Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪರಮಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಪ್ರಿಯಂ ಶುಭಮ್ |
ಕಥಿತಂ ಭವತಾ ಶಂಭೋಸ್ಸದ್ಯಶ್ಶತ್ರುನಿಕೃಂತನಮ್ || ೧ ||

ಪುನಃ ಪೃಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ದೇವ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ಚ ಅಶಕ್ತೋ ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಭವೇತ್ || ೨ ||

ತೇನ ಕಿಂ ಪಠ್ಯತೇ ನಾಥ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಕೃಪಾಮಯ |

ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ –
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಪಠ್ಯತೇ ತೇನ ಸರ್ವದಾ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವತಾ ಮಮ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಭೀಮಾ ಮಹೋದರೀ |
ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡಮಾತಾ ಚಂಡಮುಂಡಪ್ರಭಂಜಿನೀ || ೪ ||

ಮಹಾಚಂಡಾ ಚಂಡರೂಪಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಖಂಡಿನೀ |
ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕ್ರೋಧಜನನೀ ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಕುಹೂಃ ಕಳಾ || ೫ ||

ಕೋಪಾತುರಾ ಕೋಪಯುತಾ ಕೋಪಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ವಜ್ರವೈರೋಚನೀ ವಜ್ರಾ ವಜ್ರಕಲ್ಪಾ ಚ ಡಾಕಿನೀ || ೬ ||

ಡಾಕಿನೀಕರ್ಮನಿರತಾ ಡಾಕಿನೀಕರ್ಮಪೂಜಿತಾ |
ಡಾಕಿನೀಸಂಗನಿರತಾ ಡಾಕಿನೀಪ್ರೇಮಪೂರಿತಾ || ೭ ||

ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ |
ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರೇತಯುತಾ ಪ್ರೇತಸಂಗವಿಹಾರಿಣೀ || ೮ ||

ಛಿನ್ನಮುಂಡಧರಾ ಛಿನ್ನಚಂಡವಿದ್ಯಾ ಚ ಚಿತ್ರಿಣೀ |
ಘೋರರೂಪಾ ಘೋರದೃಷ್ಟಿಃ ಘೋರರಾವಾ ಘನೋದರೀ || ೯ ||

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗನಿರತಾ ಜಪಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾ |
ಯೋನಿಚಕ್ರಮಯೀ ಯೋನಿರ್ಯೋನಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ || ೧೦ ||

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ಯೋನಿಗಮ್ಯಾ ಯೋನಿಯಂತ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಯಂತ್ರರೂಪಾ ಯಂತ್ರಮಯೀ ಯಂತ್ರೇಶೀ ಯಂತ್ರಪೂಜಿತಾ || ೧೧ ||

ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಾಳೀ ಕಂಕಾಳೀ ಕಲಕಾರಿಣೀ |
ಆರಕ್ತಾ ರಕ್ತನಯನಾ ರಕ್ತಪಾನಪರಾಯಣಾ || ೧೨ ||

ಭವಾನೀ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿರ್ಭೂತಿಧಾತ್ರೀ ಚ ಭೈರವೀ |
ಭೈರವಾಚಾರನಿರತಾ ಭೂತಭೈರವಸೇವಿತಾ || ೧೩ ||

ಭೀಮಾ ಭೀಮೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಭೀಮನಾದಪರಾಯಣಾ |
ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವನುತಾ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ಭದ್ರಕಾಳೀ ಭದ್ರತನುರ್ಭದ್ರರೂಪಾ ಚ ಭದ್ರಿಕಾ |
ಭದ್ರರೂಪಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರಪಾಲಿನೀ || ೧೫ ||

ಸುಭವ್ಯಾ ಭವ್ಯವದನಾ ಸುಮುಖೀ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾ |
ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿನಿವಹಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧನಿಷೇವಿತಾ || ೧೬ ||

ಶುಭದಾ ಶುಭಗಾ ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾ ಶುಭಾವಹಾ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಟಿಮಯೀ ದೇವೀ ದೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ || ೧೭ ||

ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ |
ಶಿವಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತಿರೂಪಾ ಮೃಡಾನೀ ಮದಾನತುರಾ || ೧೮ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಗೋಪನಿಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೧೯ ||

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ತ್ವದಗ್ರೇ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ದೇವಿ ಹ್ಯುಚ್ಚಾಟನಮತಃ ಪರಮ್ || ೨೦ ||

ಸ್ತಂಭನಾದಿಕಕರ್ಮಾಣಿ ಋದ್ಧಯಸ್ಸಿದ್ಧಯೋಽಪಿ ಚ |
ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾದಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯಸಂಶಯಃ || ೨೧ ||

ಮಹೋತ್ತಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ವರಾನನೇ
ಮಯೇರಿತಂ ನಿತ್ಯಮನನ್ಯಬುದ್ಧಯಃ |
ಪಠಂತಿ ಯೇ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ನರೋತ್ತಮಾ
ಭವೇನ್ನ ತೇಷಾಂ ರಿಪುಭಿಃ ಪರಾಜಯಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed