Sri Ganesha Kilaka Stotram – శ్రీ గణేశ కీలక స్తోత్రం


దక్ష ఉవాచ |
గణేశకీలకం బ్రహ్మన్ వద సర్వార్థదాయకమ్ |
మంత్రాదీనాం విశేషేణ సిద్ధిదం పూర్ణభావతః || ౧ ||

ముద్గల ఉవాచ |
కీలకేన విహీనాశ్చ మంత్రా నైవ సుఖప్రదాః |
ఆదౌ కీలకమేవం వై పఠిత్వా జపమాచరేత్ || ౨ ||

తదా వీర్యయుతా మంత్రా నానాసిద్ధిప్రదాయకాః |
భవంతి నాత్ర సందేహః కథయామి యథాశ్రుతమ్ || ౩ ||

సమాదిష్టం చాంగిరసా మహ్యం గుహ్యతమం పరమ్ |
సిద్ధిదం వై గణేశస్య కీలకం శృణు మానద || ౪ ||

అస్య శ్రీగణేశకీలకస్య శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీగణపతిర్దేవతా | ఓం గం యోగాయ స్వాహా | ఓం గం బీజమ్ | విద్యాఽవిద్యాశక్తిగణపతి ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ఛందఋష్యాదిన్యాసాంశ్చ కుర్యాదాదౌ తథా పరాన్ | ఏకాక్షరస్యైవ దక్ష షడంగానాచరేత్ సుధీః || ౫ ||

తతో ధ్యాయేద్గణేశానం జ్యోతీరూపధరం పరమ్ |
మనోవాణీవిహీనం చ చతుర్భుజవిరాజితమ్ || ౬ ||

శుండాదండముఖం పూర్ణం ద్రష్టుం నైవ ప్రశక్యతే |
విద్యాఽవిద్యాసమాయుక్తం విభూతిభిరుపాసితమ్ || ౭ ||

ఏవం ధ్యాత్వా గణేశానం మానసైః పూజయేత్పృథక్ |
పంచోపచారకైర్దక్ష తతో జపం సమాచరేత్ || ౮ ||

ఏకవింశతివారం తు జపం కుర్యాత్ప్రజాపతే |
తతః స్తోత్రం సముచ్చార్య పశ్చాత్సర్వం సమాచరేత్ || ౯ ||

రూపం బలం శ్రియం దేహి యశో వీర్యం గజానన |
మేధాం ప్రజ్ఞాం తథా కీర్తిం విఘ్నరాజ నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

యదా దేవాదయః సర్వే కుంఠితా దైత్యపైః కృతాః |
తదా త్వం తాన్నిహత్య స్మ కరోషి వీర్యసంయుతాన్ || ౧౧ ||

తథా మంత్రా గణేశాన కుంఠితాశ్చ దురాత్మభిః |
శాపైశ్చ తాన్ సవీర్యాంస్తే కురుష్వ త్వం నమో నమః || ౧౨ ||

శక్తయః కుంఠితాః సర్వాః స్మరణేన త్వయా ప్రభో |
జ్ఞానయుక్తాః సవీర్యాశ్చ కృతా విఘ్నేశ తే నమః || ౧౩ ||

చరాచరం జగత్సర్వం సత్తాహీనం యదా భవేత్ |
త్వయా సత్తాయుతం ఢుంఢే స్మరణేన కృతం చ తే || ౧౪ ||

తత్త్వాని వీర్యహీనాని యదా జాతాని విఘ్నప |
స్మృత్యా తే వీర్యయుక్తాని పునర్జాతాని తే నమః || ౧౫ ||

బ్రహ్మాణి యోగహీనాని జాతాని స్మరణేన తే |
యదా పునర్గణేశాన యోగయుక్తాని తే నమః || ౧౬ ||

ఇత్యాది వివిధం సర్వం స్మరణేన చ తే ప్రభో |
సత్తాయుక్తం బభూవైవ విఘ్నేశాయ నమో నమః || ౧౭ ||

తథా మంత్రా గణేశాన వీర్యహీనా బభూవిరే |
స్మరణేన పునర్ఢుంఢే వీర్యయుక్తాన్ కురుష్వ తే || ౧౮ ||

సర్వం సత్తాసమాయుక్తం మంత్రపూజాదికం ప్రభో |
మమ నామ్నా భవతు తే వక్రతుండాయ తే నమః || ౧౯ ||

ఉత్కీలయ మహామంత్రాన్ జపేన స్తోత్రపాఠతః |
సర్వసిద్ధిప్రదా మంత్రా భవంతు త్వత్ప్రసాదతః || ౨౦ ||

గణేశాయ నమస్తుభ్యం హేరంబాయైకదంతినే |
స్వానందవాసినే తుభ్యం బ్రహ్మణస్పతయే నమః || ౨౧ ||

గణేశకీలకమిదం కథితం తే ప్రజాపతే |
శివప్రోక్తం తు మంత్రాణాముత్కీలనకరం పరమ్ || ౨౨ ||

యః పఠిష్యతి భావేన జప్త్వా తే మంత్రముత్తమమ్ |
స సర్వసిద్ధిమాప్నోతి నానామంత్రసముద్భవామ్ || ౨౩ ||

ఏనం త్యక్త్వా గణేశస్య మంత్రం జపతి నిత్యదా |
స సర్వఫలహీనశ్చ జాయతే నాత్ర సంశయః || ౨౪ ||

సర్వసిద్ధిప్రదం ప్రోక్తం కీలకం పరమాద్భుతమ్ |
పురానేన స్వయం శంభుర్మంత్రజాం సిద్ధిమాలభత్ || ౨౫ ||

విష్ణుబ్రహ్మాదయో దేవా మునయో యోగినః పరే |
అనేన మంత్రసిద్ధిం తే లేభిరే చ ప్రజాపతే || ౨౬ ||

ఐలః కీలకమాద్యం వై కృత్వా మంత్రపరాయణః |
గతః స్వానందపూర్యాం స భక్తరాజో బభూవ హ || ౨౭ ||

సస్త్రీకో జడదేహేన బ్రహ్మాండమవలోక్య తు |
గణేశదర్శనేనైవ జ్యోతీరూపో బభూవ హ || ౨౮ ||

దక్ష ఉవాచ |
ఐలో జడశరీరస్థః కథం దేవాదికైర్యుతమ్ |
బ్రహ్మాండం స దదర్శైవ తన్మే వద కుతూహలమ్ || ౨౯ ||

పుణ్యరాశిః స్వయం సాక్షాన్నరకాదీన్ మహామతే |
అపశ్యచ్చ కథం సోఽపి పాపిదర్శనయోగ్యకాన్ || ౩౦ ||

ముద్గలవాచ |
విమానస్థః స్వయం రాజా కృపయా తాన్ దదర్శ హ |
గాణేశానాం జడస్థశ్చ శివవిష్ణుముఖాన్ ప్రభో || ౩౧ ||

స్వానందగే విమానే యే సంస్థితాస్తే శుభాశుభే |
యోగరూపతయా సర్వే దక్ష పశ్యంతి చాంజసా || ౩౨ ||

ఏతత్తే కథితం సర్వమైలస్య చరితం శుభమ్ |
యః శృణోతి స వై మర్త్యః భుక్తిం ముక్తిం లభేద్ధ్రువమ్ || ౩౩ ||

ఇతి శ్రీముద్గలమహాపురాణే పంచమేఖండే లంబోదరచరితే శ్రవణమాహాత్మ్యవర్ణనం నామ పంచచత్వారింశత్తమోఽధ్యాయే శ్రీగణేశకీలకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed