Sri Bhadrakali Kavacham 2 (Jaganmangalam) – ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಂ 2 (ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ)


ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಕರುಣಾಂಭೋಧೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ ಭೋ ನಿಧಿಪಾರಗಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರಯೇತ್ತತ್ತ್ವಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಕಾರಕಃ || ೧ ||

ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಕಮ್ |
ಜಗನ್ಮಂಗಳದಂ ನಾಮ ವದ ಶಂಭೋ ದಯಾನಿಧೇ || ೨ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಭೈಂ ಭದ್ರಕಾಳೀಕವಚಂ ಜಗನ್ಮಂಗಳನಾಮಕಮ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ವಿಶೇಷತಃ || ೩ ||

ಜಗನ್ಮಂಗಳನಾಮ್ನೋಽಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಶಿವಃ |
ಉಷ್ಣಿಕ್ಛಂದಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಂ ದೇವತಾ ಭದ್ರಕಾಳಿಕಾ || ೪ ||

ಭೈಂ ಬೀಜಂ ಹೂಂ ತಥಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಮುಚ್ಯತೇ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೫ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಜಗನ್ಮಂಗಳನಾಮ್ನೋ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಸ್ಯ ಶಿವ ಋಷಿಃ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳೀ ದೇವತಾ ಭೈಂ ಬೀಜಂ ಹೂಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಕವಚ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಉದ್ಯಚ್ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಿತ ಶಿಖಾಂ ಕ್ರೀಂಕಾರವರ್ಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಮುಖೀಂ ರವೀಂದುನಯನಾಂ ಹೂಂವರ್ಣರಕ್ತಾಧರಾಮ್ |
ಭೈಂ ಬೀಜಾಂಕಿತ ಮಾನಸಾಂ ಶವಗತಾಂ ನೀಲಾಂಬರೋದ್ಭಾಸಿತಾಂ
ಸ್ವಾಹಾಲಂಕೃತ ಸರ್ವಗಾತ್ರಲತಿಕಾಂ ಭೈಂ ಭದ್ರಕಾಳೀಂ ಭಜೇ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಓಂ | ಭೈಂ ಪಾತು ಮೇ ಶಿರೋ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೀ ಭೈಂ ಭದ್ರಕಾಳಿಕಾ |
ಲಲಾಟಂ ಕ್ರೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ಮಹಾರತ್ನೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೧ ||

ಕ್ರೀಂ ಭ್ರುವೌ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ನೇತ್ರೇವ್ಯಾತ್ ಕ್ರೀಂ ಚ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯೀ ಶಿವಾ || ೨ ||

ಗಂಡೌ ಮೇ ಪಾತು ಭೈಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಶ್ರುತೀ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಂಗಳಾ || ೩ ||

ನಾಸಾಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಅಧರೇ ಹೂಂ ಸದಾವ್ಯಾನ್ಮೇ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀ ತಥಾ || ೪ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಕ್ರೀಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧೇಶ್ವರರೂಪಿಣೀ |
ಭೈಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇ ದಂತಾನ್ ಪಾತು ನಿತ್ಯಾ ಕ್ರೀಂ ಕುಲಸುಂದರೀ || ೫ || [ರದಾನ್]

ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಕ್ರೀಂ ಮೇ ಗಳಂ ಪಾತು ಜ್ವಾಲಾಮಂಡಲಮಂಡನಾ |
ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಕ್ರೀಂ ಮೇ ಭುಜೌ ಪಾತು ಭವಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಂಬಿಕಾ || ೬ ||

ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಕ್ರೀಂ ಮೇ ಕರೌ ಪಾತು ಸರ್ವಾನಂದಮಯೀ ತಥಾ |
ಸ್ತನೌ ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಸದಾ ಪಾತು ನಿತ್ಯಾ ನೀಲಪತಾಕಿನೀ || ೭ ||

ಕ್ರೀಂ ಭೈಂ ಹ್ರೀಂ ಮಮ ವಕ್ಷೋವ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಶಿವಾ |
ಭೈಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೮ ||

ಐಂ ಸೌಃ ಭೈಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ವಿದ್ಯಾ ಚತುರ್ದಶಾತ್ಮಿಕಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಭೈಂ ಪಾತು ಮೇ ಪೃಷ್ಠಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರವಿಭೂಷಿತಾ || ೯ ||

ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಸದಾವ್ಯಾನ್ಮೇ ನಾಭಿಂ ಭೈಂ ಬೈಂದವೇಶ್ವರೀ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಪಾತು ಶಿಶ್ನಂ ಮೇ ದೇವತಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ || ೧೦ ||

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇ ಕಟಿಂ ಪಾತು ದೇವತಾ ಭಗರೂಪಿಣೀ |
ಹೂಂ ಹೂಂ ಭೈಂ ಭೈಂ ಸದಾವ್ಯಾನ್ಮೇ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೧ ||

ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಪಾತು ಮೇ ಜಾನೂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಬಾಲಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ || ೧೨ ||

ಗುಲ್ಫೌ ಮೇ ಕ್ರೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ಶಿವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಪಾಯಾತ್ ಶ್ರೀಕುಲಸುಂದರೀ || ೧೩ ||

ಭೈಂ ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ಪಾದಾಧಃ ಕುಲಶೇಖರಾ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಸದಾವ್ಯಾನ್ಮೇ ಪಾದಪೃಷ್ಠಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೪ ||

ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಭೈಂ ವಪುಃ ಪಾಯಾತ್ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಭದ್ರಕಾಳಿಕಾ |
ಕ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಪ್ರಾತರ್ದೇವೇಂದ್ರೀ ವಜ್ರಯೋಗಿನೀ || ೧೫ ||

ಹೂಂ ಭೈಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ನಿತ್ಯಮೇಕಾದಶಾಕ್ಷರೀ |
ಓಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸಾಯಂ ದೇವತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೧೬ ||

ನಿಶಾದೌ ಕ್ರೀಂ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೀ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ |
ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಭೈಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ || ೧೭ ||

ನಿಶಾವಸಾನಸಮಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೀಂ ಚ ಪಂಚಮೀ |
ಪೂರ್ವೇ ಮಾಂ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೮ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಮಾಂ ಪಶ್ಚಿಮೇವ್ಯಾತ್ಸರ್ವದಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಐಂ ಸೌಃ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ದೇವೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ || ೧೯ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾಮುತ್ತರೇ ಪಾತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ವ್ರಜಂತಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಶ್ರೀಂ ಹೂಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಕ್ರೀಂ ಸದಾವತು || ೨೦ ||

ಪ್ರಬುಧಂ ಹೂಂ ಸದಾ ಪಾತು ಸುಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಆಗ್ನೇಯೇ ಕ್ರೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ನೈರೃತ್ಯೇ ಹೂಂ ತಥಾವತು || ೨೧ ||

ವಾಯವ್ಯೇ ಕ್ರೀಂ ಸದಾ ಪಾಯಾದೈಶಾನ್ಯಾಂ ಭೈಂ ಸದಾವತು |
ಉರ್ಧ್ವಂ ಕ್ರೀಂ ಮಾಂ ಸದಾ ಪಾತು ಹ್ಯಧಸ್ತಾತ್ ಹ್ರೀಂ ತಥೈವ ತು || ೨೨ ||

ಚೌರತೋಯಾಗ್ನಿಭೀತಿಭ್ಯಃ ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ಶ್ರೀಂ ಶಿವೇಶ್ವರೀ |
ಯಕ್ಷಭೂತಪಿಶಾಚಾದಿ ರಾಕ್ಷಸೇಭ್ಯೋವತಾತ್ಸದಾ || ೨೩ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹೂಂ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಚೋಚ್ಛಿಷ್ಠಪದರೂಪಿಣೀ |
ದೈತ್ಯಭೂಚರಭೀತಿಭ್ಯೋಽವತಾದ್ದ್ವಾವಿಂಶದಕ್ಷರೀ || ೨೪ ||

ವಿಸ್ಮರಿತಂ ತು ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ನಾಮವರ್ಜಿತಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೀ ಭೈಂ ಭದ್ರಕಾಳಿಕಾ || ೨೫ ||

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಪರಮ್ |
ಜಗನ್ಮಂಗಳನಾಮೇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಿಕಮ್ || ೨೬ ||

ರಹಸ್ಯಾತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಗೋಪ್ಯಂ ಗುಪ್ತತರಂ ಕಲೌ |
ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಾ ಮಯಾಸ್ಮೃತಮ್ || ೨೭ ||

ಅದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮವಕ್ತವ್ಯಂ ಅದಾತವ್ಯಮವಾಚಿಕಮ್ |
ದಾತವ್ಯಮಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ದೀಯತೇ ಸದಾ || ೨೮ ||

ಅಶ್ರೋತವ್ಯಮಿದಂ ವರ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಹೀನಾಯ ಪಾರ್ವತಿ |
ಅಭಕ್ತೇಭ್ಯೋಪಿಪುತ್ರೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ನರಕಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೯ ||

ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಮಹಾಮಂಗಳವರ್ಧನಮ್ |
ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಲಿಖೇದ್ದೇವಿ ರೋಚನಾ ಚಂದನೇನ ಚ || ೩೦ ||

ಶ್ವೇತಸೂತ್ರೇಣ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಧಾರಯೇನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಭುಜೇ |
ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧೃತ್ವಾ ಚ ಕವಚಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ಭವೇತ್ || ೩೧ ||

ಭುಜೇ ಧೃತ್ವಾ ರಿಪೂನ್ ರಾಜಾ ಜಿತ್ವಾ ಜಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಮೂಲಮಂತ್ರೈಕಸಾಧನಮ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೈರವೀತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed