Sri Guhya Kali Vajra Kavacham – ஶ்ரீ கு³ஹ்யகாளீ வஜ்ர கவசம் (விஶ்வமங்க³ளம்)


அஸ்ய விஶ்வமங்க³ளம் நாம ஶ்ரீ கு³ஹ்யகாளீ மஹாவஜ்ரகவசஸ்ய ஸம்வர்த ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஏகவக்த்ராதி³ ஶதவக்த்ராந்தா கு³ஹ்யகாளீ தே³வதா, ப்²ரேம் பீ³ஜம், ஸ்ப்²ரேம் ஶக்தி꞉, ச்²ரீம் கீலகம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴ பூர்வக ஆத்மரக்ஷணே ஜபே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ப்²ரேம் பாது ஶிர꞉ ஸித்³தி⁴கராளீ காளிகா மம ।
ஹ்ரீம் ச்²ரீம் லலாடம் மே ஸித்³தி⁴விகராளி ஸதா³(அ)வது ॥ 1 ॥

ஶ்ரீம் க்லீம் முக²ம் சண்ட³யோகே³ஶ்வரீ ரக்ஷது ஸர்வதா³ ।
ஹூம் ஸ்த்ரீம் கர்ணௌ வஜ்ரகாபாலிநீ மே காளிகா(அ)வது ॥ 2 ॥

ஐம் க்ரௌம் ஹநூ காலஸங்கர்ஷணா மே பாது காளிகா ।
க்ரீம் க்ரௌம் ப்⁴ருவாவுக்³ரசண்டா³ காளிகா மே ஸதா³(அ)வது ॥ 3 ॥

ஹாம் க்ஷௌம் நேத்ரே ஸித்³தி⁴ளக்ஷ்மீரவது ப்ரத்யஹம் மம ।
ஹூம் ஹ்ரௌம் நாஸாம் சண்ட³காபாலிநீ மே ஸர்வதா³(அ)வது ॥ 4 ॥

ஆம் ஈம் ஓஷ்டா²த⁴ரௌ பாது ஸதா³ ஸமயகுப்³ஜிகா ।
க்³ளூம் க்³ளௌம் த³ந்தாந் ராஜராஜேஶ்வரீ மே ரக்ஷதாத் ஸதா³ ॥ 5 ॥

ஜூம் ஸ꞉ ஸதா³ மே ரஸநாம் பாது ஶ்ரீஜயபை⁴ரவீ ।
ஸ்ப்²ரேம் ஸ்ப்²ரேம் பாது ஸ்வர்ணகூடேஶ்வரீ மே சிபு³கம் ஸதா³ ॥ 6 ॥

ப்³லூம் ப்³லௌம் கண்ட²ம் ரக்ஷது மே ஸர்வதா³ தும்பு³ரேஶ்வரீ ।
க்ஷ்ரூம் க்ஷ்ரௌம் மே ராஜமாதங்கீ³ ஸ்கந்தௌ⁴ ரக்ஷது ஸர்வதா³ ॥ 7 ॥

ப்²ராம் ப்²ரௌம் பு⁴ஜௌ வஜ்ரசண்டே³ஶ்வரீ ரக்ஷது மே ஸதா³ ।
ஸ்த்ரேம் ஸ்த்ரௌம் வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் பாது ஜயஜ²ங்கேஶ்வரீ மம ॥ 8 ॥

பி²ம் பா²ம் கரௌ ரக்ஷது மே ஶிவதூ³தீ ச ஸர்வதா³ ।
ச்²ரைம் ச்²ரௌம் மே ஜட²ரம் பாது பே²த்காரீ கோ⁴ரராவிணீ ॥ 9 ॥

ஸ்த்ரைம் ஸ்த்ரௌம் கு³ஹ்யேஶ்வரி நாபி⁴ம் மம ரக்ஷது ஸர்வதா³ ।
க்ஷும் க்ஷௌம் பார்ஶ்வோ ஸதா³ பாது பா³பு⁴வீ கோ⁴ரரூபிணீ ॥ 10 ॥

க்³ரூம் க்³ரௌம் குலேஶ்வரீ பாது மம ப்ருஷ்ட²ம் ச ஸர்வதா³ ।
க்லூம் க்லௌம் கடிம் ரக்ஷது மே பீ⁴மாதே³வீ ப⁴யாநகா ॥ 11 ॥

ஹைம் ஹௌம் மே ரக்ஷதாதூ³ரூ ஸர்வதா³ சண்ட³கே²சரீ ।
ஸ்ப்²ரோம் ஸ்ப்²ரௌம் மே ஜாநுநீ பாது கோரங்கீ³ பீ⁴ஷணாநநா ॥ 12 ॥

த்ரீம் த்²ரீம் ஜங்கா⁴யுக³ம் பாது தாமஸீ ஸர்வதா³ மம ।
ஜ்ரைம் ஜ்ரௌம் பாதௌ³ மஹாவித்³யா ஸர்வதா³ மம ரக்ஷது ॥ 13 ॥

ட்³ரீம் ட்²ரீம் வாகீ³ஶ்வரீ ஸர்வாந் ஸந்தீ⁴ந் தே³ஹஸ்ய மே(அ)வது ।
க்²ரேம் க்²ரௌம் ஶராராதா⁴தூந்மே காமாக்²யா ஸர்வதா³(அ)வது ॥ 14 ॥

ப்³ரீம் ப்³ரூம் காத்யாயநீ பாது த³ஶவாயூம்ஸ்தநூத்³ப⁴வாந் ।
ஜ்லூம் ஜ்லௌம் பாது மஹாலக்ஷ்மீ꞉ கா²ந்யேகாத³ஶ ஸர்வதா³ ॥ 15 ॥

ஐம் ஔம் அநூக்தம் யத் ஸ்தா²நம் ஶரீரே(அ)ந்தர்ப³ஹிஶ்ச மே ।
தத்ஸர்வம் ஸர்வதா³ பாது ஹரஸித்³தா⁴ ஹரப்ரியா ॥ 16 ॥

ப்²ரேம் ச்²ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஹூம் ஶரீரஸகலம் ஸர்வதா³ மம ।
கு³ஹ்யகாளீ தி³வாராத்ரௌ ஸந்த்⁴யாஸு பரிரக்ஷது ॥ 17 ॥

இதி தே கவசம் ப்ரோக்தம் நாம்நா ச விஶ்வமங்க³ளம் ।
ஸர்வேப்⁴ய꞉ கவசேப்⁴யஸ்து ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸாரதரம் பரம் ॥ 18 ॥

இத³ம் படி²த்வா த்வம் தே³ஹம் ப⁴ஸ்மநைவாவகு³ண்ட்²ய ச ।
தத்தத் ஸ்தா²நேஷு விந்யஸ்ய ப³த்³த⁴வாத³꞉ கவசம் த்³ருட⁴ம் ॥ 19 ॥

த³ஶவாராந் மநும் ஜப்த்வா யத்ர குத்ராபி க³ச்ச²து ।
ஸமரே நிபதச்ச²ஸ்த்ரே(அ)ரண்யே ஸ்வாபத³ஸங்குலே ॥ 20 ॥

ஶ்மஶாநே ப்ரேதபூ⁴தாட்⁴யகாந்தாரே த³ஸ்யுஸங்குலே ।
ராஜத்³வாரே ஸபிஶுநே க³ஹ்வரே ஸர்பவேஷ்டிதே ॥ 21 ॥

தஸ்ய பீ⁴திர்ந குத்ராபி சரத꞉ ப்ருதி²வீமிமாம் ।
ந ச வ்யாதி⁴ப⁴யம் தஸ்ய நைவ தஸ்கரஜம் ப⁴யம் ॥ 22 ॥

நாக்³ந்யுத்பாதோ நைவ பூ⁴தப்ரேதஜ꞉ ஸங்கடஸ்ததா² ।
வித்³யுத்³வர்ஷோபலப⁴யம் ந கதா³பி ப்ரபா³த⁴தே ॥ 23 ॥

ந து³ர்பி⁴க்ஷப⁴யம் சாஸ்ய ந ச மாரிப⁴யம் ததா² ।
க்ருத்யாபி⁴சாரஜா தோ³ஷா꞉ ஸ்ப்ருஶந்த்யேநம் கதா³பி ந ॥ 24 ॥

ஸஹஸ்ரம் ஜபதஶ்சாஸ்ய புரஶ்சரணமுச்யதே ।
தத்க்ருத்வா து ப்ரயுஞ்ஜீத ஸர்வஸ்மிந்நபி கர்மணி ॥ 25 ॥

வஶ்யகார்யோ மோஹநே ச மாரணோச்சாடநே ததா² ।
ஸ்தம்ப⁴நே ச ததா² த்³வேஷே ததா² க்ருத்யாபி⁴சாரயோ꞉ ॥ 26 ॥

து³ர்க³ப⁴ங்கே³ ததா² யுத்³தே⁴ பரசக்ர நிவாரணே ।
ஏதத் ப்ரயோகா³த் ஸர்வாணி கார்யாணி பரிஸாத⁴யேத் ॥ 27 ॥

பூ⁴தாவேஶம் நாஶயதி விவாதே³ ஜயதி த்³விஷ꞉ ।
ஸங்கடம் தரதி க்ஷிப்ரம் கலஹே ஜயமாப்நுயாத் ॥ 28 ॥

யதீ³ச்சே²த் மஹதீம் லக்ஷ்மீம் தநயாநாயுரேவ ச ।
வித்³யாம் காந்திம் ததௌ²ந்நத்யம் யஶம் ஆரோக்³யமேவ ச ॥ 29 ॥

போ⁴கா³ந் ஸௌக்²யம் விக்⁴நஹாநிமநாலஸ்யம் மஹோத³யம் ।
அதீ⁴ஹி கவசம் நித்யமமுநாமுஞ்ச ச ப்ரியே ॥ 30 ॥

கவசேநாமுநா ஸர்வம் ஸம்ஸாத⁴யதி ஸாத⁴க꞉ ।
யத்³யத்³த்⁴யாயதி சித்தேந ஸித்³த⁴ம் தத்தத்புர꞉ ஸ்தி²தம் ॥ 31 ॥

து³ர்த⁴டம் க⁴டயத்யேதத் கவசம் விஶ்வமங்க³ளம் ।
விஶ்வஸ்ய மங்க³ளம் யஸ்மாத³தோ வை விஶ்வமங்க³ளம் ॥ 32 ॥

ஸாந்நித்⁴யகாரகம் கு³ஹ்யகால்யா ஏதத் ப்ரகீர்திதம் ।
பு⁴க்த்வா போ⁴கா³நக⁴ம் ஹத்வா தே³ஹாந்தே மோக்ஷமாப்நுயாத் ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீ கு³ஹ்யகாளீ விஶ்வமங்க³ள கவசம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed