்யாத்ப்ரஜாபதே ।
தத꞉ ஸ்தோத்ரம் ஸமுச்சார்ய பஶ்சாத்ஸர்வம் ஸமாசரேத் ॥ 9 ॥

ரூபம் ப³லம் ஶ்ரியம் தே³ஹி யஶோ வீர்யம் க³ஜானன ।
மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ததா² கீர்திம் விக்⁴னராஜ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 10 ॥

யதா³ தே³வாத³ய꞉ ஸர்வே குண்டி²தா தை³த்யபை꞉ க்ருதா꞉ ।
ததா³ த்வம் தான்னிஹத்ய ஸ்ம கரோஷி வீர்யஸம்யுதான் ॥ 11 ॥

ததா² மந்த்ரா க³ணேஶான குண்டி²தாஶ்ச து³ராத்மபி⁴꞉ ।
ஶாபைஶ்ச தான் ஸவீர்யாம்ஸ்தே குருஷ்வ த்வம் நமோ நம꞉ ॥ 12 ॥

ஶக்தய꞉ குண்டி²தா꞉ ஸர்வா꞉ ஸ்மரணேன த்வயா ப்ரபோ⁴ ।
ஜ்ஞானயுக்தா꞉ ஸவீர்யாஶ்ச க்ருதா விக்⁴னேஶ தே நம꞉ ॥ 13 ॥

சராசரம் ஜக³த்ஸர்வம் ஸத்தாஹீனம் யதா³ ப⁴வேத் ।
த்வயா ஸத்தாயுதம் டு⁴ண்டே⁴ ஸ்மரணேன க்ருதம் ச தே ॥ 14 ॥

தத்த்வானி வீர்யஹீனானி யதா³ ஜாதானி விக்⁴னப ।
ஸ்ம்ருத்யா தே வீர்யயுக்தானி புனர்ஜாதானி தே நம꞉ ॥ 15 ॥

ப்³ரஹ்மாணி யோக³ஹீனானி ஜாதானி ஸ்மரணேன தே ।
யதா³ புனர்க³ணேஶான யோக³யுக்தானி தே நம꞉ ॥ 16 ॥

இத்யாதி³ விவித⁴ம் ஸர்வம் ஸ்மரணேன ச தே ப்ரபோ⁴ ।
ஸத்தாயுக்தம் ப³பூ⁴வைவ விக்⁴னேஶாய நமோ நம꞉ ॥ 17 ॥

ததா² மந்த்ரா க³ணேஶான வீர்யஹீனா ப³பூ⁴விரே ।
ஸ்மரணேன புனர்டு⁴ண்டே⁴ வீர்யயுக்தான் குருஷ்வ தே ॥ 18 ॥

ஸர்வம் ஸத்தாஸமாயுக்தம் மந்த்ரபூஜாதி³கம் ப்ரபோ⁴ ।
மம நாம்னா ப⁴வது தே வக்ரதுண்டா³ய தே நம꞉ ॥ 19 ॥

உத்கீலய மஹாமந்த்ரான் ஜபேன ஸ்தோத்ரபாட²த꞉ ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ மந்த்ரா ப⁴வந்து த்வத்ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 20 ॥

க³ணேஶாய நமஸ்துப்⁴யம் ஹேரம்பா³யைகத³ந்தினே ।
ஸ்வானந்த³வாஸினே துப்⁴யம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதயே நம꞉ ॥ 21 ॥

க³ணேஶகீலகமித³ம் கதி²தம் தே ப்ரஜாபதே ।
ஶிவப்ரோக்தம் து மந்த்ராணாமுத்கீலனகரம் பரம் ॥ 22 ॥

ய꞉ படி²ஷ்யதி பா⁴வேன ஜப்த்வா தே மந்த்ரமுத்தமம் ।
ஸ ஸர்வஸித்³தி⁴மாப்னோதி நாநாமந்த்ரஸமுத்³ப⁴வாம் ॥ 23 ॥

ஏனம் த்யக்த்வா க³ணேஶஸ்ய மந்த்ரம் ஜபதி நித்யதா³ ।
ஸ ஸர்வப²லஹீனஶ்ச ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 24 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ப்ரோக்தம் கீலகம் பரமாத்³பு⁴தம் ।
புரானேன ஸ்வயம் ஶம்பு⁴ர்மந்த்ரஜாம் ஸித்³தி⁴மாலப⁴த் ॥ 25 ॥

விஷ்ணுப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா முனயோ யோகி³ன꞉ பரே ।
அனேன மந்த்ரஸித்³தி⁴ம் தே லேபி⁴ரே ச ப்ரஜாபதே ॥ 26 ॥

ஐல꞉ கீலகமாத்³யம் வை க்ருத்வா மந்த்ரபராயண꞉ ।
க³த꞉ ஸ்வானந்த³பூர்யாம் ஸ ப⁴க்தராஜோ ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 27 ॥

ஸஸ்த்ரீகோ ஜட³தே³ஹேன ப்³ரஹ்மாண்ட³மவலோக்ய து ।
க³ணேஶத³ர்ஶனேனைவ ஜ்யோதீரூபோ ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 28 ॥

த³க்ஷ உவாச ।
ஐலோ ஜட³ஶரீரஸ்த²꞉ கத²ம் தே³வாதி³கைர்யுதம் ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் ஸ த³த³ர்ஶைவ தன்மே வத³ குதூஹலம் ॥ 29 ॥

புண்யராஶி꞉ ஸ்வயம் ஸாக்ஷாந்நரகாதீ³ன் மஹாமதே ।
அபஶ்யச்ச கத²ம் ஸோ(அ)பி பாபித³ர்ஶனயோக்³யகான் ॥ 30 ॥

முத்³க³ளவாச ।
விமானஸ்த²꞉ ஸ்வயம் ராஜா க்ருபயா தான் த³த³ர்ஶ ஹ ।
கா³ணேஶானாம் ஜட³ஸ்த²ஶ்ச ஶிவவிஷ்ணுமுகா²ன் ப்ரபோ⁴ ॥ 31 ॥

ஸ்வானந்த³கே³ விமானே யே ஸம்ஸ்தி²தாஸ்தே ஶுபா⁴ஶுபே⁴ ।
யோக³ரூபதயா ஸர்வே த³க்ஷ பஶ்யந்தி சாஞ்ஜஸா ॥ 32 ॥

ஏதத்தே கதி²தம் ஸர்வமைலஸ்ய சரிதம் ஶுப⁴ம் ।
ய꞉ ஶ்ருணோதி ஸ வை மர்த்ய꞉ பு⁴க்திம் முக்திம் லபே⁴த்³த்⁴ருவம் ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீமுத்³க³ளமஹாபுராணே பஞ்சமேக²ண்டே³ லம்போ³த³ரசரிதே ஶ்ரவணமாஹாத்ம்யவர்ணனம் நாம பஞ்சசத்வாரிம்ஶத்தமோ(அ)த்⁴யாயே ஶ்ரீக³ணேஶகீலகஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed