Sri Kali Ekakshari Beeja Mantra (Chintamani) – ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಏಕಾಕ್ಷರೀ (ಚಿಂತಾಮಣಿ)


ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ | ಹರಿಃ ಓಮ್ |

ಶುಚಿಃ –
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ |
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ ||
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ||

ಆಚಮ್ಯ –
ಕ್ರೀಂ | ಕ್ರೀಂ | ಕ್ರೀಂ | (ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್)
ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ | (ಓಷ್ಟೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಳ್ಯ)
ಓಂ ಕಪಾಲ್ಯೈ ನಮಃ | (ಓಷ್ಟೌ)
ಓಂ ಕುಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | (ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ)
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ | (ಮುಖಂ)
ಓಂ ವಿರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ | (ದಕ್ಷಿಣ ನಾಸಿಕಾ)
ಓಂ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ | (ವಾಮ ನಾಸಿಕಾ)
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ | (ದಕ್ಷಿಣ ನೇತ್ರಂ)
ಓಂ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | (ವಾಮ ನೇತ್ರಂ)
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ | (ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ಣಂ)
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ | (ವಾಮ ಕರ್ಣಂ)
ಓಂ ಘನಾಯೈ ನಮಃ | (ನಾಭಿಂ)
ಓಂ ಬಲಾಕಾಯೈ ನಮಃ | (ಹೃದಯಂ)
ಓಂ ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | (ಮಸ್ತಕಂ)
ಓಂ ಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | (ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಕಂಧಂ)
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | (ವಾಮ ಸ್ಕಂಧಂ)

|| ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ||

ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್ |
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಃ ತತ್ತ್ವಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ವರದಾಯ ಸುರಪ್ರಿಯಾಯ
ಲಂಬೋದರಾಯ ಸಕಲಾಯ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ |
ನಾಗಾನನಾಯ ಶ್ರುತಿಯಜ್ಞವಿಭೂಷಿತಾಯ
ಗೌರೀಸುತಾಯ ಗಣನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ||
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ |
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ||

ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಭಸ್ಮಂ ವ್ಯಾಪಾಂಡುರಾಂಗ ಶಶಿಶಕಲಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ವೀಣಾಪುಸ್ತೇರ್ವಿರಾಜತ್ಕರಕಮಲಧರೋ ಲೋಕಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಃ |
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠೇನಿಷಣ್ಣಾ ಮುನಿವರನಿಕರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪ್ರಸನ್ನಃ
ಸವ್ಯಾಲಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಸತತಮವತು ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಶಃ ||

ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಮಹಾಕಾಲಂ ಯಜ್ಜೇದ್ದೇವ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಕಂ
ಬಿಭ್ರತಂ ದಂಡಖಟ್ವಾಂಗೌ ದಂಷ್ಟ್ರಾಭೀಮಮುಖಂ ಶಿಶುಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಮೂರ್ಧ್ವಕೇಶಂ ಚ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಂ
ಜಟಾಭಾರಲಸಚ್ಚಂದ್ರಖಂಡಮುಗ್ರಂ ಜ್ವಲನ್ನಿಭಮ್ ||

|| ಸಂಕಲ್ಪಂ ||
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ | ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಹ್ನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ರೀಶ್ವೇತವಾರಾಹಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೇ, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೇ, ಕಲಿಪ್ರಥಮ ಚರಣೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಭರತಖಂಡೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಪುಣ್ಯಭೂಪ್ರದೇಶೇ ___ ಪ್ರದೇಶೇ ___ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯಣೇ ___ ಋತುಃ ___ ಮಾಸೇ ___ ಪಕ್ಷೇ ___ ತಿಥೌ, ___ ವಾಸರೇ ___ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನ ___ ನಾಮಧೇಯಾಹಂ ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕ್ರೀಮಿತಿ ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

|| ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ ||
ಕ್ರೀಂ (ಇತಿ ಬೀಜೇನ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

|| ಅಥ ಕಾಳೀ ಕವಚಂ ||
ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ಕವಚಂ ಪಠತು |

|| ಅಥ ಕಾಳೀ ಹೃದಯಂ ||
ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಹೃದಯಂ ಪಠತು |

|| ಮಂತ್ರ ವಿನಿಯೋಗಃ ||
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭೈರವ ಋಷಿಃ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲಿಕಾ ದೇವತಾ ಕಂ ಬೀಜಂ ಈಂ ಶಕ್ತಿಃ ರಂ ಕೀಲಕಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಭೈರವ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ |
ಕಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಈಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ರಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ |
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ವ್ಯಾಪಕ ನ್ಯಾಸಃ- ಕ್ರೀಂ (ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ತ್ರಿವಾರಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕರಾಳವದನಾಂ ಘೋರಾಂ ಮುಕ್ತಕೇಶೀಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಮ್ |
ಕಾಳಿಕಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಮ್ || ೧ ||

ಸದ್ಯಶ್ಛಿನ್ನಶಿರಃ ಖಡ್ಗವಾಮಾಧೋರ್ಧ್ವಕರಾಂಬುಜಾಮ್ |
ಅಭಯಂ ವರದಂ ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣೋರ್ಧ್ವಾಧಪಾಣಿಕಾಮ್ || ೨ ||

ಮಹಾಮೇಘಪ್ರಭಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ತಥಾ ಚೈವ ದಿಗಂಬರೀಮ್ |
ಕಂಠಾವಸಕ್ತಮುಂಡಾಲೀ ಗಲದ್ರುಧಿರಚರ್ಚಿತಾಮ್ || ೩ ||

ಕರ್ಣಾವತಂಸತಾನೀತ ಶವಯುಗ್ಮಭಯಾನಕಾಮ್ |
ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಪಯೋಧರೀಮ್ || ೪ ||

ಶವಾನಾಂ ಕರಸಂಘಾತೈಃ ಕೃತಕಾಂಚೀ ಹಸನ್ಮುಖೀಮ್ |
ಸೃಕ್ಕದ್ವಯಗಲದ್ರಕ್ತಧಾರಾ ವಿಸ್ಫುರಿತಾನನಾಮ್ || ೫ ||

ಘೋರರಾವಾಂ ಮಹಾರೌದ್ರೀಂ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀಮ್ |
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಕಾರ ಲೋಚನತ್ರಿತಯಾನ್ವಿತಾಮ್ || ೬ ||

ದಂತುರಾಂ ದಕ್ಷಿಣವ್ಯಾಪಿ ಮುಕ್ತಾಲಂಬಿಕ ಚೋಚ್ಚಯಾಮ್ |
ಶವರೂಪಮಹಾದೇವಹೃದಯೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೭ ||

ಶಿವಾಭಿರ್ಘೋರರಾವಾಭಿಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷುಸಮನ್ವಿತಾಮ್ |
ಮಹಾಕಾಲೇನ ಚ ಸಮಂ ವಿಪರೀತ ರತಾತುರಾಮ್ || ೮ ||

ಸುಖಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸ್ಮೇರಾನನಸರೋರುಹಾಮ್ |
ಏವಂ ಸಂಚಿಂತಯೇತ್ ಕಾಳೀಂ ಸರ್ವಕಾಮಸಮೃದ್ಧಿದಾಮ್ || ೯ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಲಂ ಪೃಥ್ವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಗಂಧಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಯಂ ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ರಂ ವಹ್ನಿತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತಯೇ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ವಂ ಜಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತಯೇ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಣಿ ಮನಸಾ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಕುಲ್ಲುಕಾದಿ ಮಂತ್ರಾಃ –
೧. ಕುಲ್ಲುಕಾ – ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಫಟ್ (ಶಿಖಾ ಸ್ಥಾನೇ ದ್ವಾದಶವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೨. ಸೇತುಃ – ಓಂ (ಇತಿ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಾನೇ ದ್ವಾದಶವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೩. ಮಹಾಸೇತುಃ – ಕ್ರೀಂ (ಇತಿ ಕಂಠಸ್ಥಾನೇ ದ್ವಾದಶವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೪. ಮುಖಶೋಧನ – ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ(ಇತಿ ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೫. ನಿರ್ವಾಣ – ಓಂ ಅಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ | ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ಲುಂ* ಲೂಂ* ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಂ ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಕ್ಷಂ ಓಂ (ಇತಿ ನಾಭಿಂ ಸ್ಪೃಶೇತ್)
೬. ಪ್ರಾಣಯೋಗ – ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ (ಇತಿ ಹೃದಯೇ ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೭. ದೀಪನೀ – ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಓಂ (ಇತಿ ಹೃದಯೇ ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೮. ನಿದ್ರಾಭಂಗಃ – ಈಂ ಕ್ರೀಂ ಈಂ (ಇತಿ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಾನೇ ದಶವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೯. ಅಶೌಚಭಂಗಃ – ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಓಂ (ಇತಿ ಹೃದಯೇ ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇತ್)
೧೦. ಗಾಯತ್ರೀ – ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋಽಘೋರಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ | (ಇತಿ ಹೃದಯೇ ತ್ರಿವಾರಂ ಜಪೇತ್)

ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಃ – ಕ್ರೀಂ |

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ |

ಜಪಸಮರ್ಪಣಂ –
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ||
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳ್ಯರ್ಪಣಮಸ್ತು |

ಕ್ಷಮಾಯಾಚನಾ –
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ |
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ || ೧ ||
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಪೂಜಾಂ ಚೈವ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ || ೨ ||
ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ || ೩ ||

ಬಲಿ ಮಂತ್ರಃ – ಕ್ರೀಂ ಕಾಳೀಂ ನಾರಿಕೇಳ/ಜಂಬೀರ ಬಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಹೋಮ ಮಂತ್ರಃ – ಕ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ |
ತರ್ಪಣ ಮಂತ್ರಃ – ಕ್ರೀಂ ನಮಃ ಕಾಳಿಕಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹಾ |
ಮಾರ್ಜನ ಮಂತ್ರಃ – ಕ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವೀಂ ಅಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ನಮಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed