Sri Bhadrakali Kavacham 1 – ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಂ 1


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಕವಚಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಾಂ ಚ ವಿದ್ಯಾಂ ದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ |
ನಾಥ ತ್ವತ್ತೋ ಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಾಶ್ಚ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ನಾರದ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಂ ದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಚ ಕವಚಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ || ೨ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಚ ದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ |
ದುರ್ವಾಸಾ ಹಿ ದದೌ ರಾಜ್ಞೇ ಪುಷ್ಕರೇ ಸೂರ್ಯಪರ್ವಣಿ || ೩ ||

ದಶಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಕೃತಾ ಪುರಾ |
ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಪಠನ್ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಬಭೂವ ಸಿದ್ಧಕವಚೋಽಪ್ಯಯೋಧ್ಯಾಮಾಜಗಾಮ ಸಃ |
ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಹಿ ಪೃಥಿವೀಂ ಜಿಗ್ಯೇ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೫ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಶ್ರುತಾ ದಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಾ |
ಅಧುನಾ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೬ ||

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಯದ್ದತ್ತಂ ಕೃಪಯಾ ಶೂಲಿನೇ ಪುರಾ || ೭ ||

ತ್ರಿಪುರಸ್ಯ ವಧೇ ಘೋರೇ ಶಿವಸ್ಯ ವಿಜಯಾಯ ಚ |
ತದೇವ ಶೂಲಿನಾ ದತ್ತಂ ಪುರಾ ದುರ್ವಾಸಸೇ ಮುನೇ || ೮ ||

ದುರ್ವಾಸಸಾ ಚ ಯದ್ದತ್ತಂ ಸುಚಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಅತಿಗುಹ್ಯತರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ || ೯ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ಕಪಾಲಂ ಸದಾ ಪಾತು ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಮಿತಿ ಲೋಚನೇ || ೧೦ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ಸ್ವಾಹಾ ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಸದಾವತು |
ಕ್ಲೀಂ ಕಾಳಿಕೇ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸ್ವಾಹಾ ದಂತಂ ಸದಾವತು || ೧೧ ||

ಹ್ರೀಂ ಭದ್ರಕಾಳಿಕೇ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತು ಮೇಽಧರಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಕಂಠಂ ಸದಾವತು || ೧೨ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಕರ್ಣಯುಗ್ಮಂ ಸದಾವತು |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಳ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ಕಂಧಂ ಪಾತು ಸದಾ ಮಮ || ೧೩ ||

ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಮ ವಕ್ಷಃ ಸದಾವತು |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಮ ನಾಭಿಂ ಸದಾವತು || ೧೪ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಮ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾವತು |
ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಹಸ್ತೌ ಸದಾವತು || ೧೫ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾದೌ ಸದಾವತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾವತು || ೧೬ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಹಾಕಾಳೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಚಾಮುಂಡಾ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕಾಳಿಕಾ || ೧೭ ||

ಶ್ಯಾಮಾ ಚ ವಾರುಣೇ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಪಾತು ಚಂಡಿಕಾ |
ಉತ್ತರೇ ವಿಕಟಾಸ್ಯಾ ಚ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ || ೧೮ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಲೋಲಜಿಹ್ವಾ ಮಾಯಾದ್ಯಾ ಪಾತ್ವಧಃ ಸದಾ |
ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ಚಾಂತರಿಕ್ಷೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಪ್ರಸೂಃ ಸದಾ || ೧೯ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚ ಸಾರಭೂತಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ || ೨೦ ||

ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರೋ ರಾಜಾ ಸುಚಂದ್ರೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ |
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮಾಂಧಾತಾ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ || ೨೧ ||

ಪ್ರಚೇತಾ ಲೋಮಶಶ್ಚೈವ ಯತಃ ಸಿದ್ಧೋ ಬಭೂವ ಹ |
ಯತೋ ಹಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸೌಭರಿಃ ಪಿಪ್ಪಲಾಯನಃ || ೨೨ ||

ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಕವಚಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ |
ಮಹಾದಾನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತಪಾಂಸಿ ಚ ವ್ರತಾನಿ ಚ |
ನಿಶ್ಚಿತಂ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ || ೨೩ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಜೇತ್ ಕಳೀಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಮ್ |
ಶತಲಕ್ಷಪ್ರಜಪ್ತೋಽಪಿ ನ ಮಂತ್ರಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed