Sri Bhadrakali Kavacham 2 (Jaganmangalam) – శ్రీ భద్రకాళీ కవచం – 2 (జగన్మంగళం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీదేవ్యువాచ |
భగవన్ కరుణాంభోధే శాస్త్రాన్ భో నిధిపారగః |
త్రైలోక్యసారయేత్తత్త్వం జగద్రక్షణకారకః || ౧ ||

భద్రకాళ్యా మహాదేవ్యాః కవచం మంత్రగర్భకమ్ |
జగన్మంగళదం నామ వద శంభో దయానిధే || ౨ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
భైం భద్రకాళీకవచం జగన్మంగళనామకమ్ |
గుహ్యం సనాతనం పుణ్యం గోపనీయం విశేషతః || ౩ ||

జగన్మంగళనామ్నోఽస్య కవచస్య ఋషిః శివః |
ఉష్ణిక్ఛందః సమాఖ్యాతం దేవతా భద్రకాళికా || ౪ ||

భైం బీజం హూం తథా శక్తిః స్వాహా కీలకముచ్యతే |
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౫ ||

అస్య శ్రీజగన్మంగళనామ్నో భద్రకాళీ కవచస్య శివ ఋషిః ఉష్ణిక్ ఛందః శ్రీభద్రకాళీ దేవతా భైం బీజం హూం శక్తిః స్వాహా కీలకం ధర్మార్థకామమోక్షార్థే కవచ పాఠే వినియోగః |

అథ ధ్యానమ్ |
ఉద్యచ్చంద్రకళావతంసిత శిఖాం క్రీంకారవర్ణోజ్జ్వలాం
శ్యామాం శ్యామముఖీం రవీందునయనాం హూంవర్ణరక్తాధరామ్ |
భైం బీజాంకిత మానసాం శవగతాం నీలాంబరోద్భాసితాం
స్వాహాలంకృత సర్వగాత్రలతికాం భైం భద్రకాళీం భజే ||

అథ కవచమ్ |
ఓం | భైం పాతు మే శిరో నిత్యం దేవీ భైం భద్రకాళికా |
లలాటం క్రీం సదా పాతు మహారత్నేశ్వరీ తథా || ౧ ||

క్రీం భ్రువౌ పాతు మే నిత్యం మహాకామేశ్వరీ తథా |
నేత్రేవ్యాత్ క్రీం చ మే నిత్యం నిత్యానందమయీ శివా || ౨ ||

గండౌ మే పాతు భైం నిత్యం సర్వలోకమహేశ్వరీ |
శ్రుతీ హ్రీం పాతు మే నిత్యం సర్వమంగళమంగళా || ౩ ||

నాసాం హ్రీం పాతు మే నిత్యం మహాత్రిభువనేశ్వరీ |
అధరే హూం సదావ్యాన్మే సర్వమంత్రమయీ తథా || ౪ ||

జిహ్వాం క్రీం మే సదా పాతు విశుద్ధేశ్వరరూపిణీ |
భైం హ్రీం హ్రీం మే దంతాన్ పాతు నిత్యా క్రీం కులసుందరీ || ౫ || [రదాన్]

హ్రీం హూం క్రీం మే గళం పాతు జ్వాలామండలమండనా |
హ్రీం హూం క్రీం మే భుజౌ పాతు భవమోక్షప్రదాంబికా || ౬ ||

హ్రీం హూం క్రీం మే కరౌ పాతు సర్వానందమయీ తథా |
స్తనౌ క్రీం హూం సదా పాతు నిత్యా నీలపతాకినీ || ౭ ||

క్రీం భైం హ్రీం మమ వక్షోవ్యాత్ బ్రహ్మవిద్యామయీ శివా |
భైం కుక్షిం మే సదా పాతు మహాత్రిపురసుందరీ || ౮ ||

ఐం సౌః భైం పాతు మే పార్శ్వౌ విద్యా చతుర్దశాత్మికా |
ఐం క్లీం భైం పాతు మే పృష్ఠం సర్వమంత్రవిభూషితా || ౯ ||

ఓం క్రీం ఐం సౌః సదావ్యాన్మే నాభిం భైం బైందవేశ్వరీ |
ఓం హ్రీం హూం పాతు శిశ్నం మే దేవతా భగమాలినీ || ౧౦ ||

హ్రీం హ్రీం హ్రీం మే కటిం పాతు దేవతా భగరూపిణీ |
హూం హూం భైం భైం సదావ్యాన్మే దేవీ బ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౧౧ ||

ఓం క్రీం హూం పాతు మే జానూ మహాత్రిపురభైరవీ |
ఓం క్రీం ఐం సౌః పాతు జంఘే బాలా శ్రీత్రిపురేశ్వరీ || ౧౨ ||

గుల్ఫౌ మే క్రీం సదా పాతు శివశక్తిస్వరూపిణీ |
క్రీం ఐం సౌః పాతు మే పాదౌ పాయాత్ శ్రీకులసుందరీ || ౧౩ ||

భైం క్రీం హూం శ్రీం సదా పాతు పాదాధః కులశేఖరా |
ఓం క్రీం హూం శ్రీం సదావ్యాన్మే పాదపృష్ఠం మహేశ్వరీ || ౧౪ ||

క్రీం హూం శ్రీం భైం వపుః పాయాత్ సర్వం మే భద్రకాళికా |
క్రీం హ్రీం హ్రీం పాతు మాం ప్రాతర్దేవేంద్రీ వజ్రయోగినీ || ౧౫ ||

హూం భైం మాం పాతు మధ్యాహ్నే నిత్యమేకాదశాక్షరీ |
ఓం ఐం సౌః పాతు మాం సాయం దేవతా పరమేశ్వరీ || ౧౬ ||

నిశాదౌ క్రీం చ మాం పాతు దేవీ శ్రీషోడశాక్షరీ |
అర్ధరాత్రే చ మాం పాతు క్రీం హూం భైం ఛిన్నమస్తకా || ౧౭ ||

నిశావసానసమయే పాతు మాం క్రీం చ పంచమీ |
పూర్వే మాం పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం రాజ్ఞీ రాజ్యప్రదాయినీ || ౧౮ ||

ఓం హ్రీం హూం మాం పశ్చిమేవ్యాత్సర్వదా తత్త్వరూపిణీ |
ఐం సౌః మాం దక్షిణే పాతు దేవీ దక్షిణకాళికా || ౧౯ ||

ఐం క్లీం మాముత్తరే పాతు రాజరాజేశ్వరీ తథా |
వ్రజంతం పాతు మాం శ్రీం హూం తిష్ఠంతం క్రీం సదావతు || ౨౦ ||

ప్రబుధం హూం సదా పాతు సుప్తం మాం పాతు సర్వదా |
ఆగ్నేయే క్రీం సదా పాతు నైరృత్యే హూం తథావతు || ౨౧ ||

వాయవ్యే క్రీం సదా పాయాదైశాన్యాం భైం సదావతు |
ఉర్ధ్వం క్రీం మాం సదా పాతు హ్యధస్తాత్ హ్రీం తథైవ తు || ౨౨ ||

చౌరతోయాగ్నిభీతిభ్యః పాయాన్మాం శ్రీం శివేశ్వరీ |
యక్షభూతపిశాచాది రాక్షసేభ్యోవతాత్సదా || ౨౩ ||

ఐం క్లీం సౌః హూం చ మాతంగీ చోచ్ఛిష్ఠపదరూపిణీ |
దైత్యభూచరభీతిభ్యోఽవతాద్ద్వావింశదక్షరీ || ౨౪ ||

విస్మరితం తు యత్ స్థానం యత్ స్థానం నామవర్జితమ్ |
తత్సర్వం పాతు మే నిత్యం దేవీ భైం భద్రకాళికా || ౨౫ ||

ఇతీదం కవచం దేవి సర్వమంత్రమయం పరమ్ |
జగన్మంగళనామేదం రహస్యం సర్వకామికమ్ || ౨౬ ||

రహస్యాతి రహస్యం చ గోప్యం గుప్తతరం కలౌ |
మంత్రగర్భం చ సర్వస్వం భద్రకాళ్యా మయాస్మృతమ్ || ౨౭ ||

అద్రష్టవ్యమవక్తవ్యం అదాతవ్యమవాచికమ్ |
దాతవ్యమభక్తేభ్యో భక్తేభ్యో దీయతే సదా || ౨౮ ||

అశ్రోతవ్యమిదం వర్మ దీక్షాహీనాయ పార్వతి |
అభక్తేభ్యోపిపుత్రేభ్యో దత్వా నరకమాప్నుయాత్ || ౨౯ ||

మహాదారిద్ర్యశమనం మహామంగళవర్ధనమ్ |
భూర్జత్వచి లిఖేద్దేవి రోచనా చందనేన చ || ౩౦ ||

శ్వేతసూత్రేణ సంవేష్ట్య ధారయేన్మూర్ధ్ని వా భుజే |
మూర్ధ్ని ధృత్వా చ కవచం త్రైలోక్యవిజయం భవేత్ || ౩౧ ||

భుజే ధృత్వా రిపూన్ రాజా జిత్వా జయమవాప్నుయాత్ |
ఇతీదం కవచం దేవి మూలమంత్రైకసాధనమ్ |
గుహ్యం గోప్యం పరం పుణ్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ || ౩౨ ||

ఇతి శ్రీభైరవీతంత్రే శ్రీ భద్రకాళీ కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed