Sri Guhya Kali Vajra Kavacham – శ్రీ గుహ్యకాళీ వజ్ర కవచం (విశ్వమంగళం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య విశ్వమంగళం నామ శ్రీ గుహ్యకాళీ మహావజ్రకవచస్య సంవర్త ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, ఏకవక్త్రాది శతవక్త్రాంతా గుహ్యకాళీ దేవతా, ఫ్రేం బీజం, స్ఫ్రేం శక్తిః, ఛ్రీం కీలకం సర్వాభీష్టసిద్ధి పూర్వక ఆత్మరక్షణే జపే వినియోగః ||

ఓం ఫ్రేం పాతు శిరః సిద్ధికరాళీ కాళికా మమ |
హ్రీం ఛ్రీం లలాటం మే సిద్ధివికరాళి సదాఽవతు || ౧ ||

శ్రీం క్లీం ముఖం చండయోగేశ్వరీ రక్షతు సర్వదా |
హూం స్త్రీం కర్ణౌ వజ్రకాపాలినీ మే కాళికాఽవతు || ౨ ||

ఐం క్రౌం హనూ కాలసంకర్షణా మే పాతు కాళికా |
క్రీం క్రౌం భ్రువావుగ్రచండా కాళికా మే సదాఽవతు || ౩ ||

హాం క్షౌం నేత్రే సిద్ధిలక్ష్మీరవతు ప్రత్యహం మమ |
హూం హ్రౌం నాసాం చండకాపాలినీ మే సర్వదాఽవతు || ౪ ||

ఆం ఈం ఓష్ఠాధరౌ పాతు సదా సమయకుబ్జికా |
గ్లూం గ్లౌం దంతాన్ రాజరాజేశ్వరీ మే రక్షతాత్ సదా || ౫ ||

జూం సః సదా మే రసనాం పాతు శ్రీజయభైరవీ |
స్ఫ్రేం స్ఫ్రేం పాతు స్వర్ణకూటేశ్వరీ మే చిబుకం సదా || ౬ ||

బ్లూం బ్లౌం కంఠం రక్షతు మే సర్వదా తుంబురేశ్వరీ |
క్ష్రూం క్ష్రౌం మే రాజమాతంగీ స్కంధౌ రక్షతు సర్వదా || ౭ ||

ఫ్రాం ఫ్రౌం భుజౌ వజ్రచండేశ్వరీ రక్షతు మే సదా |
స్త్రేం స్త్రౌం వక్షఃస్థలం పాతు జయఝంకేశ్వరీ మమ || ౮ ||

ఫిం ఫాం కరౌ రక్షతు మే శివదూతీ చ సర్వదా |
ఛ్రైం ఛ్రౌం మే జఠరం పాతు ఫేత్కారీ ఘోరరావిణీ || ౯ ||

స్త్రైం స్త్రౌం గుహ్యేశ్వరి నాభిం మమ రక్షతు సర్వదా |
క్షుం క్షౌం పార్శ్వో సదా పాతు బాభువీ ఘోరరూపిణీ || ౧౦ ||

గ్రూం గ్రౌం కులేశ్వరీ పాతు మమ పృష్ఠం చ సర్వదా |
క్లూం క్లౌం కటిం రక్షతు మే భీమాదేవీ భయానకా || ౧౧ ||

హైం హౌం మే రక్షతాదూరూ సర్వదా చండఖేచరీ |
స్ఫ్రోం స్ఫ్రౌం మే జానునీ పాతు కోరంగీ భీషణాననా || ౧౨ ||

త్రీం థ్రీం జంఘాయుగం పాతు తామసీ సర్వదా మమ |
జ్రైం జ్రౌం పాదౌ మహావిద్యా సర్వదా మమ రక్షతు || ౧౩ ||

డ్రీం ఠ్రీం వాగీశ్వరీ సర్వాన్ సంధీన్ దేహస్య మేఽవతు |
ఖ్రేం ఖ్రౌం శరారాధాతూన్మే కామాఖ్యా సర్వదాఽవతు || ౧౪ ||

బ్రీం బ్రూం కాత్యాయనీ పాతు దశవాయూంస్తనూద్భవాన్ |
జ్లూం జ్లౌం పాతు మహాలక్ష్మీః ఖాన్యేకాదశ సర్వదా || ౧౫ ||

ఐం ఔం అనూక్తం యత్ స్థానం శరీరేఽంతర్బహిశ్చ మే |
తత్సర్వం సర్వదా పాతు హరసిద్ధా హరప్రియా || ౧౬ ||

ఫ్రేం ఛ్రీం హ్రీం స్త్రీం హూం శరీరసకలం సర్వదా మమ |
గుహ్యకాళీ దివారాత్రౌ సంధ్యాసు పరిరక్షతు || ౧౭ ||

ఇతి తే కవచం ప్రోక్తం నామ్నా చ విశ్వమంగళమ్ |
సర్వేభ్యః కవచేభ్యస్తు శ్రేష్ఠం సారతరం పరమ్ || ౧౮ ||

ఇదం పఠిత్వా త్వం దేహం భస్మనైవావగుంఠ్య చ |
తత్తత్ స్థానేషు విన్యస్య బద్ధవాదః కవచం దృఢమ్ || ౧౯ ||

దశవారాన్ మనుం జప్త్వా యత్ర కుత్రాపి గచ్ఛతు |
సమరే నిపతచ్ఛస్త్రేఽరణ్యే స్వాపదసంకులే || ౨౦ ||

శ్మశానే ప్రేతభూతాఢ్యకాంతారే దస్యుసంకులే |
రాజద్వారే సపిశునే గహ్వరే సర్పవేష్టితే || ౨౧ ||

తస్య భీతిర్న కుత్రాపి చరతః పృథివీమిమామ్ |
న చ వ్యాధిభయం తస్య నైవ తస్కరజం భయమ్ || ౨౨ ||

నాగ్న్యుత్పాతో నైవ భూతప్రేతజః సంకటస్తథా |
విద్యుద్వర్షోపలభయం న కదాపి ప్రబాధతే || ౨౩ ||

న దుర్భిక్షభయం చాస్య న చ మారిభయం తథా |
కృత్యాభిచారజా దోషాః స్పృశంత్యేనం కదాపి న || ౨౪ ||

సహస్రం జపతశ్చాస్య పురశ్చరణముచ్యతే |
తత్కృత్వా తు ప్రయుంజీత సర్వస్మిన్నపి కర్మణి || ౨౫ ||

వశ్యకార్యో మోహనే చ మారణోచ్చాటనే తథా |
స్తంభనే చ తథా ద్వేషే తథా కృత్యాభిచారయోః || ౨౬ ||

దుర్గభంగే తథా యుద్ధే పరచక్ర నివారణే |
ఏతత్ ప్రయోగాత్ సర్వాణి కార్యాణి పరిసాధయేత్ || ౨౭ ||

భూతావేశం నాశయతి వివాదే జయతి ద్విషః |
సంకటం తరతి క్షిప్రం కలహే జయమాప్నుయాత్ || ౨౮ ||

యదీచ్ఛేత్ మహతీం లక్ష్మీం తనయానాయురేవ చ |
విద్యాం కాంతిం తథౌన్నత్యం యశం ఆరోగ్యమేవ చ || ౨౯ ||

భోగాన్ సౌఖ్యం విఘ్నహానిమనాలస్యం మహోదయమ్ |
అధీహి కవచం నిత్యమమునాముంచ చ ప్రియే || ౩౦ ||

కవచేనామునా సర్వం సంసాధయతి సాధకః |
యద్యద్ధ్యాయతి చిత్తేన సిద్ధం తత్తత్పురః స్థితమ్ || ౩౧ ||

దుర్ధటం ఘటయత్యేతత్ కవచం విశ్వమంగళమ్ |
విశ్వస్య మంగళం యస్మాదతో వై విశ్వమంగళమ్ || ౩౨ ||

సాన్నిధ్యకారకం గుహ్యకాళ్యా ఏతత్ ప్రకీర్తితమ్ |
భుక్త్వా భోగానఘం హత్వా దేహాంతే మోక్షమాప్నుయాత్ || ౩౩ ||

ఇతి శ్రీ గుహ్యకాళీ విశ్వమంగళ కవచమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed