Sri Ganesha Kilaka Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ದಕ್ಷ ಉವಾಚ |
ಗಣೇಶಕೀಲಕಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವದ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ |
ಮಂತ್ರಾದೀನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಪೂರ್ಣಭಾವತಃ || ೧ ||

ಮುದ್ಗಲ ಉವಾಚ |
ಕೀಲಕೇನ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಮಂತ್ರಾ ನೈವ ಸುಖಪ್ರದಾಃ |
ಆದೌ ಕೀಲಕಮೇವಂ ವೈ ಪಠಿತ್ವಾ ಜಪಮಾಚರೇತ್ || ೨ ||

ತದಾ ವೀರ್ಯಯುತಾ ಮಂತ್ರಾ ನಾನಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಃ |
ಭವಂತಿ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಕಥಯಾಮಿ ಯಥಾಶ್ರುತಮ್ || ೩ ||

ಸಮಾದಿಷ್ಟಂ ಚಾಂಗಿರಸಾ ಮಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿದಂ ವೈ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಕೀಲಕಂ ಶೃಣು ಮಾನದ || ೪ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಕೀಲಕಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಂ ಯೋಗಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಗಂ ಬೀಜಮ್ | ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಛಂದಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಾಂಶ್ಚ ಕುರ್ಯಾದಾದೌ ತಥಾ ಪರಾನ್ | ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯೈವ ದಕ್ಷ ಷಡಂಗಾನಾಚರೇತ್ ಸುಧೀಃ || ೫ ||

ತತೋ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗಣೇಶಾನಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಧರಂ ಪರಮ್ |
ಮನೋವಾಣೀವಿಹೀನಂ ಚ ಚತುರ್ಭುಜವಿರಾಜಿತಮ್ || ೬ ||

ಶುಂಡಾದಂಡಮುಖಂ ಪೂರ್ಣಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನೈವ ಪ್ರಶಕ್ಯತೇ |
ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವಿಭೂತಿಭಿರುಪಾಸಿತಮ್ || ೭ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ಮಾನಸೈಃ ಪೂಜಯೇತ್ಪೃಥಕ್ |
ಪಂಚೋಪಚಾರಕೈರ್ದಕ್ಷ ತತೋ ಜಪಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೮ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ತು ಜಪಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಜಾಪತೇ |
ತತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ಸರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೯ ||

ರೂಪಂ ಬಲಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ವೀರ್ಯಂ ಗಜಾನನ |
ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ತಥಾ ಕೀರ್ತಿಂ ವಿಘ್ನರಾಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦ ||

ಯದಾ ದೇವಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಕುಂಠಿತಾ ದೈತ್ಯಪೈಃ ಕೃತಾಃ |
ತದಾ ತ್ವಂ ತಾನ್ನಿಹತ್ಯ ಸ್ಮ ಕರೋಷಿ ವೀರ್ಯಸಂಯುತಾನ್ || ೧೧ ||

ತಥಾ ಮಂತ್ರಾ ಗಣೇಶಾನ ಕುಂಠಿತಾಶ್ಚ ದುರಾತ್ಮಭಿಃ |
ಶಾಪೈಶ್ಚ ತಾನ್ ಸವೀರ್ಯಾಂಸ್ತೇ ಕುರುಷ್ವ ತ್ವಂ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಶಕ್ತಯಃ ಕುಂಠಿತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸ್ಮರಣೇನ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಭೋ |
ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಾಃ ಸವೀರ್ಯಾಶ್ಚ ಕೃತಾ ವಿಘ್ನೇಶ ತೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಚರಾಚರಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸತ್ತಾಹೀನಂ ಯದಾ ಭವೇತ್ |
ತ್ವಯಾ ಸತ್ತಾಯುತಂ ಢುಂಢೇ ಸ್ಮರಣೇನ ಕೃತಂ ಚ ತೇ || ೧೪ ||

ತತ್ತ್ವಾನಿ ವೀರ್ಯಹೀನಾನಿ ಯದಾ ಜಾತಾನಿ ವಿಘ್ನಪ |
ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ತೇ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತಾನಿ ಪುನರ್ಜಾತಾನಿ ತೇ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಯೋಗಹೀನಾನಿ ಜಾತಾನಿ ಸ್ಮರಣೇನ ತೇ |
ಯದಾ ಪುನರ್ಗಣೇಶಾನ ಯೋಗಯುಕ್ತಾನಿ ತೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಚ ತೇ ಪ್ರಭೋ |
ಸತ್ತಾಯುಕ್ತಂ ಬಭೂವೈವ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ತಥಾ ಮಂತ್ರಾ ಗಣೇಶಾನ ವೀರ್ಯಹೀನಾ ಬಭೂವಿರೇ |
ಸ್ಮರಣೇನ ಪುನರ್ಢುಂಢೇ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತಾನ್ ಕುರುಷ್ವ ತೇ || ೧೮ ||

ಸರ್ವಂ ಸತ್ತಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮಂತ್ರಪೂಜಾದಿಕಂ ಪ್ರಭೋ |
ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಭವತು ತೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಉತ್ಕೀಲಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಾನ್ ಜಪೇನ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಮಂತ್ರಾ ಭವಂತು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೦ ||

ಗಣೇಶಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಹೇರಂಬಾಯೈಕದಂತಿನೇ |
ಸ್ವಾನಂದವಾಸಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ || ೨೧ ||

ಗಣೇಶಕೀಲಕಮಿದಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಪ್ರಜಾಪತೇ |
ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಂ ತು ಮಂತ್ರಾಣಾಮುತ್ಕೀಲನಕರಂ ಪರಮ್ || ೨೨ ||

ಯಃ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಭಾವೇನ ಜಪ್ತ್ವಾ ತೇ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾನಾಮಂತ್ರಸಮುದ್ಭವಾಮ್ || ೨೩ ||

ಏನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಂತ್ರಂ ಜಪತಿ ನಿತ್ಯದಾ |
ಸ ಸರ್ವಫಲಹೀನಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೪ ||

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕೀಲಕಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಪುರಾನೇನ ಸ್ವಯಂ ಶಂಭುರ್ಮಂತ್ರಜಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಲಭತ್ || ೨೫ ||

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾ ಮುನಯೋ ಯೋಗಿನಃ ಪರೇ |
ಅನೇನ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ತೇ ಲೇಭಿರೇ ಚ ಪ್ರಜಾಪತೇ || ೨೬ ||

ಐಲಃ ಕೀಲಕಮಾದ್ಯಂ ವೈ ಕೃತ್ವಾ ಮಂತ್ರಪರಾಯಣಃ |
ಗತಃ ಸ್ವಾನಂದಪೂರ್ಯಾಂ ಸ ಭಕ್ತರಾಜೋ ಬಭೂವ ಹ || ೨೭ ||

ಸಸ್ತ್ರೀಕೋ ಜಡದೇಹೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮವಲೋಕ್ಯ ತು |
ಗಣೇಶದರ್ಶನೇನೈವ ಜ್ಯೋತೀರೂಪೋ ಬಭೂವ ಹ || ೨೮ ||

ದಕ್ಷ ಉವಾಚ |
ಐಲೋ ಜಡಶರೀರಸ್ಥಃ ಕಥಂ ದೇವಾದಿಕೈರ್ಯುತಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸ ದದರ್ಶೈವ ತನ್ಮೇ ವದ ಕುತೂಹಲಮ್ || ೨೯ ||

ಪುಣ್ಯರಾಶಿಃ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನರಕಾದೀನ್ ಮಹಾಮತೇ |
ಅಪಶ್ಯಚ್ಚ ಕಥಂ ಸೋಽಪಿ ಪಾಪಿದರ್ಶನಯೋಗ್ಯಕಾನ್ || ೩೦ ||

ಮುದ್ಗಲವಾಚ |
ವಿಮಾನಸ್ಥಃ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಕೃಪಯಾ ತಾನ್ ದದರ್ಶ ಹ |
ಗಾಣೇಶಾನಾಂ ಜಡಸ್ಥಶ್ಚ ಶಿವವಿಷ್ಣುಮುಖಾನ್ ಪ್ರಭೋ || ೩೧ ||

ಸ್ವಾನಂದಗೇ ವಿಮಾನೇ ಯೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಸ್ತೇ ಶುಭಾಶುಭೇ |
ಯೋಗರೂಪತಯಾ ಸರ್ವೇ ದಕ್ಷ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚಾಂಜಸಾ || ೩೨ ||

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಮೈಲಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಶುಭಮ್ |
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸ ವೈ ಮರ್ತ್ಯಃ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೩೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಂಚಮೇಖಂಡೇ ಲಂಬೋದರಚರಿತೇ ಶ್ರವಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed